T.C. Tire Belediyesi
Meclis Karar Özetleri

2019 YILI KASIM AYI TOPLANTISI

Gündem No   : 48461740-05-181

Toplantı Tarihi   : 04/11/2019

Toplantı Saati     : 19.00

Toplantı Yeri  : Tire Belediyesi Kültür Salonu

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ

Maddi Hata Bulunmadığına Oy Birliği Karar Verilmiştir.

III.  MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

235.1-Kadına yönelik şiddet sorununun önlenmesi ve azaltılması  amacı ile mağdurların daha güçlü durabilmeleri ,toplumsal ,sosyal ,ekonomik hayata katılımlarını, yasalardan ve uluslararası  sözleşmelerden doğan haklarının bilincinde olmalarını sağlamak amacı ile devlet, sivil toplum, belediyeler ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde ,şiddetin önlenmesi, mağdurların güçlendirilmesi, toplumsal farkındalıkların, duyarlılıkların arttırılması sağlamak amacı ile Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu kurulması oybirliği ile kabul edilmiştir. Meclis Üyeleri Necla KIRLI, Gökhan HIZLI, Halil ÇULHAOĞLU, Yekta SAÇKESEN ve Meltem HEPŞEN’ in komisyon üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.   

236.2-Belediye Meclisimizce Meclis Çalışma şartlarına uygun olarak “Gayrimenkul Değer tespit Komisyonu” kurulması oybirliği ile kabul edilmiştir. Meclis Üyeleri Necla KIRLI, Mustafa MALTEPE, Mehmet PINAR, Kamil TAŞAL ve Cafer TETİK’ in komisyon üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

3-Şehrimiz Yeni mahalle,1766 ada,1 parselde bulunan arsa üzerinde bölgenin ihtiyacı gözetilerek cami yapılması işinin görüşülmek üzere imar komisyonuna havale olunmasına oybirliği ile karar verildi.

IV. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
237.1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve 22/02/2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanarak oluşturulan norm kadromuz, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 02/04/2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlenmiştir.5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince, (I) sayılı cetvelde düzenlendiği şekliyle, G.İ.H sınıfı 1 adet 5.Dereceli “ Evlendirme Memuru” kadrosu ihdasının görüşülmesi.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 826 sayılı Önergesi) mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

2- Onaylı imar planında bulunan ilçemiz Dere Mahallesi 164 Ada 1 parseldeki gayrimenkulün 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına ilave edilmesi hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 647 sayılı Önergesi) ) önergenin imar komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

3- Şehrimiz Kurtuluş Mahallesi 1058 Ada 1 Parsel üzerinde eski S.S.K Hastanesinin bulunduğu alanda Kaymakamlık Binası yapılması planlanmaktadır. Hakimiyet Caddesi’nin 1018 ve 1058 adalar arasında kalan kısmında kadastral altlıklar ile imar planı altlıkları uyuşmamaktadır. Söz konusu çelişkinin giderilebilmesi için mevcut teşekküle uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması önerisinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün1688 sayılı Önergesi) önergenin imar komisyonuna sevkine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

V- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

238.1- Belediye Meclisinin 21.10.2019 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonuna havale edilen Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait muhtelif mahallelerde bulunan gayrimenkullerin çoklu yıl olarak kiraya verilebilmesi amacıyla 5393 Sayılı Kanunu’nun 18.maddesinin (e) bendi gereği Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunda komisyonumuzun görüşü istenmiştir. “Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait muhtelif mahallelerde bulunan zeytinlik ve incirlik niteliğindeki taşınmazların; 5393 sayılı Kanununun 18.maddesi ( e) bendi gereği 5 yıl süreli olarak kiraya verilmesinin” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 588 sayılı Önergesi) Komisyondan geldiği şekliyle mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

2. İlçemiz sınırları içerisinde muhtelif yerlerdeki  isim verilmemiş 14 adet parka 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi gereğince isim verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Nizam Komisyonu ve Hukuk Komisyonları raporunun görüşülmesi  ( Park Bahçeler Müdürlüğünün 346 sayılı Önergesi) Komisyon raporlarının Nizam Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna iade edilmesine ayrıca İmar Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

VI- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ(EK GÜNDEM)

   1- Onaylı imar planında bulunan şehrimiz Bahariye Mahallesi,378 Ada 8 Parsel, 379 Ada 16 ,19,20 ve 21 Parsellerde bulunan gayrimenkullerin 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına alınması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 653 Sayılı Önergesi) İmar komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2- Onaylı imar planında bulunan Şehrimiz Cumhuriyet Mahallesi, 45 Ada 28 Parselde bulunan gayrimenkulün 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına  alınması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 673 Sayılı Önergesi) İmar komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

VII-DİLEK VE TEMENNİLER

VIII- TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

Tire Belediye Meclisinin 2019 Yılı Kasım Ayı Toplantısına  katılmayan ;  Gökhan GÜNGÖR, Süleyman KOVACI, Nafiz KÜKLER ve İsmail TAPKIN’ ın mazeretlerinin kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.

IX- TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESBİTİ VE KAPANIŞ.

02 ARALIK 2019 PAZARTESİ SAAT: 19.00

Salih Atakan DURAN

Belediye Başkanı

Meclis Karar Özetleri

2019 YILI KASIM AYI TOPLANTISI

Gündem No   : 48461740-05-181

Toplantı Tarihi   : 04/11/2019

Toplantı Saati     : 19.00

Toplantı Yeri  : Tire Belediyesi Kültür Salonu

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ

Maddi Hata Bulunmadığına Oy Birliği Karar Verilmiştir.

III.  MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

235.1-Kadına yönelik şiddet sorununun önlenmesi ve azaltılması  amacı ile mağdurların daha güçlü durabilmeleri ,toplumsal ,sosyal ,ekonomik hayata katılımlarını, yasalardan ve uluslararası  sözleşmelerden doğan haklarının bilincinde olmalarını sağlamak amacı ile devlet, sivil toplum, belediyeler ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde ,şiddetin önlenmesi, mağdurların güçlendirilmesi, toplumsal farkındalıkların, duyarlılıkların arttırılması sağlamak amacı ile Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu kurulması oybirliği ile kabul edilmiştir. Meclis Üyeleri Necla KIRLI, Gökhan HIZLI, Halil ÇULHAOĞLU, Yekta SAÇKESEN ve Meltem HEPŞEN’ in komisyon üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.   

236.2-Belediye Meclisimizce Meclis Çalışma şartlarına uygun olarak “Gayrimenkul Değer tespit Komisyonu” kurulması oybirliği ile kabul edilmiştir. Meclis Üyeleri Necla KIRLI, Mustafa MALTEPE, Mehmet PINAR, Kamil TAŞAL ve Cafer TETİK’ in komisyon üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

3-Şehrimiz Yeni mahalle,1766 ada,1 parselde bulunan arsa üzerinde bölgenin ihtiyacı gözetilerek cami yapılması işinin görüşülmek üzere imar komisyonuna havale olunmasına oybirliği ile karar verildi.

IV. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
237.1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve 22/02/2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanarak oluşturulan norm kadromuz, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 02/04/2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlenmiştir.5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince, (I) sayılı cetvelde düzenlendiği şekliyle, G.İ.H sınıfı 1 adet 5.Dereceli “ Evlendirme Memuru” kadrosu ihdasının görüşülmesi.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 826 sayılı Önergesi) mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

2- Onaylı imar planında bulunan ilçemiz Dere Mahallesi 164 Ada 1 parseldeki gayrimenkulün 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına ilave edilmesi hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 647 sayılı Önergesi) ) önergenin imar komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

3- Şehrimiz Kurtuluş Mahallesi 1058 Ada 1 Parsel üzerinde eski S.S.K Hastanesinin bulunduğu alanda Kaymakamlık Binası yapılması planlanmaktadır. Hakimiyet Caddesi’nin 1018 ve 1058 adalar arasında kalan kısmında kadastral altlıklar ile imar planı altlıkları uyuşmamaktadır. Söz konusu çelişkinin giderilebilmesi için mevcut teşekküle uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması önerisinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün1688 sayılı Önergesi) önergenin imar komisyonuna sevkine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

V- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

238.1- Belediye Meclisinin 21.10.2019 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonuna havale edilen Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait muhtelif mahallelerde bulunan gayrimenkullerin çoklu yıl olarak kiraya verilebilmesi amacıyla 5393 Sayılı Kanunu’nun 18.maddesinin (e) bendi gereği Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunda komisyonumuzun görüşü istenmiştir. “Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait muhtelif mahallelerde bulunan zeytinlik ve incirlik niteliğindeki taşınmazların; 5393 sayılı Kanununun 18.maddesi ( e) bendi gereği 5 yıl süreli olarak kiraya verilmesinin” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 588 sayılı Önergesi) Komisyondan geldiği şekliyle mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

2. İlçemiz sınırları içerisinde muhtelif yerlerdeki  isim verilmemiş 14 adet parka 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi gereğince isim verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Nizam Komisyonu ve Hukuk Komisyonları raporunun görüşülmesi  ( Park Bahçeler Müdürlüğünün 346 sayılı Önergesi) Komisyon raporlarının Nizam Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna iade edilmesine ayrıca İmar Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

VI- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ(EK GÜNDEM)

   1- Onaylı imar planında bulunan şehrimiz Bahariye Mahallesi,378 Ada 8 Parsel, 379 Ada 16 ,19,20 ve 21 Parsellerde bulunan gayrimenkullerin 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına alınması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 653 Sayılı Önergesi) İmar komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2- Onaylı imar planında bulunan Şehrimiz Cumhuriyet Mahallesi, 45 Ada 28 Parselde bulunan gayrimenkulün 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına  alınması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 673 Sayılı Önergesi) İmar komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

VII-DİLEK VE TEMENNİLER

VIII- TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

Tire Belediye Meclisinin 2019 Yılı Kasım Ayı Toplantısına  katılmayan ;  Gökhan GÜNGÖR, Süleyman KOVACI, Nafiz KÜKLER ve İsmail TAPKIN’ ın mazeretlerinin kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.

IX- TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESBİTİ VE KAPANIŞ.

02 ARALIK 2019 PAZARTESİ SAAT: 19.00

Salih Atakan DURAN

Belediye Başkanı

Meclis Karar Özetleri

2019 YILI KASIM AYI TOPLANTISI

Gündem No   : 48461740-05-181

Toplantı Tarihi   : 04/11/2019

Toplantı Saati     : 19.00

Toplantı Yeri  : Tire Belediyesi Kültür Salonu

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ

Maddi Hata Bulunmadığına Oy Birliği Karar Verilmiştir.

III.  MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

235.1-Kadına yönelik şiddet sorununun önlenmesi ve azaltılması  amacı ile mağdurların daha güçlü durabilmeleri ,toplumsal ,sosyal ,ekonomik hayata katılımlarını, yasalardan ve uluslararası  sözleşmelerden doğan haklarının bilincinde olmalarını sağlamak amacı ile devlet, sivil toplum, belediyeler ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde ,şiddetin önlenmesi, mağdurların güçlendirilmesi, toplumsal farkındalıkların, duyarlılıkların arttırılması sağlamak amacı ile Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu kurulması oybirliği ile kabul edilmiştir. Meclis Üyeleri Necla KIRLI, Gökhan HIZLI, Halil ÇULHAOĞLU, Yekta SAÇKESEN ve Meltem HEPŞEN’ in komisyon üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.   

236.2-Belediye Meclisimizce Meclis Çalışma şartlarına uygun olarak “Gayrimenkul Değer tespit Komisyonu” kurulması oybirliği ile kabul edilmiştir. Meclis Üyeleri Necla KIRLI, Mustafa MALTEPE, Mehmet PINAR, Kamil TAŞAL ve Cafer TETİK’ in komisyon üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

3-Şehrimiz Yeni mahalle,1766 ada,1 parselde bulunan arsa üzerinde bölgenin ihtiyacı gözetilerek cami yapılması işinin görüşülmek üzere imar komisyonuna havale olunmasına oybirliği ile karar verildi.

IV. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
237.1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve 22/02/2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanarak oluşturulan norm kadromuz, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 02/04/2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlenmiştir.5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince, (I) sayılı cetvelde düzenlendiği şekliyle, G.İ.H sınıfı 1 adet 5.Dereceli “ Evlendirme Memuru” kadrosu ihdasının görüşülmesi.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 826 sayılı Önergesi) mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

2- Onaylı imar planında bulunan ilçemiz Dere Mahallesi 164 Ada 1 parseldeki gayrimenkulün 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına ilave edilmesi hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 647 sayılı Önergesi) ) önergenin imar komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

3- Şehrimiz Kurtuluş Mahallesi 1058 Ada 1 Parsel üzerinde eski S.S.K Hastanesinin bulunduğu alanda Kaymakamlık Binası yapılması planlanmaktadır. Hakimiyet Caddesi’nin 1018 ve 1058 adalar arasında kalan kısmında kadastral altlıklar ile imar planı altlıkları uyuşmamaktadır. Söz konusu çelişkinin giderilebilmesi için mevcut teşekküle uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması önerisinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün1688 sayılı Önergesi) önergenin imar komisyonuna sevkine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

V- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

238.1- Belediye Meclisinin 21.10.2019 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonuna havale edilen Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait muhtelif mahallelerde bulunan gayrimenkullerin çoklu yıl olarak kiraya verilebilmesi amacıyla 5393 Sayılı Kanunu’nun 18.maddesinin (e) bendi gereği Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunda komisyonumuzun görüşü istenmiştir. “Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait muhtelif mahallelerde bulunan zeytinlik ve incirlik niteliğindeki taşınmazların; 5393 sayılı Kanununun 18.maddesi ( e) bendi gereği 5 yıl süreli olarak kiraya verilmesinin” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 588 sayılı Önergesi) Komisyondan geldiği şekliyle mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

2. İlçemiz sınırları içerisinde muhtelif yerlerdeki  isim verilmemiş 14 adet parka 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi gereğince isim verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Nizam Komisyonu ve Hukuk Komisyonları raporunun görüşülmesi  ( Park Bahçeler Müdürlüğünün 346 sayılı Önergesi) Komisyon raporlarının Nizam Komisyonu ve Hukuk Komisyonuna iade edilmesine ayrıca İmar Komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

VI- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ(EK GÜNDEM)

   1- Onaylı imar planında bulunan şehrimiz Bahariye Mahallesi,378 Ada 8 Parsel, 379 Ada 16 ,19,20 ve 21 Parsellerde bulunan gayrimenkullerin 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına alınması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 653 Sayılı Önergesi) İmar komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2- Onaylı imar planında bulunan Şehrimiz Cumhuriyet Mahallesi, 45 Ada 28 Parselde bulunan gayrimenkulün 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına  alınması hususunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 673 Sayılı Önergesi) İmar komisyonuna havalesine mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

VII-DİLEK VE TEMENNİLER

VIII- TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

Tire Belediye Meclisinin 2019 Yılı Kasım Ayı Toplantısına  katılmayan ;  Gökhan GÜNGÖR, Süleyman KOVACI, Nafiz KÜKLER ve İsmail TAPKIN’ ın mazeretlerinin kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.

IX- TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESBİTİ VE KAPANIŞ.

02 ARALIK 2019 PAZARTESİ SAAT: 19.00

Salih Atakan DURAN

Belediye Başkanı

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi