2019-232 Numaralı Meclis Kararı

Meclisimizin 02/10/2019 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale edilen Başkanlık önergesine ilişkin  21/10/2019 tarihli Komisyon Raporunda;

Meclisimizin 02.11.2019 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Belediyemiz 2020 mali yılı performans programı ile ilgili 25.09.2019 tarih 267 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli Başkanlık önergesi, Komisyonumuzun 09/10/2019, 11/10/2019, 15/10/2019, 17/10/2019 ve 21/10/2019 tarihli toplantılarında incelendi.

 

 

 

Performans Hedef

o

Performans Hedefleri

Kaynak İhtiyacı

1.1

Yoksullukla Mücadele, Mahalle Aşevleri Kurulması

3.000,00 TL

1.2

Halk Ekmek ve Halk Süt

3.000,00 TL

1.3

Evde Bakım Hizmeti Kadın Danışma Merkezi

3.000,00 TL

1.4

TİMER (Tire Belediye İhbar Merkezi)

20.000,00

TL

1.5

Çocuk ve Gençlik Merkezi

3.000,00 TL

1.6

İYİ Kart Uygulaması

50.000,00 TL

1.7

Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi

3.000,00 TL

1.8

Engelsiz Tire

3.000,00 TL

1.9

Engelsiz Parklar

250.000,00 TL

2.1

Kentsel Dönüşüm

2.000,00 TL

2.2

Otopar

 ve Motopark

3.150.000,00 TL

2.3

Enerji Tire

6.000,00 TL

2.4

Katı Atık Dönüşüm Tesisi

5.000,00 TL

2.5

Meyve Parkları

130.000,00 TL

2.6

Bölge Spor ve Ativite Tesisleri

1.000.000,00 TL

2.7

Yayalaştırma

300.000,00 TL

2.8

Çöp Taksi

1.000,00 TL

2.9

Altyapı Sisteminin Yenilenmesi

3.000,00 TL

2.10

Balık Hali

1.000,00 TL

2.11

Organik Kirlilikle Mücadele

200.000,00 TL

2.12

Sulama Altyapısının Kurulması

105.000,00 TL

3.1

Arena Tire

1.000,00 TL

3.2

El Emeği Çarşısı

 

3.3

Restorasyon ( Tire'nin kadim kültür varlıkları korunacak

 

 

yeniden yaşamın bir parçası haline gelmesi sağlanacak

1.300.000,00 TL

3.4

İlçemize gelen turistin memnuniyetinin sağlanmaya çalışılması

3.000,00 TL

3.5

Festival Tire

4.000,00 TL

3.6

Kırsal Turizmin geliştirilmesi ve tanıtımı

2.000,00 TL

3.7

İlçemiz Turizminin geliştirilmesi ve tanıtımı

6.000,00 TL

3.8

Fuar Tire

153.000,00 TL

3.9

Meslek Edindirme Merkezi

1.000,00 TL

3.10

Kariyer Merkezi

1.000,00 TL

4.1

Alınan kararların sosyal medya aracılığıyla ve Belediyemiz Web

 

 

Sayfasın da yayınlanması

52.000,00 TL

4.2

Belediye Hizmetlerine gönüllü katılım sağlanacak

4.000,00 TL

5.1

Pazar Tire

3.000,00 TL

5.2

Et Entegre Tesisi

1.000,00 TL

5.3

Hayvan Pazarı

1.000,00 TL

5.4

Yerli Tohum doğa koruma ve toprak kullanımı

2.000,00

L

5.5

Üretim yolları

2.000,00 TL

6.1

Kurumsal kapasite ve işleyişin daha etkin, ekonomik , verimli

 

 

hale getirilmesi

7.000,00 TL

6.2

Belediye Alacaklarının Takibi

3.000,00 TL

6.3

Personelin eğitim alması

3.000,00 TL

6.4

İç kontrol sisteminin kurulması

1.000,00 TL

       

2020 Mali Yılı Performans Hedeflerinin Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000.000,00.-TL olup 2020-2024 Stratejik Planındaki stratejik amaç ve stratejik hedefler doğrultusunda hazırlanan 2020 Mali Yılı Performans Programında yer alan stratejik amaçlara, stratejik hedeflere ulaşmak için performans hedeflerinin Toplam Kaynak İhtiyacı ayrı ayrı incelenmiş olup, 2020 Mali Yılı Performans Hedeflerinin Faaliyet Toplamı 6.792.000,00-TL olarak teklif edildiği şekliyle Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiştir.                                                                                                               

 

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

 

 
       

 

 

 

 

KODU

EKONOMİK KOD

FAALİYET TOPLAMI

 

01

PERSONEL GİDERLERİ

                                          15.502.570,00 TL

 

  

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

 

 

 

DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

                                            2.703.322,00 TL

 

03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

                                          57.639.278,00 TL

 

04

FAİZ GİDERLERİ

                                            1.254.550,00 TL

 

05

CARİ TRANSFERLER

                                               807.130,00 TL

 

06

SERMAYE GİDERLERİ

                                          12.092.150,00 TL

 

07

SERMAYE TRANSFERLERİ

                                                   1.000,00 TL

 

09

YEDEK ÖDENEKLER

                                          10.000.000,00 TL

 
 

 

 

 
 

TOPLAM

                                        100.000.000,00 TL

 
       
       

2020-2024 Stratejik Planındaki stratejik amaç ve stratejik hedeflere yönelik  hazırlanan 2020 Mali Yılı Performans Programı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre; faaliyetlerin toplam kaynak ihtiyacı 100.000.000,00-TL, olarak Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup, teklif edildiği şekliyle Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

SONUÇ: 2020-2024 Stratejik Planındaki stratejik amaç ve stratejik hedeflere yönelik  hazırlanan 2020 Mali Yılı Performans Programının Toplam Kaynak İhtiyacı teklif edildiği şekliyle 100.000.000,00-TL olarak Performans Programının bütçe teklifleri ile uyumlu olduğu incelenmiştir. Komisyonumuza sunulan performans göstergeleri de teklif edildiği şekliyle Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. Maddesi c bendinin 3. fıkrası (Komisyon üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararları mevcudun çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf tercih edilir.) gereğince Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür. Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur.  Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı rapor Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

2019-232 Numaralı Meclis Kararı

Meclisimizin 02/10/2019 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale edilen Başkanlık önergesine ilişkin  21/10/2019 tarihli Komisyon Raporunda;

Meclisimizin 02.11.2019 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Belediyemiz 2020 mali yılı performans programı ile ilgili 25.09.2019 tarih 267 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli Başkanlık önergesi, Komisyonumuzun 09/10/2019, 11/10/2019, 15/10/2019, 17/10/2019 ve 21/10/2019 tarihli toplantılarında incelendi.

 

 

 

Performans Hedef

o

Performans Hedefleri

Kaynak İhtiyacı

1.1

Yoksullukla Mücadele, Mahalle Aşevleri Kurulması

3.000,00 TL

1.2

Halk Ekmek ve Halk Süt

3.000,00 TL

1.3

Evde Bakım Hizmeti Kadın Danışma Merkezi

3.000,00 TL

1.4

TİMER (Tire Belediye İhbar Merkezi)

20.000,00

TL

1.5

Çocuk ve Gençlik Merkezi

3.000,00 TL

1.6

İYİ Kart Uygulaması

50.000,00 TL

1.7

Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi

3.000,00 TL

1.8

Engelsiz Tire

3.000,00 TL

1.9

Engelsiz Parklar

250.000,00 TL

2.1

Kentsel Dönüşüm

2.000,00 TL

2.2

Otopar

 ve Motopark

3.150.000,00 TL

2.3

Enerji Tire

6.000,00 TL

2.4

Katı Atık Dönüşüm Tesisi

5.000,00 TL

2.5

Meyve Parkları

130.000,00 TL

2.6

Bölge Spor ve Ativite Tesisleri

1.000.000,00 TL

2.7

Yayalaştırma

300.000,00 TL

2.8

Çöp Taksi

1.000,00 TL

2.9

Altyapı Sisteminin Yenilenmesi

3.000,00 TL

2.10

Balık Hali

1.000,00 TL

2.11

Organik Kirlilikle Mücadele

200.000,00 TL

2.12

Sulama Altyapısının Kurulması

105.000,00 TL

3.1

Arena Tire

1.000,00 TL

3.2

El Emeği Çarşısı

 

3.3

Restorasyon ( Tire'nin kadim kültür varlıkları korunacak

 

 

yeniden yaşamın bir parçası haline gelmesi sağlanacak

1.300.000,00 TL

3.4

İlçemize gelen turistin memnuniyetinin sağlanmaya çalışılması

3.000,00 TL

3.5

Festival Tire

4.000,00 TL

3.6

Kırsal Turizmin geliştirilmesi ve tanıtımı

2.000,00 TL

3.7

İlçemiz Turizminin geliştirilmesi ve tanıtımı

6.000,00 TL

3.8

Fuar Tire

153.000,00 TL

3.9

Meslek Edindirme Merkezi

1.000,00 TL

3.10

Kariyer Merkezi

1.000,00 TL

4.1

Alınan kararların sosyal medya aracılığıyla ve Belediyemiz Web

 

 

Sayfasın da yayınlanması

52.000,00 TL

4.2

Belediye Hizmetlerine gönüllü katılım sağlanacak

4.000,00 TL

5.1

Pazar Tire

3.000,00 TL

5.2

Et Entegre Tesisi

1.000,00 TL

5.3

Hayvan Pazarı

1.000,00 TL

5.4

Yerli Tohum doğa koruma ve toprak kullanımı

2.000,00

L

5.5

Üretim yolları

2.000,00 TL

6.1

Kurumsal kapasite ve işleyişin daha etkin, ekonomik , verimli

 

 

hale getirilmesi

7.000,00 TL

6.2

Belediye Alacaklarının Takibi

3.000,00 TL

6.3

Personelin eğitim alması

3.000,00 TL

6.4

İç kontrol sisteminin kurulması

1.000,00 TL

       

2020 Mali Yılı Performans Hedeflerinin Toplam Kaynak İhtiyacı 100.000.000,00.-TL olup 2020-2024 Stratejik Planındaki stratejik amaç ve stratejik hedefler doğrultusunda hazırlanan 2020 Mali Yılı Performans Programında yer alan stratejik amaçlara, stratejik hedeflere ulaşmak için performans hedeflerinin Toplam Kaynak İhtiyacı ayrı ayrı incelenmiş olup, 2020 Mali Yılı Performans Hedeflerinin Faaliyet Toplamı 6.792.000,00-TL olarak teklif edildiği şekliyle Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiştir.                                                                                                               

 

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

 

 
       

 

 

 

 

KODU

EKONOMİK KOD

FAALİYET TOPLAMI

 

01

PERSONEL GİDERLERİ

                                          15.502.570,00 TL

 

  

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

 

 

 

DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

                                            2.703.322,00 TL

 

03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

                                          57.639.278,00 TL

 

04

FAİZ GİDERLERİ

                                            1.254.550,00 TL

 

05

CARİ TRANSFERLER

                                               807.130,00 TL

 

06

SERMAYE GİDERLERİ

                                          12.092.150,00 TL

 

07

SERMAYE TRANSFERLERİ

                                                   1.000,00 TL

 

09

YEDEK ÖDENEKLER

                                          10.000.000,00 TL

 
 

 

 

 
 

TOPLAM

                                        100.000.000,00 TL

 
       
       

2020-2024 Stratejik Planındaki stratejik amaç ve stratejik hedeflere yönelik  hazırlanan 2020 Mali Yılı Performans Programı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre; faaliyetlerin toplam kaynak ihtiyacı 100.000.000,00-TL, olarak Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup, teklif edildiği şekliyle Komisyonumuzca oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

SONUÇ: 2020-2024 Stratejik Planındaki stratejik amaç ve stratejik hedeflere yönelik  hazırlanan 2020 Mali Yılı Performans Programının Toplam Kaynak İhtiyacı teklif edildiği şekliyle 100.000.000,00-TL olarak Performans Programının bütçe teklifleri ile uyumlu olduğu incelenmiştir. Komisyonumuza sunulan performans göstergeleri de teklif edildiği şekliyle Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. Maddesi c bendinin 3. fıkrası (Komisyon üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararları mevcudun çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf tercih edilir.) gereğince Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüştür. Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur.  Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı rapor Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi