2019-248 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29/11/2019 tarihli ve E.1612 sayılı Önergede;         İlgi Ege Üniversitesi 27/07/2018 tarih ve E.60214 sayılı yazısına istinaden 06/08/2018 tarih ve 167 sayı ile Belediye Meclisimiz tarafından tahsis kararı alınmış olup,12/07/2019 tarih ve E55206 sayılı yazı ile Ege Üniversitesinin söz konusu arazi üzerinde bilimsel çalışmaların başlatılabilmesi için Başkanlığımız tarafından arazinin çevre güvenliğinin sağlanması, sulama suyunun daimi temin edilmesi ile makine, alet ve ekipmanlar için korunaklı bir betonarme  deponun yapılması taleplerine istinaden;04/10/2019 tarih ve 616 sayılı yazımızda söz konusu arazinin talepleri doğrultusunda ;sulama suyunun daimi temini hariç, üzerinde çevre güvenliğinin sağlanması, makine, alet ve ekipmanlar için korunaklı bir betonarme deponun yapılması Belediyemiz tarafından karşılanacağı belirtilmiş olup; ancak tahsis edilen arazide sürekli sulama suyunun sağlanamaması durumunda akademik ve bilimsel çalışmaların yürütülmesi mümkün olmayacağını belirterek Başkanlığımızca durumun tekrar değerlendirilmesi istenmiştir. Buna istinaden ilgili yazışmaların sonucunda bir neticeye varılmadığı üzere tahsis kararın kaldırılması ve Belediyemizce kullanılması amacıyla yeniden karar alınması hususunda  “5393 Sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesinde; Belediyeye ait taşınmazı malların, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebileceği veya süresi 25 yılı geçmemek üzere tahsis edebileceği ,kiraya verebileceği ve bu taşınmaz malların tahsis amacı dışında kullanılması halinde tahsis işleminin iptal edileceği belirtilmiştir.” Bu nedenle Ege Üniversitesine 06/08/2018 tarih ve 167 sayılı meclis kararı ile Gökçen mahallesi,221 ada,15 parsel nolu  tahsis edilen arazinin tahsisinin kaldırılması konusunun Meclisimizde incelenerek, gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

 Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; söz konusu önergenin birimince teklif edildiği şekilde kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddesi gereği, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

2019-248 Numaralı Meclis Kararı

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29/11/2019 tarihli ve E.1612 sayılı Önergede;         İlgi Ege Üniversitesi 27/07/2018 tarih ve E.60214 sayılı yazısına istinaden 06/08/2018 tarih ve 167 sayı ile Belediye Meclisimiz tarafından tahsis kararı alınmış olup,12/07/2019 tarih ve E55206 sayılı yazı ile Ege Üniversitesinin söz konusu arazi üzerinde bilimsel çalışmaların başlatılabilmesi için Başkanlığımız tarafından arazinin çevre güvenliğinin sağlanması, sulama suyunun daimi temin edilmesi ile makine, alet ve ekipmanlar için korunaklı bir betonarme  deponun yapılması taleplerine istinaden;04/10/2019 tarih ve 616 sayılı yazımızda söz konusu arazinin talepleri doğrultusunda ;sulama suyunun daimi temini hariç, üzerinde çevre güvenliğinin sağlanması, makine, alet ve ekipmanlar için korunaklı bir betonarme deponun yapılması Belediyemiz tarafından karşılanacağı belirtilmiş olup; ancak tahsis edilen arazide sürekli sulama suyunun sağlanamaması durumunda akademik ve bilimsel çalışmaların yürütülmesi mümkün olmayacağını belirterek Başkanlığımızca durumun tekrar değerlendirilmesi istenmiştir. Buna istinaden ilgili yazışmaların sonucunda bir neticeye varılmadığı üzere tahsis kararın kaldırılması ve Belediyemizce kullanılması amacıyla yeniden karar alınması hususunda  “5393 Sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesinde; Belediyeye ait taşınmazı malların, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebileceği veya süresi 25 yılı geçmemek üzere tahsis edebileceği ,kiraya verebileceği ve bu taşınmaz malların tahsis amacı dışında kullanılması halinde tahsis işleminin iptal edileceği belirtilmiştir.” Bu nedenle Ege Üniversitesine 06/08/2018 tarih ve 167 sayılı meclis kararı ile Gökçen mahallesi,221 ada,15 parsel nolu  tahsis edilen arazinin tahsisinin kaldırılması konusunun Meclisimizde incelenerek, gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

 Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; söz konusu önergenin birimince teklif edildiği şekilde kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddesi gereği, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi