2019-233 Numaralı Meclis Kararı

Tire Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 16 (onaltı) madde üzerinden madde madde eki diğer cetveller ile birlikte; Gider Bütçesi Kurumsal kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi, Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi toplamları itibarıyla 100.0000.000,00-TL üzerinden denk olarak; Birinci Düzey Ayrıntılı Harcama Programı ile Finansmanın Programı üçer aylık dönemler itibarıyla toplamları üzerinden; izleyen iki yılın (2021-2022) tahmini Bütçeleri, Gelir ve Gider tahminleri bazında ayrı ayrı olmak üzere; 2020 Mali Yılı Bütçesinde yer alan Tarife Cetvelleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 61. ve 62. Maddeleri gereğince değerlendirilmiş ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. Maddesi c bendinin 3. fıkrası (Komisyon üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararları mevcudun çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf tercih edilir.) gereğince Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür. Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur.  Denilmektedir

Yukanıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği Meclisimizce  oybirliği ile karar verildi.

2019-233 Numaralı Meclis Kararı

Tire Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 16 (onaltı) madde üzerinden madde madde eki diğer cetveller ile birlikte; Gider Bütçesi Kurumsal kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi, Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi toplamları itibarıyla 100.0000.000,00-TL üzerinden denk olarak; Birinci Düzey Ayrıntılı Harcama Programı ile Finansmanın Programı üçer aylık dönemler itibarıyla toplamları üzerinden; izleyen iki yılın (2021-2022) tahmini Bütçeleri, Gelir ve Gider tahminleri bazında ayrı ayrı olmak üzere; 2020 Mali Yılı Bütçesinde yer alan Tarife Cetvelleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 61. ve 62. Maddeleri gereğince değerlendirilmiş ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. Maddesi c bendinin 3. fıkrası (Komisyon üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararları mevcudun çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf tercih edilir.) gereğince Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür. Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur.  Denilmektedir

Yukanıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereği Meclisimizce  oybirliği ile karar verildi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi