T.C. Tire Belediyesi
Meclis Kararları
Sıra Karar Tarihi Karar No Karar Özeti
1 05/10/2020 2020-095

Belediye Meclisimizin 02.09.2020 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 27/08/2020 tarih ve E.11723 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesine ilişkin; 22.09.2020 Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda;

Belediye Meclisimizin 2020 Eylül Ay’ı toplantısının 02.09.2020 tarihli 1.Birleşiminde Komisyonumuza havale edilen, 27.08.2020 tarih ve E.11723 sayılı Mali Hizmetler ifadeli başkanlık önergesinde; “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. Maddesinin 1.bendine göre “Aktarma; Bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir.” Denilmektedir. Bu belirtilen yönetmelik maddesine istinaden, Belediyemiz 2020 Mali yılı Bütçesinde görülen  ihtiyaç  üzerine ekte belirtilen  aktarma  listesindeki  tertipler arasında aktarma yapılması gerekmektedir. Sayın Meclis heyetince gerekli kararın alınmasını arz ederim.’’ denilmektedir. Yukarıda metni yazılı ilgili birim teklifine istinaden Başkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 22.09.2020 tarihli toplantısında söz konusu önerge incelenmiş olup; Komisyonumuzca ilgili birimince teklif edildiği şekilde oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. Denilmektedir.     

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
2 05/10/2020 2020-094

Belediye Meclisimizin 02.09.2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonuna  havale edilen 02/09/2020 tarih ve E.12020 sayılı Zabıta Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesine ilişkin; 24.09.2020 Hukuk Komisyonu Raporunda; 

Belediye Meclisimizin 02.09.2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonumuza havale edilen 02/09/2020 tarih ve E.12020 sayılı Zabıta Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesinde; “Belediyemiz Zabıta Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan İlan Büro Memurluğunun çalışmalarında izlenecek usul ve esasları belirlemek üzere Resmi İlan Usul ve Esasları Yönetmeliği hazırlanmış olup, İlişikte sunulan Yönetmeliğin Sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.” Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi Hukuk Komisyonumuzun 24.09.2020 tarihli toplantısında incelenmiş olup; Resmi İlan Usul ve Esasları Yönetmeliği, Komisyonumuzca toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile uygun bulunmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/m maddesine göre Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
3 05/10/2020 2020-093

Belediye Meclisimizin 05.08.2020 tarihli toplantısında, Tarım ve Orman Komisyonuna havale edilen, AKP, Meclis Üyeleri Mehmet PINAR, Meltem HEPŞEN, İbrahim ÜLGÜDÜR, Yekta SAÇKESEN, Ali AYYILDIZ ve İsmail TAPKIN’a ait 05.08.2020 tarihli E.12895 sayılı Yazılı Önergeye ilişkin, 25.09.2020 tarihli Tarım ve Orman Komisyonu Raporunda; 

Belediye Meclisimizin 05.08.2020 tarihli toplantısında Tarım ve Orman Komisyonuna havale edilen 05.08.2020 tarih ve E.12895 sayılı Meclis Üyeleri Mehmet PINAR, Meltem HEPŞEN, İbrahim ÜLGÜDÜR, Yekta SAÇKESEN, Ali AYYILDIZ, İsmail TAPKIN’ın Yazılı Önergesinde “Belediye Başkanımızın 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden önce vermiş olduğu vaatlerin içinde ilçemize mezbaha kazandırılmasının sözünü vermişti. Seçimlerden yaklaşık 1,5 yıl geçmesine ve 2 Kurban Bayramı geçirmemize rağmen ilçemize mezbaha yapılmamıştır. Bu konuda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini arz ederiz.” Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Önerge Tarım ve Orman Komisyonumuzun 25.09.2020 tarihli toplantısında incelenmiş olup; “İlçemize Mezbaha yapılması hususunda Büyükşehir Belediyesinden bilgi alınmasına,” şeklindeki görüşü  doğrultusunda  Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür”. Denilmektedir.      

     

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
4 05/10/2020 2020-092

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30.09.2020 tarih ve E.13427 sayılı Önergede;5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesi ve 22/02/2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanarak oluşturulan norm kadromuz, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 08/04/2020 tarih ve 31093 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlenmiştir. (II) Sayılı cetvelde düzenlendiği şekliyle, bir adet G.İ.H. Sınıfı 1. Derece “Zabıta Müdürü” kadrosunun kaldırılarak, yerine 1 adet G.İ.H. sınıfı 3. Derece “Zabıta Müdürü”, kadrosunun ihdası hususunda Sayın Meclis Heyetimizce karar verilmesini arz ederim. Denilmektedir

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
5 05/10/2020 2020-091

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30.09.2020 tarih ve E.13424 sayılı Önergede;5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesi ve 22/02/2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanarak oluşturulan norm kadromuz, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 02/04/2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlenmiştir. (III) Sayılı cetvelde düzenlendiği şekliyle, bir adet G.İ.H. Sınıfı 4. Derece “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni” kadrosunun kaldırılarak, yerine 1 adet G.İ.H. sınıfı 3. Derece “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni”, bir adet  T.H. Sınıfı 4. Derece “Mühendis” kadrosunun kaldırılarak, yerine 1 adet T.H. sınıfı 3. Derece “Mühendis”, bir adet  T.H. Sınıfı 5. Derece “Mühendis” kadrosunun kaldırılarak, yerine 1 adet T.H. sınıfı 4. Derece “Mühendis”, iki adet G.İ.H. Sınıfı 6. Derece “Eğitmen” kadrosunun kaldırılarak, yerine 2 adet G.İ.H. sınıfı 5. Derece “Eğitmen”, üç adet G.İ.H. Sınıfı 7. Derece “Eğitmen” kadrosunun kaldırılarak, yerine 3 adet G.İ.H. sınıfı 5. Derece “Eğitmen”, bir adet  T.H. Sınıfı 4. Derece “Tekniker” kadrosunun kaldırılarak, yerine 1 adet T.H. sınıfı 3. Derece “Tekniker”, üç adet  T.H. Sınıfı 5. Derece “Tekniker” kadrosunun kaldırılarak, yerine 1 adet T.H. sınıfı 3. Derece “Tekniker”, 2 adet T.H. sınıfı 4. Derece “Tekniker”, iki adet  T.H. Sınıfı 6. Derece “Tekniker” kadrosunun kaldırılarak, yerine 1 adet T.H. sınıfı 4. Derece “Tekniker”, 1 adet T.H. sınıfı 5. Derece “Tekniker” kadrosunun ihdası hususunda Sayın Meclis Heyetimizce karar verilmesini arz ederim. Denilmektedir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
6 02/09/2020 2020-090

Belediye Meclisimizin 05.08.2020 tarihli toplantısında İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilen 07/07/2020 tarih ve E.9201 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesine ilişkin; 26.08.2020 tarihli İmar ve Şehircilik Komisyonu Raporunda; 

Köy yerleşik alanı içerisinde bulunan Şehrimiz Somak Mahallesi 135 ada 28 parselde kayıtlı gayrimenkullü Belediye Hizmetlerinde kullanmak amacıyla 3194 Sayılı Kanunun 10. Maddesinde “Belediyeler; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri görüşleri esas alınmak üzere meclis toplantısına katılır. Bu programlar, belediye meclisince kabul edildikten sonra kesinleşir. Bu program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluşlarına bildirilir. Beş yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri ilgili kamu kuruluşları, bu program süresi içinde kamulaştırırlar. Bu amaçla gerekli ödenek, kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur. İmar programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince kısıtlama konulan gayrimenkuller kamulaştırılıncaya veya umumi hizmetlerle ilgili projeler gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar devam eder.” Konunun Sayın Meclis Heyetince incelenerek karara bağlanması hususunun tensiplerinize arz ederim. Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, İmar ve Şehircilik Komisyonumuzun 26.08.2020 tarihli toplantısında incelenmiş olup; söz konusu önerge, Şehrimiz Somak Mahallesi 135 ada 28 parselde bulunan gayrimenkullü Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 yıllık İmar ve kamulaştırma programına alınması İmar Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. Denildiğinden;

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
7 02/09/2020 2020-089

Belediye Meclisimizin 05.08.2020 tarihli toplantısında İmar ve Şehircilik Komisyonu ile (Gayrimenkul Değer Tespit Komisyonu toplanamadı) havale edilen 28/07/2020 tarih ve E.10318 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesine ilişkin; 26.08.2020 tarihli İmar Komisyonu Raporunda;

Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan ayrık nizam 4 kat konut zemin isteğe bağlı ticaret imarlı Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel kişiliğine ait taks:030, kaks:1.20 olan şehrimiz Turan Mahallesi 1217 ada 1 parsel 779 m² sahalı taşınmazda bulunan 2576/3116 hissenin (644 m²) satışının yapılabilmesine ilişkin 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin Görev ve yetkileri başlıklı, 18/e maddesi “Taşınmaz mal alımına, satımına takasına tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek” uyarınca taşınmaz mal satımına karar vermek Belediye Meclisinin görev ve yetkisi dahilindedir.” Denildiğinden; Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi; İmar Komisyonumuzun 26.08.2020 tarihli toplantısında incelenmiş olup; (Gayrimenkul Değer Tespit Komisyonu toplanamadı)  söz konusu önerge, Turan Mahallesi 1217 ada 1 parsel 779 m² sahalı taşınmazda bulunan 2576/3116 hissenin (644 m²) satışının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının Başkanlık Önergesi incelenmiş ve Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. Denilmektedir;

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
8 02/09/2020 2020-088

Belediye Meclisimizin 05.08.2020 tarihli toplantısında Tarım ve Orman Komisyonu ile (Gayrimenkul Değer Tespit Komisyonu toplanamadı) havale edilen 18/06/2020 tarih ve E.8303 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesine ilişkin; 27.08.2020 tarihli Tarım ve Orman Komisyonu Raporunda;

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz  Dibekçiler  Mahallesi 124 ada 1 parsel sayılı  6.046,48 m2 sahalı taşınmazı  satın almak istemektedir. Buna istinaden bahse konu taşınmazın satışına ilişkin 5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı, 18/e maddesi  "Taşınmaz mal alımına,  satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek, "uyarınca taşınmaz mal satımına karar vermek Belediye Meclisinin görev ve yetkisi dahilindedir." Konunun Sayın Meclis Heyetince incelenerek karara bağlanması hususunun tensiplerinize arz ederim. Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi; Tarım ve Orman Komisyonumuzun 27.08.2020 tarihli toplantısında (Gayrimenkul Değer Tespit Komisyonu toplanamadı), incelenmiş olup; söz konusu Önerge, Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel kişiliğine ait şehrimiz Dibekçiler Mahallesi,124 ada, 1 parsel sayılı 6.046,48 m² sahalı taşınmazı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre satılmasına Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. Denildiğinden;

        

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
9 02/09/2020 2020-087

Belediye Meclisimizin 05.08.2020 tarihli toplantısında İmar ve Şehircilik Komisyonu havale edilen 28/07/2020 tarih ve E.10282 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesine ilişkin; 26.08.2020 tarihli İmar ve Şehircilik Komisyonu Raporunda;

Koruma Amaçlı Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan Şehrimiz  Yeni Mahalle 68 ada 11,12,13 ve 30 parsel sayılı yola terki bulunan  gayrimenkullerin; 3194 Sayılı Kanunun 10. Maddesinde, “Belediyeler; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri görüşleri esas alınmak üzere meclis toplantısına katılır. Bu programlar, belediye meclisince kabul edildikten sonra kesinleşir. Bu program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluşlarına bildirilir. Beş yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri ilgili kamu kuruluşları, bu program süresi içinde kamulaştırırlar. Bu amaçla gerekli ödenek, kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur. İmar programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince kısıtlama konulan gayrimenkuller kamulaştırılıncaya veya umumi hizmetlerle ilgili projeler gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar devam eder.” Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi; İmar ve Şehircilik Komisyonumuzun 26.08.2020 tarihli toplantısında incelenmiş olup; söz konusu Önerge Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. Denildiğinden;

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
10 02/09/2020 2020-086

Belediye Meclisimizin 05.08.2020 tarihli toplantısında Kültür ve Turizm Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen 30/07/2020 tarih ve E.10413 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesine ilişkin; 20.08.2020 tarihli Hukuk Komisyonu Raporunda (Kültür ve Turizm Komisyonu Toplanamadı);

Tire Müze Müdürlüğü'nün, İzmir İli Tire İlçesi 1114 ada 1 parselde kayıtlı bulunan  Hizmet Binasının "Tire Yeni Müze Proje Yapımı İşi " kapsamında yeni  Müze projesi çalışmalarına istinaden, Müzecilik faaliyetlerinin devam etmesi için geçici bir binaya ihtiyaç olduğunu ve Belediyemiz bünyesinde böyle bir yapının olup olmadığıyla ilgili talebine istinaden; Belediyemiz tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, Söz konusu Faaliyet kapsamında kullanılmak üzere Belediyemiz tarafından Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğünden Restore et İşlet Modeli ile 49 yıl süre ile kiralanmış bulunan Yeni Mah.133 Ada 35 Parselde bulunan Bedesten taşınmazının "Tire Arkeoloji Müzesi" olarak kullanılması kaydıyla,  5393 sayılı Belediye Kanununun, Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı, 18/e maddesi  "Taşınmaz mal alımına,  satımına takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek, "uyarınca taşınmaz mal tahsisine karar vermek Belediye Meclisinin görev ve yetkisi dahilindedir." hükmü gereği söz konusu yapının 10 yıllık süre ile Tire Müze Müdürlüğü'ne tahsis edilebilmesi için; Konunun Sayın Meclis Heyetince incelenerek karara bağlanması hususunun tensiplerinize arz ederim. Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Hukuk Komisyonumuzun 20.08.2020 tarihli toplantısında incelenmiş olup; (Kültür ve Turizm Komisyonu Toplanamadı) söz konusu Başkanlık Önergesi Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. Denildiğinden;

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
11 02/09/2020 2020-085

Belediye Meclisimizin 05.08.2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonuna havale edilen 28.07.2020 tarih ve E.10320 sayılı Zabıta Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesine ilişkin 20.08.2020 tarihli Hukuk Komisyonu Raporunda;

Belediye Meclisimizin 2020 Ağustos Ay’ı toplantısının 05.08.2020 tarihli 1. Birleşiminde Komisyonumuza havale edilen, “08.01.2015 tarih ve 8 nolu kararı ile yürürlüğe giren Tire Belediyesi Kayıp Buluntu Eşya Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile ilgili olarak, Hukuk İşleri Müdürlüğü’ nün 21.07.2020 tarih ve 9919 sayılı yazısı ile gerekli ve uygun görüşleri alınmış olup; Yönetmeliğimizin güncellenmiş hali sayın meclis heyetince gerekli kararın alınmasını arz ederim.” Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Hukuk Komisyonumuzun 20.08.2020 tarihli toplantısında incelenmiş olup; söz konusu Önerge Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. Denilmektedir;

        

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
12 02/09/2020 2020-084

Belediye Meclisimizin 05.08.2020 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 28/07/2020 tarih ve E.10323 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesine ilişkin; 26.08.2020 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda;

‘’2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi “Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet(…) için belediye meclisince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediye’ye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir’’ denilmektedir. İlgili maddeye istinaden Belediyemize ait su kuyularından kendi tankerlerine ve benzeri su tanklarına su almak isteyen vatandaşlarımız için, tarifemize eklenmek üzere ton bazında Su Dolum Ücretinin 1 Ton Su: 15.00-TL (KDV Hariç) olarak belirlenmesi gerekmektedir. Söz konusu Su Dolum Ücretini belirlenmesi için Sayın Meclis Heyetince gerekli kararın alınmasını arz ederim.”  Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi; Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 26.08.2020 tarihli toplantısında incelenmiş olup; söz konusu Raporun  Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. Denildiğinden;

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
13 02/09/2020 2020-083

Belediye Meclisimizin 05.08.2020 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 05/08/2020 tarih ve AKP Meclis Grubu Üyeleri Mehmet PINAR, Ali AYYILDIZ, İsmail TAPKIN, Meltem HEPŞEN, İbrahim ÜLGÜDÜR ve Yekta SAÇKESEN’ in Yazılı Önergesine ilişkin 26.08.2020 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda;

Belediye Meclisimizin 2020 Ağustos Ay’ı toplantısının 05.08.2020 tarihli 1. Birleşiminde  Komisyonlarımıza havale edilen, Ak Parti Meclis Grubu, Mehmet PINAR, Ali AYYILDIZ, İsmail TAPKIN, Meltem HEPŞEN, İbrahim ÜLGÜDÜR ve Yekta SAÇKESEN ’in yazılı önergesinde;  “31 Mart yerel seçimleri sonrası Belediye Başkanımız Salih Atakan DURAN Şeffaf Belediyecilik anlayışı ile Tiremizi yöneteceğini söylemiştir ve bu sebeple kendisinden önceki dönemin Mali durumunu gösteren borçların yazılı olduğu büyük bir pankart yaptırarak Tire Belediyemizin giriş bölümüne asmıştır ve kendisi bunu düzenli olarak her yıl yapacağını meclis üyelerine ve Tireli hemşerilerimize söylemiştir. Bir yılı dolan ve hatta geçen bu süre zarfında söz verdiği Tire Belediyemizin mevcut mali durumunu gösteren pankart Belediye Binamızın herhangi bir yerine asmamıştır. Talebimiz sayın Belediye Başkanımızdan Tireli hemşerilerimize ve bizlere verdiği sözü tutmasıdır. Hangi tarihlerde sözünü gerçekleştireceğini bizlere ve Tire’li hemşerilerimize söylemesidir, saygılarımızla.” Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Önerge; Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 26.08.2020 toplantısın da incelenmiş olup;  Dünyanın ve Ülkemizin içinde bulunduğu pandemi süreci nedeniyle elde edilen verilerin sağlıklı olmayacağı göz önünde bulundurularak  söz konusu Raporun Komisyonumuzca oyçokluğuyla uygun bulunmamıştır. Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. Denilmektedir;

        

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
14 02/09/2020 2020-082

Belediye Meclisimizin 05.08.2020 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 05/08/2020 tarih ve MHP Meclis Grubu Üyeleri Hasan ÇELTİK, Okan ÇULHA, Arif DEMİRKAN ve Nafiz KÜKLER’ in Yazılı Önergesine ilişkin 26.08.2020 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda;

Belediye Meclisimizin 2020 Ağustos Ay’ı toplantısının 05.08.2020 tarihli 1. Birleşiminde Komisyonlarımıza havale edilen, MHP Meclis Grubu Üyeleri Hasan ÇELTİK, Okan ÇULHA, Arif DEMİRKAN ve Nafiz KÜKLER’ in Yazılı Önergesinde; Tüm Dünyayı etkisi altına alan; DSÖ tarafından pandemi olarak  ilan edilen Covid-19 nedeniyle, iş yerleri yaklaşık 3 ay kapalı kalan esnaflarımızın, Belediyemize ait olan işyeri kiralarının yıllık artış bedellerinin 1 yıllığına ertelenmesi bu süreçte yine eski kira miktarı üzerinden sözleşmelerin devam etmesi, vatandaşımızın bu zorlu süreçte bir nebze yanında olabilmek adına MHP meclis grubu olarak Tire Belediye Meclisi’ nin teklif ve görüşlerine sunarız. Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Önerge Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 26.08.2020 toplantısında söz konusu Yazılı Önerge incelenmiş olup; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 64. Maddesine göre “3 yıldan fazla kiraya verme işlemlerinde kira bedeli her yıl şartname ve sözleşmelerindeki esaslara göre yeniden tespit edilir.” Denilmektedir. Ayrıca “Sayıştay 2. Dairesi 12.02.2013 tarih ve 35080 nolu kararıyla kira artışlarının yapılmaması kamu zararı oluşturur” emsal kararı gereğince söz konusu Önerge,  Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmamıştır. Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. Denilmektedir;

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
15 02/09/2020 2020-081

Belediye  Meclisimizin 05.08.2020 tarihli toplantısında, Meclis Üyeleri Arif DEMİRKAN ve Mehmet PINAR’ın Yazılı  Önergesine ilişkin 24.08.2020 tarihli Eğitim ve Gençlik Komisyonu Raporu, 20.08.2020 tarihli Hukuk Komisyonu Raporu ve  26.08.2020 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda;

“Belediye Meclisimizin 2020 Ağustos Ay’ı toplantısının 05.08.2020 tarihli 1. Birleşimin de Komisyonlarımıza havale edilen, Meclis Üyeleri Arif DEMİRKAN ve Mehmet PINAR’ ın 05.08.2020 tarihli ve E.12896 sayılı Yazılı Önergesinde; “İzmir İli İlçelerinde Belediyelerin maddi durumları iyi olmayan ve sınava hazırlanan ilkokul 6,7,8 ve lise 12. Sınıf öğrencileri için Belediye bünyesinde açılan ve tüm masrafları Belediye tarafından karşılanan eğitim öğretim destekli hazırlık kursları verilmekte olup, Tire Belediyesi olarak aynı kurs ve takviye eğitim programı yapılmasını arz ederim”. Denilmektedir. Yukarıda yazılı önergede Eğitim ve Gençlik Komisyonumuzun 24.08.2020 tarihli toplantısında incelenmiş olup; 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu’nun Ek Madde 2 hükmü gereği Belediyeler, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile yapılan ve Bakanlıkça onaylanan ortak işbirliği protokolleri çerçevesinde destek mahiyetinde ücretsiz kurslar açabildiğinden önerge, yasanın aradığı şartların gerçekleştirilmesi koşuluyla; Hukuk Komisyonunun 20.08.2020 tarihli, Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonunun 24.08.2020 tarihli ve  Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.08.2020 tarihli toplantılarında oybirliği ile  uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporlarının görüşülmesi hususunda Sayın Meclis Heyetince gerekli kararın alınmasını arz ederim.’’ Denilmektedir.      

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
16 05/08/2020 2020-080

Belediye Meclisimizin 05.08.2020 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 29.07.2020 tarih ve E.10340 sayılı Hukuk İşleri Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesine ilişkin 05.08.2020 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda;

Belediyemiz aleyhine açılan icra takipleri ile ilgili olarak İcra Müdürlüklerine teminat mektubu sunulması gerektiğinden Kamu veya Özel Bankalardan 550.000,00.- TL.’lik Teminat Mektubu alınması için, Sayın Meclis Heyetimizce gerekli kararın alınmasını;  Arz ederim.  Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı ilgili birim teklifine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyon umuzun 05.08.2020 tarihli toplantısında söz konusu Başkanlık Önergesi incelenmiş ve Komisyon umuzca oybirliği ile uygun  bulunmuştur Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. Denilmektedir;

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
17 05/08/2020 2020-079

Belediye Meclisimizin 05.08.2020 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 28.07.2020 tarih ve E.10265 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesine ilişkin 05.08.2020 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda;

Belediye Meclisimizin 2020 Ağustos Ay’ı toplantısının 05.08.2020 tarihli 1.Birleşiminde Komisyon umuza havale edilen, 28.07.2020 tarih ve E.10265 sayılı Mali Hizmetler ifadeli başkanlık önergesinde: ‘’Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesinin 1. bendine  göre "Aktarma; Bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanıl mayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir. " denilmektedir. Bu belirtilen yönetmelik maddesine istinaden, Belediyemiz 2020 Mali yılı Bütçesinde görülen  ihtiyaç  üzerine ekte belirtilen  aktarma  listesindeki  tertipler arasında aktarma yapılması gerekmektedir. Sayın Meclis heyetince gerekli kararın alınmasını arz ederim.’’ denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı ilgili birim teklifine istinaden Başkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyon umuzun 05.08.2020 tarihli toplantısında söz konusu önerge 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/b maddesi gereği incelenmiş ve Komisyon umuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
18 05/08/2020 2020-078

Belediye Meclisimizin 06.07.2020 tarihli toplantısında Kültür ve Turizm-Plan ve Bütçe  Komisyonuna havale edilen 18/06/2020 tarih ve E.8301 sayılı Müze Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesine ilişkin 22.07.2020 tarihli Kültür ve Turizm Komisyonu Raporunda; 29.07.2020 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda;

Belediye Meclisimizin 2020 Temmuz  Ay’ı toplantısının 06.07.2020 tarihli 1. Birleşiminde  Komisyonları mıza havale edilen, 18/06/2020 tarih ve E.8301 sayılı Müze Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesinde“  Belediyemiz Mülkiyetine ait, İzmir İli ,Tire İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, Türk ocağı caddesi, No:16 'da bulunan Tapunun 201 Ada 3 Parselinde kayıtlı, Doktor Nihat Bulguç Konağı olarak bilinen tescilli taşınmazda; T.C. Tire Belediyesi Müze Müdürlüğü bünyesinde; Tire ilçesi ve küçük Menderes  Havzasının, 1919-1922 yılları arasına tekabül eden Milli Mücadele Dönemini ve bölgedeki köklü zeybeklik tarihini / folklorunu ilgililere göstermeyi, anlatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan, Milli değerlere ve kent bilincine sahip bireylerin sayısını artırmayı ve yöre turizmi ile kültür ve sanat yaşamına katkıda bulunmayı kendisine görev edinecek olan ''T.C. Tire Belediyesi Kuvayı Milliye ve Zeybek Müzesi'nin'' kurulması, iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda Sayın Meclis Heyetince gerekli kararın alınmasını arz ederim.’’ denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı ilgili birim teklifine istinaden, Kültür ve Turizm Komisyonumuzun 22.07.2020 tarihli, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 29.07.2020 tarihli toplantısında söz konusu Başkanlık Önergesi incelenmiş ve Komisyonlarımızca oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. Denilmektedir;

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
19 05/08/2020 2020-077

Belediye Meclisimizin 09.07.2020 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 08/07/2020 tarih ve E.9309 sayılı Koordinasyon İşleri Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesine ilişkin 29.07.2020 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda; Belediye Meclisimizin 2020 Temmuz Ay’ı toplantısının 09.07.2020 tarihli II. Birleşiminde  Komisyon umuza havale edilen, 08/07/2020 tarih ve E.9309 sayılı Koordinasyon İşleri Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesinde ‘’ Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere panel (Panelvan) tarzı araç alımına ihtiyaç vardır. 237 Sayılı Taşıtlar Kanunun "Kurumların satın alacakları taşıtların başlıklı  10. maddesinde Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin yıl içinde her ne şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı yılı bütçe kanunlarına bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilir. Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurum ve kuruluşlar tarafından bu Kanun gereğince taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış Cumhurbaşkanı kararına bağlıdır. ( Ek cümle: 3 / 7 / 2005 - 5393 / 85 md. ) Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler."  Denilmektedir.
Bu kanunun kapsamında T cetveli 9. sırada belirtilen araçlardan 3 Adet panel ( Panelvan ) taşıt alınmasına,  alınacak taşıtların 2020 Mali Yılında Satın Alınacak Taşıtlar Listesi olan T Cetveline eklenmesine, 237 Sayılı Taşıtlar Kanunun 10. maddesine istinaden alımla ilgili tüm iş ve işlemlerin yapılabilmesi gerekmektedir.

Sayın Meclis heyetince gerekli kararın alınmasını arz ederim.’’  Denilmektedir;

Yukarıda metni yazılı ilgili birim teklifine istinaden; Plan ve Bütçe Komisyon umuzun 29.07.2020 tarihli toplantısında söz konusu Başkanlık Önergesi incelenmiş ve Komisyon umuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.  Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur.  Denilmektedir;

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
20 05/08/2020 2020-076

Belediye Meclisimizin 01.07.2019 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonuna havale edilen 25/06/2019 tarih ve 1044 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesine ilişkin 28.07.2020 tarihli İmar ve Şehircilik Komisyonu Raporunda;

Belediye Meclisimizin 01/07/2019 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen 25/06/2019 tarih ve 1044 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ifadeli Başkanlık önergesi, İmar Komisyonumuzun 28/07/2020 tarihli toplantısında incelendi.

Şehrimiz Duatepe mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi ile mezarlık arasında yer alan,   1648 ila 1659 adaları kapsayan bölgede,  Danıştay Altıncı Dairesinin 21.03.2018 tarih 2015/1363 Esas , 2018/2466  ‘nolu kararına göre İmar Planı ve Parselasyon Planı iptal edilmiştir. Planlama sürecinde mülkiyet durumunun araştırılması, Mahkeme kararı içeriğinde bahse konu yeşil alan terklerinin tespit edilerek uygulanmış parselasyon planının geri dönüşümünü sağlayarak düzeltilmiş hali ile tekrar uygulanması süreci ve Dünya Sağlık Örgütünce çok tehlikeli pandemi olarak ilan edilen Korona virüs (Covid19) salgını nedenleri ile İmar Komisyonu toplantısı bugüne kadar gerçek leştirile memiştir.

Danıştay Altıncı Dairesi kararı doğrultusunda,  ve 1648 adadan  1659 adaya kadar alanı kapsayan bölgede, 30M-Ia, 30M-Ib, 30M-IVc, 30M-IVd  adlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisini, 5393 sayılı yasanın 24. maddesi kapsamında Komisyon umuzca uygun bulunarak oybirliği ile kabul edilmiştir. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
21 05/08/2020 2020-075

Belediye Meclisimizin 06.07.2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonuna havale edilen 26.06.2020 tarih ve E.8664 sayılı Spor İşleri Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesine ilişkin 29.07.2020 tarihli Hukuk Komisyonu Raporunda;

Belediye Meclisimizin 06.07.2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonumuza havale dilen 26.06.2020 tarih ve E.8664 sayılı Spor İşleri Müdürlüğü ifadeli Başkanlık  Önergesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15/b maddesinde "Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, Belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek",  yine 5393 Sayılı Belediye Kanunun, Meclisinin Görev ve Yetkileri Başlıklı 18/m maddesinde "Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek"  denilmektedir. Belediye Başkanlığı, ilgili Başkan Yardımcılığı ve Spor İşleri Müdürlüğünce alakalı yasal mevzuatlar çerçevesinde yerine getirilecek görev ve sorumlulukların belirlenmesi, çalışmakta olan personelin görev tanımlarının güncellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Yukarıda belirtilen hususlar kapsamında; T.C. Tire Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Çalışma Esasları Yönetmeliğin anılan kanunun 18'/m maddesi kapsamında değerlendirilerek Sayın Meclis Heyetimizce gerekli kararın alınmasını arz ederim.” Denilmektedir

Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi Hukuk Komisyonumuzun 29.07.2020 tarihli toplantısında incelenmiş olup; Spor İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, komisyon umuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesine göre Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denildiğinden;

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
22 05/08/2020 2020-074

Belediye Meclisimizin 02.03.2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonuna havale edilen 26.02.2020 tarih ve E.3260 sayılı Kültür ve Zabıta Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesine ilişkin 29.07.2020 tarihli Hukuk Komisyonu Raporunda;

Belediye Meclisimizin 02.03.2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonumuza havale dilen Zabıta Müdürlüğü’nün  26.02.2020 tarih ve E.3260 sayılı önergesinde;  “Tire Zabıta Müdürlüğünce hazırlanan Tire Belediyesi "Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin"  11. Maddesinin  ekte sunulduğu şekliyle değiştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15/b maddesi ve 18/m  maddesine istinaden Tire Belediye Meclisinin 05/01/2015 tarih ve 08 Sayılı Meclis Kararı ile kabul edilip yürürlüğe giren  "Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin" revize edilmiş halinin  Sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.”  denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı önergesi Hukuk Komisyonumuzun 29.07.2020 tarihli toplantısında incelenmiş olup; Tire Belediye Meclisinin 05/01/2015 tarih ve 08 Sayılı Meclis Kararı ile kabul edilip yürürlüğe giren  "Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin" revize edilmiş halikomisyon umuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesine göre Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denildiğinden;

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
23 05/08/2020 2020-073

Belediye Meclisimizin 09.07.2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonuna havale edilen 09.07.2020 tarih ve E.9367 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesine ilişkin 29.07.2020 tarihli Hukuk Komisyonu Raporunda;

Belediye Meclisimizin 09.07.2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonumuza havale edilen 09.07.2020 tarih ve E.9367 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü ifadeli Başkanlık  Önergesinde; “Görev ve çalışma yönetmeliğine ilişkin Hukuk İşleri Müdürlüğünden görüş alınarak gerekli güncellemelerin yapılarak tarafınıza gönderilmesi gerektiği bildirilmektedir. Bahse konu olan Müdürlüğümüz görev ve çalışma yönetmeliğine ilişkin Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınan görüş neticesinde hazırlanarak ekte sunulmuştur. Gereğini bilgilerinize arz ve rica ederim” Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi Hukuk Komisyonumuzun 29.07.2020 tarihli toplantısında incelenmiş olup; Fen İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği, komisyon umuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesine göre Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denildiğinden;

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
24 05/08/2020 2020-072

Belediye Meclisimizin 09.07.2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonuna havale edilen 07.07.2020 tarih ve E.9205 sayılı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesine ilişkin 29.07.2020 tarihli Hukuk Komisyonu Raporunda;

Belediye Meclisimizin 09.07.2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonumuza havale dilen 07.07.2020 tarih ve E.9205 sayılı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesinde;  “5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesinde  “Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek” yine 5393 Sayılı Belediye Kanunun, Meclisinin Görev ve Yetkileri Başlıklı 18/m maddesinde “Belediye tarafından çıkarılan yönetmelikleri kabul etmek” denilmektedir. Belediye Başkanlığı, ilgili Başkan Yardımcılığı ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce alakalı yasal mevzuatlar çerçevesinde yerine getirilecek görev ve sorumlulukların belirlenmesi, çalışmakta olan personelin görev tanımlarının güncellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Yukarıda belirtilen hususlar kapsamında T.C. Tire Belediyesi Tire Kent Arşivi Merkezi Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin anılan kanunun 18/m maddesi kapsamında değerlendirilerek Sayın Meclis Heyetimizce gerekli kararın alınmasını arz ederim” Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi Hukuk Komisyonumuzun 29.07.2020 tarihli toplantısında incelenmiş olup; Tire Belediyesi Tire Kent Arşivi Merkezi Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliği, komisyon umuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesine göre Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denildiğinden;

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
25 05/08/2020 2020-071

Belediye Meclisimizin 09.07.2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonuna havale edilen 07.07.2020 tarih ve E.9206 sayılı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesine ilişkin 29.07.2020 tarihli Hukuk Komisyonu Raporunda;

Belediye Meclisimizin 09.07.2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonumuza havale dilen 07.07.2020 tarih ve E.9206 sayılı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesinde;  “5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesinde  “Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek” yine 5393 Sayılı Belediye Kanunun, Meclisinin Görev ve Yetkileri Başlıklı 18/m maddesinde “Belediye tarafından çıkarılan yönetmelikleri kabul etmek” denilmektedir. Belediye Başkanlığı, ilgili Başkan Yardımcılığı ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce alakalı yasal mevzuatlar çerçevesinde yerine getirilecek görev ve sorumlulukların belirlenmesi, çalışmakta olan personelin görev tanımlarının güncellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

 Yukarıda belirtilen hususlar kapsamında T.C. Tire Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Esasları hakkında Yönetmeliğin anılan kanunun 18/m maddesi kapsamında değerlendirilerek Sayın Meclis Heyetimizce gerekli kararın alınmasını arz ederim” Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi Hukuk Komisyonumuzun 29.07.2020 tarihli toplantısında incelenmiş olup; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliği, komisyon umuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesine göre Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denildiğinden;

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
26 05/08/2020 2020-070

Belediye Meclisimizin 09.07.2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonuna havale edilen 08.07.2020 tarih ve E.9311 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesine ilişkin 29.07.2020 tarihli Hukuk Komisyonu Raporunda;

Belediye Meclisimizin 09.07.2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonumuza havale dilen 08.07.2020 tarih ve E.9311 sayılı Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesinde;  “5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesinde  “Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek” yine 5393 Sayılı Belediye Kanunun, Meclisinin Görev ve Yetkileri Başlıklı 18/m maddesinde “Belediye tarafından çıkarılan yönetmelikleri kabul etmek” denilmektedir. Belediye Başkanlığı, ilgili Başkan Yardımcılığı ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce alakalı yasal mevzuatlar çerçevesinde yerine getirilecek görev ve sorumlulukların belirlenmesi, çalışmakta olan personelin görev tanımlarının güncellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Yukarıda belirtilen hususlar kapsamında T.C. Tire Belediyesi Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin anılan kanunun 18/m maddesi kapsamında değerlendirilerek Sayın Meclis Heyetimizce gerekli kararın alınmasını arz ederim” Denilmektedir.

 Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi Hukuk Komisyon umuzun 29.07.2020 tarihli toplantısında incelenmiş olup; Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliği, komisyon umuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesine göre Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denildiğinden;

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
27 05/08/2020 2020-069

Belediye Meclisimizin 06.07.2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonuna havale edilen 01.07.2020 tarih ve E.8881 sayılı Yazı İşleri Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesine ilişkin 29.07.2020 tarihli Hukuk Komisyonu Raporunda;

Belediye Meclisimizin 06.07.2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonumuza havale dilen 01.07.2020 tarih ve E.8881 sayılı Yazı İşleri Müdürlüğü ifadeli Başkanlık  Önergesinde;  “5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (b) bendinde  “Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek” ve 18. Maddesinin (m) bendinde, “Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek denilmektedir. Kurum Arşiv Yönetmelik Taslağının Sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli kararın ihdasını arz ederim” Denilmektedir.

 Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi Hukuk Komisyon umuzun 29.07.2020 tarihli toplantısında incelenmiş olup; Yazı İşleri Müdürlüğü Kurum Arşiv Yönetmeliği, komisyon umuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesine göre Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denildiğinden;

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
28 05/08/2020 2020-068

Belediye Meclisimizin 09.07.2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonuna havale edilen 02.07.2020 tarih ve E.9016 sayılı Özel Kalem Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesine ilişkin 29.07.2020 tarihli Hukuk Komisyonu Raporunda;

Belediye Meclisimizin 09.07.2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonumuza havale dilen 02.07.2020 tarih ve E.9016 sayılı Özel Kalem Müdürlüğü ifadeli Başkanlık  Önergesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesinde “Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak”, yine aynı kanunun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18/m maddesinde “Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek” ibareleri bulunmaktadır. Bu kapsamda Belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğümüze ait Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı hazırlanarak, Hukuk İşleri Müdürlüğünün 02.07.2020 tarihli ve E. 8960, sayılı yazısı ile gerekli uygun görüşleri alınarak yapılması gereken düzenlemeler yapılmış olup, güncellenmiş Sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim” Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi Hukuk Komisyon umuzun 29.07.2020 tarihli toplantısında incelenmiş olup; Özel Kalem Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği, komisyon umuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesine göre Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denildiğinden;

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
29 05/08/2020 2020-067

Belediye Meclisimizin 09.07.2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonuna havale edilen 02.07.2020 tarih ve E.9017 sayılı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesine ilişkin 29.07.2020 tarihli Hukuk Komisyonu Raporunda;Belediye Meclisimizin 09.07.2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonumuza havale dilen 02.07.2020 tarih ve E.9017 sayılı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ifadeli Başkanlık  Önergesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15/b maddesinde "Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, Belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek", yine 5393 Sayılı Belediye Kanunun, Meclisinin Görev ve Yetkileri Başlıklı 18 / m maddesinde "Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek" denilmektedir.  

Belediye Başkanlığı, ilgili Başkan Yardımcılığı ve Bilgi İşlem Müdürlüğünce alakalı yasal mevzuatlar çerçevesinde yerine getirilecek görev ve sorumlulukların belirlenmesi, çalışmakta olan personelin görev tanımlarının güncellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Yukarıda belirtilen hususlar kapsamında; T.C. Tire Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalıştırma Usul ve Esasları Yönetmeliğin anılan kanunun 18 / m maddesi kapsamında değerlen dirilerek Sayın Meclis Heyetimizce gerekli kararın alınmasını arz ederim.”  Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi Hukuk Komisyon umuzun 29.07.2020 tarihli toplantısında incelenmiş olup; Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, komisyon umuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 / m maddesine göre Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denildiğinden;

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
30 05/08/2020 2020-066

Belediye Meclisimizin 06.07.2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonumuza havale dilen 26.06.2020 tarih ve E.8665 sayılı Yazı İşleri Müdürlüğü ifadeli Başkanlık  Önergesinde;  “5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (b) bendinde,  “Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek” ve 18. Maddesinin (m) bendinde, “Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek denilmektedir. İdaremiz Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin güncellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün görüşleri alınarak hazırlanan, Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği taslağı ekte sunulmuştur. Konu hakkında anılan kanunun 18. Maddesinin (m) bendi hükmü gereği, Sayın Meclis Heyetimizce gerekli kararın alınmasını arz ederim” Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi Hukuk Komisyonumuzun 29.07.2020 tarihli toplantısında incelenmiş olup; Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, komisyon umuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesine göre Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denildiğinden;

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
31 05/08/2020 2020-065

Belediye Meclisimizin 06.07.2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonumuza havale dilen 30.06.2020 tarih ve E.8794 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ifadeli Başkanlık  Önergesinde;  “5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin (b) bendinde, “Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek”, 18. Maddesinin (m) bendinde, “Belediye tarafından çıkarılan yönetmelikleri kabul etmek denilmektedir.  Belediye Başkanlığı, ilgili Başkan Yardımcılığı ve Hukuk İşleri Müdürlüğünce alakalı yasal mevzuatlar çerçevesinde yerine getirilecek görev ve sorumlulukların belirlenmesi, çalışmakta olan personelin görev tanımlarının güncellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Yukarıda belirtilen hususlar kapsamında; anılan kanunun 18. Maddesi m bendi hükmü gereği Sayın Meclis Heyetimizce gerekli karar ihdasını arz ederim” Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi Hukuk Komisyonumuzun 29.07.2020 tarihli toplantısında incelenmiş olup; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, komisyon umuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 / m maddesine göre Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denildiğinden;

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
32 05/08/2020 2020-064

Belediye Meclisimizin 06.07.2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonumuza havale dilen 30.06.2020 tarih ve E.8803 sayılı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ifadeli Başkanlık  Önergesinde;  “5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesinde “Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek” yine 5393 Sayılı Belediye Kanununun, Meclis görev ve yetkileri başlıklı 18/m bendinde Belediye tarafından çıkarılan yönetmelikleri kabul etmek denilmektedir.

Belediye Başkanlığı, ilgili Başkan Yardımcılığı ve İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce alakalı yasal mevzuatlar çerçevesinde yerine getirilecek görev ve sorumlulukların belirlenmesi, çalışmakta olan personelin görev tanımlarının güncellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Yukarıda belirtilen hususlar kapsamında, T.C. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğin anılan kanunun 18 / m maddesi kapsamında değerlendirilerek. Sayın Meclis Heyetimizce gerekli kararın alınmasını arz ederim” Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi Hukuk Komisyonumuzun 29.07.2020 tarihli toplantısında incelenmiş olup; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği, komisyon umuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 / m maddesine göre Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denildiğinden;

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
33 05/08/2020 2020-063

Belediye Meclisimizin 06.07.2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonumuza havale dilen 26.06.2020 tarih ve E.8658 sayılı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ifadeli Başkanlık  Önergesinde;  “5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin (b) bendinde, “Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek” 18. Maddesinin (m) bendinde, “Belediye tarafından çıkarılan yönetmelikleri kabul etmek denilmektedir. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün ilgide kayıtlı yazısı gereği; Müdürlüğümüze ve Müdürlüğümüze bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ve Belediye Tabipliği ’ne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği güncellenmiş ve taslakları Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmiş; Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 23.06.2020 tarih ve 8473 sayılı yazısında belirtilen eksiklikler giderilmiştir. Konu hakkında; anılan kanunun 18 / m bendi hükmü gereği, Sayın Meclis Heyetimizce gerekli kararın alınmasını arz ederim” Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi Hukuk Komisyonumuz' un 29.07.2020 tarihli toplantısında incelenmiş olup; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, komisyon umuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 / m maddesine göre Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denildiğinden;

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
34 05/08/2020 2020-062

Belediye Meclisimizin 06.07.2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonumuza havale dilen 26.06.2020 tarih ve E.8657 sayılı Bilgi İşlem Müdürlüğü ifadeli Başkanlık  Önergesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15/b maddesinde "Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, Belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek" yine 5393 Sayılı Belediye Kanunun, Meclisinin Görev ve Yetkileri Başlıklı 18 / m maddesinde  "Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek" denilmektedir.  Belediye Başkanlığı, ilgili Başkan Yardımcılığı ve Bilgi İşlem Müdürlüğünce alakalı yasal mevzuatlar çerçevesinde yerine getirilecek görev ve sorumlulukların belirlenmesi, çalışmakta olan personelin görev tanımlarının güncellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Yukarıda belirtilen hususlar kapsamında; "T.C. Tire Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği anılan kanunun 18 / m maddesi kapsamında değerlen dirilerek Sayın Meclis Heyetimizce gerekli kararın alınmasını arz ederim. "  Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi Hukuk Komisyonumuzun 29.07.2020 tarihli toplantısında incelenmiş olup; Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği, komisyon umuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 / m maddesine göre Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denildiğinden;

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
35 05/08/2020 2020-061

Belediye Meclisimizin 06.07.2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonumuza havale dilen 23.06.2020 tarih ve E.8493 sayılı Müze Müdürlüğü ifadeli Başkanlık  Önergesinde;  “5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin ( b) maddesinde “Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek” Belediye Meclisinin Görev ve Yetkilerinin 18. Maddesinin (m) bedinde “Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek” denilmektedir.

T.C. Tire Belediyesi bünyesinde bulunan Müze Müdürlüğünün çalışma yönetmeliğinin güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Güncellenen Müze Müdürlüğü yönetmeliğinin Sayın Meclis Heyetinizce görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim” Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi Hukuk Komisyonumuzun 29.07.2020 tarihli toplantısında incelenmiş olup; Müze Müdürlüğü’nün Çalışma Yönetmeliği, komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesine göre Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denildiğinden;

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
36 05/08/2020 2020-060

Belediye Meclisimizin 06.07.2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonumuza havale dilen 24.06.2020 tarih ve E.8542 sayılı Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ifadeli Başkanlık  Önergesinde; Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği hazırlanmış ve Hukuk İşleri Müdürlüğünden görüş alınmıştır. Ekte bulunan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi hususunu arz ederim” Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi Hukuk Komisyonumuzun 29.07.2020 tarihli toplantısında incelenmiş olup; Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesine göre Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denildiğinden;

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
37 05/08/2020 2020-059

Belediye Meclisimizin 06.07.2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonuna havale edilen 24.06.2020 tarih ve E.8566 sayılı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesine ilişkin 29.07.2020 tarihli Hukuk Komisyonu Raporunda;

Belediye Meclisimizin 06.07.2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonumuza havale edilen 24.06.2020 tarih ve E.8566 sayılı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ifadeli Başkanlık  Önergesinde;  “Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz alt birimleri de kapsayacak şekilde Görev ve Çalışma Yönetmeliği taslağı hazırlamış olup, Hukuk İşleri Müdürlüğünün 18.06.2020 tarihli ve E.8291 sayılı yazısı ile gerekli ve uygun görüşleri alınarak, Yönetmeliğimizin güncellenmiş hali sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim” Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi Hukuk Komisyonumuzun 29.07.2020 tarihli toplantısında incelenmiş olup; Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği, komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesine göre Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denildiğinden;

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
38 05/08/2020 2020-058

Belediye Meclisimizin 06.07.2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonumuza havale dilen 22.06.2020 tarih ve E.8427 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli Başkanlık  Önergesinde;  “5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 maddesinin (b) bendine göre “Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek” ve 18 maddesinin (m) bendine göre “Belediye tarafından çıkarılan yönetmelikleri kabul etmek” denilmekte olup; Bu Kanunun ilgili maddelere göre Müdürlüğümüzce hazırlanan “Mali Hizmetler Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in Tire Belediye Meclisince değerlendirilip uygun görülmesi durumunda yürürlüğe girmesi hususunda; Sayın Meclis heyetince gerekli kararın alınmasını arz ederim” Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi Hukuk Komisyonumuzun 29.07.2020 tarihli toplantısında incelenmiş olup; Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev Usul ve Esasları Yönetmeliği, komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesine göre Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denildiğinden;

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
39 05/08/2020 2020-057

Belediye Meclisimizin 06.07.2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonumuza havale dilen 22.06.2020 tarih ve E.8423 sayılı Destek Hizmetleri Müdürlüğü ifadeli Başkanlık  Önergesinde;  “5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (b) bendinde, “Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek” ve 18. Maddesinin (m) bendinde, “Belediye tarafından çıkarılan yönetmelikleri kabul etmek denilmektedir.

İdaremiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin güncellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün görüşleri alınarak hazırlanan Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği taslağı ekte sunulmuştur.

Konu hakkında; anılan kanunun 18. Maddesinin (m) bendi hükmü gereği, Sayın Meclis Heyetimizce gerekli kararın alınmasını arz ederim” Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi Hukuk Komisyonumuzun 29.07.2020 tarihli toplantısında incelenmiş olup; Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesine göre Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denildiğinden;

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
40 05/08/2020 2020-056

Belediye Meclisimizin 06.07.2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonumuza havale dilen 23.06.2020 tarih ve E.8488 sayılı Hukuk İşleri Müdürlüğü ifadeli Başkanlık  Önergesinde;  5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (b) bendinde "Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, Belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek", 18. maddesinin (m) bendinde "Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek" denilmektedir.
Belediye Başkanlığı, ilgili Başkan Yardımcılığı ve Hukuk İşleri Müdürlüğünce alakalı yasal mevzuatlar çerçevesinde yerine getirilecek görev ve sorumlulukların belirlenmesi, çalışmakta olan personelin görev tanımlarının güncellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Yukarıda belirtilen hususlar kapsamında; anılan kanunun 18. maddesi (m) bendi gereği Sayın Meclis Heyetimizce gerekli kararın alınmasını arz ederim. Sayın Meclis Heyetimizce gerekli kararın alınmasını arz ederim” Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi Hukuk Komisyonumuzun 29.07.2020 tarihli toplantısında incelenmiş olup; Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmeliği, komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesine göre Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denildiğinden;

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
41 05/08/2020 2020-055

Belediye Meclisimizin 06.07.2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonumuza havale edilen 19.06.2020 tarih ve E.8349 sayılı Zabıta Müdürlüğü ifadeli Başkanlık  Önergesinde;  “Belediyemiz Zabıta Müdürlüğümüz alt birimleri de kapsayacak şekilde Görev ve Çalışma Yönetmeliği taslağı hazırlamış olup, Hukuk İşleri Müdürlüğünün 18.06.2020 tarihli ve E.8285 sayılı yazısı ile gerekli ve uygun görüşleri alınarak, Yönetmeliğimizin güncellenmiş halinin Sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim” Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi Hukuk Komisyonumuzun 29.07.2020 tarihli toplantısında incelenmiş olup; Zabıta Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği, komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesine göre Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denildiğinden;

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
42 05/08/2020 2020-054

Belediye Meclisimizin 06.07.2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonuna havale edilen 19.06.2020 tarih ve E.8347 sayılı Temizlik İşleri Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesine ilişkin 29.07.2020 tarihli Hukuk Komisyonu Raporunda;

Belediye Meclisimizin 06.07.2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonumuza havale edilen 19.06.2020 tarih ve E.8347 sayılı Temizlik İşleri Müdürlüğü ifadeli Başkanlık  Önergesinde;  “Belediyemiz Temizlik İşler Müdürlüğümüzün alt birimleri de kapsayacak şekilde Görev ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı hazırlamış olup, Hukuk İşleri Müdürlüğünün 18.06.2020 tarihli ve E.8287 sayılı yazısı ile gerekli ve uygun görüşleri alınarak Yönetmeliğimizin güncellenmiş halinin Sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim” Denilmektedir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
43 05/08/2020 2020-053

Belediye Meclisimizin 06.07.2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonuna havale edilen 18.06.2020 tarih ve E.8305 sayılı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesine ilişkin 29.07.2020 tarihli Hukuk Komisyonu Raporunda; Belediye Meclisimizin 06.07.2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonumuza havale dilen 18.06.2020 tarih ve E.8305 sayılı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ifadeli Başkanlık  Önergesinde;  “5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin ( b) maddesinde “Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek” 18. Maddesinin (m) bedinde “Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek” denilmektedir     657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 134. Maddesi uyarınca 17.09.1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kuralları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16. Maddesi gereğince, Belediyemizde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memurları ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesine tabi sözleşmeli personelin disiplin amirlerini belirlemek amacıyla Tire Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin güncellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Konu hakkında anılan kanunun 18/m maddesi hükmü gereği  Sayın Meclis Heyetimizce gerekli kararın alınmasını arz ederim” Denilmektedir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
44 05/08/2020 2020-052

Meclis Üyeleri Halil ÇULHAOĞLU, Kamil TAŞAL, Gökhan HIZLI, Serhan AYDIN, Görkem ORUCAK ve Yalçın KAYA’nın 06/07/2020 tarihli Belediye Meclisimize vermiş oldukları yazılı önergelerine ilişkin; 29/07/2020 tarihli Hukuk Komisyon Raporunda;

"Geçtiğimiz ay aramızdan ayrılan Eski Tire CHP İlçe Başkanı ve geçen dönem İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerini yapan Mustafa GÜNGÖR’ün isminin Meclisinizce uygun görülecek Cadde-Bulvar veya bir parka isminin verilmesini arz ederiz.” Denilmektedir.     

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
45 05/08/2020 2020-051

Başkanlık Makamınca Meclisimize sevk olunan Koordinasyon İşleri Müdürlüğü’nün 05.08.2020 tarih ve 10567 sayılı önergede;

5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (b) bendinde ''Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, Belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek'', 18. maddesinin (m) bendinde Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek denilmektedir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
46 09/07/2020 2020-050

Belediye Meclisimizin 06/07/2020 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 08/07/2020 tarihli Komisyon Raporunda;

Meclisimizin 06.07.2020 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale olunan, Mali Hizmetler Müdürlüğünün  23.06.2020 tarih ve E.8492  sayılı  Başkanlık Önergesi, Komisyon Başkanı Halil Doğukan EROĞLU, Üye Mehmet PINAR, Üye Yalçın KAYA, Üye Gökhan GÜNGÖR ve Üye Ali AYYILDIZ’ın katılımıyla 08.07.2020 tarihli Komisyonumuz  toplantısında incelendi:

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
47 09/07/2020 2020-049

Belediye Meclisimizin 06/07/2020 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 08/07/2020 tarihli Komisyon Raporunda;

Meclisimizin 06.07.2020 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale olunan, Mali Hizmetler Müdürlüğünün  26.06.2020  tarih ve E.8662  sayılı  Başkanlık Önergesi, Komisyon  Başkanı Halil Doğukan EROĞLU, Üye Mehmet PINAR, Üye Yalçın KAYA, Üye Gökhan GÜNGÖR ve Üye Ali AYYILDIZ’ın katılımıyla 08.07.2020 tarihli Komisyonumuz  toplantısında incelendi:

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
48 09/07/2020 2020-048

Yukarıda metni yazılı Komisyon Raporu, Başkanlık Makamınca okutularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi kapsamında Belediye Meclisimizin 09/07/2020 tarihli 2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi. 

Belediye Meclisimizin 06/07/2020 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 08/07/2020 tarihli Komisyon Raporunda;

Meclisimizin 06.07.2020 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale olunan, Mali Hizmetler Müdürlüğünün  26.03.2020 tarih ve E.4946  sayılı  Başkanlık Önergesi, Komisyon Başkanı Halil Doğukan EROĞLU, Üye Mehmet PINAR, Üye Yalçın KAYA, Üye Gökhan GÜNGÖR ve Üye Ali AYYILDIZ’ın katılımıyla 08.07.2020 tarihli Komisyonumuz  toplantısında incelendi:

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesinin 1. bendine  göre "Aktarma; Bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir. " denilmektedir. Bu belirtilen yönetmelik maddesine istinaden, Belediyemiz 2020 Mali yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine ekte belirtilen aktarma listesindeki tertipler arasında aktarma yapılması gerekmektedir. Sayın Meclis heyetince gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir. Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 08.07.2020 tarihli toplantısında söz konusu önerge incelenmiş ve Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur. Denilmektedir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
49 09/07/2020 2020-047

Belediye Meclisimizin 06/07/2020 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 08/07/2020 tarihli Komisyon Raporunda;

Meclisimizin 06.07.2020 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale olunan, 22.06.2020 tarih ve E.8426  sayılı  Mali Hizmetler Müdürlüğünün Tire Belediyesi 2019 Mali Yılı Kesin Hesap ve Taşınır Mal Kesin Hesabı ile ilgili Başkanlık Önergesi, Komisyon Başkanı Halil Doğukan EROĞLU, Üye Yalçın KAYA ve Üye Ali AYYILDIZ’ın katılımıyla 08.07.2020 tarihli Komisyonumuz  toplantısında incelendi: 

 

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
50 09/07/2020 2020-046

Başkanlık Makamınca Meclisimize sevk olunan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 08/07/2020 tarih ve E.9307 sayılı Önergede;

Belediyemiz Tarım arazilerinde yaptığımız zirai faaliyetlerle ilgili Ziraat Odası, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ne (ÇKS) kayıt yapmak için yetki alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
51 09/07/2020 2020-045

Başkanlık Makamınca Meclisimize sevk olunan Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli 08/07/2020 tarihli ve E.9256 sayılı önergede;

Tire Belediye Meclisinin 02/12/2019 Tarih ve 48461740-05-252 Sayılı kararıyla koşulsuz, şartsız ve bedelsiz bağış olarak alınan Tire Kent Yapı Sanayi ve Tic. A.Ş. şirketinin  ana sözleşmesinin 3. Maddesi olan Amaç Konu bölümüne aşağıda konu ve maddelerinin ekleme yapılmasına  ve şirketin faaliyet konusunun genişletilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Aşağıda maddeler halinde belirtilen konu ve konu maddelerinin şirketin ana sözleşmesine işletilmesi ve gerekli iş ve işlemlerin yapılabilmesi için;  Sayın Meclis heyetince gerekli kararın alınmasını arz ederim.

Madde 1:

MARKET İŞLETMECİLİĞİ :

1. Her türlü gıda ve ihtiyaç maddelerinin toptan, perakende pazarlaması ile ilgili olarak, Hiper marketler, süper marketler, mağazalar, satış büroları zinciri kurmak ve işletmek, butik, mağaza, bijuteri, parfümeri işletmek , Bu amaçla kurulu işletmeleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve her türlü gıda ve her türlü ihtiyaç maddelerinin alımın satımını yapmak ihalelere katılmak

2. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş, ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.

3. Hayvansal ve tarımsal ürünlerden elde edilen yiyecek ve gıda maddelerinin alımını satımını yapmak bu işler için gerekli olan market, kasap, şarküteri, manav gibi işyeri ve dükkanlar açmak, işletmek , işlettirmek, kiraya vermek.

4. Her türlü; kuru bakliyat, sebze ve meyve, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri, salça, turşu, pekmez ve marmelat ile her türlü temizlik maddeleri çay, kahve, meşrubat  tekel maddeleri alkollü ve alkolsüz içeceklerin, baharatların alımını satımını pazarlamasını yapmak ve bunların bayiliklerini almak.

5. Her türlü; kozmetik ürünleri, parfümeri, temizlik ve hijyen ürünleri ile konfeksiyen ve tekstil ürünlerinin alış ve satışını pazarlamasını yapmak, bu işler için gerekli işyeri, dükkan stand, reyon açmak, işletmek, işlettirmek, kiraya vermek. Devralmak veya devretmek.

6. Mağazada satışa sunulan mamüllerin aynı zamanda ambalajının paketlemesini (peynir-zeytin-yumurta-bakliyat-toz şeker-kuruyemiş-meyve-sebze gibi mamüller) yapacaktır. Bunları yapmak için gerekli alet edevat makine ve tesisatları alacaktır. Gerektiğinde yurt dışından ithal edebilecektir.

7. Her türlü işyeri, okul ve kırtasiye malzemesi, gazete, dergi, kitap almak ve satmak, pazarlamasını yapmak.

8. Her türlü elektronik ve elektrikli dayanıklı tüketim malzemelerinin alımı, satımı, pazarlamasını yapmak

9. Her türlü turistik ve hediyelik eşya, alım satımı yapmak,

Madde 2:

PETROL VE OTOMOTİV :

Her türlü motorlu ve motorsuz kara , hava , deniz taşıtlarının ve başta inşaat ve sanayi sektöründe olmaz üzere diğer sektörlerde kullanılabilecek olan  iş makinalarının alımı , satımı ve bunların kiralanmasını yapmak. Denilmektedir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
52 09/07/2020 2020-044

Meclis Üyeleri Ali AYYILDIZ, Halil Doğukan EROĞLU ve Yalçın KAYA’ nın 09/07/2020 tarih ve E.11370 sayılı, Yazılı Önergede;

İlçemizde Meclisinde daha önce kararı alınan Kentsel Dönüşüm Komisyonu ve Engelsiz Tire Komisyonu kurulması ve belirtilen komisyonlar üye seçimi yapılmasını talep ediyorum. Gereğini arz ederim. Denilmektedir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
53 06/07/2020 2020-043

Başkanlık Makamınca Meclisimize sevk olunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 22/06/2020 tarih ve E.8424 sayılı Önergede;

Belediyemiz tarafından taslak olarak hazırlanan ve istişari görüş alınmak üzere Sayıştay Başkanlığına gönderilen “İzmir İli Tire Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği” ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 16.03.2020 tarih ve E.68792 sayılı cevap yazısı gereği taslakta gerekli görülen değişikler yapılarak; yönetmeliğimiz hakkında Belediye Meclisince kabulünden sonra 3011 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde yer alan “Mahalli idarelerce düzenlenen ve bu idarelerin yetki ve görev alanlarına giren yönetmelikler, mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan olunur” hükmü doğrultusunda yayımının yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (b) bendi ve 18. Maddesinin (m) bendi gereğince Sayın Meclis Heyetimizce gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
54 06/07/2020 2020-042

Başkanlık Makamınca Meclisimize sevk olunan Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30/06/2020 tarih ve E.8805 sayılı  Önergede;

5393 Sayılı Belediye Kanununun faaliyet raporu başlıklı 56.maddesi ” 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir” denilmektedir. İçişleri Bakanlığı'nın Kovid-19'la mücadele kapsamındaki  26.03.2020 tarih ve E.5887 sayılı Genelgesine istinaden, büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile İl Genel Meclislerinin Nisan, Mayıs, Haziran  ayı toplantıları ertelenmiş olup Faaliyet raporunun temmuz ayında yapılacak Belediye Meclis toplantısında görüşülmesi kararlaştırılmıştır.  17.03.2006 tarih 26111 sayılı Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik'in 1. Maddesi ve  yine aynı maddenin Ek-1'in de belirtilen "Birim ve idare raporlarının şekil başlığı altında verilen içeriğe uygun hazırlanmalıdır." denilmektedir. Tire Belediyesi'nin 2019 yılı Faaliyet Raporu bahse konu yönetmeliğin ilgili hükümlerin de belirtilen şekil ve esaslara uygun olarak hazırlanmış yazımız ekinde sunulmuştur. İlgili raporun Sayın Meclis Heyetince  görüşülmesini arz ederim. Denilmektedir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
55 06/07/2020 2020-041

Başkanlık Makamınca Meclisimize sevk olunan Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 10/06/2020 tarih ve E.7693 sayılı Önergede;

535393 Sayılı Belediye Kanununun İhtisas Komisyonları başlıklı 24. maddesinin ''Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.'' hükmü doğrultusunda görev süreleri sona eren ve kanunen kurulması zorunlu komisyonlarla birlikte;

 Plan ve Bütçe Komisyonu

Çevre ve Sağlık Komisyonu

Tarım ve Orman Komisyonu

İmar ve Şehircilik Komisyonu

Hukuk Komisyonu

Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu

Kültür ve Turizm Komisyonu

Gayrimenkul Değer Tespit Komisyonuna

Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu'dur.

Nisan 2020 de yapılacak Meclis Toplantısında belirlenmesi gereken İhtisas Komisyonları ve üyeleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 26/03/2020 tarih ve E.5887 sayılı Genelgesine göre, Belediye Meclislerinin Nisan, Mayıs, Haziran ayı toplantıları ertelenmiştir. Bu nedenle Temmuz 2020 Meclis Toplantısında yukarıda adları yazılı İhtisas Komisyonlarının görev sürelerinin Dokuz (9) ay (2021 yılı Nisan ayı ilk meclis toplantısına kadar) olarak belirlenmesine ve İhtisas Komisyonlarının beş (5) kişiden oluşturulması hususunda; Sayın Meclis Heyetince gerekli kararın alınmasını arz ederim.93 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinde '' Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, mali hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur'' hükmü ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesinde ''Meclis Mahalli İdareler seçiminden sonraki ilk toplantısında üyeler arasından gizli oyla kanunda belirtilen sayıda encümen üyelerini seçer. Seçilen bu üyeler gelecek yılın aynı ayına kadar görev yapar ve her yıl o ayda encümen seçimleri yenilenir'' hükmü doğrultusunda; Encümen Üyesi olarak görev yapmakta olan Meclis Üyelerinin görev süreleri sona ermiştir. Nisan 2020 de yapılacak Meclis Toplantısında seçilmesi gereken Encümen Üye Seçimi,  Kovid-19'la mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 26/03/2020 tarih ve E.5887 sayılı Genelgesine göre, Belediye Meclislerinin Nisan, Mayıs, Haziran ayı toplantıları ertelenmiştir. Bu nedenle Temmuz 2020 Meclis Toplantısında gizli oylamayla, Meclis Üyeleri arasından, Belediye Encümene iki (2) üye seçilmesi ve görev sürelerinin 9 ay (2021 yılı Nisan ayı  ilk meclis toplantısına kadar) olarak belirlenmesi hususunda;  Sayın Meclis Heyetince gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
56 06/07/2020 2020-040

Başkanlık Makamınca Meclisimize sevk olunan Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 10/06/2020 tarih ve E.7692 sayılı Önergede;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinde '' Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, mali hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur'' hükmü ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesinde ''Meclis Mahalli İdareler seçiminden sonraki ilk toplantısında üyeler arasından gizli oyla kanunda belirtilen sayıda encümen üyelerini seçer. Seçilen bu üyeler gelecek yılın aynı ayına kadar görev yapar ve her yıl o ayda encümen seçimleri yenilenir'' hükmü doğrultusunda; Encümen Üyesi olarak görev yapmakta olan Meclis Üyelerinin görev süreleri sona ermiştir. Nisan 2020 de yapılacak Meclis Toplantısında seçilmesi gereken Encümen Üye Seçimi,  Kovid-19'la mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 26/03/2020 tarih ve E.5887 sayılı Genelgesine göre, Belediye Meclislerinin Nisan, Mayıs, Haziran ayı toplantıları ertelenmiştir. Bu nedenle Temmuz 2020 Meclis Toplantısında gizli oylamayla, Meclis Üyeleri arasından, Belediye Encümene iki (2) üye seçilmesi ve görev sürelerinin 9 ay (2021 yılı Nisan ayı  ilk meclis toplantısına kadar) olarak belirlenmesi hususunda;  Sayın Meclis Heyetince gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
57 06/07/2020 2020-039

Başkanlık Makamınca Meclisimize sevk olunan Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 10/06/2020 tarih ve E.7681 sayılı Önergede;

5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclis Toplantısı başlıklı 20. maddesinde ''Meclis görüşmeleri görevlilerce tutanağa geçirilir, başkan ve katip üyeler tarafından imzalanır. Toplantılar, Meclisin kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir.'' denilmektedir. Tire Belediye Meclisince gerçekleştirilecek toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesini ve katılımcı kent yönetimi anlayışının bir gereği olarak Meclis toplantılarının internet ortamında Tire Belediyesinin resmi sosyal medya hesaplarından ve web sayfasından canlı yayınlama hususunda; Sayın Meclis Heyetince gerekli kararın alınmasını arz ederim.Denilmektedir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
58 06/07/2020 2020-038

5393 Sayılı Belediye Kanununun 68.Maddesi’nin 1.fıkrası’n da “Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir” hükmüne yer verilmiştir. Bu kapsamda  Belediye Meclisinin 07.02.2020 tarih ve 48461740-05-15 sayılı kararı ile Kamu ve Özel Bankalar ile İller Bankasından 7.450.000,00-TL (Yedi milyon dört yüz elli bin Türk Lirası) kredi kullanmak suretiyle borçlanılmasına karar verilmiş olup,borçlanma ile ilgili tüm işlemleri yapmak ve sözleşme ve evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı Salih Atakan DURAN’ a yetki verilmesini dair alınan karar.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
59 13/04/2020 2020-037

Devlet Malzeme Ofisinden 1 adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör İş Makinesi (çalışma ağırlığı yaklaşık 21.000 kg),1 adet Lastik Tekerlekli Kazıcı-Yükleyici (Beko Loder) satın alınmasına, satın alınacak iş makineleri ile ilgili tüm iş ve işlemlerin yapılabilmesine dair karar.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
60 13/04/2020 2020-036

Yunusemre Belediyesi tarafından Tire Belediyesine bedelsiz olarak hibe edilen 1 (Bir) adet Çöp Toplama Aracının devir teslim işlemleri ile aracın ruhsat ve plaka çıkarma işlemleri için Belediyemiz Temizlik İşleri Müdür Vekili Tarık BOLPAÇA’ nın görevlendirilmesine dair karar.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
61 13/04/2020 2020-035

2005 Model Liebherr Marka Lastik Tekerlekli Ekskavatör, A904 Kırıcı. konu İş Makinesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre satılabilmesi için Belediye Encümenine, ayrıca İş Makinesinin devri için Tire Belediye Başkanı Salih Atakan DURAN' a  veya görevlendireceği yönetici sıfatı bulunan bir personele yetki verilmesine dair karar.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
62 06/03/2020 2020-034

Belediye Meclisimizin 02.03.2020 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen  Başkanlık  Önergesine  ilişkin, 05/03/2020 tarihli  Komisyon  Raporunda;      

Belediye Meclisimizin 02/03/2020 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilen, 02.03.2020 tarih ve E.3488 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi; Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 05.03.2020 tarihli toplantısında incelendi. “Tire Belediye Meclisi’nin 06.01.2020 tarih ve 05 sayılı Meclis Kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonu’nda 5393 Sayılı Belediye Kanunun ‘’Denetim Komisyonu’’ başlıklı 25.Maddesinde ‘’Denetim Komisyonunda kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir, denetim komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı Belediye Meclisinde belirlenir.’’ denilmektedir. Bu nedenle Belediyemiz Denetim Komisyonunda çalıştırılacak kişinin 17.02.2020 tarihindeki Denetim Komisyonu toplantısında Mali Müşavir Ali AYDEMİR isimli şahsın 18(on sekiz) gün süre ile görevlendirilmesi Belediye Meclisine sunulmak üzere belirlenmiş olup; Denetim Komisyonu dışarıdan görevlendirilen kişilere 2.000 gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayısı çarpımı sonucu bulunan günlük brüt 292.12.-TL tavan tutarın hesaplandığı, Belediye Meclisinde ödenecek miktarın, çalışacak uzman kişinin ve süresinin belirlenmesi konusunda; Sayın Meclis Heyetince  gerekli kararın  alınmasını arz ederim.’’  Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 05.03.2020 tarihli toplantısında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge, Ali Aydemir’in 17(on yedi) gün süre ile görevlendirilmesi ve brüt 4.966.07.-TL (dörtbin dokuzyüz altmışaltı lira yedi kuruş) ücret ödenmesi şeklindeki görüşü doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 5393 Sayılı  Belediye Kanununun 25.maddesi kapsamında Belediye Meclisimizin 06/03/2020  tarihli 2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
63 06/03/2020 2020-033

Belediye Meclisimizin 02.03.2020 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 05.03.2020 tarihli Komisyon Raporunda;   Belediye Meclisimizin 06/03/2020  tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 24/02/2020 tarih ve E.2995 sayılı  Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi; Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 05.03.202 tarihli toplantısında incelendi. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddelerinde belirtildiği şekilde bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında bütçede tertibi bulunmayan, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesi içinde 46. 35. 30. 37. 08. 2. 0. 5. 05. 04. 09. 01 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler tertibinin açılmasına ve bu tertibe Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesi içindeki 46. 35. 30. 02. 01. 1. 1. 5. 05. 04. 09. 01 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler kaleminden 50.000,00-TL (Ellibin Türk Lirası), İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütçesine 46. 35. 30. 34. 06. 1. 0. 5. 03. 01. 08. 01 Metal Ürünü Alımları tertibinin açılması ve bu tertibe yine İmar ve Şehircilik Müdürlüğü içindeki 46. 35. 30. 34. 06. 1. 0. 5. 03. 05 Hizmet Alımları kaleminden 100.000,00-TL (Yüzbin Türk Lirası) aktarım yapılmasına ihtiyaç vardır. Sayın Meclis Heyetince gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 06/03/2020 tarihli toplantısında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddeleri kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge ilgili birimince teklif edildiği şekilde oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Komisyon Raporu, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddeleri kapsamında Belediye Meclisimizin 06.03.2020 tarihli 2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
64 06/03/2020 2020-032

Meclisimizin 03.02.2020 tarihli toplantısında İmar, Tarım ve Orman Komisyonlarına havale Başkanlık Önergesine ilişkin, İmar Komisyonunun 04.03.2020, Tarım ve Orman Komisyonunun 06.03.2020 tarihli Komisyon Raporlarında.

Belediye Meclisimizin 03.02.2020 tarihli toplantısında İmar, Tarım ve Orman Komisyonlarımıza havale edilen, 29.01.2020 tarih ve E.1437 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi, İmar Komisyonumuzun 04.03.2020, Tarım ve Orman Komisyonumuzun 06.03.2020 tarihli toplantılarında incelendi.  Şehrimiz Eskioba Mahallesi 815 ve 828 parsel taşınmazların maliki olan Ayhan SAVAŞAN yan parselde bulunan Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Eskioba Mahallesi 814 parsel sayılı 1701 m2 sahalı taşınmazı satın almak istemektedir. Buna istinaden bahse konu taşınmaz satışına ilişkin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi kapsamında taşınmaz mal satımına karar vermek Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında olduğu; Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.01.2020 tarih ve E.1437 sayılı önergesinde, İmar Komisyonumuzun 04/03/2020 tarihli ve Tarım Komisyonumuzun 06.03.2020 tarihli toplantılarında incelenmiş olup;  Eskioba Mahallesi 814 parsel sayılı 1701 m2 sahalı taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre satılmasına, söz konusu önerge, ilgili birimince teklif edildiği şekilde oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Komisyon Raporları, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporların, İmar, Tarım ve Orman Komisyonlarından geldiği şekilde kabulüne,  Belediye Meclisimizin 06/03/2020 tarihli  2. Birleşiminde, oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
65 06/03/2020 2020-031

Belediye Meclisimizin 03.02.2020 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 05.03.2020 tarihli Komisyon Raporunda;            

Belediye Meclisimizin 03.02.2020 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen 22.01.2020 tarih ve E.1050 sayılı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi, İmar Komisyonumuzun 05.03.202 tarihli toplantısında incelendi. Tamamı Köy Meydanı içerisinde kalan Şehrimiz Saruhanlı Mahallesi 126 ada 2 parselde bulunan gayrimenkullün 3194 Sayılı Kanunun 10. Maddesinde “Belediyeler; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri görüşleri esas alınmak üzere meclis toplantısına katılır. Bu programlar, belediye meclisince kabul edildikten sonra kesinleşir. Bu program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluşlarına bildirilir. Beş yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri ilgili kamu kuruluşları, bu program süresi içinde kamulaştırırlar. Bu amaçla gerekli ödenek, kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur. İmar programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince kısıtlama konulan gayrimenkuller kamulaştırılıncaya veya umumi hizmetlerle ilgili projeler gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar devam eder.” Saruhanlı Mahallesi 126 ada 2 parselde bulunan gayrimenkullün bulunan gayrimenkuller 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına ilavesinin yapılması önerisi”  İmar Komisyonumuzun 05.03.2020 tarihli toplantısında, Şehrimiz Saruhanlı Mahallesi 126 ada 2 parselde bulunan gayrimenkullün 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına alınmasına oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Komisyon Raporu, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 5393 Sayılı  Belediye Kanununun 15/h maddesi kapsamında Belediye Meclisimizin 06.03.2020  tarihli 2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
66 06/03/2020 2020-030

Meclisimizin 02.03.2020 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 04.03.2020 tarihli Komisyon Raporunda; Belediye Meclisimizin 03.02.2020 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen; 26.02.2020 tarih ve E.3256 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi, İmar Komisyonumuzun 04.03.2020 tarihli toplantısında incelendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü’nün 29/01/2020 tarih ve 8044 sayılı yazılarına istinaden Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Bahariye Mahallesi 956 ada 3 parsel sayılı 156,00 m2 taşınmazın 48,98 m2 lik kısmında olmak üzere içme suyu kuyusu açılması hususunda; 5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisinin Görev ve yetkileri başlıklı, 18/e maddesi “Taşınmaz mal alımına, satımına takasına tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek, “ uyarınca taşınmaz mal tahsisine karar vermek Belediye Meclisinin görev ve yetkisi dâhilindedir.” Şehrimiz Bahariye Mahallesi 956 ada 3 parsel sayılı 156,00 m2 sahalı taşınmazın 48,98 m² lik kısmında olmak üzere içme suyu kuyusu açılması amacıyla İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ ne Tahsisine İmar Komisyonumuzca oybirliği uygun bulunmuştur.

Denildiğinden; Yukarıda metni yazılı İmar Komisyonu raporu, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun, İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne,5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi kapsamında Belediye Meclisimizin 06.03.2020 tarihli 2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
67 06/03/2020 2020-029

Meclisimizin 02.03.2020 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 05.03.2020 tarihli Komisyon Raporunda;

Belediye Meclisimizin 03.02.2020 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen; 25.02.2020 tarih ve E.3142 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi, İmar Komisyonumuzun 05.03.2020 tarihli toplantısında incelendi. Koruma Amaçlı Onaylı imar planı içerisinde (TT2) Turizme Yönelik Ticaret İmarlı bulunan Kültür Varlıkları ve Anıtlar Kurulu tarafından belirlenen fonksiyonda kullanmak üzere;  Şehrimiz Kurtuluş Mahallesi 207 ada 3, 4 ve 8 parsellerde bulunan gayrimenkulleri 3194 Sayılı Kanunun 10. Maddesinde “Belediyeler; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri görüşleri esas alınmak üzere meclis toplantısına katılır. Bu programlar, belediye meclisince kabul edildikten sonra kesinleşir. Bu program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluşlarına bildirilir. Beş yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri ilgili kamu kuruluşları, bu program süresi içinde kamulaştırırlar. Bu amaçla gerekli ödenek, kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur. İmar programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince kısıtlama konulan gayrimenkuller kamulaştırılıncaya veya umumi hizmetlerle ilgili projeler gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar devam eder.” Kurtuluş Mahallesi 207 ada 3, 4 ve 8 parsellerde bulunan gayrimenkuller 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına ilavesinin yapılması önerisi; Yukarıda metni yazılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.02.2020 tarih ve E.3142 sayılı önergesinde, İmar Komisyonumuzun 05/03/2020 tarihli toplantısında, Şehrimiz Kurtuluş Mahallesi 207 ada 3, 4 ve 8 parsel sayılı Koruma Amaçlı Onaylı imar planı içerisinde kalan gayrimenkuller 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına  alınmasına kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge, ilgili birimince teklif edildiği şekilde oybirliği  ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 3194 Sayılı Kanunun 10. Maddesi kapsamında Belediye Meclisimizin 06.03.2020 tarihli 2. Birleşiminde, oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
68 06/03/2020 2020-028

Belediye Meclisimizin  02/03/2020  tarihli  toplantısında  İmar Komisyonuna  havale  edilen Başkanlık  Önergesine  ilişkin, 05/03/2020 tarihli  Komisyon  Raporunda;

Belediye Meclisimizin 02.03.2020 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, 24/02/2020 tarih ve E.3012 sayılı  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi; İmar Komisyonumuzun 05.03.2020 tarihli toplantısında incelendi. Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan  Şehrimiz İpekçiler  Mahallesi 1566 ada 6 parsel sayılı 367,88  m2 sahalı A-4 Taks; 0,30 Kaks; 1,20 İmarlı  gayrimenkulde bulunan 2292/2400 hissenin  satışının yapılabilmesine  istinaden; 5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı, 18/e maddesi  "Taşınmaz mal alımına,  satımına takasına tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek, "uyarınca taşınmaz mal tahsisine karar vermek Belediye Meclisinin görev ve yetkisi dahilindedir." 

Şehrimiz İpekçiler Mahallesi 1566 ada 6 parsel sayılı 367,88 m2 sahalı gayrimenkulde bulunan 2292/2400 hissenin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılabilmesi oyçokluğu ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Komisyon Raporu, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi kapsamında Belediye Meclisimizin 06/03/2020 tarihli 2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
69 06/03/2020 2020-027

Meclisimizin 02.03.2020 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 05.03.2020 tarihli Komisyon Raporunda;            

Belediye Meclisinin 02.03.2020 tarihli toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen, 26.02.2020 tarih ve E.3257 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi, İmar Komisyonumuzun 05.03.2020 tarihli toplantısında incelendi. Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan Şehrimiz Cumhuriyet Mahallesi 1669 ada 3 parsel sayılı 2016,32 m2 sahalı A-5 Taks ;0,30 Kaks; 1,50 İmarlı gayrimenkulün kat karşılığı ihaleye çıkılabilmesine istinaden ;5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı, 18/e maddesi “Taşınmaz mal alımına, satımına takasına tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazsın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek, “ uyarınca taşınmaz mal tahsisine karar vermek Belediye Meclisinin görev ve yetkisi dahilindedir. şehrimiz Cumhuriyet Mahallesi 1669 ada 3 parsel sayılı 2016,32 m2 sahalı gayrimenkulün kat karşılığı ihaleye çıkılması İmar Komisyonumuzca oybirliği uygun bulunmuştur. Denildiğinden;

Yukarıda metni yazılı İmar Komisyonu raporu, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun, Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne,5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi kapsamında Belediye Meclisimizin 06.03.2020 tarihli 2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
70 06/03/2020 2020-026

Meclisimizin  04/11/2019  tarihli  toplantısında  İmar Komisyonuna  havale  edilen  04.11.2019 tarihli AK Parti Meclis Üyesi Ali AYYILDIZ’ın yazılı önergesine ilişkin, 05/03/2020  tarihli  Komisyon  Raporunda;

Belediye Meclisimizin 04/11/2019  tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen,  04.11.2019 tarihli dilekçe ile   Meclis Üyesi Ali AYYILDIZ ‘ ın önergesinde; Şehrimiz Atatürk Mahallesi, Maltepe Mevkii,31L-Ic ve 31L-IVb paftalarında ,1766 ada,1 parselde bölgenin ihtiyacına yönelik ibadet yerine ihtiyaç duyulmuştur. Emlak ve İstimlak ve İmar ve Şehircilik Müdürlüklerinin koordineli bir şekilde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği çalışmalarının yapılması, Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Meclis Üyesi Ali AYYILDIZ ‘ ın önergesinde, İmar Komisyonumuzun 05/03/2020 tarihli toplantısında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge, ilgili birimince teklif edildiği şekilde oybirliği  ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Komisyon Raporu, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, Belediye Meclisimizin 06/03/2020 tarihli 2. Birleşiminde, oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
71 06/03/2020 2020-025

Belediye Meclisimizin 02.03.2020 tarihli toplantısında İmar Komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ifadeli 27/02/2020 tarih ve E.3320 sayılı Başkanlık Önergesinde; Şehrimiz Fatih mahallesi, Emir Kuyusu Mevkii ,31L-IV a ve 31L-IVb paftalarında ,1691 ada 1 ve 6 parsellerin yapılaşma düzeni; ayrık nizam 5 kat, yan bahçe çekme mesafesi 7 metredir.Takb:0,30 ve Kaks :1,50 aynı kalmak koşuluyla ;”1691 adanın Demokrasi caddesinden cephe alan kısmında ve komşu parsel yapı yaklaşma mesafeleri zorunluluk halinde 5.00 metreye kadar düşürülebilir” şeklinde plan notu değişikliğiyle hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı Değişikliği 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/c ve 24.Maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b kapsamında, incelenerek İmar Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Komisyon Raporu, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup;  söz konusu raporun, İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne,5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c ve 24. maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b kapsamında, Belediye Meclisimizin 06.03.2020 tarihli 2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
72 06/03/2020 2020-024

Meclis Üyeleri Mehmet PINAR, İsmail TAPKIN, Arif DEMİRKAN, Okan ÇULHA ve Hasan ÇELTİK’ in 02/12/2019 tarihli Belediye Meclisimize vermiş oldukları yazılı önergelerine ilişkin; 04.03.2020 tarihli İmar Komisyon Raporunda;  Tire Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 19.07.2019 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilen güzergah, İzmir Büyükşehir Belediyesi teknik elemanlarının yerinde incelemeleri üzerinde yolun tek tarafına 2.500 metre geliş-gidiş şeklinde Bisiklet Yolu yapılabileceği bildirilmiştir.

Komisyonumuzca alınacak Meclis kararıyla konunun İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkili kurumlarınca görüşülerek gerekli çalışmanın yapılmasına oybirliği karar verildi. Denildiğinden;

Yukarıda metni yazılı İmar Komisyonu raporu, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, Belediye Meclisimizin 06.03.2020 tarihli 2.Birleşiminde oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
73 06/03/2020 2020-023

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli 06/03/2020 tarihli ve E.3820 sayılı Önergede; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Muhtelif Mahallelerde bulunan taşınmazların 5 yıla kadar kiraya verilebilmesi amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanununun, Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin e) bendinde 3(üç) yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek “ hükmü gereği  Belediye Encümenine yetki verilebilmesi hususunda; Konunun  Sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.

 Denilmektedir.

 Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Muhtelif Mahallelerde bulunan taşınmazların 5 yıla kadar kiraya verilmesi hususunun; 5393 Sayılı Belediye Kanununun18/e maddesi kapsamında Belediye Encümenine yetki verilmesine, Belediye Meclisimizin 06/03/2020 tarihli 2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
74 02/03/2020 2020-022

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli 25/02/2020 tarihli ve E.3169 sayılı Önergede;

Tire Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarih ve 252 sayılı Meclis Kararı ile Ege Üniversitesinin 08.08.2018 tarih ve E.63272 sayılı yazılarına istinaden Turan Mahallesi 1280 ada  1 parseldeki taşınmazın içinde bulunan binanın Öğrenci Yurdu olarak Ege Üniversitesine tahsisi yapılmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18-e) maddesinde "Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. " Meclisimizin yetkileri arasındadır denilmektedir. Bahse konu 2018-252 Sayılı Meclis kararının iptal edilerek tahsis işleminin kaldırılması hususunda Sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlık makamınca okutularak görüşülmüş olup; söz konusu önergenin birimince teklif edildiği şekilde kabulüne,5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereği, meclisimizce 02/03/2020 tarihli 1. Birleşiminde  oybirliği  ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
75 02/03/2020 2020-021

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli 26/02/2020 tarihli ve E.3261 sayılı Önergede;

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 126. mad. ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Ek Mad.20. ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslara İlişkin Tebliğde yer alan; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerin personel çalıştırılmasına dayalı hükmü gereğince kurulmuş olanTire Belediye Personel A.Ş.’nin şirket işleri ve idaresinin yürütülebilmesi için Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 15/05/2019 tarih ve 431.04 sayılı "Belediye Şirketleri" konulu genelgesinde; Belediye şirketlerinin yönetim kurulunun  belediye meclisince belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir.  Sayın Meclis Heyetimizce Tire Belediyesi Personel A.Ş."nin Genel Kurulunda Tire Belediyesi Tüzel Kişiliğini temsilen Tire Belediye Başkan Yardımcısı H.Doğukan EROĞLU'nun ve 2 kişilik Yönetim Kurulu Üyesinin belirlenmesi konusunun Sayın Meclis Heyetince görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.

 Denilmektedir. 

Yukarıda metni yazılı önerge Başkanlık makamınca okutularak görüşülmüş olup;

Tire Belediyesi Personel A.Ş."nin Genel Kurulunda Tire Belediyesi Tüzel Kişiliğini temsilen ve Tire Belediyesi Personel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı olarak Tire Belediye Başkan Yardımcısı Halil Doğukan EROĞLU’ nun seçilmelerine, Belediye Meclis Üyesi Görkem ORUCAK ve Belediye Hukuk İşleri Müdürü Mustafa Akın GÖZEGER’ in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine, Belediye Meclisimizin 02/03/2020 tarihli 1. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
76 07/02/2020 2020-020

Belediye Meclisimizin 03.02.2020 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen,Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğü ifadeli 31.01.2020 tarih ve E.1584 sayılı Başkanlık Önergesinde; Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Tire Halk Eğitimi Merkezinin ortak yürüttüğü protokol gereğince okul öncesi eğitim faaliyetleri kapsamında eski Sağlık Meslek Lisesi binasında mevcut olan Asım Arar, Suratlı, Gökçen Mahallesi ve TOKİ Şehit Mehmet Çağlar Bölük İlköğretim Okulunda yer alan Anne Çocuk Gelişim Merkezlerinde eğitim gören 02-06 yaş grubundaki yaklaşık 125 öğrencimizin 2019-2020 eğitim öğretim  yılında beslenme, ısınma, kırtasiye malzemesi, çocuk oyun grupları, yılsonu etkinlikleri, karne törenleri ve binanın bakım-onarım, döşeme, demirbaş vb. giderlerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesinden karşılanması hususunda Belediyemiz Meclisi tarafından görüşülüp, karara bağlanmasını arz ederim. Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 07/02/2020 tarihli toplantısında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75/c maddesi kapsamında incelenmiş olup; oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
77 07/02/2020 2020-019

Belediye Meclisimizin 03/02/2020 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ifadeli 31/01/2020 tarih ve E.1580 sayılı Başkanlık Önergesinde; Tire Belediye Meclisinin 02/12/2019 tarihli toplantısında alınan 241 sayılı Meclis Kararı ile ilçemizin muhtelif yerlerinde bulunan, çeşitli ebatlarda olan ilan ve reklam tabelalarının, metrekaresi haftalık 25-TL. olarak belirlenmiştir.  Ancak, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ve ilçemiz şartlarında belirlenen bu rakamın yüksek olması sebebiyle yeniden tarife belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu sebeple Tire Belediye Meclisince alınan 2019-241 sayılı Meclis Kararının iptal edilerek belirtilen yerlerin aşağıda belirtilmiş tarife üzerinden  Sayın Meclis Heyetince görüşülerek karar verilmesini arz ederim. Haftalık  = (m2 x 10 TL).Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 07/02/2020 tarihli toplantısında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi kapsamında incelenmiş olup oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
78 07/02/2020 2020-018

Belediye Meclisimizin 03.02.2020 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli 29.01.2020 tarih ve E.1436 sayılı Başkanlık Önergesinde; İlçemizde ikamet eden İbrahim EMSEN ’in 20.01.2020 tarih ve 975 sayılı dilekçesindeki talebi doğrultusunda konu hakkında yapılan araştırma ve inceleme neticesinde Belediye Kanununu 5393 Sayılı kanunun 14. Maddesinde yer alan “Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır” hükmü gereğince ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın ailelerinde 18 yaşına gelmemiş bakmakla yükümlü oldukları dezavantajlı bireylerinin bulunması durumunda  uygulanmakta olan indirimli Evsel Katı Ücret tarifesinden faydalandırılması hususunun plan ve bütçe komisyonundan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
79 07/02/2020 2020-017

Belediye Meclisimizin 03.02.2020  tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen,Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli 20.01.2020 tarih ve E.894 sayılı  Başkanlık Önergesinde;  İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 10/05/2018 tarih 71188846-010.06.01-E.10610 sayılı yazısına istinaden 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre tahakkuk eden Emlak Vergisinin taksit dönemleri içinde (1. taksit Mart, Nisan, Mayıs aylarında, 2. taksit Kasım ayında) ödeneceği belirtilmiştir. Yine Kanunda İlan ve Reklam Vergisi tarifesinin (1), (2) ve (4) üncü bentlerinde yer alan yıllık ilan ve reklamlara ait verginin Emlak Vergisi Dönemlerinde 2 eşit taksitle alınmasına ilişkin olarak Belediye Meclislerine yetki verilmiştir. Bu çerçevede Tire Belediye Meclisince yıllık İlan ve Reklam Vergisinin, Emlak Vergisi ödeme dönemlerinde alınmasına yönelik karar alınarak uygulamanın bu yönde yürütülmesi konusunda gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 07/02/2020 tarihli toplantısında, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında incelenmiş olup ; söz konusu önerge, ilgili birimce teklif edildiği şekilde oybirliği ile uygun bulunmuştur.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
80 07/02/2020 2020-016

05.02.2020 Tarih  48461740-03-01-100 Sayılı Belediye Encümen kararıyla ve oluşturulan tespit komisyonu tarafından aşağıda belirtilen  6 (Altı) adet iş makinasının faydalı kullanım ömrünü tamamladığı, fakat çalışır  durumda olduğu, ancak tamir, bakım ve  yedek parça yönünden yüksek maliyet çıkardığı sık sık arıza yaptığı tespit edilmiş olup; bahse konu iş makinalarının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre satılabilmesi için Belediye Encümenine, ayrıca iş makinalarının devri için Tire Belediye Başkanı Salih Atakan DURAN' a  veya görevlendireceği yönetici sıfatı bulunan bir personele yetki verilmesi

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
81 07/02/2020 2020-015

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 68. Maddesi'nin 1. Fıkrası'nda "Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir" hükmüne yer verilmiştir. Bu kapsamda, belediyemizce hizmetlerin aksatılmadan yerine getirilmesi için borçlanmaya ihtiyaç duyulmuştur.Kamu ve Özel Bankalar ile İller Bankasından, 7.450.000,00-TL.(yedimilyondörtyüzellibin Türk Lirası) kredi kullanımı için Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
82 07/02/2020 2020-014

5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi ve 22/02/2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümlerine dayanarak oluşturulan norm kadromuz, 02/04/2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmiştir. Kurumumuz norm kadrosunda münhal bulunan, 1 adet A.H. Sınıfı 1.Derece “Avukat” Kadrosunda ve 1 adet T.H.S.  1.Derece "Mühendis" kadrosunda 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesine göre tam zamanlı sözleşmeli olarak 2020 Mali yılı içerisinde çalıştırılacak personele ödenecek aylık ücretin, Maliye Bakanlığının 2020 yılı için açıkladığı  (1) sayılı cetvele göre taban rakamları üzerinden belirlenmesine, Belediye Meclisimizin 07/02/2020 tarihli  2. Birleşiminde oybirliği ile karar verildi.

 

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
83 07/02/2020 2020-013

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve 22.02.2007 tarih 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak oluşturulan norm kadromuz, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 02.04.2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlendiğinden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümlerinde “Norm Kadro İlke ve Standartları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde Belediye Meclisi kararıyla belirlenir” denildiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince (II) Sayılı Cetvelde düzenlendiği şekliyle, T.H. Sınıfı 5.Derece ‘’Mühendis ‘’ kadrosunun kaldırılarak,  yerine T.H. Sınıfı 1 Derece ‘’Mühendis ‘’ kadrosunun ihdasına

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
84 07/02/2020 2020-012

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve 22.02.2007 tarih 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak oluşturulan norm kadromuz, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 02.04.2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlendiğinden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümlerinde “Norm Kadro İlke ve Standartları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde Belediye Meclisi kararıyla belirlenir” denildiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince (I) Sayılı Cetvelde düzenlendiği şekliyle, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 1 adet 1.Dereceli ‘’Avukat’’ kadrosunun  ihdasına

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
85 03/02/2020 2020-011

Belediyemiz Meclisimizin 06/01/2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ifadeli 03/01/2020 tarihli ve E.80  Sayılı Başkanlık Önergesinde;  ’5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediyenin yetki ve imtiyazları başlığı adı altında 15/b bendinde Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak kanunlarda belirtilen cezaları vermek ve 5393 Sayılı Belediyeye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlığı 18/m bendinde Belediye tarafından çıkartılacak  yönetmelikleri kabul etmek denilmektedir. Bu sebeple ilçemizde bulunan dar gelirli yoksul, muhtaç, engelli, kimsesiz, öğrenci ve bunların  dışında  yardıma muhtaç olan vatandaşlarımıza kanun ve mevzuatlar doğrultusunda gerekli ayni ve nakdi yardımın yapılabilmesi için Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği’nin çıkarılması ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu yönetmelik için Sayın Meclis Heyetince gerekli kararın alınmasına arz ederim. Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Hukuk Komisyonumuzun 29/01/2020 tarihli toplantısında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m  maddesi kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge “6085 sayılı Sayıştay Kanunun 27.maddesinin 4.fıkrası gereği Sayıştay’ın istişari görüşünün alınması için Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği’nin Sayıştay Başkanlığı’na gönderilmesi” görüşü doğrultusunda  komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
86 03/02/2020 2020-010

Belediyemiz Meclisimizin 06/01/2020 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonumuza havale edilen  Koordinasyon İşleri Müdürlüğü ifadeli 03/01/2020 tarihli ve E.79 Sayılı Başkanlık önergesinde; ’’5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediyenin yetki ve imtiyazları başlığı adı altında 15/b bendinde Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak kanunlarda belirtilen cezaları vermek ve 5393 Sayılı Belediyeye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlığı 18/m bendinde Belediye tarafından çıkarılan yönetmelikleri kabul etmek denilmektedir. Bu sebeple 02.10.2019 tarih ve 226-227 sayılı kararlar ile kurulan Koordinasyon İşleri Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri kanun ve mevzuatları uygun yürütülmesi için Koordinasyon İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin çıkarılmasına ihtiyaç duyulmuştur .İlgili madde gereğince sayın meclis heyetince gerekli kararın alınmasına arz ederim. Denilmektedir. Yukarıda metni yazılı Başkanlık Önergesi, Hukuk Komisyonumuzun 29/01/2020 tarihli toplantısında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m  maddesi kapsamında incelenmiş olup; söz konusu önerge, ilgili birimince teklif edildiği şekilde oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.     

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
87 03/02/2020 2020-009

24.01.2020 tarihinde Elazığ  ve Malatya illerinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve bu zor günlerde Türk Milletinin Birlik ve Beraberlik ruhuna atfen yanlarında olduğumuzu göstermek amacıyla Tire Belediye Başkanlığınca 5393 Sayılı Belediye Kanununun Acil  Durum Planlaması başlıklı 53.Maddesinde ''Belediye, belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlanabilir'' hükmü gereği AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)'a 12.000.00-TL (onikibin Türk Lirası) nakdi yardım yapılması

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
88 21/01/2020 2020-008

İlçemizde bulunan dar gelirli, yoksul, muhtaç, engelli, kimsesiz, öğrenci ve bunların dışında yardıma muhtaç olan vatandaşlarımıza kanun ve mevzuatlar doğrultusunda  gerekli ayni ve nakdi yardımın yapılabilmesi için “ Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği” nin çıkartılması hususunun görüşülmesi. (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 03.01.2020 tarihli ve 80 sayılı önergesi)

Hukuk Komisyonuna gönderilmesine, oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
89 21/01/2020 2020-007

02.10.2019 tarih 226 ve 227 sayılı meclis kararları ile kurulan Koordinasyon İşleri Müdürlüğünün görev ve yetkilerini kanun ve mevzuatlara uygun yürütebilmesi için “Koordinasyon İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin” çıkartılması hususunun görüşülmesi.  (Koordinasyon İşleri Müdürlüğünün 03.01.2020 tarihli ve 79 sayılı önergesi. )

Hukuk Komisyonuna gönderilmesine, oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
90 06/01/2020 2020-006

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün 2020 Mali Yılında faaliyet gösterebilmesi ve hizmet verebilmesi için 750.000,00.-TL.(Yediyüzellibin.- Türk Lirası) ek bütçe planlanmıştır. Ekli iki adet liste ile gerekli olabilecek  gider kalemleri ve karşılık gelir bütçesi kalemleri yazımız ekinde sunulmuştur. Konu ile ilgili değerlendirmelerin yapılarak Sayın Meclis Heyetince karar alınması hususunun görüşülmesi.(Mali Hizmetler Müdürlüğünün 3209 sayılı Önergesi)

Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
91 06/01/2020 2020-005

5393 Sayılı Belediye Kanununun Denetim Komisyonu başlıklı 25.maddesinde “İl ve İlçe Belediyeleri ile nufüsu 10.000’ in üzerinde belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ay’ ı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşur. Komisyon her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.” hükmüne yer verilmiştir.Bu kapsamda ,denetim komisyonuna gizli oyla 3 veya 5 üye seçilmesi hususunun görüşülmesi.( Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 3212 Sayılı Önergesi)

Meclis Üyelerinden; Ali AYYILDIZ- Yalçın KAYA-Ahmet Alper KASAP- Gökhan GÜNGÖR- Mehmet PINAR” ın Denetim Komisyonuna üye olarak seçilmelerine, karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
92 06/01/2020 2020-004

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel müdürlüğünün ilgili yazısına göre kurumumuz norm kadrosunda münhal bulunan ve aşağıda belirtilen kadrolarda 2019 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışan ve 2020 Mali Yılı içerisinde tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılmaya devam olunacak olan  personelin(1adet A.H.sınıfı, 1.Dereceli Avukat ,2 adet T.H. sınıfı 1. Dereceli Mimar ,7 adet T.H. sınıfı 1. Dereceli Mühendis,1adet T.H.sınıfı1.Dereceli Tekniker, 1 adet T.H. sınıfı 1. Dereceli Ekonomist, 1 adet G.İ.H sınıfı 4.Dereceli Kameraman,1 adet S.H. sınıfı 1. Dereceli Veteriner Hekim,  6 adet G.İ.H. sınıfı 3. Dereceli Eğitmen) aylık ücretlerinin, Maliye Bakanlığının 2020 Yılı için açıkladığı ücret tarifesi çizelgesinin taban-tavan rakamları arasında bir miktar olarak belirlenmesi  hususunun görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 2990 Sayılı Önergesi)

Taban rakamları üzerinden ücret ödenmesine, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
93 06/01/2020 2020-003

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 02/04/2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan yönetmelik hükümlerine göre norm kadromuz yeniden düzenlenmiştir. II Sayılı cetvelde düzenlendiği şekliyle, S.H sınıfı 1 adet 1.Derece “Psikolog”, T.H. sınıfı 1 adet 1.Derece “Ekonomist”, T.H. Sınıfı 1 adet 1.Derece “Programcı”, T.H. Sınıfı 1 adet 1.Derece “Fizikçi”, S.H. sınıfı 1 adet 1.Derece “ Veteriner”. T.H. sınıfı 2 adet 1.Derece “ Arkeolog”, T.H. Sınıfı  2 adet 1.Derece “ Tekniker”, T.H. Sınıfı 4 adet 1.Derece “ Mühendis”, G.İ.H. Sınıfı 3 adet  3.Derece “ Eğitmen” kadrolarının iptali hususunun görüşülmesi.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 2968 Sayılı Önergesi)

 16 adet sözleşmeli personel kadrosunun iptal edilmesi, meclisimizce oyçokluğu ile  karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
94 06/01/2020 2020-002

İçişleri Bakanlığı’ nın 5620 Sayılı kanun kapsamında yayımladığı,2007/1 nolu tebliğin 11.1.maddesine göre, Elsun YILDIZ( Tekniker),Berna ÇEVİK(Tekniker),Ahmet KAYA (Tekniker),Fatih KESTEKOĞLU (Teknisyen) isimli personellerimizin ,2005 veya 2006 yıllarında 12 ay süreli çalıştıklarından,aynı personellerde kullanılmak üzere 01/01/2020 ile 31/12/2020 tarihleri arasını kapsayan dönem için,4x12=48 Adam/ Ay geçici işçi vizelerinin onaylanması hususunun görüşülmesi.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 2966 Sayılı Önergesi)

Meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
95 06/01/2020 2020-001

“5393 Sayılı Belediye Kanununun 32.maddesi gereğince Meclis Başkanı ve Üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için aynı kanunun 39.maddesi uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere Belediye Meclisi tarafından belirlenecek miktarda Huzur Hakkı ödenir.” Denilmektedir.2020 Mali Yılında Meclis Başkan ve Üyelerine, Meclis ve Komisyon Toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek olan “ Huzur Hakkı” miktarının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.(Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2789 Sayılı Önergesi)

Meclis üyelerinden Ahmet Alper KASAP” ın red oyuna karşılık 24 kabul oyla Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
96 02/12/2019 2019-253

5393 Sayılı Belediye Kanunun 48.maddesi hükümlerine göre, Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih ve 209 sayılı kararı ile kurulan Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün kaldırılarak ,yerine Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün kurulması huşunun görüşülmesi.(İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 02.12.2019 tarih ve E.1695 sayılı önergesi) Oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
97 02/12/2019 2019-252

Tire Ticaret Odasına kayıtlı 4 ortaklı olarak kurulan TİRE KENT YAPISAN.VE TİC.A.Ş.nin toplam 220 adet hisselerinden 220 adedini (Yüzde Yüzünü) Tire Belediye Başkanlığı Tüzel kişiliğine koşulsuz, şartsız ve bedelsiz olarak bağış işleminin yapılmasına müteakip şirketin Yönetim kurulu yetkisi de Tire Belediyesi Tüzel Kişiliğine devredilecektir. Bağış talebinin kabulü ve gerekli işlemlerin yapılması  hususunun görüşülmesi.(Yazı İşleri Müdürlüğünün E.1720 sayılı önergesi) Plan ve bütçe komisyonundan geldiği şekliyle oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
98 02/12/2019 2019-251

Belediyemizce 26 Ocak 2020 Pazar günü yapılacak olan  20.Geleneksel Deve Güreşi Kültür Festivali için 100 er adetlik 50 cilt olmak üzere 5000 adet bilet bastırılması gerekmektedir. Geleneksel Deve Güreşinde satılacak biletlerin Belediyemizce gelir kaydedilmesi hususunda ve basılacak bilet fiyatlarının görüşülmesi.(Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 1708 sayılı önergesi )Plan ve bütçe komisyonundan geldiği şekliyle  bilet başı 15,00TL.olarak oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
99 02/12/2019 2019-250

İlçemiz mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 23.03.1984 tarihinde yaptırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planıyla oluşmuş 1058 ada,101 parsel (Eski SSK Hastanesi) ve 6785 Sayılı İmar Kanununun 37.ve 39.maddelerine göre 29.11.1972 tarih ve 762 sayılı meclis kararı ile tespit ve tasdik olunmuş 1018 ada arasında kalan Hakimiyet caddesinin bir kısmında bu iki uygulama ile oluşan mülkiyetlerin sehven yanlış hesaplanmasından kaynaklanan kayma olduğu anlaşıldığından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 5393 Sayılı Yasının 24.maddesi kapsamında imar komisyonunca uygun bulunduğuna ilişkin imar komisyon raporunun  görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E.1688 Sayılı önergesi)

İmar komisyonundan geldiği şekliyle oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
100 02/12/2019 2019-249

Tire Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinin 103701 sayılı yazısı gereği Kahrat Mahallesi, Muslukaltı Mevkiinde bulunan 108 ada 11 parsel numaralı 633,08 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4706 Sayılı Kanunun 5.maddesi rayiç bedel üzerinden sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlerine göre değerlendirilmek üzere  Belediyemize devrine ilişkin 313 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği’ nin 4706 Sayılı Kanunun 5 nci maddesine göre satış amacıyla Belediyelere Taşınmaz Devir İşlemleri başlıklı XIII. maddesi uyarınca söz konusu tebliğin 23 no’ lu protokolün işbu yazının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde imzalanması gerektiğinden, konunun Meclisimizce incelenerek Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün E.1613 sayılı önergesi.) Oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
101 02/12/2019 2019-248

Şehrimiz Gökçen Mahallesi 221 Ada 15 Parsel nolu arazinin; Belediye Meclisimizin 06.08.2018 tarih ve 167 sayılı  kararı ile Ege Üniversitesine tahsisin  kaldırılması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün E.1612 sayılı önergesi.) Oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
102 02/12/2019 2019-247

Şehrimiz Turan mahallesi,30L-Ic paftasındaki 1134 ada,10 parsel sayılı taşınmazın batısında kalan kamuya terkli park alanında 5,00x8,00 m ebadında toplam 40,00 m2 lik kısmın trafo yeri olarak özelleştirme modeli gereği işletme hakkı Gediz Elektrik Anonim Şirketinde olmakla birlikte tüm elektrik dağıtım tesis ve yerlerinin mülkiyetinin TEDAŞ Genel Müdürlüğüne ait olacak  şekilde imar planında değişiklik yapılması talep edilmektedir. İmar planımızın 30 L-IC paftasında yer alan 1 adet trafo yeri amaçlı 1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E.1607 Sayılı Önergesi)  İmar komisyonundan geldiği şekliyle oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
103 02/12/2019 2019-246

11.08.2019 tarihinde Tire Belediye Başkanlığı ve Gençlik Spor Müdürlüğü arasında Tire Kapalı spor salonunun tahsisi ile ilgili protokolün süresinin 11.08.2020 tarihinde dolacağından, yeniden Tire Belediyesi ve Gençlik Spor Müdürlüğü arasında protokol yapılması için Tire Belediye Başkanlığına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.   ( Spor İşleri Müdürlüğünün 29.11.2019 tarih ve E.1599  Önergesi) Oyçokluğu ile kabul edildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
104 02/12/2019 2019-245

Belediye Meclisimizin 04.11.2019 tarihli toplantısında imar komisyonuna havale edilen koruma amaçlı onaylı imar planı içerisinde kalan yola terki bulunan Şehrimiz Cumhuriyet mahallesi,45 ada,28 parsel sayılı gayrimenkulün  3194 Sayılı Kanunun 10.maddesine istinaden 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına alınması hususunun imar komisyonunca uygun bulunduğuna ilişkin raporun görüşülmesi. (Emlak ve istimlak Müdürlüğünün 673 sayılı önergesi) İmar komisyonundan geldiği şekliyle oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
105 02/12/2019 2019-244

Belediye   Meclisimizin 04.11.2019 tarihli toplantısında imar komisyonuna havale edilen onaylı imar planında bulunan Şehrimiz Bahariye mahallesi,378 ada,8 parsel ,379 ada 16,19,20 ve 21 parsellerde bulunan gayrimenkullerin 3194 Sayılı Kanunun 10.maddesine istinaden 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına alınması hususunun imar komisyonunca uygun bulunduğuna ilişkin Komisyon Raporun görüşülmesi. (Emlak ve istimlak Müdürlüğünün 653 sayılı önergesi) İmar Komisyonundan geldiği şekliyle oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
106 02/12/2019 2019-243

Belediye Meclisimizin 04.11.2019 tarihli toplantısında imar komisyonuna havale edilen onaylı imar planı içerisinde kalan yola terki bulunan Şehrimiz Dere Mahallesi,164 ada,1 parseldeki gayrimenkulün 3194 Sayılı İmar Kanununun 10.maddesine istinaden 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına alınması  hususunun imar komisyonunca oybirliği uygun bulunduğuna ilişkin Komisyon Raporun görüşülmesi.(Emlak ve istimlak Müdürlüğünün 647 sayılı önergesi) İmar Komisyondan geldiği şekliyle oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
107 02/12/2019 2019-242

Tire Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarih ve 236 sayılı Meclis Kararı ile Turan Mahallesinde bulunan 1381 Ada ile 1395 Ada arasında kalan mevcut trafo yerinin Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş‘ye yapılan tahsisin kaldırılması hususunun görüşülmesi.( Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 703 sayılı Önergesi) Oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
108 02/12/2019 2019-241

Vatandaşlar tarafından gelen talepler doğrultusunda , şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan reklam tabelalarını reklam amaçlı kullanabilmeleri için fiyat belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 346 Sayılı Önergesi) Plan ve  bütçe komisyonundan geldiği şekliyle m2 si 25,ooTL. olarak oybirliği ile kabul edildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
109 02/12/2019 2019-240

Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ) Müteşebbis Heyetinin 17.10.2019 gün ve 2019/05 sayılı toplantısında değerlendirilerek Yasa gereği bölgemiz katılımcıların arasından seçilecek TİRE BELEDİYESİ ‘ nin % 15 katılma payı oranına göre 1 asil 1 yedek üye ile Müteşebbis Heyetinde temsil edilmeleri kararı alınmıştırBu kapsamda TOSBİ Müteşebbis Heyetinde görev yapacak 1 asil 1 yedek üyenin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.(Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 191 Sayılı Önergesi) Asil üye Belediye Başkanı Salih Atakan DURAN’ ın seçilmesine Oybirliği ile , Yedek üye Meclis Üyesi Yalçın KAYA’ nın seçilmesine oyçokluğu ile seçilmesine karar verilmiştir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
110 02/12/2019 2019-239

4688 Sayılı Yasanın 32. Ve geçici 14. Maddesi , 26.06.1989 tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek-15. Maddesi ve Kamu Görevlilerinin ve Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 Yıllarını kapsayan 5. Dönem Toplu Sözleşmenin dördüncü bölümünün 6.maddesi hükümleri çerçevesinde , Belediyemizde görev yapan 4688 sayılı yasaya tabi kamu personelini kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesini Belediyemiz adına yapabilmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.(İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 889 Sayılı Önergesi) mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
111 04/11/2019 2019-238

Belediye Meclisinin 21.10.2019 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonuna havale edilen Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait muhtelif mahallelerde bulunan gayrimenkullerin çoklu yıl olarak kiraya verilebilmesi amacıyla 5393 Sayılı Kanunu’nun 18.maddesinin (e) bendi gereği Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunda komisyonumuzun görüşü istenmiştir. “Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait muhtelif mahallelerde bulunan zeytinlik ve incirlik niteliğindeki taşınmazların; 5393 sayılı Kanununun 18.maddesi ( e) bendi gereği 5 yıl süreli olarak kiraya verilmesinin” oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 588 sayılı Önergesi) Komisyondan geldiği şekliyle mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
112 04/11/2019 2019-237

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve 22/02/2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanarak oluşturulan norm kadromuz, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 02/04/2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlenmiştir.5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince, (I) sayılı cetvelde düzenlendiği şekliyle, G.İ.H sınıfı 1 adet 5.Dereceli “ Evlendirme Memuru” kadrosu ihdasının görüşülmesi.(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 826 sayılı Önergesi) mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
113 04/11/2019 2019-236

Belediye Meclisimizce Meclis Çalışma şartlarına uygun olarak “Gayrimenkul Değer tespit Komisyonu” kurulması oybirliği ile kabul edilmiştir. Meclis Üyeleri Necla KIRLI, Mustafa MALTEPE, Mehmet PINAR, Kamil TAŞAL ve Cafer TETİK’ in komisyon üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
114 04/11/2019 2019-235

Kadına yönelik şiddet sorununun önlenmesi ve azaltılması  amacı ile mağdurların daha güçlü durabilmeleri ,toplumsal ,sosyal ,ekonomik hayata katılımlarını, yasalardan ve uluslararası  sözleşmelerden doğan haklarının bilincinde olmalarını sağlamak amacı ile devlet, sivil toplum, belediyeler ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde ,şiddetin önlenmesi, mağdurların güçlendirilmesi, toplumsal farkındalıkların, duyarlılıkların arttırılması sağlamak amacı ile Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu kurulması oybirliği ile kabul edilmiştir. Meclis Üyeleri Necla KIRLI, Gökhan HIZLI, Halil ÇULHAOĞLU, Yekta SAÇKESEN ve Meltem HEPŞEN’ in komisyon üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
115 21/10/2019 2019-234

Kadına şiddet ve kadın cinayetleri karşısında ilgili her kurum ve kuruluşun şiddetle mücadele konusunda önleyici ve koruyucu tedbirler alması gerekmektedir. Evliliklerde yaşanan şiddet vakalarına baktığımızda ,öfke kontrol bozukluğu olan ve şiddete eğilimli bireyler etken olmaktadır. Bunun yanında çoğu zaman evlenecek çiftlerin evlilik yolunda adım atarken medeni haklarını, velayet haklarını, şiddetin yaptırımlarını ve buna karşın nerelere başvuracaklarını bilmediklerini görüyoruz. Tüm bu nedenlerden dolayı , daha sağlıklı bir toplum yapısını tesis etmek amacıyla evlilik için belediyemize başvuran çiftlerin evlilik akdi gerçekleşmeden önce bu konularda kendilerine eğitim verilmesini, 5393 sayılı Belediye Yasası’nın 14 .maddesine istinaden meclisimizde görüşülmesi ( Ak Parti Meclis Üyeleri Yekta SAÇKESEN ve Meltem HEPŞEN’ in 1924-D Sayılı Yazılı Önergesi) önergenin kabulüne mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
116 21/10/2019 2019-233

5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. Maddesine istinaden Tire Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınacak vergi,resim,harç ve ücretlerin belirleneceği 2020 Mali Yılı tarifelerinin oyçokluğu ile uygiun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi (Mali Hizmetler Müdürlüğü 267 sayılı Önergesi) mevcudun oybirliği ile Kabul Edilmiştir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
117 21/10/2019 2019-232

5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesine istinaden hazırlanan Tire Belediyesi 2020 bütçe yılı Performans Proğramı’nın  Oyçokluğu ile uygun bulunduğuna dair Plan Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.09.2019 tarih 267 sayılı önergesi) Komisyondan geldiği şekliyle mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
118 21/10/2019 2019-231

“Tire Belediye Meclisinin 05.08.2019 tarih 199 sayılı Meclis Kararı ile kurulan Tire Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün faaliyete geçebilmesi için Veteriner İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği’nin çıkartılymasına ihtiyaç duyulmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi kapsamında hazırlanan bu yönetmeliğin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi kapsamında incelenerek Sayın Meclis Heyetinizce onaylanması  (Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün 21.10.2019 tarih 1 sayılı önergesi) mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
119 21/10/2019 2019-230

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 90. Maddesi gereğince oluşturulacak “Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev yapmak üzere 1 üye seçiminin yapılması hususunun görüşülmesi ( Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 167 sayılı önergesi –Tire Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 04.10.2019 tarih E.387951 sayılı yazıları ) Meclis Üyesi Yalçın KAYA’nın seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
120 21/10/2019 2019-229

Tire Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin ve Disiplin Amirleri Cetvelinin güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu Yönetmelik 14.07.2965 tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 ncü maddesi uyarınca 17.09.1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kuralları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince; Tire Belediye Başkanlığında görevli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine tabi sözleşmeli personelin disiplin amirlirini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi kapsamında hazırlanan bu yönetmeliğin , 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi kapsamında incelenerek  görüşülmesi. (İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü’nün 811 sayılı önergesi) mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
121 02/10/2019 2019-228

Belediyemiz Meclisinin 5.8.2019 tarih 05-185 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna sevki yapılan şehrimiz İhsaniye Mahallesi,289 ada, 5 parsel ’de bulunan mülkiyeti Ali GÜLEK’e ait avlulu kar gir ev niteliğindeki taşınmazın onaylı imar planımızın 30L-IIb paftasında çocuk bahçesi alanında kalması dolayısıyla söz konusu taşınmazın bulunduğu imar adasının yapılaşma ve kamulaştırma problemlerinin giderilmesi amacıyla eşdeğer yeşil alan belirlenmesi ve konut amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre sosyal donatı alanlarında eşdeğer alan standartlarının sağlanamaması gerekçesiyle uygun görülmediğinden plan değişikliği talebinin Tire Revizyon İmar Planı yapımı aşamasında değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi. (İmar Komisyonu Rapor No: 20) Oybirliği ile Kabul Edildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
122 02/10/2019 2019-227

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince (I) sayılı cetvelde düzenlendiği şekliyle oluşturulan Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 1 adet 1. Dereceli “Koordinasyon İşleri Müdürü” kadrosu ihdasının görüşülmesi (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 713 sayılı Önergesi) Oyçokluğu ile Kabul Edildi

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
123 02/10/2019 2019-226

5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi hükümleri gereğince Belediyemiz Ana Hizmet Binasının her geçen gün artan bakım, onarım, iklimlendirme, sıhhi tesisat ihtiyaçlarını karşılamak, güvenlik, ulaşım vb. hizmetlerinin tek bir Müdürlük adı altında toplanarak daha verimli ve disiplinli hizmet verilmesi, sunulan hizmetlerde herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi için “Koordinasyon İşleri Müdürlüğü” kurulmasının görüşülmesi (İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü 712 sayılı Önergesi) Oyçokluğu ile Kabul Edildi.

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
124 02/10/2019 2019-225

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 72. ve müteakip maddeleri gereğince seçilerek halen görevde bulunan Takdir Komisyonu Üyelerinin üç yıllık süreleri dolmak üzere olduğundan 2020-2021-2022 yıllarında görev yapacak 2 asil, 2 yedek üye seçiminin yapılması. (T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Tire Vergi Dairesi Müdürlüğünün E.361839 sayılı Önergesi)

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
125 05/10/2020 091

Başkanlık Makamından Meclisimize havale edilen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30.09.2020 tarih ve E.13424 sayılı Önergede; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesi ve 22/02/2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanarak oluşturulan norm kadromuz, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 02/04/2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümlerine göre yeniden düzenlenmiştir. (III) Sayılı cetvelde düzenlendiği şekliyle, bir adet G.İ.H. Sınıfı 4. Derece “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni” kadrosunun kaldırılarak, yerine 1 adet G.İ.H. sınıfı 3. Derece “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni”, bir adet  T.H. Sınıfı 4. Derece “Mühendis” kadrosunun kaldırılarak, yerine 1 adet T.H. sınıfı 3. Derece “Mühendis”, bir adet  T.H. Sınıfı 5. Derece “Mühendis” kadrosunun kaldırılarak, yerine 1 adet T.H. sınıfı 4. Derece “Mühendis”, iki adet G.İ.H. Sınıfı 6. Derece “Eğitmen” kadrosunun kaldırılarak, yerine 2 adet G.İ.H. sınıfı 5. Derece “Eğitmen”, üç adet G.İ.H. Sınıfı 7. Derece “Eğitmen” kadrosunun kaldırılarak, yerine 3 adet G.İ.H. sınıfı 5. Derece “Eğitmen”, bir adet  T.H. Sınıfı 4. Derece “Tekniker” kadrosunun kaldırılarak, yerine 1 adet T.H. sınıfı 3. Derece “Tekniker”, üç adet  T.H. Sınıfı 5. Derece “Tekniker” kadrosunun kaldırılarak, yerine 1 adet T.H. sınıfı 3. Derece “Tekniker”, 2 adet T.H. sınıfı 4. Derece “Tekniker”, iki adet  T.H. Sınıfı 6. Derece “Tekniker” kadrosunun kaldırılarak, yerine 1 adet T.H. sınıfı 4. Derece “Tekniker”, 1 adet T.H. sınıfı 5. Derece “Tekniker” kadrosunun ihdası hususunda Sayın Meclis Heyetimizce karar verilmesini arz ederim. Denilmektedir

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
126 02/09/2020 081

Belediye  Meclisimizin 05.08.2020 tarihli toplantısında, Meclis Üyeleri Arif DEMİRKAN ve Mehmet PINAR’ın Yazılı  Önergesine ilişkin 24.08.2020 tarihli Eğitim ve Gençlik Komisyonu Raporu, 20.08.2020 tarihli Hukuk Komisyonu Raporu ve  26.08.2020 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda;

"Belediye Meclisimizin 2020 Ağustos Ay’ı toplantısının 05.08.2020 tarihli 1. Birleşimin de Komisyon larımıza havale edilen,  Meclis Üyeleri Arif DEMİRKAN ve Mehmet PINAR’ ın 05.08.2020 tarihli ve E.12896 sayılı Yazılı Önergesinde; “İzmir İli İlçelerinde Belediyelerin maddi durumları iyi olmayan ve sınava hazırlanan ilkokul 6,7,8 ve lise 12. Sınıf öğrencileri için Belediye bünyesinde açılan ve tüm masrafları Belediye tarafından karşılanan eğitim öğretim destekli hazırlık kursları verilmekte olup, Tire Belediyesi olarak aynı kurs ve takviye eğitim programı yapılmasını arz ederim”. Denilmektedir. Yukarıda yazılı önergede Eğitim ve Gençlik Komisyon umuzun 24.08.2020 tarihli toplantısında incelenmiş olup; 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu’nun Ek Madde 2 hükmü gereği Belediyeler, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile yapılan ve Bakanlıkça onaylanan ortak işbirliği protokolleri çerçevesinde destek mahiyetinde ücretsiz kurslar açabildiğinden önerge, yasanın aradığı şartların gerçekleştirilmesi koşuluyla; Hukuk Komisyonu nun 20.08.2020 tarihli, Eğitim Gençlik ve Spor Komisyon unun 24.08.2020 tarihli ve  Plan ve Bütçe Komisyon unun 26.08.2020 tarihli toplantı larında oybirliği ile  uygun bulunduğuna ilişkin komisyon raporlarının görüşülmesi hususunda Sayın Meclis Heyetince gerekli kararın alınmasını arz ederim.’’  Denilmektedir.      

Detaya Gitmek İçin Tıklayınız...
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi