T.C. Tire Belediyesi
Meclis Kararları
Sıra Karar Tarihi Karar No Karar Özeti
1 04/11/2019 238

Belediye Meclisinin 21.10.2019 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonuna havale edilen Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait muhtelif mahallelerde bulunan gayrimenkullerin çoklu yıl olarak kiraya verilebilmesi amacıyla 5393 Sayılı Kanunu’nun 18.maddesinin (e) bendi gereği Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunda komisyonumuzun görüşü istenmiştir. “Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait muhtelif mahallelerde bulunan zeytinlik ve incirlik niteliğindeki taşınmazların; 5393 sayılı Kanununun 18.maddesi ( e) bendi gereği 5 yıl süreli olarak kiraya verilmesinin” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 588 sayılı Önergesi) Komisyondan geldiği şekliyle mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
2 04/11/2019 237

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve 22/02/2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanarak oluşturulan norm kadromuz, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 02/04/2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlenmiştir.5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince, (I) sayılı cetvelde düzenlendiği şekliyle, G.İ.H sınıfı 1 adet 5.Dereceli “ Evlendirme Memuru” kadrosu ihdasının görüşülmesi.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 826 sayılı Önergesi) mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
3 04/11/2019 236

Belediye Meclisimizce Meclis Çalışma şartlarına uygun olarak “Gayrimenkul Değer tespit Komisyonu” kurulması oybirliği ile kabul edilmiştir. Meclis Üyeleri Necla KIRLI, Mustafa MALTEPE, Mehmet PINAR, Kamil TAŞAL ve Cafer TETİK’ in komisyon üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
4 04/11/2019 235

Kadına yönelik şiddet sorununun önlenmesi ve azaltılması  amacı ile mağdurların daha güçlü durabilmeleri ,toplumsal ,sosyal ,ekonomik hayata katılımlarını, yasalardan ve uluslararası  sözleşmelerden doğan haklarının bilincinde olmalarını sağlamak amacı ile devlet, sivil toplum, belediyeler ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde ,şiddetin önlenmesi, mağdurların güçlendirilmesi, toplumsal farkındalıkların, duyarlılıkların arttırılması sağlamak amacı ile Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu kurulması oybirliği ile kabul edilmiştir. Meclis Üyeleri Necla KIRLI, Gökhan HIZLI, Halil ÇULHAOĞLU, Yekta SAÇKESEN ve Meltem HEPŞEN’ in komisyon üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
5 21/10/2019 234

Kadına şiddet ve kadın cinayetleri karşısında ilgili her kurum ve kuruluşun şiddetle mücadele konusunda önleyici ve koruyucu tedbirler alması gerekmektedir. Evliliklerde yaşanan şiddet vakalarına baktığımızda ,öfke kontrol bozukluğu olan ve şiddete eğilimli bireyler etken olmaktadır. Bunun yanında çoğu zaman evlenecek çiftlerin evlilik yolunda adım atarken medeni haklarını, velayet haklarını, şiddetin yaptırımlarını ve buna karşın nerelere başvuracaklarını bilmediklerini görüyoruz. Tüm bu nedenlerden dolayı , daha sağlıklı bir toplum yapısını tesis etmek amacıyla evlilik için belediyemize başvuran çiftlerin evlilik akdi gerçekleşmeden önce bu konularda kendilerine eğitim verilmesini, 5393 sayılı Belediye Yasası’nın 14 .maddesine istinaden meclisimizde görüşülmesi ( Ak Parti Meclis Üyeleri Yekta SAÇKESEN ve Meltem HEPŞEN’ in 1924-D Sayılı Yazılı Önergesi) önergenin kabulüne mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
6 21/10/2019 233

5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. Maddesine istinaden Tire Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınacak vergi,resim,harç ve ücretlerin belirleneceği 2020 Mali Yılı tarifelerinin oyçokluğu ile uygiun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi (Mali Hizmetler Müdürlüğü 267 sayılı Önergesi) mevcudun oybirliği ile Kabul Edilmiştir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
7 21/10/2019 232

5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesine istinaden hazırlanan Tire Belediyesi 2020 bütçe yılı Performans Proğramı’nın  Oyçokluğu ile uygun bulunduğuna dair Plan Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.09.2019 tarih 267 sayılı önergesi) Komisyondan geldiği şekliyle mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
8 21/10/2019 231

“Tire Belediye Meclisinin 05.08.2019 tarih 199 sayılı Meclis Kararı ile kurulan Tire Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün faaliyete geçebilmesi için Veteriner İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği’nin çıkartılymasına ihtiyaç duyulmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi kapsamında hazırlanan bu yönetmeliğin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi kapsamında incelenerek Sayın Meclis Heyetinizce onaylanması  (Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün 21.10.2019 tarih 1 sayılı önergesi) mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
9 21/10/2019 230

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 90. Maddesi gereğince oluşturulacak “Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev yapmak üzere 1 üye seçiminin yapılması hususunun görüşülmesi ( Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 167 sayılı önergesi –Tire Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 04.10.2019 tarih E.387951 sayılı yazıları ) Meclis Üyesi Yalçın KAYA’nın seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
10 21/10/2019 229

Tire Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin ve Disiplin Amirleri Cetvelinin güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu Yönetmelik 14.07.2965 tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 ncü maddesi uyarınca 17.09.1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kuralları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince; Tire Belediye Başkanlığında görevli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine tabi sözleşmeli personelin disiplin amirlirini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi kapsamında hazırlanan bu yönetmeliğin , 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi kapsamında incelenerek  görüşülmesi. (İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü’nün 811 sayılı önergesi) mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
11 02/10/2019 228

Belediyemiz Meclisinin 5.8.2019 tarih 05-185 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna sevki yapılan şehrimiz İhsaniye Mahallesi,289 ada, 5 parsel ’de bulunan mülkiyeti Ali GÜLEK’e ait avlulu kar gir ev niteliğindeki taşınmazın onaylı imar planımızın 30L-IIb paftasında çocuk bahçesi alanında kalması dolayısıyla söz konusu taşınmazın bulunduğu imar adasının yapılaşma ve kamulaştırma problemlerinin giderilmesi amacıyla eşdeğer yeşil alan belirlenmesi ve konut amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre sosyal donatı alanlarında eşdeğer alan standartlarının sağlanamaması gerekçesiyle uygun görülmediğinden plan değişikliği talebinin Tire Revizyon İmar Planı yapımı aşamasında değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi. (İmar Komisyonu Rapor No: 20) Oybirliği ile Kabul Edildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
12 02/10/2019 227

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince (I) sayılı cetvelde düzenlendiği şekliyle oluşturulan Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 1 adet 1. Dereceli “Koordinasyon İşleri Müdürü” kadrosu ihdasının görüşülmesi (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 713 sayılı Önergesi) Oyçokluğu ile Kabul Edildi

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
13 02/10/2019 226

5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi hükümleri gereğince Belediyemiz Ana Hizmet Binasının her geçen gün artan bakım, onarım, iklimlendirme, sıhhi tesisat ihtiyaçlarını karşılamak, güvenlik, ulaşım vb. hizmetlerinin tek bir Müdürlük adı altında toplanarak daha verimli ve disiplinli hizmet verilmesi, sunulan hizmetlerde herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi için “Koordinasyon İşleri Müdürlüğü” kurulmasının görüşülmesi (İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü 712 sayılı Önergesi) Oyçokluğu ile Kabul Edildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
14 02/10/2019 225

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 72. ve müteakip maddeleri gereğince seçilerek halen görevde bulunan Takdir Komisyonu Üyelerinin üç yıllık süreleri dolmak üzere olduğundan 2020-2021-2022 yıllarında görev yapacak 2 asil, 2 yedek üye seçiminin yapılması. (T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Tire Vergi Dairesi Müdürlüğünün E.361839 sayılı Önergesi)

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi