T.C. Tire Belediyesi
Meclis Kararları
Sıra Karar Tarihi Karar No Karar Özeti
1 13/04/2020 2020-037

Devlet Malzeme Ofisinden 1 adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör İş Makinesi  (çalışma ağırlığı yaklaşık 21.000 kg),1 adet Lastik Tekerlekli Kazıcı-Yükleyici (Beko Loder) satın alınmasına, satın alınacak iş makineleri ile ilgili tüm iş ve işlemlerin yapılabilmesine dair karar.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
2 13/04/2020 2020-036

Yunusemre Belediyesi tarafından Tire Belediyesine bedelsiz olarak hibe edilen 1 (Bir) adet Çöp Toplama Aracının devir teslim işlemleri ile aracın ruhsat ve plaka çıkarma işlemleri için Belediyemiz Temizlik İşleri Müdür Vekili Tarık BOLPAÇA’ nın görevlendirilmesine dair karar.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
3 13/04/2020 2020-035

2005 Model Liebherr Marka Lastik Tekerlekli Ekskavatör, A904 Kırıcı. konu İş Makinesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre satılabilmesi için Belediye Encümenine, ayrıca İş Makinesinin devri için Tire Belediye Başkanı Salih Atakan DURAN' a  veya görevlendireceği yönetici sıfatı bulunan bir personele yetki verilmesine dair karar.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
4 06/03/2020 2020-034

Belediye Meclisimizin 02.03.2020 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen  Başkanlık  Önergesine  ilişkin, 05/03/2020 tarihli  Komisyon  Raporunda;      

Belediye Meclisimizin 02/03/2020 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilen, 02.03.2020 tarih ve E.3488 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi; Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 05.03.2020 tarihli toplantısında incelendi.Tire Belediye Meclisi’nin 06.01.2020 tarih ve 05 sayılı Meclis Kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonu’nda 5393 Sayılı Belediye Kanunun ‘’Denetim Komisyonu’’ başlıklı 25.Maddesinde ‘’Denetim Komisyonunda kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir, denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı Belediye Meclisinde belirlenir.’’ denilmektedir. Bu nedenle Belediyemiz Denetim Komisyonunda çalıştırılacak kişinin 17.02.2020 tarihindeki Denetim Komisyonu toplantısında Mali Müşavir Ali AYDEMİR isimli şahsın 18(on sekiz) gün süre ile görevlendirilmesi Belediye Meclisine sunulmak üzere belirlenmiş olup; Denetim Komisyonu dışarıdan görevlendirilen kişilere 2.000 gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayısı çarpımı sonucu bulunan günlük brüt 292.12.-TL tavan tutarın hesaplandığı, Belediye Meclisinde ödenecek miktarın, çalışacak uzman kişinin ve süresinin belirlenmesi konusunda; Sayın Meclis Heyetince  gerekli kararın  alınmasını arz ederim.’’  Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 05.03.2020 tarihli toplantısında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge, Ali Aydemir’in 17(on yedi) gün süre ile görevlendirilmesi ve brüt 4.966.07.-TL (dörtbin dokuzyüz altmışaltı lira yedi kuruş) ücret ödenmesi şeklindeki görüşü doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 5393 Sayılı  Belediye Kanununun 25.maddesi kapsamında Belediye Meclisimizin 06/03/2020  tarihli 2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
5 06/03/2020 2020-033

Belediye Meclisimizin 02.03.2020 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 05.03.2020 tarihli Komisyon Raporunda;   Belediye Meclisimizin 06/03/2020  tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 24/02/2020 tarih ve E.2995 sayılı  Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi; Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 05.03.202 tarihli toplantısında incelendi. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddelerinde belirtildiği şekilde bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında bütçede tertibi bulunmayan, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesi içinde 46.35.30.37.08.2.0.5.05.04.09.01 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler tertibinin açılmasına ve bu tertibe Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesi içindeki 46.35.30.02.01.1.1.5.05.04.09.01 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler kaleminden 50.000,00-TL (Ellibin Türk Lirası), İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütçesine 46.35.30.34.06.1.0.5.03.01.08.01 Metal Ürünü Alımları tertibinin açılması ve bu tertibe yine İmar ve Şehircilik Müdürlüğü içindeki 46.35.30.34.06.1.0.5.03.05 Hizmet Alımları kaleminden 100.000,00-TL (Yüzbin Türk Lirası) aktarım yapılmasına ihtiyaç vardır. Sayın Meclis Heyetince gerekli kararın alınmasını arz ederim.  Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 06/03/2020 tarihli toplantısında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddeleri kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge ilgili birimince teklif edildiği şekilde oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Komisyon Raporu, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddeleri kapsamında Belediye Meclisimizin 06.03.2020 tarihli 2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
6 06/03/2020 2020-032

Meclisimizin 03.02.2020 tarihli toplantısında İmar, Tarım ve Orman Komisyonlarına havale Başkanlık Önergesine ilişkin, İmar Komisyonunun 04.03.2020, Tarım ve Orman Komisyonunun 06.03.2020 tarihli Komisyon Raporlarında.

Belediye Meclisimizin 03.02.2020 tarihli toplantısında İmar, Tarım ve Orman Komisyonlarımıza havale edilen, 29.01.2020 tarih ve E.1437 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi, İmar Komisyonumuzun 04.03.2020, Tarım ve Orman Komisyonumuzun 06.03.2020 tarihli toplantılarında incelendi.  Şehrimiz Eskioba Mahallesi 815 ve 828 parsel taşınmazların maliki olan Ayhan SAVAŞAN yan parselde bulunan Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Eskioba Mahallesi 814 parsel sayılı 1701 m2 sahalı taşınmazı satın almak istemektedir. Buna istinaden bahse konu taşınmaz satışına ilişkin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi kapsamında taşınmaz mal satımına karar vermek Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında olduğu; Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.01.2020 tarih ve E.1437 sayılı önergesinde, İmar Komisyonumuzun 04/03/2020 tarihli ve Tarım Komisyonumuzun 06.03.2020 tarihli toplantılarında incelenmiş olup;  Eskioba Mahallesi 814 parsel sayılı 1701 m2 sahalı taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre satılmasına, söz konusu önerge, ilgili birimince teklif edildiği şekilde oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Komisyon Raporları, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporların, İmar, Tarım ve Orman Komisyonlarından geldiği şekilde kabulüne,  Belediye Meclisimizin 06/03/2020 tarihli  2. Birleşiminde, oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
7 06/03/2020 2020-031

Belediye Meclisimizin 03.02.2020 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 05.03.2020 tarihli Komisyon Raporunda;            

Belediye Meclisimizin 03.02.2020 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen 22.01.2020 tarih ve E.1050 sayılı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi, İmar Komisyonumuzun 05.03.202 tarihli toplantısında incelendi. Tamamı Köy Meydanı içerisinde kalan Şehrimiz Saruhanlı Mahallesi 126 ada 2 parselde bulunan gayrimenkullün 3194 Sayılı Kanunun 10. Maddesinde “Belediyeler; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri görüşleri esas alınmak üzere meclis toplantısına katılır. Bu programlar, belediye meclisince kabul edildikten sonra kesinleşir. Bu program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluşlarına bildirilir. Beş yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri ilgili kamu kuruluşları, bu program süresi içinde kamulaştırırlar. Bu amaçla gerekli ödenek, kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur. İmar programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince kısıtlama konulan gayrimenkuller kamulaştırılıncaya veya umumi hizmetlerle ilgili projeler gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar devam eder.” Saruhanlı Mahallesi 126 ada 2 parselde bulunan gayrimenkullün bulunan gayrimenkuller 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına ilavesinin yapılması önerisi”  İmar Komisyonumuzun 05.03.2020 tarihli toplantısında, Şehrimiz Saruhanlı Mahallesi 126 ada 2 parselde bulunan gayrimenkullün 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına alınmasına oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Komisyon Raporu, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 5393 Sayılı  Belediye Kanununun 15/h maddesi kapsamında Belediye Meclisimizin 06.03.2020  tarihli 2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
8 06/03/2020 2020-030

Meclisimizin 02.03.2020 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 04.03.2020 tarihli Komisyon Raporunda;

Belediye Meclisimizin 03.02.2020 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen; 26.02.2020 tarih ve E.3256 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi, İmar Komisyonumuzun 04.03.2020 tarihli toplantısında incelendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü’nün 29/01/2020 tarih ve 8044 sayılı yazılarına istinaden Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Bahariye Mahallesi 956 ada 3 parsel sayılı 156,00 m2 taşınmazın 48,98 m2 lik kısmında olmak üzere içme suyu kuyusu açılması hususunda;  5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisinin Görev ve yetkileri başlıklı, 18/e maddesi “Taşınmaz mal alımına, satımına takasına tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek, “ uyarınca taşınmaz mal tahsisine karar vermek Belediye Meclisinin görev ve yetkisi dâhilindedir.” Şehrimiz Bahariye Mahallesi 956 ada 3 parsel sayılı 156,00 m2 sahalı taşınmazın 48,98 m² lik kısmında olmak üzere içme suyu kuyusu açılması amacıyla İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ ne Tahsisine İmar Komisyonumuzca oybirliği uygun bulunmuştur. Denildiğinden;

Yukarıda metni yazılı İmar Komisyonu raporu, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun, İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne,5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi kapsamında Belediye Meclisimizin 06.03.2020 tarihli 2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
9 06/03/2020 2020-029

Meclisimizin 02.03.2020 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 05.03.2020 tarihli Komisyon Raporunda;

Belediye Meclisimizin 03.02.2020 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen; 25.02.2020 tarih ve E.3142 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi, İmar Komisyonumuzun 05.03.2020 tarihli toplantısında incelendi. Koruma Amaçlı Onaylı imar planı içerisinde (TT2) Turizme Yönelik Ticaret İmarlı bulunan Kültür Varlıkları ve Anıtlar Kurulu tarafından belirlenen fonksiyonda kullanmak üzere;  Şehrimiz Kurtuluş Mahallesi 207 ada 3, 4 ve 8 parsellerde bulunan gayrimenkulleri 3194 Sayılı Kanunun 10. Maddesinde “Belediyeler; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri görüşleri esas alınmak üzere meclis toplantısına katılır. Bu programlar, belediye meclisince kabul edildikten sonra kesinleşir. Bu program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluşlarına bildirilir. Beş yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri ilgili kamu kuruluşları, bu program süresi içinde kamulaştırırlar. Bu amaçla gerekli ödenek, kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur. İmar programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince kısıtlama konulan gayrimenkuller kamulaştırılıncaya veya umumi hizmetlerle ilgili projeler gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar devam eder.” Kurtuluş Mahallesi 207 ada 3, 4 ve 8 parsellerde bulunan gayrimenkuller 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına ilavesinin yapılması önerisi; Yukarıda metni yazılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.02.2020 tarih ve E.3142 sayılı önergesinde, İmar Komisyonumuzun 05/03/2020 tarihli toplantısında, Şehrimiz Kurtuluş Mahallesi 207 ada 3, 4 ve 8 parsel sayılı Koruma Amaçlı Onaylı imar planı içerisinde kalan gayrimenkuller 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına  alınmasına kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge, ilgili birimince teklif edildiği şekilde oybirliği  ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 3194 Sayılı Kanunun 10. Maddesi kapsamında Belediye Meclisimizin 06.03.2020 tarihli 2. Birleşiminde, oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
10 06/03/2020 2020-028

 Belediye Meclisimizin  02/03/2020  tarihli  toplantısında  İmar Komisyonuna  havale  edilen  Başkanlık  Önergesine  ilişkin, 05/03/2020 tarihli  Komisyon  Raporunda;  

Belediye Meclisimizin 02.03.2020 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, 24/02/2020 tarih ve E.3012 sayılı  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi; İmar Komisyonumuzun 05.03.2020 tarihli toplantısında incelendi. Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan  Şehrimiz  İpekçiler  Mahallesi 1566 ada 6 parsel sayılı 367,88  m2 sahalı A-4 Taks; 0,30 Kaks; 1,20 İmarlı   gayrimenkulde bulunan 2292/2400 hissenin  satışının yapılabilmesine  istinaden;  5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı, 18/e maddesi  "Taşınmaz mal alımına,  satımına takasına tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek, "uyarınca taşınmaz mal tahsisine karar vermek Belediye Meclisinin görev ve yetkisi dahilindedir." Şehrimiz İpekçiler Mahallesi 1566 ada 6 parsel sayılı 367,88 m2 sahalı gayrimenkulde bulunan 2292/2400 hissenin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılabilmesi oyçokluğu ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Komisyon Raporu, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 5393 Sayılı  Belediye Kanununun 18/e maddesi kapsamında Belediye Meclisimizin 06/03/2020  tarihli 2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
11 06/03/2020 2020-027

Meclisimizin 02.03.2020 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 05.03.2020 tarihli Komisyon Raporunda;            

Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, 26.02.2020 tarih ve E.3257 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi, İmar Komisyonumuzun 05.03.2020 tarihli toplantısında incelendi. Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan Şehrimiz Cumhuriyet Mahallesi 1669 ada 3 parsel sayılı 2016,32 m2 sahalı A-5 Taks ;0,30 Kaks; 1,50 İmarlı gayrimenkulün kat karşılığı ihaleye çıkılabilmesine istinaden ;5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı, 18/e maddesi “Taşınmaz mal alımına, satımına takasına tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazsın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek, “ uyarınca taşınmaz mal tahsisine karar vermek Belediye Meclisinin görev ve yetkisi dahilindedir. şehrimiz Cumhuriyet Mahallesi 1669 ada 3 parsel sayılı 2016,32 m2 sahalı gayrimenkulün kat karşılığı ihaleye çıkılması İmar Komisyonumuzca oybirliği uygun bulunmuştur. Denildiğinden;

Yukarıda metni yazılı İmar Komisyonu raporu, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun, Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne,5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi kapsamında Belediye Meclisimizin 06.03.2020 tarihli 2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
12 06/03/2020 2020-026

Meclisimizin  04/11/2019  tarihli  toplantısında  İmar Komisyonuna  havale  edilen  04.11.2019 tarihli AK Parti Meclis Üyesi Ali AYYILDIZ’ın yazılı önergesine ilişkin, 05/03/2020  tarihli  Komisyon  Raporunda;                                                                 

Belediye Meclisimizin 04/11/2019  tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen,  04.11.2019 tarihli dilekçe ile   Meclis Üyesi Ali AYYILDIZ ‘ ın önergesinde; Şehrimiz Atatürk Mahallesi, Maltepe Mevkii,31L-Ic ve 31L-IVb paftalarında ,1766 ada,1 parselde bölgenin ihtiyacına yönelik ibadet yerine ihtiyaç duyulmuştur. Emlak ve İstimlak ve İmar ve Şehircilik Müdürlüklerinin koordineli bir şekilde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği çalışmalarının yapılması, Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Meclis Üyesi Ali AYYILDIZ ‘ ın önergesinde, İmar Komisyonumuzun 05/03/2020 tarihli toplantısında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge, ilgili birimince teklif edildiği şekilde oybirliği  ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Komisyon Raporu, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, Belediye Meclisimizin 06/03/2020 tarihli 2. Birleşiminde, oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
13 06/03/2020 2020-025

 

Belediye Meclisimizin 02.03.2020 tarihli toplantısında İmar Komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ifadeli 27/02/2020 tarih ve E.3320 sayılı Başkanlık Önergesinde; Şehrimiz Fatih mahallesi, Emir Kuyusu Mevkii ,31L-IV a ve 31L-IVb paftalarında ,1691 ada 1 ve 6 parsellerin yapılaşma düzeni; ayrık nizam 5 kat, yan bahçe çekme mesafesi 7 metredir.Takb:0,30 ve Kaks :1,50 aynı kalmak koşuluyla ;”1691 adanın Demokrasi caddesinden cephe alan kısmında ve komşu parsel yapı yaklaşma mesafeleri zorunluluk halinde 5.00 metreye kadar düşürülebilir” şeklinde plan notu değişikliğiyle hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı Değişikliği 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/c ve 24.Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b kapsamında, incelenerek İmar Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Komisyon Raporu, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne,5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c ve 24. maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b kapsamında, Belediye Meclisimizin 06.03.2020 tarihli 2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
14 06/03/2020 2020-024

Meclis Üyeleri Mehmet PINAR, İsmail TAPKIN, Arif DEMİRKAN, Okan ÇULHA ve Hasan ÇELTİK’ in 02/12./2019 tarihli Belediye Meclisimize vermiş oldukları yazılı önergelerine ilişkin; 04.03.2020 tarihli İmar Komisyon Raporunda; Tire Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 19.07.2019 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilen güzergah, İzmir Büyükşehir Belediyesi teknik elemanlarının yerinde incelemeleri üzerinde yolun tek tarafına 2.500 metre geliş-gidiş şeklinde Bisiklet Yolu yapılabileceği bildirilmiştir.Komisyonumuzca alınacak Meclis kararıyla konunun İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkili kurumlarınca görüşülerek gerekli çalışmanın yapılmasına oybirliği karar verildi. Denildiğinden;Yukarıda metni yazılı İmar Komisyonu raporu, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Belediye Meclisimizin 06.03.2020 tarihli 2.Birleşiminde oybirliği ile karar verildi.

 

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
15 06/03/2020 2020-023

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli 06/03/2020 tarihli ve E.3820 sayılı Önergede;

 Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Muhtelif Mahallelerde bulunan taşınmazların 5 yıla kadar kiraya verilebilmesi amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanununun, Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin  e) bendinde 3(üç) yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek “ hükmü gereği  Belediye Encümenine yetki verilebilmesi hususunda; Konunun  Sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

 Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Muhtelif Mahallelerde bulunan taşınmazların 5 yıla kadar kiraya verilmesi hususunun; 5393 Sayılı Belediye Kanununun18/e maddesi kapsamında Belediye Encümenine yetki verilmesine, Belediye Meclisimizin 06/03/2020 tarihli 2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
16 02/03/2020 2020-022

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli 25/02/2020 tarihli ve E.3169 sayılı Önergede;

Tire Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarih ve 252 sayılı Meclis Kararı ile Ege Üniversitesinin 08.08.2018 tarih ve E.63272 sayılı yazılarına istinaden Turan Mahallesi 1280 ada  1 parseldeki taşınmazın içinde bulunan binanın Öğrenci Yurdu olarak Ege Üniversitesine tahsisi yapılmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18-e) maddesinde "Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. " Meclisimizin yetkileri arasındadır denilmektedir. Bahse konu 2018-252 Sayılı Meclis kararının iptal edilerek tahsis işleminin kaldırılması hususunda Sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlık makamınca okutularak görüşülmüş olup; söz konusu önergenin birimince teklif edildiği şekilde kabulüne,5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereği, meclisimizce 02/03/2020 tarihli 1. Birleşiminde  oybirliği  ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
17 02/03/2020 2020-021

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli 26/02/2020 tarihli ve E.3261 sayılı Önergede;

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 126. mad. ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Ek Mad.20. ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslara İlişkin Tebliğde yer alan; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerin personel çalıştırılmasına dayalı hükmü gereğince  kurulmuş olan, Tire Belediye Personel A.Ş.’nin şirket işleri ve idaresinin yürütülebilmesi için   Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 15/05/2019 tarih ve  431.04 sayılı "Belediye Şirketleri" konulu genelgesinde; Belediye şirketlerinin yönetim kurulunun  belediye meclisince belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Sayın Meclis Heyetimizce Tire Belediyesi Personel A.Ş."nin Genel Kurulunda Tire Belediyesi Tüzel Kişiliğini temsilen Tire Belediye Başkan Yardımcısı H.Doğukan EROĞLU'nun ve  2 kişilik Yönetim Kurulu Üyesinin belirlenmesi konusunun Sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlık makamınca okutularak görüşülmüş olup;

Tire Belediyesi Personel A.Ş."nin Genel Kurulunda Tire Belediyesi Tüzel Kişiliğini temsilen ve Tire Belediyesi Personel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı olarak Tire Belediye Başkan Yardımcısı Halil Doğukan EROĞLU’ nun seçilmelerine, Belediye Meclis Üyesi Görkem ORUCAK ve Belediye Hukuk İşleri Müdürü Mustafa Akın GÖZEGER’ in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine, Belediye Meclisimizin 02/03/2020 tarihli 1. Birleşiminde  oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
18 07/02/2020 2020-020

Belediye Meclisimizin 03.02.2020  tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen,Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğü ifadeli 31.01.2020 tarih ve E.1584 sayılı  Başkanlık Önergesinde; Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve  Tire Halk Eğitimi Merkezinin ortak yürüttüğü protokol gereğince okul öncesi eğitim faaliyetleri kapsamında eski Sağlık Meslek Lisesi binasında mevcut olan Asım Arar, Suratlı, Gökçen Mahallesi ve TOKİ Şehit Mehmet Çağlar Bölük İlköğretim Okulunda yer alan Anne Çocuk Gelişim Merkezlerinde eğitim gören 02-06 yaş grubundaki yaklaşık 125 öğrencimizin 2019-2020 eğitim öğretim  yılında beslenme, ısınma, kırtasiye malzemesi, çocuk oyun grupları, yılsonu etkinlikleri, karne törenleri ve binanın bakım-onarım, döşeme, demirbaş vb. giderlerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesinden karşılanması hususunda Belediyemiz Meclisi tarafından görüşülüp, karara bağlanmasını arz ederim. Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 07/02/2020 tarihli toplantısında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75/c maddesi kapsamında incelenmiş olup; oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
19 07/02/2020 2020-019

Belediye Meclisimizin 03/02/2020  tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ifadeli 31/01/2020 tarih ve E.1580 sayılı  Başkanlık Önergesinde; Tire Belediye Meclisinin 02/12/2019 tarihli toplantısında alınan 241 sayılı Meclis Kararı ile ilçemizin muhtelif yerlerinde bulunan, çeşitli ebatlarda olan ilan ve reklam tabelalarının, metrekaresi haftalık 25-TL. olarak belirlenmiştir.  Ancak, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ve ilçemiz şartlarında belirlenen bu rakamın yüksek olması sebebiyle yeniden tarife belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu sebeple Tire Belediye Meclisince alınan 2019-241 sayılı Meclis Kararının iptal edilerek belirtilen yerlerin aşağıda belirtilmiş tarife üzerinden  Sayın Meclis Heyetince görüşülerek karar verilmesini arz ederim. Haftalık    = (m2 x 10 TL).Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 07/02/2020 tarihli toplantısında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi kapsamında incelenmiş olup oybirliği ile karar verildi. 

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
20 07/02/2020 2020-018

Belediye Meclisimizin 03.02.2020  tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli 29.01.2020 tarih ve E.1436 sayılı  Başkanlık Önergesinde; İlçemizde ikamet eden İbrahim EMSEN ’in 20.01.2020 tarih ve 975 sayılı dilekçesindeki talebi doğrultusunda konu hakkında yapılan araştırma ve inceleme neticesinde Belediye Kanununu 5393 Sayılı kanunun 14. Maddesinde yer alan “Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır” hükmü gereğince ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın ailelerinde 18 yaşına gelmemiş bakmakla yükümlü oldukları dezavantajlı bireylerinin bulunması durumunda  uygulanmakta olan indirimli Evsel Katı Ücret tarifesinden faydalandırılması hususunun plan ve bütçe komisyonundan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
21 07/02/2020 2020-017

Belediye Meclisimizin 03.02.2020  tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen,Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli 20.01.2020 tarih ve E.894 sayılı  Başkanlık Önergesinde;  İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 10/05/2018 tarih 71188846-010.06.01-E.10610 sayılı yazısına istinaden 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre tahakkuk eden Emlak Vergisinin taksit dönemleri içinde (1. taksit Mart, Nisan, Mayıs aylarında, 2. taksit Kasım ayında) ödeneceği belirtilmiştir. Yine Kanunda İlan ve Reklam Vergisi tarifesinin (1), (2) ve (4) üncü bentlerinde yer alan yıllık ilan ve reklamlara ait verginin Emlak Vergisi Dönemlerinde 2 eşit taksitle alınmasına ilişkin olarak Belediye Meclislerine yetki verilmiştir. Bu çerçevede Tire Belediye Meclisince yıllık İlan ve Reklam Vergisinin, Emlak Vergisi ödeme dönemlerinde alınmasına yönelik karar alınarak uygulamanın bu yönde yürütülmesi konusunda gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 07/02/2020 tarihli toplantısında, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında incelenmiş olup ; söz konusu önerge, ilgili birimce teklif edildiği şekilde oybirliği ile uygun bulunmuştur.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
22 07/02/2020 2020-016

05.02.2020 Tarih  48461740-03-01-100 Sayılı Belediye Encümen kararıyla ve oluşturulan tespit komisyonu tarafından aşağıda belirtilen  6 (Altı) adet iş makinasının faydalı kullanım ömrünü tamamladığı, fakat çalışır  durumda olduğu, ancak tamir, bakım ve  yedek parça yönünden yüksek maliyet çıkardığı sık sık arıza yaptığı tespit edilmiş olup; bahse konu iş makinalarının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre satılabilmesi için Belediye Encümenine, ayrıca iş makinalarının devri için Tire Belediye Başkanı Salih Atakan DURAN' a  veya görevlendireceği yönetici sıfatı bulunan bir personele yetki verilmesi

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
23 07/02/2020 2020-015

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 68. Maddesi'nin 1. Fıkrası'nda "Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve             tahvil ihraç edebilir" hükmüne yer verilmiştir. Bu kapsamda, belediyemizce hizmetlerin aksatılmadan                  yerine getirilmesi için borçlanmaya ihtiyaç duyulmuştur.Kamu ve Özel Bankalar ile İller Bankasından,                 7.450.000,00-TL.(yedimilyondörtyüzellibin Türk Lirası) kredi kullanımı için Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
24 07/02/2020 2020-014

5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi ve 22/02/2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümlerine dayanarak oluşturulan norm kadromuz, 02/04/2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmiştir. Kurumumuz norm kadrosunda münhal bulunan, 1 adet A.H. Sınıfı 1.Derece “Avukat” Kadrosunda ve 1 adet T.H.S.  1.Derece "Mühendis" kadrosunda 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesine göre tam zamanlı sözleşmeli olarak 2020 Mali yılı içerisinde çalıştırılacak personele ödenecek aylık ücretin, Maliye Bakanlığının 2020 yılı için açıkladığı  (1) sayılı cetvele göre taban rakamları üzerinden belirlenmesine, Belediye Meclisimizin 07/02/2020 tarihli  2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi.

 

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
25 07/02/2020 2020-013

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve 22.02.2007 tarih 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak oluşturulan norm kadromuz, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 02.04.2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlendiğinden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümlerinde “Norm Kadro İlke ve Standartları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde Belediye Meclisi kararıyla belirlenir” denildiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince (II) Sayılı Cetvelde düzenlendiği şekliyle, T.H. Sınıfı 5.Derece ‘’Mühendis ‘’ kadrosunun kaldırılarak,  yerine T.H. Sınıfı 1 Derece ‘’Mühendis ‘’ kadrosunun ihdasına

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
26 07/02/2020 2020-012

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve 22.02.2007 tarih 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak oluşturulan norm kadromuz, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 02.04.2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlendiğinden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümlerinde “Norm Kadro İlke ve Standartları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde Belediye Meclisi kararıyla belirlenir” denildiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince (I) Sayılı Cetvelde düzenlendiği şekliyle, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 1 adet 1.Dereceli ‘’Avukat’’ kadrosunun  ihdasına

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
27 03/02/2020 2020-011

Belediyemiz Meclisimizin 06/01/2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ifadeli 03/01/2020 tarihli ve E.80  Sayılı Başkanlık Önergesinde;  ’5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediyenin yetki ve imtiyazları başlığı adı altında 15/b bendinde Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak kanunlarda belirtilen cezaları vermek ve 5393 Sayılı Belediyeye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlığı 18/m bendinde Belediye tarafından çıkartılacak  yönetmelikleri kabul etmek denilmektedir. Bu sebeple ilçemizde bulunan dar gelirli yoksul, muhtaç, engelli, kimsesiz, öğrenci ve bunların  dışında  yardıma muhtaç olan vatandaşlarımıza kanun ve mevzuatlar doğrultusunda gerekli ayni ve nakdi yardımın yapılabilmesi için Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği’nin çıkarılması ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu yönetmelik için Sayın Meclis Heyetince gerekli kararın alınmasına arz ederim. Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Hukuk Komisyonumuzun 29/01/2020 tarihli toplantısında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m  maddesi kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge “6085 sayılı Sayıştay Kanunun 27.maddesinin 4.fıkrası gereği Sayıştay’ın istişari görüşünün alınması için Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği’nin Sayıştay Başkanlığı’na gönderilmesi” görüşü doğrultusunda  komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
28 03/02/2020 2020-010

Belediyemiz Meclisimizin 06/01/2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonumuza havale edilen  Koordinasyon İşleri Müdürlüğü ifadeli 03/01/2020 tarihli ve E.79 Sayılı Başkanlık önergesinde; ’’5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediyenin yetki ve imtiyazları başlığı adı altında 15/b bendinde Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak kanunlarda belirtilen cezaları vermek ve 5393 Sayılı Belediyeye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlığı 18/m bendinde Belediye tarafından çıkarılan yönetmelikleri kabul etmek denilmektedir. Bu sebeple 02.10.2019 tarih ve 226-227 sayılı kararlar ile kurulan Koordinasyon İşleri Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri kanun ve mevzuatları uygun yürütülmesi için Koordinasyon İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin çıkarılmasına ihtiyaç duyulmuştur .İlgili madde gereğince sayın meclis heyetince gerekli kararın alınmasına arz ederim. Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Hukuk Komisyonumuzun 29/01/2020 tarihli toplantısında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m  maddesi kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge, ilgili birimince teklif edildiği şekilde oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.     

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
29 03/02/2020 2020-009

24.01.2020 tarihinde Elazığ  ve Malatya illerinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve bu zor günlerde Türk Milletinin Birlik ve Beraberlik ruhuna atfen yanlarında olduğumuzu göstermek amacıyla Tire Belediye Başkanlığınca 5393 Sayılı Belediye Kanununun Acil  Durum Planlaması başlıklı 53.Maddesinde ''Belediye, belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlanabilir'' hükmü gereği AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)'a 12.000.00-TL (onikibin Türk Lirası) nakdi yardım yapılması

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
30 21/01/2020 2020-008

İlçemizde bulunan dar gelirli, yoksul, muhtaç, engelli, kimsesiz, öğrenci ve bunların dışında yardıma muhtaç olan vatandaşlarımıza kanun ve mevzuatlar doğrultusunda  gerekli ayni ve nakdi yardımın yapılabilmesi için “ Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği” nin çıkartılması hususunun görüşülmesi. (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 03.01.2020 tarihli ve 80 sayılı önergesi)

Hukuk Komisyonuna gönderilmesine, oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
31 21/01/2020 2020-007

02.10.2019 tarih 226 ve 227 sayılı meclis kararları ile kurulan Koordinasyon İşleri Müdürlüğünün görev ve yetkilerini kanun ve mevzuatlara uygun yürütebilmesi için “Koordinasyon İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin” çıkartılması hususunun görüşülmesi.  (Koordinasyon İşleri Müdürlüğünün 03.01.2020 tarihli ve 79 sayılı önergesi. )

Hukuk Komisyonuna gönderilmesine, oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
32 06/01/2020 2020-006

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün 2020 Mali Yılında faaliyet gösterebilmesi ve hizmet verebilmesi için 750.000,00.-TL.(Yediyüzellibin.- Türk Lirası) ek bütçe planlanmıştır. Ekli iki adet liste ile gerekli olabilecek  gider kalemleri ve karşılık gelir bütçesi kalemleri yazımız ekinde sunulmuştur. Konu ile ilgili değerlendirmelerin yapılarak Sayın Meclis Heyetince karar alınması hususunun görüşülmesi.(Mali Hizmetler Müdürlüğünün 3209 sayılı Önergesi)

Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
33 06/01/2020 2020-005

5393 Sayılı Belediye Kanununun Denetim Komisyonu başlıklı 25.maddesinde “İl ve İlçe Belediyeleri ile nufüsu 10.000’ in üzerinde belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ay’ ı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşur. Komisyon her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.” hükmüne yer verilmiştir.Bu kapsamda ,denetim komisyonuna gizli oyla 3 veya 5 üye seçilmesi hususunun görüşülmesi.( Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 3212 Sayılı Önergesi)

Meclis Üyelerinden; Ali AYYILDIZ- Yalçın KAYA-Ahmet Alper KASAP- Gökhan GÜNGÖR- Mehmet PINAR” ın Denetim Komisyonuna üye olarak seçilmelerine, karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
34 06/01/2020 2020-004

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel müdürlüğünün ilgili yazısına göre kurumumuz norm kadrosunda münhal bulunan ve aşağıda belirtilen kadrolarda 2019 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışan ve 2020 Mali Yılı içerisinde tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılmaya devam olunacak olan  personelin(1adet A.H.sınıfı, 1.Dereceli Avukat ,2 adet T.H. sınıfı 1. Dereceli Mimar ,7 adet T.H. sınıfı 1. Dereceli Mühendis,1adet T.H.sınıfı1.Dereceli Tekniker, 1 adet T.H. sınıfı 1. Dereceli Ekonomist, 1 adet G.İ.H sınıfı 4.Dereceli Kameraman,1 adet S.H. sınıfı 1. Dereceli Veteriner Hekim,  6 adet G.İ.H. sınıfı 3. Dereceli Eğitmen) aylık ücretlerinin, Maliye Bakanlığının 2020 Yılı için açıkladığı ücret tarifesi çizelgesinin taban-tavan rakamları arasında bir miktar olarak belirlenmesi  hususunun görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 2990 Sayılı Önergesi)

Taban rakamları üzerinden ücret ödenmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
35 06/01/2020 2020-003

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 02/04/2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan yönetmelik hükümlerine göre norm kadromuz yeniden düzenlenmiştir. II Sayılı cetvelde düzenlendiği şekliyle, S.H sınıfı 1 adet 1.Derece “Psikolog”, T.H. sınıfı 1 adet 1.Derece “Ekonomist”, T.H. Sınıfı 1 adet 1.Derece “Programcı”, T.H. Sınıfı 1 adet 1.Derece “Fizikçi”, S.H. sınıfı 1 adet 1.Derece “ Veteriner”. T.H. sınıfı 2 adet 1.Derece “ Arkeolog”, T.H. Sınıfı  2 adet 1.Derece “ Tekniker”, T.H. Sınıfı 4 adet 1.Derece “ Mühendis”, G.İ.H. Sınıfı 3 adet  3.Derece “ Eğitmen” kadrolarının iptali hususunun görüşülmesi.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 2968 Sayılı Önergesi)

 16 adet sözleşmeli personel kadrosunun iptal edilmesi, meclisimizce oyçokluğu ile  karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
36 06/01/2020 2020-002

İçişleri Bakanlığı’ nın 5620 Sayılı kanun kapsamında yayımladığı,2007/1 nolu tebliğin 11.1.maddesine göre, Elsun YILDIZ( Tekniker),Berna ÇEVİK(Tekniker),Ahmet KAYA (Tekniker),Fatih KESTEKOĞLU (Teknisyen) isimli personellerimizin ,2005 veya 2006 yıllarında 12 ay süreli çalıştıklarından,aynı personellerde kullanılmak üzere 01/01/2020 ile 31/12/2020 tarihleri arasını kapsayan dönem için,4x12=48 Adam/ Ay geçici işçi vizelerinin onaylanması hususunun görüşülmesi.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 2966 Sayılı Önergesi)

Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
37 06/01/2020 2020-001

“5393 Sayılı Belediye Kanununun 32.maddesi gereğince Meclis Başkanı ve Üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için aynı kanunun 39.maddesi uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere Belediye Meclisi tarafından belirlenecek miktarda Huzur Hakkı ödenir.” Denilmektedir.2020 Mali Yılında Meclis Başkan ve Üyelerine, Meclis ve Komisyon Toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek olan “ Huzur Hakkı” miktarının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.(Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2789 Sayılı Önergesi)

Meclis üyelerinden Ahmet Alper KASAP” ın red oyuna karşılık 24 kabul oyla Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
38 02/12/2019 2019-253

5393 Sayılı Belediye Kanunun 48.maddesi hükümlerine göre, Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih ve 209 sayılı kararı ile kurulan Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün kaldırılarak ,yerine Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün kurulması huşunun görüşülmesi.(İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 02.12.2019 tarih ve E.1695 sayılı önergesi) Oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
39 02/12/2019 2019-252

Tire Ticaret Odasına kayıtlı 4 ortaklı olarak kurulan TİRE KENT YAPISAN.VE TİC.A.Ş.nin toplam 220 adet hisselerinden 220 adedini (Yüzde Yüzünü) Tire Belediye Başkanlığı Tüzel kişiliğine koşulsuz, şartsız ve bedelsiz olarak bağış işleminin yapılmasına müteakip şirketin Yönetim kurulu yetkisi de Tire Belediyesi Tüzel Kişiliğine devredilecektir. Bağış talebinin kabulü ve gerekli işlemlerin yapılması  hususunun görüşülmesi.(Yazı İşleri Müdürlüğünün E.1720 sayılı önergesi) Plan ve bütçe komisyonundan geldiği şekliyle oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
40 02/12/2019 2019-251

Belediyemizce 26 Ocak 2020 Pazar günü yapılacak olan  20.Geleneksel Deve Güreşi Kültür Festivali için 100 er adetlik 50 cilt olmak üzere 5000 adet bilet bastırılması gerekmektedir. Geleneksel Deve Güreşinde satılacak biletlerin Belediyemizce gelir kaydedilmesi hususunda ve basılacak bilet fiyatlarının görüşülmesi.(Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 1708 sayılı önergesi )Plan ve bütçe komisyonundan geldiği şekliyle  bilet başı 15,00TL.olarak oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
41 02/12/2019 2019-250

İlçemiz mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 23.03.1984 tarihinde yaptırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planıyla oluşmuş 1058 ada,101 parsel (Eski SSK Hastanesi) ve 6785 Sayılı İmar Kanununun 37.ve 39.maddelerine göre 29.11.1972 tarih ve 762 sayılı meclis kararı ile tespit ve tasdik olunmuş 1018 ada arasında kalan Hakimiyet caddesinin bir kısmında bu iki uygulama ile oluşan mülkiyetlerin sehven yanlış hesaplanmasından kaynaklanan kayma olduğu anlaşıldığından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 5393 Sayılı Yasının 24.maddesi kapsamında imar komisyonunca uygun bulunduğuna ilişkin imar komisyon raporunun  görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E.1688 Sayılı önergesi)

İmar komisyonundan geldiği şekliyle oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
42 02/12/2019 2019-249

Tire Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinin 103701 sayılı yazısı gereği Kahrat Mahallesi, Muslukaltı Mevkiinde bulunan 108 ada 11 parsel numaralı 633,08 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4706 Sayılı Kanunun 5.maddesi rayiç bedel üzerinden sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlerine göre değerlendirilmek üzere  Belediyemize devrine ilişkin 313 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği’ nin 4706 Sayılı Kanunun 5 nci maddesine göre satış amacıyla Belediyelere Taşınmaz Devir İşlemleri başlıklı XIII. maddesi uyarınca söz konusu tebliğin 23 no’ lu protokolün işbu yazının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde imzalanması gerektiğinden, konunun Meclisimizce incelenerek Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün E.1613 sayılı önergesi.) Oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
43 02/12/2019 2019-248

Şehrimiz Gökçen Mahallesi 221 Ada 15 Parsel nolu arazinin; Belediye Meclisimizin 06.08.2018 tarih ve 167 sayılı  kararı ile Ege Üniversitesine tahsisin  kaldırılması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün E.1612 sayılı önergesi.) Oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
44 02/12/2019 2019-247

Şehrimiz Turan mahallesi,30L-Ic paftasındaki 1134 ada,10 parsel sayılı taşınmazın batısında kalan kamuya terkli park alanında 5,00x8,00 m ebadında toplam 40,00 m2 lik kısmın trafo yeri olarak özelleştirme modeli gereği işletme hakkı Gediz Elektrik Anonim Şirketinde olmakla birlikte tüm elektrik dağıtım tesis ve yerlerinin mülkiyetinin TEDAŞ Genel Müdürlüğüne ait olacak  şekilde imar planında değişiklik yapılması talep edilmektedir. İmar planımızın 30 L-IC paftasında yer alan 1 adet trafo yeri amaçlı 1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E.1607 Sayılı Önergesi)  İmar komisyonundan geldiği şekliyle oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
45 02/12/2019 2019-246

11.08.2019 tarihinde Tire Belediye Başkanlığı ve Gençlik Spor Müdürlüğü arasında Tire Kapalı spor salonunun tahsisi ile ilgili protokolün süresinin 11.08.2020 tarihinde dolacağından, yeniden Tire Belediyesi ve Gençlik Spor Müdürlüğü arasında protokol yapılması için Tire Belediye Başkanlığına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.   ( Spor İşleri Müdürlüğünün 29.11.2019 tarih ve E.1599  Önergesi) Oyçokluğu ile kabul edildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
46 02/12/2019 2019-245

Belediye Meclisimizin 04.11.2019 tarihli toplantısında imar komisyonuna havale edilen koruma amaçlı onaylı imar planı içerisinde kalan yola terki bulunan Şehrimiz Cumhuriyet mahallesi,45 ada,28 parsel sayılı gayrimenkulün  3194 Sayılı Kanunun 10.maddesine istinaden 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına alınması hususunun imar komisyonunca uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Emlak ve istimlak Müdürlüğünün 673 sayılı önergesi) İmar komisyonundan geldiği şekliyle oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
47 02/12/2019 2019-244

Belediye   Meclisimizin 04.11.2019 tarihli toplantısında imar komisyonuna havale edilen onaylı imar planında bulunan Şehrimiz Bahariye mahallesi,378 ada,8 parsel ,379 ada 16,19,20 ve 21 parsellerde bulunan gayrimenkullerin 3194 Sayılı Kanunun 10.maddesine istinaden 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına alınması hususunun imar komisyonunca uygun bulunduğuna ilişkin Komisyon Raporun görüşülmesi. (Emlak ve istimlak Müdürlüğünün 653 sayılı önergesi) İmar Komisyonundan geldiği şekliyle oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
48 02/12/2019 2019-243

Belediye Meclisimizin 04.11.2019 tarihli toplantısında imar komisyonuna havale edilen onaylı imar planı içerisinde kalan yola terki bulunan Şehrimiz Dere Mahallesi,164 ada,1 parseldeki gayrimenkulün 3194 Sayılı İmar Kanununun 10.maddesine istinaden 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına alınması  hususunun imar komisyonunca oybirliği uygun bulunduğuna ilişkin Komisyon Raporun görüşülmesi.(Emlak ve istimlak Müdürlüğünün 647 sayılı önergesi) İmar Komisyondan geldiği şekliyle oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
49 02/12/2019 2019-242

Tire Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarih ve 236 sayılı Meclis Kararı ile Turan Mahallesinde bulunan 1381 Ada ile 1395 Ada arasında kalan mevcut trafo yerinin Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş‘ye yapılan tahsisin kaldırılması hususunun görüşülmesi.( Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 703 sayılı Önergesi) Oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
50 02/12/2019 2019-241

Vatandaşlar tarafından gelen talepler doğrultusunda , şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan reklam tabelalarını reklam amaçlı kullanabilmeleri için fiyat belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 346 Sayılı Önergesi) Plan ve  bütçe komisyonundan geldiği şekliyle m2 si 25,ooTL. olarak oybirliği ile kabul edildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
51 02/12/2019 2019-240

Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ) Müteşebbis Heyetinin 17.10.2019 gün ve 2019/05 sayılı toplantısında değerlendirilerek Yasa gereği bölgemiz katılımcıların arasından seçilecek TİRE BELEDİYESİ ‘ nin % 15 katılma payı oranına göre 1 asil 1 yedek üye ile Müteşebbis Heyetinde temsil edilmeleri kararı alınmıştırBu kapsamda TOSBİ Müteşebbis Heyetinde görev yapacak 1 asil 1 yedek üyenin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.(Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 191 Sayılı Önergesi) Asil üye Belediye Başkanı Salih Atakan DURAN’ ın seçilmesine Oybirliği ile , Yedek üye Meclis Üyesi Yalçın KAYA’ nın seçilmesine oyçokluğu ile seçilmesine karar verilmiştir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
52 02/12/2019 2019-239

4688 Sayılı Yasanın 32. Ve geçici 14. Maddesi , 26.06.1989 tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek-15. Maddesi ve Kamu Görevlilerinin ve Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 Yıllarını kapsayan 5. Dönem Toplu Sözleşmenin dördüncü bölümünün 6.maddesi hükümleri çerçevesinde , Belediyemizde görev yapan 4688 sayılı yasaya tabi kamu personelini kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesini Belediyemiz adına yapabilmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.(İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 889 Sayılı Önergesi) mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
53 04/11/2019 2019-238

Belediye Meclisinin 21.10.2019 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonuna havale edilen Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait muhtelif mahallelerde bulunan gayrimenkullerin çoklu yıl olarak kiraya verilebilmesi amacıyla 5393 Sayılı Kanunu’nun 18.maddesinin (e) bendi gereği Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunda komisyonumuzun görüşü istenmiştir. “Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait muhtelif mahallelerde bulunan zeytinlik ve incirlik niteliğindeki taşınmazların; 5393 sayılı Kanununun 18.maddesi ( e) bendi gereği 5 yıl süreli olarak kiraya verilmesinin” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 588 sayılı Önergesi) Komisyondan geldiği şekliyle mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
54 04/11/2019 2019-237

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve 22/02/2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanarak oluşturulan norm kadromuz, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 02/04/2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlenmiştir.5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince, (I) sayılı cetvelde düzenlendiği şekliyle, G.İ.H sınıfı 1 adet 5.Dereceli “ Evlendirme Memuru” kadrosu ihdasının görüşülmesi.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 826 sayılı Önergesi) mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
55 04/11/2019 2019-236

Belediye Meclisimizce Meclis Çalışma şartlarına uygun olarak “Gayrimenkul Değer tespit Komisyonu” kurulması oybirliği ile kabul edilmiştir. Meclis Üyeleri Necla KIRLI, Mustafa MALTEPE, Mehmet PINAR, Kamil TAŞAL ve Cafer TETİK’ in komisyon üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
56 04/11/2019 2019-235

Kadına yönelik şiddet sorununun önlenmesi ve azaltılması  amacı ile mağdurların daha güçlü durabilmeleri ,toplumsal ,sosyal ,ekonomik hayata katılımlarını, yasalardan ve uluslararası  sözleşmelerden doğan haklarının bilincinde olmalarını sağlamak amacı ile devlet, sivil toplum, belediyeler ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde ,şiddetin önlenmesi, mağdurların güçlendirilmesi, toplumsal farkındalıkların, duyarlılıkların arttırılması sağlamak amacı ile Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu kurulması oybirliği ile kabul edilmiştir. Meclis Üyeleri Necla KIRLI, Gökhan HIZLI, Halil ÇULHAOĞLU, Yekta SAÇKESEN ve Meltem HEPŞEN’ in komisyon üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
57 21/10/2019 2019-234

Kadına şiddet ve kadın cinayetleri karşısında ilgili her kurum ve kuruluşun şiddetle mücadele konusunda önleyici ve koruyucu tedbirler alması gerekmektedir. Evliliklerde yaşanan şiddet vakalarına baktığımızda ,öfke kontrol bozukluğu olan ve şiddete eğilimli bireyler etken olmaktadır. Bunun yanında çoğu zaman evlenecek çiftlerin evlilik yolunda adım atarken medeni haklarını, velayet haklarını, şiddetin yaptırımlarını ve buna karşın nerelere başvuracaklarını bilmediklerini görüyoruz. Tüm bu nedenlerden dolayı , daha sağlıklı bir toplum yapısını tesis etmek amacıyla evlilik için belediyemize başvuran çiftlerin evlilik akdi gerçekleşmeden önce bu konularda kendilerine eğitim verilmesini, 5393 sayılı Belediye Yasası’nın 14 .maddesine istinaden meclisimizde görüşülmesi ( Ak Parti Meclis Üyeleri Yekta SAÇKESEN ve Meltem HEPŞEN’ in 1924-D Sayılı Yazılı Önergesi) önergenin kabulüne mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
58 21/10/2019 2019-233

5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. Maddesine istinaden Tire Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınacak vergi,resim,harç ve ücretlerin belirleneceği 2020 Mali Yılı tarifelerinin oyçokluğu ile uygiun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi (Mali Hizmetler Müdürlüğü 267 sayılı Önergesi) mevcudun oybirliği ile Kabul Edilmiştir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
59 21/10/2019 2019-232

5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesine istinaden hazırlanan Tire Belediyesi 2020 bütçe yılı Performans Proğramı’nın  Oyçokluğu ile uygun bulunduğuna dair Plan Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.09.2019 tarih 267 sayılı önergesi) Komisyondan geldiği şekliyle mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
60 21/10/2019 2019-231

“Tire Belediye Meclisinin 05.08.2019 tarih 199 sayılı Meclis Kararı ile kurulan Tire Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün faaliyete geçebilmesi için Veteriner İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği’nin çıkartılymasına ihtiyaç duyulmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi kapsamında hazırlanan bu yönetmeliğin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi kapsamında incelenerek Sayın Meclis Heyetinizce onaylanması  (Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün 21.10.2019 tarih 1 sayılı önergesi) mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
61 21/10/2019 2019-230

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 90. Maddesi gereğince oluşturulacak “Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev yapmak üzere 1 üye seçiminin yapılması hususunun görüşülmesi ( Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 167 sayılı önergesi –Tire Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 04.10.2019 tarih E.387951 sayılı yazıları ) Meclis Üyesi Yalçın KAYA’nın seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
62 21/10/2019 2019-229

Tire Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin ve Disiplin Amirleri Cetvelinin güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu Yönetmelik 14.07.2965 tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 ncü maddesi uyarınca 17.09.1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kuralları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince; Tire Belediye Başkanlığında görevli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine tabi sözleşmeli personelin disiplin amirlirini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi kapsamında hazırlanan bu yönetmeliğin , 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi kapsamında incelenerek  görüşülmesi. (İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü’nün 811 sayılı önergesi) mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
63 02/10/2019 2019-228

Belediyemiz Meclisinin 5.8.2019 tarih 05-185 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna sevki yapılan şehrimiz İhsaniye Mahallesi,289 ada, 5 parsel ’de bulunan mülkiyeti Ali GÜLEK’e ait avlulu kar gir ev niteliğindeki taşınmazın onaylı imar planımızın 30L-IIb paftasında çocuk bahçesi alanında kalması dolayısıyla söz konusu taşınmazın bulunduğu imar adasının yapılaşma ve kamulaştırma problemlerinin giderilmesi amacıyla eşdeğer yeşil alan belirlenmesi ve konut amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre sosyal donatı alanlarında eşdeğer alan standartlarının sağlanamaması gerekçesiyle uygun görülmediğinden plan değişikliği talebinin Tire Revizyon İmar Planı yapımı aşamasında değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi. (İmar Komisyonu Rapor No: 20) Oybirliği ile Kabul Edildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
64 02/10/2019 2019-227

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince (I) sayılı cetvelde düzenlendiği şekliyle oluşturulan Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 1 adet 1. Dereceli “Koordinasyon İşleri Müdürü” kadrosu ihdasının görüşülmesi (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 713 sayılı Önergesi) Oyçokluğu ile Kabul Edildi

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
65 02/10/2019 2019-226

5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi hükümleri gereğince Belediyemiz Ana Hizmet Binasının her geçen gün artan bakım, onarım, iklimlendirme, sıhhi tesisat ihtiyaçlarını karşılamak, güvenlik, ulaşım vb. hizmetlerinin tek bir Müdürlük adı altında toplanarak daha verimli ve disiplinli hizmet verilmesi, sunulan hizmetlerde herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi için “Koordinasyon İşleri Müdürlüğü” kurulmasının görüşülmesi (İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü 712 sayılı Önergesi) Oyçokluğu ile Kabul Edildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
66 02/10/2019 2019-225

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 72. ve müteakip maddeleri gereğince seçilerek halen görevde bulunan Takdir Komisyonu Üyelerinin üç yıllık süreleri dolmak üzere olduğundan 2020-2021-2022 yıllarında görev yapacak 2 asil, 2 yedek üye seçiminin yapılması. (T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Tire Vergi Dairesi Müdürlüğünün E.361839 sayılı Önergesi)

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi