T.C. Tire Belediyesi
Meclis Karar Özetleri

T.C.
TİRE BELEDİYESİ
2020 YILI MART AYI 1.BİRLEŞİM TOPLANTISI
MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Gündem No : 48461740-05-03.1 Toplantı Tarih : 02/03/2020
Toplantı Yeri : Tire Belediyesi Kültür Salonu Toplantı Saati : 19:00
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II. 03/02/2020 TARİHLİ l.BİRLEŞİM İLE 07/02/2020 TARİHLİ ll.BİRLEŞİM TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ Maddi Hata Bulunmadığına Meclisimizce Oybirliği ile Karar Verilmiştir.

III.  MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Mhp Meclis Üyesi Arif DEMİRKAN Ak Parti Meclis Üyesi Ali AYYILDIZ ve Mhp Meclis Üyesi Okan ÇULHA’nın 02.03.2020 tarihli önergeleri ile İbni Melek Mahallesi Samim Üzer Caddesi üzerinde bulunan ve Tire Belediyesi tarafından yapılan parkın (tenis kortu yanı) İzmir Adliyesi önünde şehit edilen şehit polis memurumuz Fethi SEKİ’nin ismini verilmesi taleplerinin görüşülmesi.

IV. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1.Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddelerinde belirtildiği şekilde bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında bütçede tertibi bulunmayan, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesi içinde Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler tertibinin açılmasına ve bu tertibe Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesi içindeki Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler kaleminden 50.000,00-TL (Ellibin Türk Lirası),İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütçesi içinde Metal Ürünü Alımları tertibinin açılmasına ve bu tertibe İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmet Alımları kaleminden 100.000,00-TL (Yüzbin Türk Lirası). aktarma yapılmasına yönelik  karar alınması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.2995 Sayılı Önergesi) Plan ve Bütçe  Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 21.  2- 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 126. mad. ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Ek Mad.20. ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslara İlişkin Tebliğde yer alan; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerin personel çalıştırılmasına dayalı hükmü gereğince  kurulmuş olan, Tire Belediye Personel A.Ş.’nin Şirket işleri ve idaresinin yürütülebilmesi için   Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 15/05/2019 tarih ve  431.04 sayılı "Belediye Şirketleri" konulu genelgesinde; belediye şirketlerinin yönetim kurulunun  belediye meclisince belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Sayın Meclis Heyetimizce "Tire Belediyesi Personel A.Ş."nin Genel Kurulunda Tire Belediyesi Tüzel Kişiliğini temsilen Tire Belediye Başkan Yardımcısı H.Doğukan EROĞLU'nun ve  2 kişilik Yönetim Kurulu Üyesinin belirlenmesi konusunda gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.3261 Sayılı Önergesi) Belediye Başkan Yardımcısı Halil Doğukan EROĞLU Meclis Üyesi Görkem ORUCAK ve Hukuk İşleri Müdür Mustafa Akın GÖZEGER’in seçilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

3-Tire Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce hazırlanan Tire Belediyesi "Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin"  11.Maddesinin  değiştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15/b maddesi ve 18/m  maddesine istinaden Tire Belediye Meclisinin 05/01/2015 tarih ve 08 Sayılı Meclis Kararı ile kabul edilip yürürlüğe giren  "Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin" revize edilmiş halinin, Sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi. (Zabıta Müdürlüğü’nün E.3260 Sayılı Önergesi) Hukuk Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

        

4-30.09.2019 tarih ve 721 sayılı İmza Yönergesi ve Teşkilat Şeması ile Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlanan İş sağlığı ve Güvenliği Birimi’nin "Görev ve Çalışma Yönetmeliği" nin hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur.  5393 Sayılı Belediye Kanunun 15/b  ve 18/m kapsamında değerlendirilerek, Sayın Meclis Heyetimizce gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü’nün E.3259 Sayılı Önergesi) Hukuk Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

22. 5-Tire Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarih ve 252 sayılı Meclis Kararı ile Ege Üniversitesinin 08.08.2018 tarih ve E.63272 sayılı yazılarına istinaden Turan Mahallesi 1280 ada  1 parsel taşınmazın içinde bulunan binanın Öğrenci Yurdu olarak Ege Üniversitesine tahsisi yapılmıştır. Bahse konu 2018-252 Sayılı Meclis Kararının iptal edilerek tahsis işleminin kaldırılması hususunun görüşülmesi (Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün E.3169 Sayılı Önergesi)Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

6-Koruma Amaçlı Onaylı İmar Planı içerisinde (TT2) Turizme yönelik Ticaret İmarlı bulunan Kültür Varlıkları ve Anıtlar kurulu tarafından belirlenen fonksiyonda kullanmak üzere, Şehrimiz Kurtuluş Mahallesi 207 ada 3,4 ve 8 parsellerde bulunan gayrimenkullerin 3194 Sayılı Kanunun 10. Maddesine istinaden,  Kurtuluş Mahallesi 207 ada 3,4 ve 8 parsellerde bulunan gayrimenkulün 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına ilavesinin yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün E.3142 Sayılı Önergesi) İmar Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

7- Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan (A4 ) Taks: 0,30 Kaks :1,20 İmarlı, Belediyemiz Tüzel Kişiliğinin hisseli bulunduğu, İpekçiler Mahallesi 1566 ada  6 parsel, 367,88 m2 sahalı gayrimenkulde bulunan 2292/2400 hissenin satışının  yapılabilmesine istinaden, bahse konu taşınmazın satışına ilişkin 5393 sayılı Belediye Kanunun, Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı, 18/e maddesi kapsamında; İpekçiler Mahallesi 1566 ada  6 parsel Numaralı Taşınmazın satışı konusunun Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi. (Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün E.3012 Sayılı Önergesi)İmar Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

8-İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünün 29.01.2020 tarih ve E.8044 sayılı yazılarına istinaden, mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Bahariye Mahallesi 956 ada 3 parsel sayılı 156,00 m2 taşınmazın 48,98 m2’lik kısmında su kuyusu açılması hususunda;  Konunun Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınmasının görüşülmesi. (Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün E.3256 Sayılı Önergesi) İmar Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

9-Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi 1669 ada 3 parsel 2016,32 m2 sahalı A-5 Taks:0,30 Kaks: 1,50 İmarlı gayrimenkulün Kat karşılığı ihaleye çıkılabilmesine istinaden bahse konu taşınmazın satışına ilişkin 5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı, 18/e maddesi kapsamında Konunun Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi.(Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün E.3257 Sayılı Önergesi) İmar Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

10- İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünün 25.10.2019 tarih ve 77959 sayılı yazılarına istinaden Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Boynuyoğun Mahallesi 166 ada 1 parsel sayılı 7951,59 m2 taşınmazın 25,00m2 lik kısmında ve 29.08.2019 tarih ve 62632 sayılı yazılarına istinaden Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Gökçen Mahallesi 221 ada 15 parsel 51.700,84 m2 yüzölçümlü taşınmazın 25 m2 lik kısmında ve Yamandere Mahallesi 232 ada 5 parsel sayılı 1714,61 m2 yüzölçümlü taşınmazın 148 m2 lik kısmında olmak üzere 3 adet su kuyusunun, Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın içme ve kullanma suyu ihtiyacının son zamanlarda yetersiz olması nedeniyle belirtilen taşınmazlar içerisinde su kuyularının açılması Kamu sağlığı açısından büyük önem arz etmekte olduğu belirtildiğinden; 5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı, 18/e maddesi  kapsamında Konunun Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi.(Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün E.3258 Sayılı Önergesi) İmar Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

11- Şehrimiz Fatih Mahallesi, Emir kuyusu mevkii, 31L-IVa ve 31L-IVb paftasında, 1691ada 1 ve 6 parsellerin yapılaşma düzeni; ayrık nizam 5 kat, arka bahçe çekme mesafesi 5 metre ve ön çekme mesafesi 7 metredir. Taks- Kaks değerleri aynı kalmak koşuluyla; yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren plan notu değişikliğinin; Belediye Meclisimizce görüşülerek, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi kapsamında Meclisimizce gerekli karar alınması hususunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.3320 Sayılı Önergesi)İmar Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

V- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

VI- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ (EK GÜNDEM)

1-Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih ve 05 sayılı Meclis Kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden ;Komisyonda  çalıştırılacak kişinin 17.02.2020 tarihindeki Denetim Komisyonu toplantısında Mali Müşavir Ali AYDEMİR’in 18 gün süre ile görevlendirilmesi Belediye Meclisine sunulmak üzere belirlenmiş olup; Denetim Komisyonunda dışarıdan görevlendirilen kişilere (2.000) gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayısı çarpımı sonucu bulunan günlük brüt 292,12.-TL tavan tutar hesaplanmıştır. Sayın Meclis Heyetince gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi.(Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.3488 sayılı Önergesi) Plan ve Bütçe  Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

VII-DİLEK VE TEMENNİLER

VIII- TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

IX- TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESBİTİ VE KAPANIŞ.

 06 Mart 2020 CUMA günü SAAT:20.00 de 2.Birleşimi yapılacaktır.

SALİH ATAKAN DURAN
BELEDİYE BAŞKANI
Meclis Karar Özetleri

T.C.
TİRE BELEDİYESİ
2020 YILI MART AYI 1.BİRLEŞİM TOPLANTISI
MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Gündem No : 48461740-05-03.1 Toplantı Tarih : 02/03/2020
Toplantı Yeri : Tire Belediyesi Kültür Salonu Toplantı Saati : 19:00
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II. 03/02/2020 TARİHLİ l.BİRLEŞİM İLE 07/02/2020 TARİHLİ ll.BİRLEŞİM TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ Maddi Hata Bulunmadığına Meclisimizce Oybirliği ile Karar Verilmiştir.

III.  MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Mhp Meclis Üyesi Arif DEMİRKAN Ak Parti Meclis Üyesi Ali AYYILDIZ ve Mhp Meclis Üyesi Okan ÇULHA’nın 02.03.2020 tarihli önergeleri ile İbni Melek Mahallesi Samim Üzer Caddesi üzerinde bulunan ve Tire Belediyesi tarafından yapılan parkın (tenis kortu yanı) İzmir Adliyesi önünde şehit edilen şehit polis memurumuz Fethi SEKİ’nin ismini verilmesi taleplerinin görüşülmesi.

IV. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1.Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddelerinde belirtildiği şekilde bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında bütçede tertibi bulunmayan, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesi içinde Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler tertibinin açılmasına ve bu tertibe Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesi içindeki Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler kaleminden 50.000,00-TL (Ellibin Türk Lirası),İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütçesi içinde Metal Ürünü Alımları tertibinin açılmasına ve bu tertibe İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmet Alımları kaleminden 100.000,00-TL (Yüzbin Türk Lirası). aktarma yapılmasına yönelik  karar alınması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.2995 Sayılı Önergesi) Plan ve Bütçe  Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 21.  2- 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 126. mad. ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Ek Mad.20. ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslara İlişkin Tebliğde yer alan; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerin personel çalıştırılmasına dayalı hükmü gereğince  kurulmuş olan, Tire Belediye Personel A.Ş.’nin Şirket işleri ve idaresinin yürütülebilmesi için   Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 15/05/2019 tarih ve  431.04 sayılı "Belediye Şirketleri" konulu genelgesinde; belediye şirketlerinin yönetim kurulunun  belediye meclisince belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Sayın Meclis Heyetimizce "Tire Belediyesi Personel A.Ş."nin Genel Kurulunda Tire Belediyesi Tüzel Kişiliğini temsilen Tire Belediye Başkan Yardımcısı H.Doğukan EROĞLU'nun ve  2 kişilik Yönetim Kurulu Üyesinin belirlenmesi konusunda gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.3261 Sayılı Önergesi) Belediye Başkan Yardımcısı Halil Doğukan EROĞLU Meclis Üyesi Görkem ORUCAK ve Hukuk İşleri Müdür Mustafa Akın GÖZEGER’in seçilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

3-Tire Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce hazırlanan Tire Belediyesi "Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin"  11.Maddesinin  değiştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15/b maddesi ve 18/m  maddesine istinaden Tire Belediye Meclisinin 05/01/2015 tarih ve 08 Sayılı Meclis Kararı ile kabul edilip yürürlüğe giren  "Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin" revize edilmiş halinin, Sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi. (Zabıta Müdürlüğü’nün E.3260 Sayılı Önergesi) Hukuk Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

        

4-30.09.2019 tarih ve 721 sayılı İmza Yönergesi ve Teşkilat Şeması ile Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlanan İş sağlığı ve Güvenliği Birimi’nin "Görev ve Çalışma Yönetmeliği" nin hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur.  5393 Sayılı Belediye Kanunun 15/b  ve 18/m kapsamında değerlendirilerek, Sayın Meclis Heyetimizce gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü’nün E.3259 Sayılı Önergesi) Hukuk Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

22. 5-Tire Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarih ve 252 sayılı Meclis Kararı ile Ege Üniversitesinin 08.08.2018 tarih ve E.63272 sayılı yazılarına istinaden Turan Mahallesi 1280 ada  1 parsel taşınmazın içinde bulunan binanın Öğrenci Yurdu olarak Ege Üniversitesine tahsisi yapılmıştır. Bahse konu 2018-252 Sayılı Meclis Kararının iptal edilerek tahsis işleminin kaldırılması hususunun görüşülmesi (Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün E.3169 Sayılı Önergesi)Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

6-Koruma Amaçlı Onaylı İmar Planı içerisinde (TT2) Turizme yönelik Ticaret İmarlı bulunan Kültür Varlıkları ve Anıtlar kurulu tarafından belirlenen fonksiyonda kullanmak üzere, Şehrimiz Kurtuluş Mahallesi 207 ada 3,4 ve 8 parsellerde bulunan gayrimenkullerin 3194 Sayılı Kanunun 10. Maddesine istinaden,  Kurtuluş Mahallesi 207 ada 3,4 ve 8 parsellerde bulunan gayrimenkulün 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına ilavesinin yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün E.3142 Sayılı Önergesi) İmar Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

7- Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan (A4 ) Taks: 0,30 Kaks :1,20 İmarlı, Belediyemiz Tüzel Kişiliğinin hisseli bulunduğu, İpekçiler Mahallesi 1566 ada  6 parsel, 367,88 m2 sahalı gayrimenkulde bulunan 2292/2400 hissenin satışının  yapılabilmesine istinaden, bahse konu taşınmazın satışına ilişkin 5393 sayılı Belediye Kanunun, Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı, 18/e maddesi kapsamında; İpekçiler Mahallesi 1566 ada  6 parsel Numaralı Taşınmazın satışı konusunun Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi. (Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün E.3012 Sayılı Önergesi)İmar Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

8-İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünün 29.01.2020 tarih ve E.8044 sayılı yazılarına istinaden, mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Bahariye Mahallesi 956 ada 3 parsel sayılı 156,00 m2 taşınmazın 48,98 m2’lik kısmında su kuyusu açılması hususunda;  Konunun Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınmasının görüşülmesi. (Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün E.3256 Sayılı Önergesi) İmar Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

9-Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi 1669 ada 3 parsel 2016,32 m2 sahalı A-5 Taks:0,30 Kaks: 1,50 İmarlı gayrimenkulün Kat karşılığı ihaleye çıkılabilmesine istinaden bahse konu taşınmazın satışına ilişkin 5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı, 18/e maddesi kapsamında Konunun Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi.(Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün E.3257 Sayılı Önergesi) İmar Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

10- İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünün 25.10.2019 tarih ve 77959 sayılı yazılarına istinaden Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Boynuyoğun Mahallesi 166 ada 1 parsel sayılı 7951,59 m2 taşınmazın 25,00m2 lik kısmında ve 29.08.2019 tarih ve 62632 sayılı yazılarına istinaden Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Gökçen Mahallesi 221 ada 15 parsel 51.700,84 m2 yüzölçümlü taşınmazın 25 m2 lik kısmında ve Yamandere Mahallesi 232 ada 5 parsel sayılı 1714,61 m2 yüzölçümlü taşınmazın 148 m2 lik kısmında olmak üzere 3 adet su kuyusunun, Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın içme ve kullanma suyu ihtiyacının son zamanlarda yetersiz olması nedeniyle belirtilen taşınmazlar içerisinde su kuyularının açılması Kamu sağlığı açısından büyük önem arz etmekte olduğu belirtildiğinden; 5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı, 18/e maddesi  kapsamında Konunun Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi.(Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün E.3258 Sayılı Önergesi) İmar Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

11- Şehrimiz Fatih Mahallesi, Emir kuyusu mevkii, 31L-IVa ve 31L-IVb paftasında, 1691ada 1 ve 6 parsellerin yapılaşma düzeni; ayrık nizam 5 kat, arka bahçe çekme mesafesi 5 metre ve ön çekme mesafesi 7 metredir. Taks- Kaks değerleri aynı kalmak koşuluyla; yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren plan notu değişikliğinin; Belediye Meclisimizce görüşülerek, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi kapsamında Meclisimizce gerekli karar alınması hususunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.3320 Sayılı Önergesi)İmar Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

V- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

VI- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ (EK GÜNDEM)

1-Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih ve 05 sayılı Meclis Kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden ;Komisyonda  çalıştırılacak kişinin 17.02.2020 tarihindeki Denetim Komisyonu toplantısında Mali Müşavir Ali AYDEMİR’in 18 gün süre ile görevlendirilmesi Belediye Meclisine sunulmak üzere belirlenmiş olup; Denetim Komisyonunda dışarıdan görevlendirilen kişilere (2.000) gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayısı çarpımı sonucu bulunan günlük brüt 292,12.-TL tavan tutar hesaplanmıştır. Sayın Meclis Heyetince gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi.(Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.3488 sayılı Önergesi) Plan ve Bütçe  Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

VII-DİLEK VE TEMENNİLER

VIII- TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

IX- TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESBİTİ VE KAPANIŞ.

 06 Mart 2020 CUMA günü SAAT:20.00 de 2.Birleşimi yapılacaktır.

SALİH ATAKAN DURAN
BELEDİYE BAŞKANI
Meclis Karar Özetleri

T.C.
TİRE BELEDİYESİ
2020 YILI MART AYI 1.BİRLEŞİM TOPLANTISI
MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Gündem No : 48461740-05-03.1 Toplantı Tarih : 02/03/2020
Toplantı Yeri : Tire Belediyesi Kültür Salonu Toplantı Saati : 19:00
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II. 03/02/2020 TARİHLİ l.BİRLEŞİM İLE 07/02/2020 TARİHLİ ll.BİRLEŞİM TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ Maddi Hata Bulunmadığına Meclisimizce Oybirliği ile Karar Verilmiştir.

III.  MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Mhp Meclis Üyesi Arif DEMİRKAN Ak Parti Meclis Üyesi Ali AYYILDIZ ve Mhp Meclis Üyesi Okan ÇULHA’nın 02.03.2020 tarihli önergeleri ile İbni Melek Mahallesi Samim Üzer Caddesi üzerinde bulunan ve Tire Belediyesi tarafından yapılan parkın (tenis kortu yanı) İzmir Adliyesi önünde şehit edilen şehit polis memurumuz Fethi SEKİ’nin ismini verilmesi taleplerinin görüşülmesi.

IV. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1.Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddelerinde belirtildiği şekilde bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında bütçede tertibi bulunmayan, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesi içinde Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler tertibinin açılmasına ve bu tertibe Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesi içindeki Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler kaleminden 50.000,00-TL (Ellibin Türk Lirası),İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütçesi içinde Metal Ürünü Alımları tertibinin açılmasına ve bu tertibe İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmet Alımları kaleminden 100.000,00-TL (Yüzbin Türk Lirası). aktarma yapılmasına yönelik  karar alınması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.2995 Sayılı Önergesi) Plan ve Bütçe  Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 21.  2- 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 126. mad. ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Ek Mad.20. ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslara İlişkin Tebliğde yer alan; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerin personel çalıştırılmasına dayalı hükmü gereğince  kurulmuş olan, Tire Belediye Personel A.Ş.’nin Şirket işleri ve idaresinin yürütülebilmesi için   Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 15/05/2019 tarih ve  431.04 sayılı "Belediye Şirketleri" konulu genelgesinde; belediye şirketlerinin yönetim kurulunun  belediye meclisince belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Sayın Meclis Heyetimizce "Tire Belediyesi Personel A.Ş."nin Genel Kurulunda Tire Belediyesi Tüzel Kişiliğini temsilen Tire Belediye Başkan Yardımcısı H.Doğukan EROĞLU'nun ve  2 kişilik Yönetim Kurulu Üyesinin belirlenmesi konusunda gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.3261 Sayılı Önergesi) Belediye Başkan Yardımcısı Halil Doğukan EROĞLU Meclis Üyesi Görkem ORUCAK ve Hukuk İşleri Müdür Mustafa Akın GÖZEGER’in seçilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

3-Tire Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce hazırlanan Tire Belediyesi "Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin"  11.Maddesinin  değiştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15/b maddesi ve 18/m  maddesine istinaden Tire Belediye Meclisinin 05/01/2015 tarih ve 08 Sayılı Meclis Kararı ile kabul edilip yürürlüğe giren  "Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin" revize edilmiş halinin, Sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi. (Zabıta Müdürlüğü’nün E.3260 Sayılı Önergesi) Hukuk Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

        

4-30.09.2019 tarih ve 721 sayılı İmza Yönergesi ve Teşkilat Şeması ile Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlanan İş sağlığı ve Güvenliği Birimi’nin "Görev ve Çalışma Yönetmeliği" nin hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur.  5393 Sayılı Belediye Kanunun 15/b  ve 18/m kapsamında değerlendirilerek, Sayın Meclis Heyetimizce gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü’nün E.3259 Sayılı Önergesi) Hukuk Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

22. 5-Tire Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarih ve 252 sayılı Meclis Kararı ile Ege Üniversitesinin 08.08.2018 tarih ve E.63272 sayılı yazılarına istinaden Turan Mahallesi 1280 ada  1 parsel taşınmazın içinde bulunan binanın Öğrenci Yurdu olarak Ege Üniversitesine tahsisi yapılmıştır. Bahse konu 2018-252 Sayılı Meclis Kararının iptal edilerek tahsis işleminin kaldırılması hususunun görüşülmesi (Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün E.3169 Sayılı Önergesi)Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

6-Koruma Amaçlı Onaylı İmar Planı içerisinde (TT2) Turizme yönelik Ticaret İmarlı bulunan Kültür Varlıkları ve Anıtlar kurulu tarafından belirlenen fonksiyonda kullanmak üzere, Şehrimiz Kurtuluş Mahallesi 207 ada 3,4 ve 8 parsellerde bulunan gayrimenkullerin 3194 Sayılı Kanunun 10. Maddesine istinaden,  Kurtuluş Mahallesi 207 ada 3,4 ve 8 parsellerde bulunan gayrimenkulün 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına ilavesinin yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün E.3142 Sayılı Önergesi) İmar Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

7- Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan (A4 ) Taks: 0,30 Kaks :1,20 İmarlı, Belediyemiz Tüzel Kişiliğinin hisseli bulunduğu, İpekçiler Mahallesi 1566 ada  6 parsel, 367,88 m2 sahalı gayrimenkulde bulunan 2292/2400 hissenin satışının  yapılabilmesine istinaden, bahse konu taşınmazın satışına ilişkin 5393 sayılı Belediye Kanunun, Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı, 18/e maddesi kapsamında; İpekçiler Mahallesi 1566 ada  6 parsel Numaralı Taşınmazın satışı konusunun Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi. (Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün E.3012 Sayılı Önergesi)İmar Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

8-İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünün 29.01.2020 tarih ve E.8044 sayılı yazılarına istinaden, mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Bahariye Mahallesi 956 ada 3 parsel sayılı 156,00 m2 taşınmazın 48,98 m2’lik kısmında su kuyusu açılması hususunda;  Konunun Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınmasının görüşülmesi. (Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün E.3256 Sayılı Önergesi) İmar Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

9-Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi 1669 ada 3 parsel 2016,32 m2 sahalı A-5 Taks:0,30 Kaks: 1,50 İmarlı gayrimenkulün Kat karşılığı ihaleye çıkılabilmesine istinaden bahse konu taşınmazın satışına ilişkin 5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı, 18/e maddesi kapsamında Konunun Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi.(Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün E.3257 Sayılı Önergesi) İmar Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

10- İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünün 25.10.2019 tarih ve 77959 sayılı yazılarına istinaden Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Boynuyoğun Mahallesi 166 ada 1 parsel sayılı 7951,59 m2 taşınmazın 25,00m2 lik kısmında ve 29.08.2019 tarih ve 62632 sayılı yazılarına istinaden Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Gökçen Mahallesi 221 ada 15 parsel 51.700,84 m2 yüzölçümlü taşınmazın 25 m2 lik kısmında ve Yamandere Mahallesi 232 ada 5 parsel sayılı 1714,61 m2 yüzölçümlü taşınmazın 148 m2 lik kısmında olmak üzere 3 adet su kuyusunun, Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın içme ve kullanma suyu ihtiyacının son zamanlarda yetersiz olması nedeniyle belirtilen taşınmazlar içerisinde su kuyularının açılması Kamu sağlığı açısından büyük önem arz etmekte olduğu belirtildiğinden; 5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı, 18/e maddesi  kapsamında Konunun Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi.(Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün E.3258 Sayılı Önergesi) İmar Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

11- Şehrimiz Fatih Mahallesi, Emir kuyusu mevkii, 31L-IVa ve 31L-IVb paftasında, 1691ada 1 ve 6 parsellerin yapılaşma düzeni; ayrık nizam 5 kat, arka bahçe çekme mesafesi 5 metre ve ön çekme mesafesi 7 metredir. Taks- Kaks değerleri aynı kalmak koşuluyla; yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren plan notu değişikliğinin; Belediye Meclisimizce görüşülerek, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi kapsamında Meclisimizce gerekli karar alınması hususunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.3320 Sayılı Önergesi)İmar Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

V- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

VI- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ (EK GÜNDEM)

1-Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih ve 05 sayılı Meclis Kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden ;Komisyonda  çalıştırılacak kişinin 17.02.2020 tarihindeki Denetim Komisyonu toplantısında Mali Müşavir Ali AYDEMİR’in 18 gün süre ile görevlendirilmesi Belediye Meclisine sunulmak üzere belirlenmiş olup; Denetim Komisyonunda dışarıdan görevlendirilen kişilere (2.000) gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayısı çarpımı sonucu bulunan günlük brüt 292,12.-TL tavan tutar hesaplanmıştır. Sayın Meclis Heyetince gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi.(Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.3488 sayılı Önergesi) Plan ve Bütçe  Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

VII-DİLEK VE TEMENNİLER

VIII- TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

IX- TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESBİTİ VE KAPANIŞ.

 06 Mart 2020 CUMA günü SAAT:20.00 de 2.Birleşimi yapılacaktır.

SALİH ATAKAN DURAN
BELEDİYE BAŞKANI
Meclis Karar Özetleri

T.C.
TİRE BELEDİYESİ
2020 YILI MART AYI 1.BİRLEŞİM TOPLANTISI
MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Gündem No : 48461740-05-03.1
Toplantı Tarih : 02/03/2020
Toplantı Yeri : Tire Belediyesi Kültür Salonu
Toplantı Saati : 19:00
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II. 03/02/2020 TARİHLİ l.BİRLEŞİM İLE 07/02/2020 TARİHLİ ll.BİRLEŞİM TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ Maddi Hata Bulunmadığına Meclisimizce Oybirliği ile Karar Verilmiştir.

III.  MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Mhp Meclis Üyesi Arif DEMİRKAN Ak Parti Meclis Üyesi Ali AYYILDIZ ve Mhp Meclis Üyesi Okan ÇULHA’nın 02.03.2020 tarihli önergeleri ile İbni Melek Mahallesi Samim Üzer Caddesi üzerinde bulunan ve Tire Belediyesi tarafından yapılan parkın (tenis kortu yanı) İzmir Adliyesi önünde şehit edilen şehit polis memurumuz Fethi SEKİ’nin ismini verilmesi taleplerinin görüşülmesi.

IV. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1.Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddelerinde belirtildiği şekilde bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında bütçede tertibi bulunmayan, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesi içinde Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler tertibinin açılmasına ve bu tertibe Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesi içindeki Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler kaleminden 50.000,00-TL (Ellibin Türk Lirası),İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütçesi içinde Metal Ürünü Alımları tertibinin açılmasına ve bu tertibe İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmet Alımları kaleminden 100.000,00-TL (Yüzbin Türk Lirası). aktarma yapılmasına yönelik  karar alınması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.2995 Sayılı Önergesi) Plan ve Bütçe  Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 21.  2- 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 126. mad. ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Ek Mad.20. ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslara İlişkin Tebliğde yer alan; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerin personel çalıştırılmasına dayalı hükmü gereğince  kurulmuş olan, Tire Belediye Personel A.Ş.’nin Şirket işleri ve idaresinin yürütülebilmesi için   Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 15/05/2019 tarih ve  431.04 sayılı "Belediye Şirketleri" konulu genelgesinde; belediye şirketlerinin yönetim kurulunun  belediye meclisince belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Sayın Meclis Heyetimizce "Tire Belediyesi Personel A.Ş."nin Genel Kurulunda Tire Belediyesi Tüzel Kişiliğini temsilen Tire Belediye Başkan Yardımcısı H.Doğukan EROĞLU'nun ve  2 kişilik Yönetim Kurulu Üyesinin belirlenmesi konusunda gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.3261 Sayılı Önergesi) Belediye Başkan Yardımcısı Halil Doğukan EROĞLU Meclis Üyesi Görkem ORUCAK ve Hukuk İşleri Müdür Mustafa Akın GÖZEGER’in seçilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

3-Tire Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce hazırlanan Tire Belediyesi "Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin"  11.Maddesinin  değiştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15/b maddesi ve 18/m  maddesine istinaden Tire Belediye Meclisinin 05/01/2015 tarih ve 08 Sayılı Meclis Kararı ile kabul edilip yürürlüğe giren  "Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin" revize edilmiş halinin, Sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi. (Zabıta Müdürlüğü’nün E.3260 Sayılı Önergesi) Hukuk Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

        

4-30.09.2019 tarih ve 721 sayılı İmza Yönergesi ve Teşkilat Şeması ile Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlanan İş sağlığı ve Güvenliği Birimi’nin "Görev ve Çalışma Yönetmeliği" nin hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur.  5393 Sayılı Belediye Kanunun 15/b  ve 18/m kapsamında değerlendirilerek, Sayın Meclis Heyetimizce gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü’nün E.3259 Sayılı Önergesi) Hukuk Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

22. 5-Tire Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarih ve 252 sayılı Meclis Kararı ile Ege Üniversitesinin 08.08.2018 tarih ve E.63272 sayılı yazılarına istinaden Turan Mahallesi 1280 ada  1 parsel taşınmazın içinde bulunan binanın Öğrenci Yurdu olarak Ege Üniversitesine tahsisi yapılmıştır. Bahse konu 2018-252 Sayılı Meclis Kararının iptal edilerek tahsis işleminin kaldırılması hususunun görüşülmesi (Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün E.3169 Sayılı Önergesi)Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

6-Koruma Amaçlı Onaylı İmar Planı içerisinde (TT2) Turizme yönelik Ticaret İmarlı bulunan Kültür Varlıkları ve Anıtlar kurulu tarafından belirlenen fonksiyonda kullanmak üzere, Şehrimiz Kurtuluş Mahallesi 207 ada 3,4 ve 8 parsellerde bulunan gayrimenkullerin 3194 Sayılı Kanunun 10. Maddesine istinaden,  Kurtuluş Mahallesi 207 ada 3,4 ve 8 parsellerde bulunan gayrimenkulün 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına ilavesinin yapılması hususunun görüşülmesi. (Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün E.3142 Sayılı Önergesi) İmar Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

7- Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan (A4 ) Taks: 0,30 Kaks :1,20 İmarlı, Belediyemiz Tüzel Kişiliğinin hisseli bulunduğu, İpekçiler Mahallesi 1566 ada  6 parsel, 367,88 m2 sahalı gayrimenkulde bulunan 2292/2400 hissenin satışının  yapılabilmesine istinaden, bahse konu taşınmazın satışına ilişkin 5393 sayılı Belediye Kanunun, Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı, 18/e maddesi kapsamında; İpekçiler Mahallesi 1566 ada  6 parsel Numaralı Taşınmazın satışı konusunun Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi. (Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün E.3012 Sayılı Önergesi)İmar Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

8-İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünün 29.01.2020 tarih ve E.8044 sayılı yazılarına istinaden, mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Bahariye Mahallesi 956 ada 3 parsel sayılı 156,00 m2 taşınmazın 48,98 m2’lik kısmında su kuyusu açılması hususunda;  Konunun Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınmasının görüşülmesi. (Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün E.3256 Sayılı Önergesi) İmar Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

9-Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi 1669 ada 3 parsel 2016,32 m2 sahalı A-5 Taks:0,30 Kaks: 1,50 İmarlı gayrimenkulün Kat karşılığı ihaleye çıkılabilmesine istinaden bahse konu taşınmazın satışına ilişkin 5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı, 18/e maddesi kapsamında Konunun Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi.(Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün E.3257 Sayılı Önergesi) İmar Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

10- İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünün 25.10.2019 tarih ve 77959 sayılı yazılarına istinaden Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Boynuyoğun Mahallesi 166 ada 1 parsel sayılı 7951,59 m2 taşınmazın 25,00m2 lik kısmında ve 29.08.2019 tarih ve 62632 sayılı yazılarına istinaden Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Gökçen Mahallesi 221 ada 15 parsel 51.700,84 m2 yüzölçümlü taşınmazın 25 m2 lik kısmında ve Yamandere Mahallesi 232 ada 5 parsel sayılı 1714,61 m2 yüzölçümlü taşınmazın 148 m2 lik kısmında olmak üzere 3 adet su kuyusunun, Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın içme ve kullanma suyu ihtiyacının son zamanlarda yetersiz olması nedeniyle belirtilen taşınmazlar içerisinde su kuyularının açılması Kamu sağlığı açısından büyük önem arz etmekte olduğu belirtildiğinden; 5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı, 18/e maddesi  kapsamında Konunun Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi.(Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün E.3258 Sayılı Önergesi) İmar Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

11- Şehrimiz Fatih Mahallesi, Emir kuyusu mevkii, 31L-IVa ve 31L-IVb paftasında, 1691ada 1 ve 6 parsellerin yapılaşma düzeni; ayrık nizam 5 kat, arka bahçe çekme mesafesi 5 metre ve ön çekme mesafesi 7 metredir. Taks- Kaks değerleri aynı kalmak koşuluyla; yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren plan notu değişikliğinin; Belediye Meclisimizce görüşülerek, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi kapsamında Meclisimizce gerekli karar alınması hususunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.3320 Sayılı Önergesi)İmar Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

V- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

VI- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ (EK GÜNDEM)

1-Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih ve 05 sayılı Meclis Kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden ;Komisyonda  çalıştırılacak kişinin 17.02.2020 tarihindeki Denetim Komisyonu toplantısında Mali Müşavir Ali AYDEMİR’in 18 gün süre ile görevlendirilmesi Belediye Meclisine sunulmak üzere belirlenmiş olup; Denetim Komisyonunda dışarıdan görevlendirilen kişilere (2.000) gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayısı çarpımı sonucu bulunan günlük brüt 292,12.-TL tavan tutar hesaplanmıştır. Sayın Meclis Heyetince gerekli kararın alınması hususunun görüşülmesi.(Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün E.3488 sayılı Önergesi) Plan ve Bütçe  Komisyonuna gönderilmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

VII-DİLEK VE TEMENNİLER

VIII- TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

IX- TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESBİTİ VE KAPANIŞ.

 06 Mart 2020 CUMA günü SAAT:20.00 de 2.Birleşimi yapılacaktır.

SALİH ATAKAN DURAN
BELEDİYE BAŞKANI
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi