T.C. Tire Belediyesi
Meclis Karar Özetleri

T.C.
TİRE BELEDİYESİ
2020 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN TOPLANTISI
MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Gündem No : 48461740-105.02-5 Toplantı Tarih : 05/08/2020
Toplantı Yeri : Tire Belediyesi Kültür Salonu Toplantı Saati : 20:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II.06/07/2020 TARİHLİ I.BİRLEŞİM VE 09/07/2020 TARİHLİ 2.BİRLEŞİME AİT TOPLANTI TUTANAKLARINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ (Maddi Hata Bulunmadığına, Meclisimizce Oybirliği ile karar verildi.)

III.  MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1-Tüm dünyayı etkisi altına alan; DSÖ tarafından pandemi olarak ilan edilen COVİD-19 hastalığı nedeniyle, iş yerleri yaklaşık 3 ay kapalı kalan esnaflarımızın, belediyemize ait olan işyeri kiralarının yıllık artış bedellerinin 1 yıllığına ertelenmesi bu süreçte yine eski kira miktarı üzerinden sözleşmelerinin devam etmesi, vatandaşımızın bu zorlu süreçte bir nebze yanında olabilmek adına MHP meclis grubu olarak Tire Belediye Meclisi’nin teklif ve görüşlerine sunarız.(MHP Grubu Meclis Üyeleri; Hasan ÇELTİK, Okan ÇULHA, Arif DEMİRKAN ve  Nafiz KÜKLER’in 06.08.2020 tarih ve 12893 kayıt numaralı Önergeleri) Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

2-31 Mart yerel seçimleri sonrası Belediye Başkanımız Sayın Salih Atakan DURAN şeffaf Belediyecilik anlayışı ile Tireyi yöneteceğini söylemiştir ve bu sebeple kendisinden önceki dönemin Mali durumunu gösteren borçların yazılı olduğu büyük bir pankart yaptırarak Tire Belediyemizin giriş bölümüne asmıştır ve kendisi bu düzenli olarak her yıl yapacağını meclis üyelerine ve Tireli hemşerilerimize söylemiştir. Bir yılı dolan ve hatta geçen bu süre zarfında söz verdiği Tire belediyemizin mevcut mali durumunu gösteren pankart belediye binamızın herhangi bir yerine alınmamıştır. Talebimiz Sayın Belediye Başkanımızdan Tireli hemşerilerimize ve bizlere verdiği sözü tutmasıdır. Hangi tarihlerde sözünü gerçekleştireceğini bizlere ve tireli hemşerilerimize söylemesidir saygılarımızla.( Ak Parti Grubu Meclis Üyeleri; Mehmet PINAR, Ali AYYILDIZ, İsmail TAPKIN, Meltem HEPŞEN, İbrahim ÜLGÜDÜR ve  Yekta ŞAÇKESEN’in 06.08.2020 tarih ve 12894 kayıt numaralı Önergeleri) Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

3-İzmir İli İlçelerinde belediyelerin maddi durumları iyi olmayan ve sınava hazırlanan ilkolkul 6,7 ve 8. Ve Lise 12. Sınıf öğrencileri için Belediye bünyesinde açılan ve tüm masrafları Belediye tarafından karşılanan Eğitim Öğretim Destekli Hazırlık Kursları verilmekte olup, Tire Belediyesi olarak aynı kurs ve takviye Eğitim Programı veren bir Kurs yeri açılması hakkında gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ederim.(Meclis Üyeleri; Arif DEMİRKAN ve Mehmet PINAR’ın 06.08.2020 tarih ve 12896 kayıt numaralı Önergeleri) Hukuk Komisyonu, Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile  kabul edilmiştir.

4-Belediye Başkanımızın 31.03.2019 Yerel seçimlerinden önce vermiş olduğu vaatlerin içinde İlçemize Mezbaha kazandırılmasının sözünü vermişti. Seçimlerden yaklaşık 1,5 yıl geçmesine ve 2 Kurban Bayramı geçirmemize rağmen, İlçemize mezbaha yapılmamıştır. Bu konuda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini arz ederiz.( Ak Parti Meclis Üyeleri; Mehmet PINAR, İsmail TAPKIN, İbrahim ÜLGÜDÜR, Meltem HEPŞEN, Yekta SAÇKESEN ve Ali AYYILDIZ’ın 06.08.2020 tarih ve 12895 kayıt numaralı Önergeleri) Tarım ve Orman Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

IV. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

51.1-5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (b) bendinde ''Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, Belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek'', 18. maddesinin (m) bendinde Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek denilmektedir. Belediye Başkanlığı, ilgili Başkan Yardımcılığı ve Koordinasyon İşleri Müdürlüğünce alakalı yasal mevzuatlar çerçevesinde yerine getirilecek görev ve sorumlulukların belirlenmesi, çalışmakta olan personelin görev tanımlarının güncellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Yukarıda belirtilen hususlar kapsamında; anılan kanunun 18. maddesi (m) bendi gereği Sayın Meclis Heyetimizce gerekli kararın alınmasını arz ederim. (Ek Gündem) (Koordinasyon İşleri Müdürlüğü’nün 05.08.2020 tarih ve E.10567 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

2-Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesinin 1. bendine  göre "Aktarma; Bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir. " denilmektedir. Bu belirtilen yönetmelik maddesine istinaden, Belediyemiz 2020 Mali yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine aktarma listesindeki tertipler arasında aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. (Ek- Aktarma Listesi) (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.07.2020 tarih ve E.10265 sayılı Önergesi) Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

3- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi "Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediyeye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir." denilmektedir. İlgili maddeye istinaden Belediyemize ait su kuyularından kendi tankerlerine ve benzeri  su tanklarına su almak isteyen vatandaşlarımız için, tarifemize eklenmek üzere  ton bazında " Su Dolum Ücretinin" belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.07.2020 tarih ve E.10323 sayılı Önergesi) Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

4- Koruma Amaçlı Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan Şehrimiz  Yeni Mahalle 68 ada 11,12,13 ve 30 parsel sayılı, yola terki bulunan  gayrimenkullerin; 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına ilavesinin yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.07.2020 tarih ve E.10282 sayılı Önergesi) İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

5-Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan,  ayrık nizam, 4 kat konut,  zemin isteğe bağlı, Ticaret İmarlı  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Taks:030, Kaks:1.20 olan şehrimiz Turan Mahallesi  1217 ada 1 parsel 779 m² sahalı taşınmazda bulunan,  2576/3116- (644 m²) hissenin satışının görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.07.2020 tarih ve E.10318 sayılı Önergesi) İmar ve Şehircilik Komisyonu ile Gayrimenkul Değer Tespit Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

6-Tire Müze Müdürlüğü'nün, İzmir İli Tire İlçesi 1114 ada 1 parselde kayıtlı bulunan  Hizmet Binasının "Tire Yeni Müze Proje Yapımı İşi " kapsamında yeni  Müze projesi çalışmalarına istinaden, Müzecilik faaliyetlerinin devam etmesi için geçici bir binaya ihtiyaç olduğunu ve Belediyemiz bünyesinde böyle bir yapının olup - olmadığıyla ilgili talebine istinaden; Belediyemiz tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, söz konusu faaliyet kapsamında kullanılmak üzere Belediyemiz tarafından Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğünden “Restore Et İşlet” modeli ile 49 yıl süre ile kiralanmış bulunan Yeni Mah.133 Ada 35 Parselde bulunan Bedesten taşınmazının "Tire Arkeoloji Müzesi" olarak kullanılması kaydıyla, yapının 10 yıllık süre ile Tire Müze Müdürlüğü'ne tahsis edilebilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30.07.2020 tarih ve E.10413 sayılı Önergesi) Kültür ve Turizm Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

7-08.01.2015 tarih ve 8 nolu Meclis Kararı  ile yürürlüğe giren Tire Belediyesi Kayıp  Buluntu Eşya Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile ilgili olarak, Hukuk İşleri Müdürlüğünün 21.07.2020 tarih ve 9919 sayılı yazısı ile gerekli ve uygun görüşleri alınmış olup; Yönetmeliğin güncellenmiş halinin görüşülmesi.(Zabıta Müdürlüğü’nün 28.07.2020 tarih ve E.10320 sayılı Önergesi) Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

8-Belediyemiz aleyhine açılan icra takipleri ile ilgili olarak İcra Müdürlüklerine teminat mektubu sunulması gerektiğinden Kamu veya Özel Bankalardan 550.000,00.-TL.’lik Teminat Mektubu alınması hususunun görüşülmesi. (Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 29.07.2020 tarih ve E.10340 sayılı Önergesi) Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

VI- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

52.1-Geçtiğimiz ay aramızdan ayrılan  Eski Tire CHP İlçe Başkanı ve geçen dönem İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerini yapan Mustafa GÜNGÖR’ün isminin; İlçemizde yeni açılacak bulvar, cadde veya sokaklardan birine isminin verilmesi Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi.      (Belediye Meclis Üyeleri Halil ÇULHAOĞLU, Kamil TAŞAL, Gökhan HIZLI, Serhan AYDIN, Görkem ORUCAK ve Yalçın KAYA’nın 06.07.2020 tarihli Yazılı Önergeleri) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

53.2-Tire Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 18/06/2020 tarihli E.8305 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

54.3-Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 19/06/2020 tarihli E.8347 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

55.4- Zabıta Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Zabıta Müdürlüğü’nün 19/06/2020 tarihli E.8349 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

56.5-Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin Hukuk komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 23/06/2020 tarihli E.8488 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

57.6-Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi.(Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 22/06/2020 tarihli E.8423 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

58.7-Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev Usul ve Esasları Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 22/06/2020 tarihli E.8427 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

59.8-Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 24/06/2020 tarihli E.8566 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

60.9- Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 24/06/2020 tarihli E.8542 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

61.10-Müze Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Müze Müdürlüğü’nün 23/06/2020 tarihli E.8493 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

62.11-Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün 26/06/2020 tarihli E.8657 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

63.12-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün 26/06/2020 tarihli E.8658 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

64.13-İşletme ve İştirakler Müdürlüğü  Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (İşletme İştirakler Müdürlüğü’nün 30/06/2020 tarihli E.8803 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

65.14-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/06/2020 tarihli E.8794 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

66.15-Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26/06/2020 tarihli E.8665 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

67.16-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk  Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 02/07/2020 tarihli E.9017 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

68.17-Özel Kalem Müdürlüğü Görev  ve  Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Özel Kalem Müdürlüğü’nün 02/07/2020 tarihli E.9016 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

69.18-Tire Belediyesi Kurum Arşiv Yönetmeliğinin  Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 01/07/2020 tarihli E.8881 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

70.19-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma  Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 08/07/2020 tarihli E.9311 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

71.20-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 07/07/2020 tarihli E.9206 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

72.21-Tire Belediyesi Tire Kent Arşivi Merkezi Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 07/07/2020 tarihli E.9205 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

73.22-Fen İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Fen İşleri Müdürlüğü’nün 09/07/2020 tarihli E.9367 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

74.23-Tire Belediye Meclisinin 05/01/2015 tarih ve 08 Sayılı Meclis Kararı ile kabul edilip yürürlüğe giren  "Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin" revize edilmiş halinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Zabıta Müdürlüğü’nün 26/02/2020 tarihli E.3260 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

75.24-Spor İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi.(Spor İşleri Müdürlüğü’nün 26/06/2020 tarihli E.8664 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

76.25-Şehrimiz Duatepe Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesiyle mezarlık arasında yer alan 1648 ile 1659 adaları kapsayan bölgede 21.03.2018 tarih 2018/2466 nolu Danıştay 6. Dairesi kararına göre İmar planı ve parselasyon planı iptal edildiğinden, 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan Revizyonu yaptırması hususunu İmar ve Şehircilik Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/06/2019 tarihli 1044 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

77.26-Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere; 237 Sayılı Taşıtlar Kanunun 10. Maddesi kapsamında; 3 adet panel (Panelvan) taşıt alınmasının, alınacak taşıtların 2020 Mali Yılında Satın Alınacak Taşıtlar Listesi olan T Cetveline eklenmesinin, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Koordinasyon İşleri Müdürlüğü’nün 08/07/2020 tarihli E.9309 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

78.27-İlçemiz Kurtuluş Mahallesi Türkocağı Caddesi No:16 da bulunan tapunun 201 ada 3 parselde kayıtlı, Doktor Nihat BULGUÇ Konağı olarak bilinen tescilli taşınmazda, ''T.C. Tire Belediyesi Kuvayı Milliye ve Zeybek Müzesi'nin'' kurulması hususunda, Kültür ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporların görüşülmesi. (Müze Müdürlüğü’nün 18/06/2020 tarihli E.8301 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

79.28- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesinin 1. Bendine istinaden; Belediyemiz 2020 Mali yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine aktarma listesindeki tertipler arasında aktarma yapılması hususunun Plan ve Bütçe Komisyonunca Oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. (Ek- Aktarma Listesi) (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.07.2020 tarih ve E.10265 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

80.29-Belediyemiz aleyhine açılan icra takipleri ile ilgili olarak İcra Müdürlüklerine teminat mektubu sunulması gerektiğinden Kamu veya Özel Bankalardan 550.000,00.-TL.’lik Teminat Mektubu alınması hususunun Plan ve Bütçe Komisyonunca Oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. (Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 29.07.2020 tarih ve E.10340 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

VII- GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEBİ

VIII-TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

IX- TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

02.09.2020 - Saat 20:30

 

                                    

 

Salih Atakan DURAN
Belediye Başkanı
Meclis Karar Özetleri

T.C.
TİRE BELEDİYESİ
2020 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN TOPLANTISI
MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Gündem No : 48461740-105.02-5 Toplantı Tarih : 05/08/2020
Toplantı Yeri : Tire Belediyesi Kültür Salonu Toplantı Saati : 20:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II.06/07/2020 TARİHLİ I.BİRLEŞİM VE 09/07/2020 TARİHLİ 2.BİRLEŞİME AİT TOPLANTI TUTANAKLARINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ (Maddi Hata Bulunmadığına, Meclisimizce Oybirliği ile karar verildi.)

III.  MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1-Tüm dünyayı etkisi altına alan; DSÖ tarafından pandemi olarak ilan edilen COVİD-19 hastalığı nedeniyle, iş yerleri yaklaşık 3 ay kapalı kalan esnaflarımızın, belediyemize ait olan işyeri kiralarının yıllık artış bedellerinin 1 yıllığına ertelenmesi bu süreçte yine eski kira miktarı üzerinden sözleşmelerinin devam etmesi, vatandaşımızın bu zorlu süreçte bir nebze yanında olabilmek adına MHP meclis grubu olarak Tire Belediye Meclisi’nin teklif ve görüşlerine sunarız.(MHP Grubu Meclis Üyeleri; Hasan ÇELTİK, Okan ÇULHA, Arif DEMİRKAN ve  Nafiz KÜKLER’in 06.08.2020 tarih ve 12893 kayıt numaralı Önergeleri) Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

2-31 Mart yerel seçimleri sonrası Belediye Başkanımız Sayın Salih Atakan DURAN şeffaf Belediyecilik anlayışı ile Tireyi yöneteceğini söylemiştir ve bu sebeple kendisinden önceki dönemin Mali durumunu gösteren borçların yazılı olduğu büyük bir pankart yaptırarak Tire Belediyemizin giriş bölümüne asmıştır ve kendisi bu düzenli olarak her yıl yapacağını meclis üyelerine ve Tireli hemşerilerimize söylemiştir. Bir yılı dolan ve hatta geçen bu süre zarfında söz verdiği Tire belediyemizin mevcut mali durumunu gösteren pankart belediye binamızın herhangi bir yerine alınmamıştır. Talebimiz Sayın Belediye Başkanımızdan Tireli hemşerilerimize ve bizlere verdiği sözü tutmasıdır. Hangi tarihlerde sözünü gerçekleştireceğini bizlere ve tireli hemşerilerimize söylemesidir saygılarımızla.( Ak Parti Grubu Meclis Üyeleri; Mehmet PINAR, Ali AYYILDIZ, İsmail TAPKIN, Meltem HEPŞEN, İbrahim ÜLGÜDÜR ve  Yekta ŞAÇKESEN’in 06.08.2020 tarih ve 12894 kayıt numaralı Önergeleri) Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

3-İzmir İli İlçelerinde belediyelerin maddi durumları iyi olmayan ve sınava hazırlanan ilkolkul 6,7 ve 8. Ve Lise 12. Sınıf öğrencileri için Belediye bünyesinde açılan ve tüm masrafları Belediye tarafından karşılanan Eğitim Öğretim Destekli Hazırlık Kursları verilmekte olup, Tire Belediyesi olarak aynı kurs ve takviye Eğitim Programı veren bir Kurs yeri açılması hakkında gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ederim.(Meclis Üyeleri; Arif DEMİRKAN ve Mehmet PINAR’ın 06.08.2020 tarih ve 12896 kayıt numaralı Önergeleri) Hukuk Komisyonu, Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile  kabul edilmiştir.

4-Belediye Başkanımızın 31.03.2019 Yerel seçimlerinden önce vermiş olduğu vaatlerin içinde İlçemize Mezbaha kazandırılmasının sözünü vermişti. Seçimlerden yaklaşık 1,5 yıl geçmesine ve 2 Kurban Bayramı geçirmemize rağmen, İlçemize mezbaha yapılmamıştır. Bu konuda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini arz ederiz.( Ak Parti Meclis Üyeleri; Mehmet PINAR, İsmail TAPKIN, İbrahim ÜLGÜDÜR, Meltem HEPŞEN, Yekta SAÇKESEN ve Ali AYYILDIZ’ın 06.08.2020 tarih ve 12895 kayıt numaralı Önergeleri) Tarım ve Orman Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

IV. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

51.1-5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (b) bendinde ''Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, Belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek'', 18. maddesinin (m) bendinde Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek denilmektedir. Belediye Başkanlığı, ilgili Başkan Yardımcılığı ve Koordinasyon İşleri Müdürlüğünce alakalı yasal mevzuatlar çerçevesinde yerine getirilecek görev ve sorumlulukların belirlenmesi, çalışmakta olan personelin görev tanımlarının güncellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Yukarıda belirtilen hususlar kapsamında; anılan kanunun 18. maddesi (m) bendi gereği Sayın Meclis Heyetimizce gerekli kararın alınmasını arz ederim. (Ek Gündem) (Koordinasyon İşleri Müdürlüğü’nün 05.08.2020 tarih ve E.10567 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

2-Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesinin 1. bendine  göre "Aktarma; Bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir. " denilmektedir. Bu belirtilen yönetmelik maddesine istinaden, Belediyemiz 2020 Mali yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine aktarma listesindeki tertipler arasında aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. (Ek- Aktarma Listesi) (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.07.2020 tarih ve E.10265 sayılı Önergesi) Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

3- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi "Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediyeye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir." denilmektedir. İlgili maddeye istinaden Belediyemize ait su kuyularından kendi tankerlerine ve benzeri  su tanklarına su almak isteyen vatandaşlarımız için, tarifemize eklenmek üzere  ton bazında " Su Dolum Ücretinin" belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.07.2020 tarih ve E.10323 sayılı Önergesi) Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

4- Koruma Amaçlı Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan Şehrimiz  Yeni Mahalle 68 ada 11,12,13 ve 30 parsel sayılı, yola terki bulunan  gayrimenkullerin; 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına ilavesinin yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.07.2020 tarih ve E.10282 sayılı Önergesi) İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

5-Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan,  ayrık nizam, 4 kat konut,  zemin isteğe bağlı, Ticaret İmarlı  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Taks:030, Kaks:1.20 olan şehrimiz Turan Mahallesi  1217 ada 1 parsel 779 m² sahalı taşınmazda bulunan,  2576/3116- (644 m²) hissenin satışının görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.07.2020 tarih ve E.10318 sayılı Önergesi) İmar ve Şehircilik Komisyonu ile Gayrimenkul Değer Tespit Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

6-Tire Müze Müdürlüğü'nün, İzmir İli Tire İlçesi 1114 ada 1 parselde kayıtlı bulunan  Hizmet Binasının "Tire Yeni Müze Proje Yapımı İşi " kapsamında yeni  Müze projesi çalışmalarına istinaden, Müzecilik faaliyetlerinin devam etmesi için geçici bir binaya ihtiyaç olduğunu ve Belediyemiz bünyesinde böyle bir yapının olup - olmadığıyla ilgili talebine istinaden; Belediyemiz tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, söz konusu faaliyet kapsamında kullanılmak üzere Belediyemiz tarafından Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğünden “Restore Et İşlet” modeli ile 49 yıl süre ile kiralanmış bulunan Yeni Mah.133 Ada 35 Parselde bulunan Bedesten taşınmazının "Tire Arkeoloji Müzesi" olarak kullanılması kaydıyla, yapının 10 yıllık süre ile Tire Müze Müdürlüğü'ne tahsis edilebilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30.07.2020 tarih ve E.10413 sayılı Önergesi) Kültür ve Turizm Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

7-08.01.2015 tarih ve 8 nolu Meclis Kararı  ile yürürlüğe giren Tire Belediyesi Kayıp  Buluntu Eşya Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile ilgili olarak, Hukuk İşleri Müdürlüğünün 21.07.2020 tarih ve 9919 sayılı yazısı ile gerekli ve uygun görüşleri alınmış olup; Yönetmeliğin güncellenmiş halinin görüşülmesi.(Zabıta Müdürlüğü’nün 28.07.2020 tarih ve E.10320 sayılı Önergesi) Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

8-Belediyemiz aleyhine açılan icra takipleri ile ilgili olarak İcra Müdürlüklerine teminat mektubu sunulması gerektiğinden Kamu veya Özel Bankalardan 550.000,00.-TL.’lik Teminat Mektubu alınması hususunun görüşülmesi. (Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 29.07.2020 tarih ve E.10340 sayılı Önergesi) Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

VI- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

52.1-Geçtiğimiz ay aramızdan ayrılan  Eski Tire CHP İlçe Başkanı ve geçen dönem İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerini yapan Mustafa GÜNGÖR’ün isminin; İlçemizde yeni açılacak bulvar, cadde veya sokaklardan birine isminin verilmesi Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi.      (Belediye Meclis Üyeleri Halil ÇULHAOĞLU, Kamil TAŞAL, Gökhan HIZLI, Serhan AYDIN, Görkem ORUCAK ve Yalçın KAYA’nın 06.07.2020 tarihli Yazılı Önergeleri) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

53.2-Tire Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 18/06/2020 tarihli E.8305 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

54.3-Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 19/06/2020 tarihli E.8347 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

55.4- Zabıta Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Zabıta Müdürlüğü’nün 19/06/2020 tarihli E.8349 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

56.5-Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin Hukuk komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 23/06/2020 tarihli E.8488 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

57.6-Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi.(Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 22/06/2020 tarihli E.8423 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

58.7-Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev Usul ve Esasları Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 22/06/2020 tarihli E.8427 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

59.8-Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 24/06/2020 tarihli E.8566 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

60.9- Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 24/06/2020 tarihli E.8542 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

61.10-Müze Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Müze Müdürlüğü’nün 23/06/2020 tarihli E.8493 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

62.11-Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün 26/06/2020 tarihli E.8657 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

63.12-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün 26/06/2020 tarihli E.8658 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

64.13-İşletme ve İştirakler Müdürlüğü  Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (İşletme İştirakler Müdürlüğü’nün 30/06/2020 tarihli E.8803 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

65.14-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/06/2020 tarihli E.8794 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

66.15-Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26/06/2020 tarihli E.8665 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

67.16-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk  Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 02/07/2020 tarihli E.9017 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

68.17-Özel Kalem Müdürlüğü Görev  ve  Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Özel Kalem Müdürlüğü’nün 02/07/2020 tarihli E.9016 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

69.18-Tire Belediyesi Kurum Arşiv Yönetmeliğinin  Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 01/07/2020 tarihli E.8881 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

70.19-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma  Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 08/07/2020 tarihli E.9311 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

71.20-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 07/07/2020 tarihli E.9206 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

72.21-Tire Belediyesi Tire Kent Arşivi Merkezi Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 07/07/2020 tarihli E.9205 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

73.22-Fen İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Fen İşleri Müdürlüğü’nün 09/07/2020 tarihli E.9367 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

74.23-Tire Belediye Meclisinin 05/01/2015 tarih ve 08 Sayılı Meclis Kararı ile kabul edilip yürürlüğe giren  "Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin" revize edilmiş halinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Zabıta Müdürlüğü’nün 26/02/2020 tarihli E.3260 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

75.24-Spor İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi.(Spor İşleri Müdürlüğü’nün 26/06/2020 tarihli E.8664 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

76.25-Şehrimiz Duatepe Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesiyle mezarlık arasında yer alan 1648 ile 1659 adaları kapsayan bölgede 21.03.2018 tarih 2018/2466 nolu Danıştay 6. Dairesi kararına göre İmar planı ve parselasyon planı iptal edildiğinden, 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan Revizyonu yaptırması hususunu İmar ve Şehircilik Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/06/2019 tarihli 1044 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

77.26-Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere; 237 Sayılı Taşıtlar Kanunun 10. Maddesi kapsamında; 3 adet panel (Panelvan) taşıt alınmasının, alınacak taşıtların 2020 Mali Yılında Satın Alınacak Taşıtlar Listesi olan T Cetveline eklenmesinin, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Koordinasyon İşleri Müdürlüğü’nün 08/07/2020 tarihli E.9309 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

78.27-İlçemiz Kurtuluş Mahallesi Türkocağı Caddesi No:16 da bulunan tapunun 201 ada 3 parselde kayıtlı, Doktor Nihat BULGUÇ Konağı olarak bilinen tescilli taşınmazda, ''T.C. Tire Belediyesi Kuvayı Milliye ve Zeybek Müzesi'nin'' kurulması hususunda, Kültür ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporların görüşülmesi. (Müze Müdürlüğü’nün 18/06/2020 tarihli E.8301 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

79.28- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesinin 1. Bendine istinaden; Belediyemiz 2020 Mali yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine aktarma listesindeki tertipler arasında aktarma yapılması hususunun Plan ve Bütçe Komisyonunca Oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. (Ek- Aktarma Listesi) (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.07.2020 tarih ve E.10265 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

80.29-Belediyemiz aleyhine açılan icra takipleri ile ilgili olarak İcra Müdürlüklerine teminat mektubu sunulması gerektiğinden Kamu veya Özel Bankalardan 550.000,00.-TL.’lik Teminat Mektubu alınması hususunun Plan ve Bütçe Komisyonunca Oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. (Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 29.07.2020 tarih ve E.10340 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

VII- GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEBİ

VIII-TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

IX- TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

02.09.2020 - Saat 20:30

 

                                    

 

Salih Atakan DURAN
Belediye Başkanı
Meclis Karar Özetleri

T.C.
TİRE BELEDİYESİ
2020 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN TOPLANTISI
MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Gündem No : 48461740-105.02-5 Toplantı Tarih : 05/08/2020
Toplantı Yeri : Tire Belediyesi Kültür Salonu Toplantı Saati : 20:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II.06/07/2020 TARİHLİ I.BİRLEŞİM VE 09/07/2020 TARİHLİ 2.BİRLEŞİME AİT TOPLANTI TUTANAKLARINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ (Maddi Hata Bulunmadığına, Meclisimizce Oybirliği ile karar verildi.)

III.  MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1-Tüm dünyayı etkisi altına alan; DSÖ tarafından pandemi olarak ilan edilen COVİD-19 hastalığı nedeniyle, iş yerleri yaklaşık 3 ay kapalı kalan esnaflarımızın, belediyemize ait olan işyeri kiralarının yıllık artış bedellerinin 1 yıllığına ertelenmesi bu süreçte yine eski kira miktarı üzerinden sözleşmelerinin devam etmesi, vatandaşımızın bu zorlu süreçte bir nebze yanında olabilmek adına MHP meclis grubu olarak Tire Belediye Meclisi’nin teklif ve görüşlerine sunarız.(MHP Grubu Meclis Üyeleri; Hasan ÇELTİK, Okan ÇULHA, Arif DEMİRKAN ve  Nafiz KÜKLER’in 06.08.2020 tarih ve 12893 kayıt numaralı Önergeleri) Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

2-31 Mart yerel seçimleri sonrası Belediye Başkanımız Sayın Salih Atakan DURAN şeffaf Belediyecilik anlayışı ile Tireyi yöneteceğini söylemiştir ve bu sebeple kendisinden önceki dönemin Mali durumunu gösteren borçların yazılı olduğu büyük bir pankart yaptırarak Tire Belediyemizin giriş bölümüne asmıştır ve kendisi bu düzenli olarak her yıl yapacağını meclis üyelerine ve Tireli hemşerilerimize söylemiştir. Bir yılı dolan ve hatta geçen bu süre zarfında söz verdiği Tire belediyemizin mevcut mali durumunu gösteren pankart belediye binamızın herhangi bir yerine alınmamıştır. Talebimiz Sayın Belediye Başkanımızdan Tireli hemşerilerimize ve bizlere verdiği sözü tutmasıdır. Hangi tarihlerde sözünü gerçekleştireceğini bizlere ve tireli hemşerilerimize söylemesidir saygılarımızla.( Ak Parti Grubu Meclis Üyeleri; Mehmet PINAR, Ali AYYILDIZ, İsmail TAPKIN, Meltem HEPŞEN, İbrahim ÜLGÜDÜR ve  Yekta ŞAÇKESEN’in 06.08.2020 tarih ve 12894 kayıt numaralı Önergeleri) Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

3-İzmir İli İlçelerinde belediyelerin maddi durumları iyi olmayan ve sınava hazırlanan ilkolkul 6,7 ve 8. Ve Lise 12. Sınıf öğrencileri için Belediye bünyesinde açılan ve tüm masrafları Belediye tarafından karşılanan Eğitim Öğretim Destekli Hazırlık Kursları verilmekte olup, Tire Belediyesi olarak aynı kurs ve takviye Eğitim Programı veren bir Kurs yeri açılması hakkında gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ederim.(Meclis Üyeleri; Arif DEMİRKAN ve Mehmet PINAR’ın 06.08.2020 tarih ve 12896 kayıt numaralı Önergeleri) Hukuk Komisyonu, Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile  kabul edilmiştir.

4-Belediye Başkanımızın 31.03.2019 Yerel seçimlerinden önce vermiş olduğu vaatlerin içinde İlçemize Mezbaha kazandırılmasının sözünü vermişti. Seçimlerden yaklaşık 1,5 yıl geçmesine ve 2 Kurban Bayramı geçirmemize rağmen, İlçemize mezbaha yapılmamıştır. Bu konuda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini arz ederiz.( Ak Parti Meclis Üyeleri; Mehmet PINAR, İsmail TAPKIN, İbrahim ÜLGÜDÜR, Meltem HEPŞEN, Yekta SAÇKESEN ve Ali AYYILDIZ’ın 06.08.2020 tarih ve 12895 kayıt numaralı Önergeleri) Tarım ve Orman Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

IV. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

51.1-5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (b) bendinde ''Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, Belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek'', 18. maddesinin (m) bendinde Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek denilmektedir. Belediye Başkanlığı, ilgili Başkan Yardımcılığı ve Koordinasyon İşleri Müdürlüğünce alakalı yasal mevzuatlar çerçevesinde yerine getirilecek görev ve sorumlulukların belirlenmesi, çalışmakta olan personelin görev tanımlarının güncellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Yukarıda belirtilen hususlar kapsamında; anılan kanunun 18. maddesi (m) bendi gereği Sayın Meclis Heyetimizce gerekli kararın alınmasını arz ederim. (Ek Gündem) (Koordinasyon İşleri Müdürlüğü’nün 05.08.2020 tarih ve E.10567 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

2-Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesinin 1. bendine  göre "Aktarma; Bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir. " denilmektedir. Bu belirtilen yönetmelik maddesine istinaden, Belediyemiz 2020 Mali yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine aktarma listesindeki tertipler arasında aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. (Ek- Aktarma Listesi) (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.07.2020 tarih ve E.10265 sayılı Önergesi) Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

3- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi "Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediyeye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir." denilmektedir. İlgili maddeye istinaden Belediyemize ait su kuyularından kendi tankerlerine ve benzeri  su tanklarına su almak isteyen vatandaşlarımız için, tarifemize eklenmek üzere  ton bazında " Su Dolum Ücretinin" belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.07.2020 tarih ve E.10323 sayılı Önergesi) Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

4- Koruma Amaçlı Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan Şehrimiz  Yeni Mahalle 68 ada 11,12,13 ve 30 parsel sayılı, yola terki bulunan  gayrimenkullerin; 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına ilavesinin yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.07.2020 tarih ve E.10282 sayılı Önergesi) İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

5-Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan,  ayrık nizam, 4 kat konut,  zemin isteğe bağlı, Ticaret İmarlı  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Taks:030, Kaks:1.20 olan şehrimiz Turan Mahallesi  1217 ada 1 parsel 779 m² sahalı taşınmazda bulunan,  2576/3116- (644 m²) hissenin satışının görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.07.2020 tarih ve E.10318 sayılı Önergesi) İmar ve Şehircilik Komisyonu ile Gayrimenkul Değer Tespit Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

6-Tire Müze Müdürlüğü'nün, İzmir İli Tire İlçesi 1114 ada 1 parselde kayıtlı bulunan  Hizmet Binasının "Tire Yeni Müze Proje Yapımı İşi " kapsamında yeni  Müze projesi çalışmalarına istinaden, Müzecilik faaliyetlerinin devam etmesi için geçici bir binaya ihtiyaç olduğunu ve Belediyemiz bünyesinde böyle bir yapının olup - olmadığıyla ilgili talebine istinaden; Belediyemiz tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, söz konusu faaliyet kapsamında kullanılmak üzere Belediyemiz tarafından Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğünden “Restore Et İşlet” modeli ile 49 yıl süre ile kiralanmış bulunan Yeni Mah.133 Ada 35 Parselde bulunan Bedesten taşınmazının "Tire Arkeoloji Müzesi" olarak kullanılması kaydıyla, yapının 10 yıllık süre ile Tire Müze Müdürlüğü'ne tahsis edilebilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30.07.2020 tarih ve E.10413 sayılı Önergesi) Kültür ve Turizm Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

7-08.01.2015 tarih ve 8 nolu Meclis Kararı  ile yürürlüğe giren Tire Belediyesi Kayıp  Buluntu Eşya Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile ilgili olarak, Hukuk İşleri Müdürlüğünün 21.07.2020 tarih ve 9919 sayılı yazısı ile gerekli ve uygun görüşleri alınmış olup; Yönetmeliğin güncellenmiş halinin görüşülmesi.(Zabıta Müdürlüğü’nün 28.07.2020 tarih ve E.10320 sayılı Önergesi) Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

8-Belediyemiz aleyhine açılan icra takipleri ile ilgili olarak İcra Müdürlüklerine teminat mektubu sunulması gerektiğinden Kamu veya Özel Bankalardan 550.000,00.-TL.’lik Teminat Mektubu alınması hususunun görüşülmesi. (Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 29.07.2020 tarih ve E.10340 sayılı Önergesi) Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

VI- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

52.1-Geçtiğimiz ay aramızdan ayrılan  Eski Tire CHP İlçe Başkanı ve geçen dönem İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerini yapan Mustafa GÜNGÖR’ün isminin; İlçemizde yeni açılacak bulvar, cadde veya sokaklardan birine isminin verilmesi Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi.      (Belediye Meclis Üyeleri Halil ÇULHAOĞLU, Kamil TAŞAL, Gökhan HIZLI, Serhan AYDIN, Görkem ORUCAK ve Yalçın KAYA’nın 06.07.2020 tarihli Yazılı Önergeleri) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

53.2-Tire Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 18/06/2020 tarihli E.8305 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

54.3-Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 19/06/2020 tarihli E.8347 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

55.4- Zabıta Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Zabıta Müdürlüğü’nün 19/06/2020 tarihli E.8349 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

56.5-Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin Hukuk komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 23/06/2020 tarihli E.8488 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

57.6-Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi.(Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 22/06/2020 tarihli E.8423 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

58.7-Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev Usul ve Esasları Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 22/06/2020 tarihli E.8427 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

59.8-Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 24/06/2020 tarihli E.8566 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

60.9- Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 24/06/2020 tarihli E.8542 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

61.10-Müze Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Müze Müdürlüğü’nün 23/06/2020 tarihli E.8493 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

62.11-Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün 26/06/2020 tarihli E.8657 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

63.12-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün 26/06/2020 tarihli E.8658 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

64.13-İşletme ve İştirakler Müdürlüğü  Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (İşletme İştirakler Müdürlüğü’nün 30/06/2020 tarihli E.8803 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

65.14-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/06/2020 tarihli E.8794 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

66.15-Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26/06/2020 tarihli E.8665 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

67.16-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk  Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 02/07/2020 tarihli E.9017 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

68.17-Özel Kalem Müdürlüğü Görev  ve  Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Özel Kalem Müdürlüğü’nün 02/07/2020 tarihli E.9016 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

69.18-Tire Belediyesi Kurum Arşiv Yönetmeliğinin  Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 01/07/2020 tarihli E.8881 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

70.19-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma  Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 08/07/2020 tarihli E.9311 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

71.20-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 07/07/2020 tarihli E.9206 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

72.21-Tire Belediyesi Tire Kent Arşivi Merkezi Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 07/07/2020 tarihli E.9205 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

73.22-Fen İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Fen İşleri Müdürlüğü’nün 09/07/2020 tarihli E.9367 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

74.23-Tire Belediye Meclisinin 05/01/2015 tarih ve 08 Sayılı Meclis Kararı ile kabul edilip yürürlüğe giren  "Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin" revize edilmiş halinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Zabıta Müdürlüğü’nün 26/02/2020 tarihli E.3260 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

75.24-Spor İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi.(Spor İşleri Müdürlüğü’nün 26/06/2020 tarihli E.8664 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

76.25-Şehrimiz Duatepe Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesiyle mezarlık arasında yer alan 1648 ile 1659 adaları kapsayan bölgede 21.03.2018 tarih 2018/2466 nolu Danıştay 6. Dairesi kararına göre İmar planı ve parselasyon planı iptal edildiğinden, 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan Revizyonu yaptırması hususunu İmar ve Şehircilik Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/06/2019 tarihli 1044 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

77.26-Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere; 237 Sayılı Taşıtlar Kanunun 10. Maddesi kapsamında; 3 adet panel (Panelvan) taşıt alınmasının, alınacak taşıtların 2020 Mali Yılında Satın Alınacak Taşıtlar Listesi olan T Cetveline eklenmesinin, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Koordinasyon İşleri Müdürlüğü’nün 08/07/2020 tarihli E.9309 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

78.27-İlçemiz Kurtuluş Mahallesi Türkocağı Caddesi No:16 da bulunan tapunun 201 ada 3 parselde kayıtlı, Doktor Nihat BULGUÇ Konağı olarak bilinen tescilli taşınmazda, ''T.C. Tire Belediyesi Kuvayı Milliye ve Zeybek Müzesi'nin'' kurulması hususunda, Kültür ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporların görüşülmesi. (Müze Müdürlüğü’nün 18/06/2020 tarihli E.8301 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

79.28- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesinin 1. Bendine istinaden; Belediyemiz 2020 Mali yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine aktarma listesindeki tertipler arasında aktarma yapılması hususunun Plan ve Bütçe Komisyonunca Oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. (Ek- Aktarma Listesi) (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.07.2020 tarih ve E.10265 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

80.29-Belediyemiz aleyhine açılan icra takipleri ile ilgili olarak İcra Müdürlüklerine teminat mektubu sunulması gerektiğinden Kamu veya Özel Bankalardan 550.000,00.-TL.’lik Teminat Mektubu alınması hususunun Plan ve Bütçe Komisyonunca Oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. (Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 29.07.2020 tarih ve E.10340 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

VII- GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEBİ

VIII-TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

IX- TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

02.09.2020 - Saat 20:30

 

                                    

 

Salih Atakan DURAN
Belediye Başkanı
Meclis Karar Özetleri

T.C.
TİRE BELEDİYESİ
2020 YILI AĞUSTOS AYI OLAĞAN TOPLANTISI
MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Gündem No : 48461740-105.02-5
Toplantı Tarih : 05/08/2020
Toplantı Yeri : Tire Belediyesi Kültür Salonu
Toplantı Saati : 20:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II.06/07/2020 TARİHLİ I.BİRLEŞİM VE 09/07/2020 TARİHLİ 2.BİRLEŞİME AİT TOPLANTI TUTANAKLARINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ (Maddi Hata Bulunmadığına, Meclisimizce Oybirliği ile karar verildi.)

III.  MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1-Tüm dünyayı etkisi altına alan; DSÖ tarafından pandemi olarak ilan edilen COVİD-19 hastalığı nedeniyle, iş yerleri yaklaşık 3 ay kapalı kalan esnaflarımızın, belediyemize ait olan işyeri kiralarının yıllık artış bedellerinin 1 yıllığına ertelenmesi bu süreçte yine eski kira miktarı üzerinden sözleşmelerinin devam etmesi, vatandaşımızın bu zorlu süreçte bir nebze yanında olabilmek adına MHP meclis grubu olarak Tire Belediye Meclisi’nin teklif ve görüşlerine sunarız.(MHP Grubu Meclis Üyeleri; Hasan ÇELTİK, Okan ÇULHA, Arif DEMİRKAN ve  Nafiz KÜKLER’in 06.08.2020 tarih ve 12893 kayıt numaralı Önergeleri) Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

2-31 Mart yerel seçimleri sonrası Belediye Başkanımız Sayın Salih Atakan DURAN şeffaf Belediyecilik anlayışı ile Tireyi yöneteceğini söylemiştir ve bu sebeple kendisinden önceki dönemin Mali durumunu gösteren borçların yazılı olduğu büyük bir pankart yaptırarak Tire Belediyemizin giriş bölümüne asmıştır ve kendisi bu düzenli olarak her yıl yapacağını meclis üyelerine ve Tireli hemşerilerimize söylemiştir. Bir yılı dolan ve hatta geçen bu süre zarfında söz verdiği Tire belediyemizin mevcut mali durumunu gösteren pankart belediye binamızın herhangi bir yerine alınmamıştır. Talebimiz Sayın Belediye Başkanımızdan Tireli hemşerilerimize ve bizlere verdiği sözü tutmasıdır. Hangi tarihlerde sözünü gerçekleştireceğini bizlere ve tireli hemşerilerimize söylemesidir saygılarımızla.( Ak Parti Grubu Meclis Üyeleri; Mehmet PINAR, Ali AYYILDIZ, İsmail TAPKIN, Meltem HEPŞEN, İbrahim ÜLGÜDÜR ve  Yekta ŞAÇKESEN’in 06.08.2020 tarih ve 12894 kayıt numaralı Önergeleri) Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

3-İzmir İli İlçelerinde belediyelerin maddi durumları iyi olmayan ve sınava hazırlanan ilkolkul 6,7 ve 8. Ve Lise 12. Sınıf öğrencileri için Belediye bünyesinde açılan ve tüm masrafları Belediye tarafından karşılanan Eğitim Öğretim Destekli Hazırlık Kursları verilmekte olup, Tire Belediyesi olarak aynı kurs ve takviye Eğitim Programı veren bir Kurs yeri açılması hakkında gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ederim.(Meclis Üyeleri; Arif DEMİRKAN ve Mehmet PINAR’ın 06.08.2020 tarih ve 12896 kayıt numaralı Önergeleri) Hukuk Komisyonu, Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile  kabul edilmiştir.

4-Belediye Başkanımızın 31.03.2019 Yerel seçimlerinden önce vermiş olduğu vaatlerin içinde İlçemize Mezbaha kazandırılmasının sözünü vermişti. Seçimlerden yaklaşık 1,5 yıl geçmesine ve 2 Kurban Bayramı geçirmemize rağmen, İlçemize mezbaha yapılmamıştır. Bu konuda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini arz ederiz.( Ak Parti Meclis Üyeleri; Mehmet PINAR, İsmail TAPKIN, İbrahim ÜLGÜDÜR, Meltem HEPŞEN, Yekta SAÇKESEN ve Ali AYYILDIZ’ın 06.08.2020 tarih ve 12895 kayıt numaralı Önergeleri) Tarım ve Orman Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

IV. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

51.1-5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (b) bendinde ''Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, Belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek'', 18. maddesinin (m) bendinde Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek denilmektedir. Belediye Başkanlığı, ilgili Başkan Yardımcılığı ve Koordinasyon İşleri Müdürlüğünce alakalı yasal mevzuatlar çerçevesinde yerine getirilecek görev ve sorumlulukların belirlenmesi, çalışmakta olan personelin görev tanımlarının güncellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Yukarıda belirtilen hususlar kapsamında; anılan kanunun 18. maddesi (m) bendi gereği Sayın Meclis Heyetimizce gerekli kararın alınmasını arz ederim. (Ek Gündem) (Koordinasyon İşleri Müdürlüğü’nün 05.08.2020 tarih ve E.10567 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

2-Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesinin 1. bendine  göre "Aktarma; Bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir. " denilmektedir. Bu belirtilen yönetmelik maddesine istinaden, Belediyemiz 2020 Mali yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine aktarma listesindeki tertipler arasında aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. (Ek- Aktarma Listesi) (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.07.2020 tarih ve E.10265 sayılı Önergesi) Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

3- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi "Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediyeye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir." denilmektedir. İlgili maddeye istinaden Belediyemize ait su kuyularından kendi tankerlerine ve benzeri  su tanklarına su almak isteyen vatandaşlarımız için, tarifemize eklenmek üzere  ton bazında " Su Dolum Ücretinin" belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.07.2020 tarih ve E.10323 sayılı Önergesi) Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

4- Koruma Amaçlı Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan Şehrimiz  Yeni Mahalle 68 ada 11,12,13 ve 30 parsel sayılı, yola terki bulunan  gayrimenkullerin; 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına ilavesinin yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.07.2020 tarih ve E.10282 sayılı Önergesi) İmar ve Şehircilik Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

5-Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan,  ayrık nizam, 4 kat konut,  zemin isteğe bağlı, Ticaret İmarlı  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Taks:030, Kaks:1.20 olan şehrimiz Turan Mahallesi  1217 ada 1 parsel 779 m² sahalı taşınmazda bulunan,  2576/3116- (644 m²) hissenin satışının görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.07.2020 tarih ve E.10318 sayılı Önergesi) İmar ve Şehircilik Komisyonu ile Gayrimenkul Değer Tespit Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

6-Tire Müze Müdürlüğü'nün, İzmir İli Tire İlçesi 1114 ada 1 parselde kayıtlı bulunan  Hizmet Binasının "Tire Yeni Müze Proje Yapımı İşi " kapsamında yeni  Müze projesi çalışmalarına istinaden, Müzecilik faaliyetlerinin devam etmesi için geçici bir binaya ihtiyaç olduğunu ve Belediyemiz bünyesinde böyle bir yapının olup - olmadığıyla ilgili talebine istinaden; Belediyemiz tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, söz konusu faaliyet kapsamında kullanılmak üzere Belediyemiz tarafından Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğünden “Restore Et İşlet” modeli ile 49 yıl süre ile kiralanmış bulunan Yeni Mah.133 Ada 35 Parselde bulunan Bedesten taşınmazının "Tire Arkeoloji Müzesi" olarak kullanılması kaydıyla, yapının 10 yıllık süre ile Tire Müze Müdürlüğü'ne tahsis edilebilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30.07.2020 tarih ve E.10413 sayılı Önergesi) Kültür ve Turizm Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

7-08.01.2015 tarih ve 8 nolu Meclis Kararı  ile yürürlüğe giren Tire Belediyesi Kayıp  Buluntu Eşya Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile ilgili olarak, Hukuk İşleri Müdürlüğünün 21.07.2020 tarih ve 9919 sayılı yazısı ile gerekli ve uygun görüşleri alınmış olup; Yönetmeliğin güncellenmiş halinin görüşülmesi.(Zabıta Müdürlüğü’nün 28.07.2020 tarih ve E.10320 sayılı Önergesi) Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

8-Belediyemiz aleyhine açılan icra takipleri ile ilgili olarak İcra Müdürlüklerine teminat mektubu sunulması gerektiğinden Kamu veya Özel Bankalardan 550.000,00.-TL.’lik Teminat Mektubu alınması hususunun görüşülmesi. (Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 29.07.2020 tarih ve E.10340 sayılı Önergesi) Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

VI- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

52.1-Geçtiğimiz ay aramızdan ayrılan  Eski Tire CHP İlçe Başkanı ve geçen dönem İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerini yapan Mustafa GÜNGÖR’ün isminin; İlçemizde yeni açılacak bulvar, cadde veya sokaklardan birine isminin verilmesi Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi.      (Belediye Meclis Üyeleri Halil ÇULHAOĞLU, Kamil TAŞAL, Gökhan HIZLI, Serhan AYDIN, Görkem ORUCAK ve Yalçın KAYA’nın 06.07.2020 tarihli Yazılı Önergeleri) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

53.2-Tire Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 18/06/2020 tarihli E.8305 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

54.3-Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 19/06/2020 tarihli E.8347 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

55.4- Zabıta Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Zabıta Müdürlüğü’nün 19/06/2020 tarihli E.8349 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

56.5-Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin Hukuk komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 23/06/2020 tarihli E.8488 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

57.6-Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi.(Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 22/06/2020 tarihli E.8423 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

58.7-Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev Usul ve Esasları Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 22/06/2020 tarihli E.8427 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

59.8-Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 24/06/2020 tarihli E.8566 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

60.9- Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 24/06/2020 tarihli E.8542 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

61.10-Müze Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Müze Müdürlüğü’nün 23/06/2020 tarihli E.8493 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

62.11-Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün 26/06/2020 tarihli E.8657 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

63.12-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün 26/06/2020 tarihli E.8658 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

64.13-İşletme ve İştirakler Müdürlüğü  Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (İşletme İştirakler Müdürlüğü’nün 30/06/2020 tarihli E.8803 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

65.14-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/06/2020 tarihli E.8794 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

66.15-Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26/06/2020 tarihli E.8665 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

67.16-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk  Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 02/07/2020 tarihli E.9017 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

68.17-Özel Kalem Müdürlüğü Görev  ve  Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Özel Kalem Müdürlüğü’nün 02/07/2020 tarihli E.9016 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

69.18-Tire Belediyesi Kurum Arşiv Yönetmeliğinin  Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 01/07/2020 tarihli E.8881 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

70.19-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma  Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 08/07/2020 tarihli E.9311 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

71.20-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 07/07/2020 tarihli E.9206 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

72.21-Tire Belediyesi Tire Kent Arşivi Merkezi Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 07/07/2020 tarihli E.9205 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

73.22-Fen İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Fen İşleri Müdürlüğü’nün 09/07/2020 tarihli E.9367 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

74.23-Tire Belediye Meclisinin 05/01/2015 tarih ve 08 Sayılı Meclis Kararı ile kabul edilip yürürlüğe giren  "Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin" revize edilmiş halinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Zabıta Müdürlüğü’nün 26/02/2020 tarihli E.3260 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

75.24-Spor İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi.(Spor İşleri Müdürlüğü’nün 26/06/2020 tarihli E.8664 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

76.25-Şehrimiz Duatepe Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesiyle mezarlık arasında yer alan 1648 ile 1659 adaları kapsayan bölgede 21.03.2018 tarih 2018/2466 nolu Danıştay 6. Dairesi kararına göre İmar planı ve parselasyon planı iptal edildiğinden, 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan Revizyonu yaptırması hususunu İmar ve Şehircilik Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/06/2019 tarihli 1044 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

77.26-Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere; 237 Sayılı Taşıtlar Kanunun 10. Maddesi kapsamında; 3 adet panel (Panelvan) taşıt alınmasının, alınacak taşıtların 2020 Mali Yılında Satın Alınacak Taşıtlar Listesi olan T Cetveline eklenmesinin, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Koordinasyon İşleri Müdürlüğü’nün 08/07/2020 tarihli E.9309 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

78.27-İlçemiz Kurtuluş Mahallesi Türkocağı Caddesi No:16 da bulunan tapunun 201 ada 3 parselde kayıtlı, Doktor Nihat BULGUÇ Konağı olarak bilinen tescilli taşınmazda, ''T.C. Tire Belediyesi Kuvayı Milliye ve Zeybek Müzesi'nin'' kurulması hususunda, Kültür ve Turizm Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin raporların görüşülmesi. (Müze Müdürlüğü’nün 18/06/2020 tarihli E.8301 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

79.28- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesinin 1. Bendine istinaden; Belediyemiz 2020 Mali yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine aktarma listesindeki tertipler arasında aktarma yapılması hususunun Plan ve Bütçe Komisyonunca Oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. (Ek- Aktarma Listesi) (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.07.2020 tarih ve E.10265 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

80.29-Belediyemiz aleyhine açılan icra takipleri ile ilgili olarak İcra Müdürlüklerine teminat mektubu sunulması gerektiğinden Kamu veya Özel Bankalardan 550.000,00.-TL.’lik Teminat Mektubu alınması hususunun Plan ve Bütçe Komisyonunca Oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. (Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 29.07.2020 tarih ve E.10340 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

VII- GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEBİ

VIII-TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

IX- TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

02.09.2020 - Saat 20:30

 

                                    

 

Salih Atakan DURAN
Belediye Başkanı
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi