2020-023 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli 06/03/2020 tarihli ve E.3820 sayılı Önergede;

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Muhtelif Mahallelerde bulunan taşınmazların 5 yıla kadar kiraya verilebilmesi amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanununun, Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin  e) bendinde 3(üç) yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek “ hükmü gereği  Belediye Encümenine yetki verilebilmesi hususunda; Konunun  Sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

 Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Muhtelif Mahallelerde bulunan taşınmazların 5 yıla kadar kiraya verilmesi hususunun; 5393 Sayılı Belediye Kanununun18/e maddesi kapsamında Belediye Encümenine yetki verilmesine, Belediye Meclisimizin 06/03/2020 tarihli 2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi.

2020-023 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli 06/03/2020 tarihli ve E.3820 sayılı Önergede;

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Muhtelif Mahallelerde bulunan taşınmazların 5 yıla kadar kiraya verilebilmesi amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanununun, Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin  e) bendinde 3(üç) yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek “ hükmü gereği  Belediye Encümenine yetki verilebilmesi hususunda; Konunun  Sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

 Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Muhtelif Mahallelerde bulunan taşınmazların 5 yıla kadar kiraya verilmesi hususunun; 5393 Sayılı Belediye Kanununun18/e maddesi kapsamında Belediye Encümenine yetki verilmesine, Belediye Meclisimizin 06/03/2020 tarihli 2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi