FİLLER VE YOL ALTYAPI DOLGU MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TİRE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Filler ve yol altyapı dolgu malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2022/392596

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

CUMHURIYET MAHALLESI 29 EKİM CADDESI 19 35900 TİRE/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2325123321 - 2325112076

c) Elektronik Posta Adresi

:

tirebel@tire.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Mal alımı, 4 kalem filler ve alt yapı dolgu malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İdaremizin Atatürk Mahallesi Bayrak Cad. No:5 TİRE / İZMİR adresinde bulunan deposuna teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

1) İhale konusu işin süresi 120 gün olup malzemeler peyder pey çekilecektir. Malzemeler idare tarafından belirlenecek miktarda, yüklenicinin temin edeceği kamyonlar ile ocaktan, Atatürk mahallesi Bayrak caddesi no:5 de bulunan Tire Belediyesine ait malzeme deposuna nakledilecektir. İdare aynı gün içinde birden fazla tür miktarda malzemeyi talep edebilecektir. İdare tarafından talep edilecek malzemenin cinsi ve miktarı yükleniciye yazılı olarak tebliğ edilecektir. İdare tarafından yazılı olarak istenilen malzemenin cinsi ve miktarı 5 iş günü içerisinde Belediye malzeme deposuna teslim edilecektir aksi takdirde günlük gecikme cezası uygulanacaktır. 2) Talep edilen malzeme belediye kontrol elemanlarınca firmaya ait resmi irsaliyeler ile teslim alınacaktır. Belediye elemanları olmadan dökülen hiçbir malzeme teslim alınmış olmayacaktır. Bu konuda doğacak her türlü zarar ve ziyandan yüklenici sorumlu olacaktır. 3) Ayrıca İdare istediği takdirde, sözleşmenin imzalanıp malzemenin çekiminin başlamasından önce veya sonra, malzemenin ait olduğu ocaktan numune alarak Karayolları İzmir Bölge Müdürlüğünde agrega uygunluk deneyi yaptırabilir. Bununla ilgili her türlü bedel yükleniciye aittir. 4) Resmi irsaliye ekinde kantar fişini de verilecektir. Kantar fişi olmayan malzeme kesinlikle teslim alınmayacaktır. İdare istediği aracı kontrol amaçlı başka bir kantara yönlendirebilecek ve kantar bedeli yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Yeni tartım sonucunda ibraz edilen tonaj arasında fark çıkarsa en son çekilen tonaj fişi geçerli olacaktır. Yüklenici bunu itiraz etmemeyi önceden kabul ve taahhüt eder. 5)Nakliye yapacak kamyonlar Karayolları ve Trafik Kanununun ve Tüzüğünün öngördüğü şartlara, teçhizatlara sahip olacak ve her türlü izin yüklenici tarafından alınmış olacaktır. 6) Nakliye yapacak kamyonların görev sırasında ve göreve gidiş-geliş çalışmaları sırasında üçüncü şahıslara vereceği her türlü zarar, ziyan ve cezalardan yüklenici sorumludur. 7) Malzemenin dökülmesi sırasında kamyon etrafındaki trafik emniyetinin sağlanması ve doğabilecek her türlü kazadan yüklenici sorumludur. Yüklenici bu konudaki tedbirlerini önceden almak zorundadır. 8) Yüklenici tarafından teslim edilen malzemenin ilk muayenesi kontrol teşkilatı veya malzemeyi teslim alan eleman tarafından yapılacaktır. Şartnameye uygun olmayan bozuk(çamurlu ve başka cins) malzemeler teslim alınmayacaktır. 9) İdarenin isteği doğrultusunda yüklenici gece malzeme sevkiyatı yapabilecektir. Bunun haricinde idarenin izni olmadan gece malzeme sevkiyatı yapılmayacaktır. 10) Kontrol teşkilatı elemanlarınca eksik görülen hususlar yüklenici tarafından yerine getirilecek, getirilmediği takdirde sözleşme hükümleri uygulanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 19 TİRE / İZMİR

b) Tarihi ve saati

:

13.05.2022 - 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 19 TİRE / İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


 

Paylaş