T.C. Tire Belediyesi
Meclis Karar Özetleri

T.C.
TİRE BELEDİYESİ
2020 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN TOPLANTISI
MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Gündem No : 48461740-105.02-6 Toplantı Tarih : 02/09/2020
Toplantı Yeri : Tire Belediyesi Kültür Salonu Toplantı Saati : 20:30

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II. 05/08/2020 TARİHLİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ ( Maddi Hata Bulunmadığına, Meclisimizce Oybirliği ile karar verildi. )

III.  MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

IV. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü bünyesinde bulunan İlan Büro Memurluğunun çalışmalarında izlenecek usul ve esasları belirlemek üzere Resmi İlan Usul ve Esasları Yönetmeliği hazırlanmış olup,ilişikte sunulan Yönetmeliğin sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim. (Zabıta Müdürlüğü’ nün 02.09.2020 tarih ve E.12020 sayılı Önergesi) Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

2- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesinin 1. bendine istinaden, Belediyemiz 2020 Mali yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine ekte belirtilen aktarma listesindeki tertipler arasında aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27/08/2020 tarih ve E.11723 sayılı Önergesi) Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

V- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

81- 1-Meclis Üyeleri Arif DEMİRKAN ve Mehmet PINAR’ın Yazılı Önergesinde; Belediyelerin maddi durumları iyi olmayan ve sınava hazırlanan ilkokul 6,7,8 ve lise 12. Sınıf öğrencileri için Belediye bünyesinde açılan ve tüm masrafları Belediye tarafından karşılanan eğitim öğretim destekli hazırlık kurslarının yapılması talebinin; 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu’nun Ek Madde 2 hükmü gereği Belediyeler, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile yapılan ve Bakanlıkça onaylanan ortak işbirliği protokolleri çerçevesinde destek mahiyetinde ücretsiz kurslar açabildiğinden önerge, yasanın aradığı şartların gerçekleştirilmesi koşuluyla; Hukuk Komisyonu, Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporlarının görüşülmesi. (Meclis Üyeleri Arif DEMİRKAN ve Mehmet PINAR’ın 05.08.2020 tarihli ve E.12896 sayılı Yazılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

82- 2- Mhp Meclis Grubu Üyeleri Hasan ÇELTİK, Okan ÇULHA, Arif DEMİRKAN ve Nafiz KÜKLER’in Yazılı Önergesinde; Covid-19 nedeniyle, iş yerleri yaklaşık 3 ay kapalı kalan esnaflarımızın, Belediyemize ait olan işyeri kiralarının yıllık artış bedellerinin 1 yıllığına ertelenmesi talebinin; Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. ( Mhp Meclis Grubu Üyeleri Hasan ÇELTİK, Okan ÇULHA, Arif DEMİRKAN ve Nafiz KÜKLER’in 05.08.2020 tarihli E.12893 sayılı Yazılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

83- 3- Ak Parti Meclis Grubu, Mehmet PINAR, Ali AYYILDIZ, İsmail TAPKIN, Meltem HEPŞEN, İbrahim ÜLGÜDÜR ve Yekta SAÇKESEN’in yazılı önergesinde; Tire Belediyesinin mevcut mali durumunu gösteren pankartı her yıl düzenli olarak Belediye Binasının herhangi bir yerine, asılması talebinin; Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin raporun görüşülmesi. (Ak Parti Meclis Grubu, Mehmet PINAR, Ali AYYILDIZ, İsmail TAPKIN, Meltem HEPŞEN, İbrahim ÜLGÜDÜR ve Yekta SAÇKESEN’in 05.08.2020 tarihli E.12894 sayılı Yazılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

84- 4-Belediyemize ait su kuyularından, kendi tankerlerine ve benzeri su tanklarına su almak isteyen vatandaşlarımız için, tarifemize eklenmek üzere ton bazında “Su Dolum Ücretinin” 1 Ton Su 15.00-TL. olarak belirlenmesi hususunun; Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28/07/2020 tarih ve E.10323 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

85- 5-Tire Belediyesi Kayıp Buluntu Eşya Yönetmeliğinin; Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. (Zabıta Müdürlüğünün 28/07/2020 tarih ve E.10320 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

86- 6-Belediyemiz tarafından Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğünden Restore Et İşlet Modeli ile 49 yıl süre ile kiralanmış bulunan Yeni Mahalle 133 Ada 35 Parselde yer alan Bedesten taşınmazının “Tire Arkeoloji Müzesi” olarak kullanılması kaydıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğü ile yapılan 23.11.2017 tarihli Restorasyon Karşılığı Kiralama Protokolünün 22. Maddesi gereği Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğünün yazılı izniyle, Yeni Mahalle 133 Ada 35 Parselde bulunan Bedesten taşınmazının “Tire Arkeoloji Müzesi” olarak kullanılması kaydıyla 10 yıllık süre ile Tire Müze Müdürlüğüne tahsisinin; Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30/07/2020 tarih ve E.10413 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

87- 7-Şehrimiz Yeni Mahalle 68 ada 11,12,13 ve 30 parsellerde bulunan gayrimenkullerin 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına ilavesinin yapılması hususunun; İmar ve Şehircilik Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28/07/2020 tarihli E.10282 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

88- 8-Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Dibekçiler Mahallesi 124 ada, 1 parsel sayılı 6046,48 m² sahalı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satılması hususunun; Tarım ve Orman Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi.  (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 18/06/2020 tarih ve E.8303 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

89- 9-Şehrimiz Turan Mahallesi 1217 ada, 1 parsel 779 m² sahalı taşınmazda bulunan 2576/3116 hissenin (644 m²) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının yapılması hususunun; İmar ve Şehircilik Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28/07/2020 tarih ve E.10318 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

90- 10-Şehrimiz Somak Mahallesi 135 ada, 28 parselde bulunan gayrimenkulün Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere; 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına alınması hususunun; İmar ve Şehircilik Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 07/07/2020 tarih ve E.9201 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

VI- GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEBİ

VII- TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

Meclis Üyesi; Nafiz KÜKLER ve Meltem HEPŞEN’in mazeretleri Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

VIII- TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

05.10.2020 Saat:20.00

 

Salih Atakan DURAN
Belediye Başkanı
Meclis Karar Özetleri

T.C.
TİRE BELEDİYESİ
2020 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN TOPLANTISI
MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Gündem No : 48461740-105.02-6 Toplantı Tarih : 02/09/2020
Toplantı Yeri : Tire Belediyesi Kültür Salonu Toplantı Saati : 20:30

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II. 05/08/2020 TARİHLİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ ( Maddi Hata Bulunmadığına, Meclisimizce Oybirliği ile karar verildi. )

III.  MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

IV. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü bünyesinde bulunan İlan Büro Memurluğunun çalışmalarında izlenecek usul ve esasları belirlemek üzere Resmi İlan Usul ve Esasları Yönetmeliği hazırlanmış olup,ilişikte sunulan Yönetmeliğin sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim. (Zabıta Müdürlüğü’ nün 02.09.2020 tarih ve E.12020 sayılı Önergesi) Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

2- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesinin 1. bendine istinaden, Belediyemiz 2020 Mali yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine ekte belirtilen aktarma listesindeki tertipler arasında aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27/08/2020 tarih ve E.11723 sayılı Önergesi) Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

V- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

81- 1-Meclis Üyeleri Arif DEMİRKAN ve Mehmet PINAR’ın Yazılı Önergesinde; Belediyelerin maddi durumları iyi olmayan ve sınava hazırlanan ilkokul 6,7,8 ve lise 12. Sınıf öğrencileri için Belediye bünyesinde açılan ve tüm masrafları Belediye tarafından karşılanan eğitim öğretim destekli hazırlık kurslarının yapılması talebinin; 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu’nun Ek Madde 2 hükmü gereği Belediyeler, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile yapılan ve Bakanlıkça onaylanan ortak işbirliği protokolleri çerçevesinde destek mahiyetinde ücretsiz kurslar açabildiğinden önerge, yasanın aradığı şartların gerçekleştirilmesi koşuluyla; Hukuk Komisyonu, Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporlarının görüşülmesi. (Meclis Üyeleri Arif DEMİRKAN ve Mehmet PINAR’ın 05.08.2020 tarihli ve E.12896 sayılı Yazılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

82- 2- Mhp Meclis Grubu Üyeleri Hasan ÇELTİK, Okan ÇULHA, Arif DEMİRKAN ve Nafiz KÜKLER’in Yazılı Önergesinde; Covid-19 nedeniyle, iş yerleri yaklaşık 3 ay kapalı kalan esnaflarımızın, Belediyemize ait olan işyeri kiralarının yıllık artış bedellerinin 1 yıllığına ertelenmesi talebinin; Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. ( Mhp Meclis Grubu Üyeleri Hasan ÇELTİK, Okan ÇULHA, Arif DEMİRKAN ve Nafiz KÜKLER’in 05.08.2020 tarihli E.12893 sayılı Yazılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

83- 3- Ak Parti Meclis Grubu, Mehmet PINAR, Ali AYYILDIZ, İsmail TAPKIN, Meltem HEPŞEN, İbrahim ÜLGÜDÜR ve Yekta SAÇKESEN’in yazılı önergesinde; Tire Belediyesinin mevcut mali durumunu gösteren pankartı her yıl düzenli olarak Belediye Binasının herhangi bir yerine, asılması talebinin; Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin raporun görüşülmesi. (Ak Parti Meclis Grubu, Mehmet PINAR, Ali AYYILDIZ, İsmail TAPKIN, Meltem HEPŞEN, İbrahim ÜLGÜDÜR ve Yekta SAÇKESEN’in 05.08.2020 tarihli E.12894 sayılı Yazılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

84- 4-Belediyemize ait su kuyularından, kendi tankerlerine ve benzeri su tanklarına su almak isteyen vatandaşlarımız için, tarifemize eklenmek üzere ton bazında “Su Dolum Ücretinin” 1 Ton Su 15.00-TL. olarak belirlenmesi hususunun; Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28/07/2020 tarih ve E.10323 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

85- 5-Tire Belediyesi Kayıp Buluntu Eşya Yönetmeliğinin; Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. (Zabıta Müdürlüğünün 28/07/2020 tarih ve E.10320 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

86- 6-Belediyemiz tarafından Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğünden Restore Et İşlet Modeli ile 49 yıl süre ile kiralanmış bulunan Yeni Mahalle 133 Ada 35 Parselde yer alan Bedesten taşınmazının “Tire Arkeoloji Müzesi” olarak kullanılması kaydıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğü ile yapılan 23.11.2017 tarihli Restorasyon Karşılığı Kiralama Protokolünün 22. Maddesi gereği Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğünün yazılı izniyle, Yeni Mahalle 133 Ada 35 Parselde bulunan Bedesten taşınmazının “Tire Arkeoloji Müzesi” olarak kullanılması kaydıyla 10 yıllık süre ile Tire Müze Müdürlüğüne tahsisinin; Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30/07/2020 tarih ve E.10413 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

87- 7-Şehrimiz Yeni Mahalle 68 ada 11,12,13 ve 30 parsellerde bulunan gayrimenkullerin 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına ilavesinin yapılması hususunun; İmar ve Şehircilik Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28/07/2020 tarihli E.10282 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

88- 8-Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Dibekçiler Mahallesi 124 ada, 1 parsel sayılı 6046,48 m² sahalı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satılması hususunun; Tarım ve Orman Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi.  (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 18/06/2020 tarih ve E.8303 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

89- 9-Şehrimiz Turan Mahallesi 1217 ada, 1 parsel 779 m² sahalı taşınmazda bulunan 2576/3116 hissenin (644 m²) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının yapılması hususunun; İmar ve Şehircilik Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28/07/2020 tarih ve E.10318 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

90- 10-Şehrimiz Somak Mahallesi 135 ada, 28 parselde bulunan gayrimenkulün Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere; 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına alınması hususunun; İmar ve Şehircilik Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 07/07/2020 tarih ve E.9201 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

VI- GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEBİ

VII- TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

Meclis Üyesi; Nafiz KÜKLER ve Meltem HEPŞEN’in mazeretleri Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

VIII- TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

05.10.2020 Saat:20.00

 

Salih Atakan DURAN
Belediye Başkanı
Meclis Karar Özetleri

T.C.
TİRE BELEDİYESİ
2020 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN TOPLANTISI
MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Gündem No : 48461740-105.02-6 Toplantı Tarih : 02/09/2020
Toplantı Yeri : Tire Belediyesi Kültür Salonu Toplantı Saati : 20:30

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II. 05/08/2020 TARİHLİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ ( Maddi Hata Bulunmadığına, Meclisimizce Oybirliği ile karar verildi. )

III.  MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

IV. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü bünyesinde bulunan İlan Büro Memurluğunun çalışmalarında izlenecek usul ve esasları belirlemek üzere Resmi İlan Usul ve Esasları Yönetmeliği hazırlanmış olup,ilişikte sunulan Yönetmeliğin sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim. (Zabıta Müdürlüğü’ nün 02.09.2020 tarih ve E.12020 sayılı Önergesi) Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

2- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesinin 1. bendine istinaden, Belediyemiz 2020 Mali yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine ekte belirtilen aktarma listesindeki tertipler arasında aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27/08/2020 tarih ve E.11723 sayılı Önergesi) Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

V- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

81- 1-Meclis Üyeleri Arif DEMİRKAN ve Mehmet PINAR’ın Yazılı Önergesinde; Belediyelerin maddi durumları iyi olmayan ve sınava hazırlanan ilkokul 6,7,8 ve lise 12. Sınıf öğrencileri için Belediye bünyesinde açılan ve tüm masrafları Belediye tarafından karşılanan eğitim öğretim destekli hazırlık kurslarının yapılması talebinin; 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu’nun Ek Madde 2 hükmü gereği Belediyeler, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile yapılan ve Bakanlıkça onaylanan ortak işbirliği protokolleri çerçevesinde destek mahiyetinde ücretsiz kurslar açabildiğinden önerge, yasanın aradığı şartların gerçekleştirilmesi koşuluyla; Hukuk Komisyonu, Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporlarının görüşülmesi. (Meclis Üyeleri Arif DEMİRKAN ve Mehmet PINAR’ın 05.08.2020 tarihli ve E.12896 sayılı Yazılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

82- 2- Mhp Meclis Grubu Üyeleri Hasan ÇELTİK, Okan ÇULHA, Arif DEMİRKAN ve Nafiz KÜKLER’in Yazılı Önergesinde; Covid-19 nedeniyle, iş yerleri yaklaşık 3 ay kapalı kalan esnaflarımızın, Belediyemize ait olan işyeri kiralarının yıllık artış bedellerinin 1 yıllığına ertelenmesi talebinin; Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. ( Mhp Meclis Grubu Üyeleri Hasan ÇELTİK, Okan ÇULHA, Arif DEMİRKAN ve Nafiz KÜKLER’in 05.08.2020 tarihli E.12893 sayılı Yazılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

83- 3- Ak Parti Meclis Grubu, Mehmet PINAR, Ali AYYILDIZ, İsmail TAPKIN, Meltem HEPŞEN, İbrahim ÜLGÜDÜR ve Yekta SAÇKESEN’in yazılı önergesinde; Tire Belediyesinin mevcut mali durumunu gösteren pankartı her yıl düzenli olarak Belediye Binasının herhangi bir yerine, asılması talebinin; Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin raporun görüşülmesi. (Ak Parti Meclis Grubu, Mehmet PINAR, Ali AYYILDIZ, İsmail TAPKIN, Meltem HEPŞEN, İbrahim ÜLGÜDÜR ve Yekta SAÇKESEN’in 05.08.2020 tarihli E.12894 sayılı Yazılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

84- 4-Belediyemize ait su kuyularından, kendi tankerlerine ve benzeri su tanklarına su almak isteyen vatandaşlarımız için, tarifemize eklenmek üzere ton bazında “Su Dolum Ücretinin” 1 Ton Su 15.00-TL. olarak belirlenmesi hususunun; Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28/07/2020 tarih ve E.10323 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

85- 5-Tire Belediyesi Kayıp Buluntu Eşya Yönetmeliğinin; Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. (Zabıta Müdürlüğünün 28/07/2020 tarih ve E.10320 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

86- 6-Belediyemiz tarafından Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğünden Restore Et İşlet Modeli ile 49 yıl süre ile kiralanmış bulunan Yeni Mahalle 133 Ada 35 Parselde yer alan Bedesten taşınmazının “Tire Arkeoloji Müzesi” olarak kullanılması kaydıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğü ile yapılan 23.11.2017 tarihli Restorasyon Karşılığı Kiralama Protokolünün 22. Maddesi gereği Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğünün yazılı izniyle, Yeni Mahalle 133 Ada 35 Parselde bulunan Bedesten taşınmazının “Tire Arkeoloji Müzesi” olarak kullanılması kaydıyla 10 yıllık süre ile Tire Müze Müdürlüğüne tahsisinin; Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30/07/2020 tarih ve E.10413 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

87- 7-Şehrimiz Yeni Mahalle 68 ada 11,12,13 ve 30 parsellerde bulunan gayrimenkullerin 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına ilavesinin yapılması hususunun; İmar ve Şehircilik Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28/07/2020 tarihli E.10282 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

88- 8-Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Dibekçiler Mahallesi 124 ada, 1 parsel sayılı 6046,48 m² sahalı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satılması hususunun; Tarım ve Orman Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi.  (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 18/06/2020 tarih ve E.8303 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

89- 9-Şehrimiz Turan Mahallesi 1217 ada, 1 parsel 779 m² sahalı taşınmazda bulunan 2576/3116 hissenin (644 m²) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının yapılması hususunun; İmar ve Şehircilik Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28/07/2020 tarih ve E.10318 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

90- 10-Şehrimiz Somak Mahallesi 135 ada, 28 parselde bulunan gayrimenkulün Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere; 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına alınması hususunun; İmar ve Şehircilik Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 07/07/2020 tarih ve E.9201 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

VI- GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEBİ

VII- TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

Meclis Üyesi; Nafiz KÜKLER ve Meltem HEPŞEN’in mazeretleri Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

VIII- TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

05.10.2020 Saat:20.00

 

Salih Atakan DURAN
Belediye Başkanı
Meclis Karar Özetleri

T.C.
TİRE BELEDİYESİ
2020 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN TOPLANTISI
MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Gündem No : 48461740-105.02-6
Toplantı Tarih : 02/09/2020
Toplantı Yeri : Tire Belediyesi Kültür Salonu
Toplantı Saati : 20:30

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II. 05/08/2020 TARİHLİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ ( Maddi Hata Bulunmadığına, Meclisimizce Oybirliği ile karar verildi. )

III.  MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

IV. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü bünyesinde bulunan İlan Büro Memurluğunun çalışmalarında izlenecek usul ve esasları belirlemek üzere Resmi İlan Usul ve Esasları Yönetmeliği hazırlanmış olup,ilişikte sunulan Yönetmeliğin sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim. (Zabıta Müdürlüğü’ nün 02.09.2020 tarih ve E.12020 sayılı Önergesi) Hukuk Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

2- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesinin 1. bendine istinaden, Belediyemiz 2020 Mali yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine ekte belirtilen aktarma listesindeki tertipler arasında aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27/08/2020 tarih ve E.11723 sayılı Önergesi) Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

V- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

81- 1-Meclis Üyeleri Arif DEMİRKAN ve Mehmet PINAR’ın Yazılı Önergesinde; Belediyelerin maddi durumları iyi olmayan ve sınava hazırlanan ilkokul 6,7,8 ve lise 12. Sınıf öğrencileri için Belediye bünyesinde açılan ve tüm masrafları Belediye tarafından karşılanan eğitim öğretim destekli hazırlık kurslarının yapılması talebinin; 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu’nun Ek Madde 2 hükmü gereği Belediyeler, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile yapılan ve Bakanlıkça onaylanan ortak işbirliği protokolleri çerçevesinde destek mahiyetinde ücretsiz kurslar açabildiğinden önerge, yasanın aradığı şartların gerçekleştirilmesi koşuluyla; Hukuk Komisyonu, Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporlarının görüşülmesi. (Meclis Üyeleri Arif DEMİRKAN ve Mehmet PINAR’ın 05.08.2020 tarihli ve E.12896 sayılı Yazılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

82- 2- Mhp Meclis Grubu Üyeleri Hasan ÇELTİK, Okan ÇULHA, Arif DEMİRKAN ve Nafiz KÜKLER’in Yazılı Önergesinde; Covid-19 nedeniyle, iş yerleri yaklaşık 3 ay kapalı kalan esnaflarımızın, Belediyemize ait olan işyeri kiralarının yıllık artış bedellerinin 1 yıllığına ertelenmesi talebinin; Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. ( Mhp Meclis Grubu Üyeleri Hasan ÇELTİK, Okan ÇULHA, Arif DEMİRKAN ve Nafiz KÜKLER’in 05.08.2020 tarihli E.12893 sayılı Yazılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

83- 3- Ak Parti Meclis Grubu, Mehmet PINAR, Ali AYYILDIZ, İsmail TAPKIN, Meltem HEPŞEN, İbrahim ÜLGÜDÜR ve Yekta SAÇKESEN’in yazılı önergesinde; Tire Belediyesinin mevcut mali durumunu gösteren pankartı her yıl düzenli olarak Belediye Binasının herhangi bir yerine, asılması talebinin; Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin raporun görüşülmesi. (Ak Parti Meclis Grubu, Mehmet PINAR, Ali AYYILDIZ, İsmail TAPKIN, Meltem HEPŞEN, İbrahim ÜLGÜDÜR ve Yekta SAÇKESEN’in 05.08.2020 tarihli E.12894 sayılı Yazılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

84- 4-Belediyemize ait su kuyularından, kendi tankerlerine ve benzeri su tanklarına su almak isteyen vatandaşlarımız için, tarifemize eklenmek üzere ton bazında “Su Dolum Ücretinin” 1 Ton Su 15.00-TL. olarak belirlenmesi hususunun; Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28/07/2020 tarih ve E.10323 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

85- 5-Tire Belediyesi Kayıp Buluntu Eşya Yönetmeliğinin; Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. (Zabıta Müdürlüğünün 28/07/2020 tarih ve E.10320 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

86- 6-Belediyemiz tarafından Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğünden Restore Et İşlet Modeli ile 49 yıl süre ile kiralanmış bulunan Yeni Mahalle 133 Ada 35 Parselde yer alan Bedesten taşınmazının “Tire Arkeoloji Müzesi” olarak kullanılması kaydıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğü ile yapılan 23.11.2017 tarihli Restorasyon Karşılığı Kiralama Protokolünün 22. Maddesi gereği Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğünün yazılı izniyle, Yeni Mahalle 133 Ada 35 Parselde bulunan Bedesten taşınmazının “Tire Arkeoloji Müzesi” olarak kullanılması kaydıyla 10 yıllık süre ile Tire Müze Müdürlüğüne tahsisinin; Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30/07/2020 tarih ve E.10413 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

87- 7-Şehrimiz Yeni Mahalle 68 ada 11,12,13 ve 30 parsellerde bulunan gayrimenkullerin 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına ilavesinin yapılması hususunun; İmar ve Şehircilik Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28/07/2020 tarihli E.10282 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

88- 8-Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Dibekçiler Mahallesi 124 ada, 1 parsel sayılı 6046,48 m² sahalı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satılması hususunun; Tarım ve Orman Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi.  (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 18/06/2020 tarih ve E.8303 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

89- 9-Şehrimiz Turan Mahallesi 1217 ada, 1 parsel 779 m² sahalı taşınmazda bulunan 2576/3116 hissenin (644 m²) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının yapılması hususunun; İmar ve Şehircilik Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28/07/2020 tarih ve E.10318 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

90- 10-Şehrimiz Somak Mahallesi 135 ada, 28 parselde bulunan gayrimenkulün Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere; 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına alınması hususunun; İmar ve Şehircilik Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 07/07/2020 tarih ve E.9201 sayılı Önergesi) Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

VI- GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEBİ

VII- TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

Meclis Üyesi; Nafiz KÜKLER ve Meltem HEPŞEN’in mazeretleri Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir.

VIII- TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

05.10.2020 Saat:20.00

 

Salih Atakan DURAN
Belediye Başkanı
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi