2020-015 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamınca Meclisimize sevk olunan Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli 04/02/2020 tarihli           ve E.1753 sayılı önergede; 

 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 68. Maddesi'nin 1. Fıkrası'nda "Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve             tahvil ihraç edebilir" hükmüne yer verilmiştir. Bu kapsamda, belediyemizce hizmetlerin aksatılmadan                  yerine getirilmesi için borçlanmaya ihtiyaç duyulmuştur.Kamu ve Özel Bankalar ile İller Bankasından,                 7.450.000,00-TL.(yedimilyondörtyüzellibin Türk Lirası) kredi kullanımı için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda; Sayın Meclis Heyetince gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

 Yukarıda metni yazılı önerge, Başkanlık Makamınca okutularak görüşülmüş olup; 5393 Sayılı              Belediye Kanunu’nun 68. Maddesine istinaden Kamu ve Özel Bankalar ile İller Bankasından,                            7.450.000,00-TL.(yedi milyon dört yüz elli bin Türk Lirası) kredi kullanımı için Belediye Başkanına yetki verilmesine, Belediye Meclisimizin 07/02/2020 tarihli 2. Birleşiminde oyçokluğu ile karar verildi.

2020-015 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamınca Meclisimize sevk olunan Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli 04/02/2020 tarihli           ve E.1753 sayılı önergede; 

 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 68. Maddesi'nin 1. Fıkrası'nda "Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve             tahvil ihraç edebilir" hükmüne yer verilmiştir. Bu kapsamda, belediyemizce hizmetlerin aksatılmadan                  yerine getirilmesi için borçlanmaya ihtiyaç duyulmuştur.Kamu ve Özel Bankalar ile İller Bankasından,                 7.450.000,00-TL.(yedimilyondörtyüzellibin Türk Lirası) kredi kullanımı için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda; Sayın Meclis Heyetince gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

 Yukarıda metni yazılı önerge, Başkanlık Makamınca okutularak görüşülmüş olup; 5393 Sayılı              Belediye Kanunu’nun 68. Maddesine istinaden Kamu ve Özel Bankalar ile İller Bankasından,                            7.450.000,00-TL.(yedi milyon dört yüz elli bin Türk Lirası) kredi kullanımı için Belediye Başkanına yetki verilmesine, Belediye Meclisimizin 07/02/2020 tarihli 2. Birleşiminde oyçokluğu ile karar verildi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi