T.C. Tire Belediyesi
Meclis Gündemi

T.C.
TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : 48461740-05-02-03-2 Tarih : 06/03/2020
Konu : Meclis Gündemi


DUYURU

   Tire Belediye Meclisinin 2020 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı II. Birleşimi 06/03/2020 tarihinde, Saat:20.00’da, Tire Belediyesi Kültür Salonunda gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği, Toplantı Gündemi aşağıda sunulmuştur.

   Sayın halkımıza duyurulur.

SALİH ATAKAN DURAN
BELEDİYE BAŞKANI

T.C.
TİRE BELEDİYESİ
2020 YILI MART AYI TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ

Gündem No : 48461740-05-02-03-2 Toplantı Tarih : 06/03/2020
Toplantı Yeri : Tire Belediyesi Kültür Salonu Toplantı Saati : 20:00

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

III- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 19.07.2019 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilen güzergah, İzmir Büyükşehir Belediyesi teknik elemanlarının yerinde incelemeleri üzerinde yolun tek tarafına 2.500 metre geliş-gidiş şeklinde Bisiklet Yolu yapılabileceği bildirilmiştir. Komisyonumuzca,  konunun İzmir büyükşehir Belediyesi yetkili kurumlarınca görüşülerek gerekli çalışmanın yapılmasına n İmar Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna  ilişkin  Komisyon Raporunun görüşülmesi. (Tire Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet PINAR,İsmail TAPKIN,Arif DEMİRKAN,Okan ÇULHA ve Hasan ÇELTİK’in 02.12.2019 tarihli önergesi )

2- Şehrimiz Fatih Mahallesi ,Emir Kuyusu Mevkii, 31L-IVa ve 31L-IVb paftalarında, 1691 Ada 1 ve 6 Parsellerin yapılaşma düzeni ; ayrık nizam 5 kat, yan bahçe çekme mesafesi 5 metre ve ön bahçe çekme mesafesi 7 metredir. Taks;0,30 ve Kaks:1,50 aynı kalmak koşuluyla ; “ 1691 adanın Demokrasi Caddesinden cephe alan kısmında  ve komşu parsel yapı yaklaşma mesafeleri zorunluluk halinde 5 metreye kadar düşürülebilir.” Şeklinde plan notu değişikliğiyle hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi kapsamında İmar Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin  Komisyon Raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.3320 Sayılı Önergesi) 

3-Şehrimiz Atatürk Mahallesi Maltepe Mevkii ,31 L-Ic ve 31 L-IV b paftalarında,1776 ada 1 parsel bölgenin ihtiyacına yönelik ibadet yerin ihtiyaç duyulmuştur. Emlak ve İstimlak ve İmar ve Şehircilik Müdürlüklerinin koordineli bir şekilde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği çalışmaların yapılması,5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi kapsamında İmar Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin   Komisyon Raporunun görüşülmesi.(Tire Belediye Meclis Üyesi Ali AYYILDIZ’ın 04.11.2019 tarihli önergesi)

4-Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan Şehrimiz Cumhuriyet Mahallesi 1669 ada 3 parsel sayılı 2016,32 m2 sahalı A-5 Taks ;0,30 Kask; 1,50 İmarlı gayrimenkulün kat karşılığı ihaleye çıkılabilmesine istinaden ;5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi uyarınca; Şehrimiz Cumhuriyet Mahallesi 1669 ada 3 parsel sayılı 2016,32 m2 sahalı gayrimenkulün  kat karşılığı ihaleye çıkılmasının İmar Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna  ilişkin  Komisyon Raporunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün E.3257 Sayılı Önergesi)

5- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan Şehrimiz İpekçiler Mahallesi 1566 ada 6 parsel 367,88 m2 sahalı A-4 Taks;0,30 Kask 1,20 İmarlı gayrimenkulde bulunan 2292/2400 hissenin satışının yapılabilmesine istinaden ;5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi uyarınca Şehrimiz İpekçiler Mahallesi 1566 ada 6 parsel sayılı 367,88 m2 sahalı gayrimenkulde bulunan 2292/2400 hissenin 2886  Sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılmasının İmar Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna  ilişkin    Komisyon Raporunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün E.3012  Sayılı Önergesi)

6-Koruma Amaçlı Onaylı imar planı içerisinde (TT2) Turizme Yönelik Ticaret İmarlı bulunan Kültür Varlıkları ve Anıtlar Kurulu tarafından belirlenen fonksiyonda kullanmak üzere;  Şehrimiz Kurtuluş  Mahallesi 207 ada 3, 4 ve 8 parsellerde bulunan  gayrimenkullerin  3194 Sayılı Kanunun 10. Maddesine istinaden 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına  alınmasına İmar Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Komisyon Raporunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün  E.3142 Sayılı Önergesi)

7- İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü’nün 29/01/2020 tarih ve 8044 sayılı yazılarına istinaden Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Bahariye Mahallesi 956 ada 3 parsel sayılı 156,00 m2 taşınmazın 48,98 m2 lik kısmında olmak üzere içme suyu kuyusu açılması hususunda;  5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi kapsamında bahsi geçen taşınmazın İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tahsisine, İmar Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Komisyon Raporunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün  E.3256 Sayılı Önergesi)

8- Tamamı  Köy Meydanı içerisinde kalan Şehrimiz Saruhanlı  Mahallesi 126 ada 2 parselde bulunan  gayrimenkullün  3194 Sayılı Kanunun 10. Maddesine istinaden 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına  alınmasına , İmar Komisyonumuzca oybirliği uygun bulunduğuna ilişkin Komisyonuna Raporun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün E.1050 Sayılı Önergesi)

9- Şehrimiz Eskioba  Mahallesi 815 ve 828 parsel taşınmazların maliki olan Ayhan SAVAŞAN yan parselde bulunan Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Eskioba Mahallesi 814 parsel sayılı 1701 m2 sahalı taşınmazı satın almak istemektedir. Buna istinaden bahse konu taşınmaz satışına ilişkin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi kapsamında taşınmaz mal satımına karar vermek Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında olduğundan; Eskioba Mahallesi 814 parsel sayılı 1701 m2 sahalı taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre satılmasına  Tarım ve Orman Komisyonu ve  İmar Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Komisyon Raporlarının görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün E.1437 Sayılı Önergesi)

10-Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddelerinde belirtildiği şekilde bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında bütçede tertibi bulunmayan, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesi içinde Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler tertibinin açılmasına ve bu tertibe Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesi içindeki Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler kaleminden 50.000,00-TL (Ellibin Türk Lirası), İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütçesi içinde Metal Ürünü Alımları tertibinin açılmasına ve bu tertibe İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmet Alımları kaleminden 100.000,00-TL (Yüzbin Türk Lirası) aktarma yapılmasının Plan ve Bütçe Komisyonumuzca  oybirliği ile uygun bulunduğuna   ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi.(Mali Hizmetler Müdürlüğü E.2995 Sayılı Önergesi)

11-Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih ve 05 sayılı Meclis Kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonunda çalıştırılacak Mali Müşavirin  5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden , 17 gün süre ile görevlendirilmesi ve brüt 4.966,07.-TL ücret ödenmesi Plan ve Bütçe Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Komisyon Raporunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü E.3488 Sayılı Önergesi)

V- GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEBİ

VI- TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

VII- TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

SALİH ATAKAN DURAN
BELEDİYE BAŞKANI
Meclis Gündemi

T.C.
TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : 48461740-05-02-03-2 Tarih : 06/03/2020
Konu : Meclis Gündemi


DUYURU

   Tire Belediye Meclisinin 2020 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı II. Birleşimi 06/03/2020 tarihinde, Saat:20.00’da, Tire Belediyesi Kültür Salonunda gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği, Toplantı Gündemi aşağıda sunulmuştur.

   Sayın halkımıza duyurulur.

SALİH ATAKAN DURAN
BELEDİYE BAŞKANI

T.C.
TİRE BELEDİYESİ
2020 YILI MART AYI TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ

Gündem No : 48461740-05-02-03-2 Toplantı Tarih : 06/03/2020
Toplantı Yeri : Tire Belediyesi Kültür Salonu Toplantı Saati : 20:00

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

III- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 19.07.2019 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilen güzergah, İzmir Büyükşehir Belediyesi teknik elemanlarının yerinde incelemeleri üzerinde yolun tek tarafına 2.500 metre geliş-gidiş şeklinde Bisiklet Yolu yapılabileceği bildirilmiştir. Komisyonumuzca,  konunun İzmir büyükşehir Belediyesi yetkili kurumlarınca görüşülerek gerekli çalışmanın yapılmasına n İmar Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna  ilişkin  Komisyon Raporunun görüşülmesi. (Tire Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet PINAR,İsmail TAPKIN,Arif DEMİRKAN,Okan ÇULHA ve Hasan ÇELTİK’in 02.12.2019 tarihli önergesi )

2- Şehrimiz Fatih Mahallesi ,Emir Kuyusu Mevkii, 31L-IVa ve 31L-IVb paftalarında, 1691 Ada 1 ve 6 Parsellerin yapılaşma düzeni ; ayrık nizam 5 kat, yan bahçe çekme mesafesi 5 metre ve ön bahçe çekme mesafesi 7 metredir. Taks;0,30 ve Kaks:1,50 aynı kalmak koşuluyla ; “ 1691 adanın Demokrasi Caddesinden cephe alan kısmında  ve komşu parsel yapı yaklaşma mesafeleri zorunluluk halinde 5 metreye kadar düşürülebilir.” Şeklinde plan notu değişikliğiyle hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi kapsamında İmar Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin  Komisyon Raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.3320 Sayılı Önergesi) 

3-Şehrimiz Atatürk Mahallesi Maltepe Mevkii ,31 L-Ic ve 31 L-IV b paftalarında,1776 ada 1 parsel bölgenin ihtiyacına yönelik ibadet yerin ihtiyaç duyulmuştur. Emlak ve İstimlak ve İmar ve Şehircilik Müdürlüklerinin koordineli bir şekilde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği çalışmaların yapılması,5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi kapsamında İmar Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin   Komisyon Raporunun görüşülmesi.(Tire Belediye Meclis Üyesi Ali AYYILDIZ’ın 04.11.2019 tarihli önergesi)

4-Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan Şehrimiz Cumhuriyet Mahallesi 1669 ada 3 parsel sayılı 2016,32 m2 sahalı A-5 Taks ;0,30 Kask; 1,50 İmarlı gayrimenkulün kat karşılığı ihaleye çıkılabilmesine istinaden ;5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi uyarınca; Şehrimiz Cumhuriyet Mahallesi 1669 ada 3 parsel sayılı 2016,32 m2 sahalı gayrimenkulün  kat karşılığı ihaleye çıkılmasının İmar Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna  ilişkin  Komisyon Raporunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün E.3257 Sayılı Önergesi)

5- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan Şehrimiz İpekçiler Mahallesi 1566 ada 6 parsel 367,88 m2 sahalı A-4 Taks;0,30 Kask 1,20 İmarlı gayrimenkulde bulunan 2292/2400 hissenin satışının yapılabilmesine istinaden ;5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi uyarınca Şehrimiz İpekçiler Mahallesi 1566 ada 6 parsel sayılı 367,88 m2 sahalı gayrimenkulde bulunan 2292/2400 hissenin 2886  Sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılmasının İmar Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna  ilişkin    Komisyon Raporunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün E.3012  Sayılı Önergesi)

6-Koruma Amaçlı Onaylı imar planı içerisinde (TT2) Turizme Yönelik Ticaret İmarlı bulunan Kültür Varlıkları ve Anıtlar Kurulu tarafından belirlenen fonksiyonda kullanmak üzere;  Şehrimiz Kurtuluş  Mahallesi 207 ada 3, 4 ve 8 parsellerde bulunan  gayrimenkullerin  3194 Sayılı Kanunun 10. Maddesine istinaden 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına  alınmasına İmar Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Komisyon Raporunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün  E.3142 Sayılı Önergesi)

7- İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü’nün 29/01/2020 tarih ve 8044 sayılı yazılarına istinaden Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Bahariye Mahallesi 956 ada 3 parsel sayılı 156,00 m2 taşınmazın 48,98 m2 lik kısmında olmak üzere içme suyu kuyusu açılması hususunda;  5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi kapsamında bahsi geçen taşınmazın İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tahsisine, İmar Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Komisyon Raporunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün  E.3256 Sayılı Önergesi)

8- Tamamı  Köy Meydanı içerisinde kalan Şehrimiz Saruhanlı  Mahallesi 126 ada 2 parselde bulunan  gayrimenkullün  3194 Sayılı Kanunun 10. Maddesine istinaden 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına  alınmasına , İmar Komisyonumuzca oybirliği uygun bulunduğuna ilişkin Komisyonuna Raporun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün E.1050 Sayılı Önergesi)

9- Şehrimiz Eskioba  Mahallesi 815 ve 828 parsel taşınmazların maliki olan Ayhan SAVAŞAN yan parselde bulunan Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Eskioba Mahallesi 814 parsel sayılı 1701 m2 sahalı taşınmazı satın almak istemektedir. Buna istinaden bahse konu taşınmaz satışına ilişkin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi kapsamında taşınmaz mal satımına karar vermek Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında olduğundan; Eskioba Mahallesi 814 parsel sayılı 1701 m2 sahalı taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre satılmasına  Tarım ve Orman Komisyonu ve  İmar Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Komisyon Raporlarının görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün E.1437 Sayılı Önergesi)

10-Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddelerinde belirtildiği şekilde bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında bütçede tertibi bulunmayan, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesi içinde Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler tertibinin açılmasına ve bu tertibe Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesi içindeki Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler kaleminden 50.000,00-TL (Ellibin Türk Lirası), İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütçesi içinde Metal Ürünü Alımları tertibinin açılmasına ve bu tertibe İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmet Alımları kaleminden 100.000,00-TL (Yüzbin Türk Lirası) aktarma yapılmasının Plan ve Bütçe Komisyonumuzca  oybirliği ile uygun bulunduğuna   ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi.(Mali Hizmetler Müdürlüğü E.2995 Sayılı Önergesi)

11-Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih ve 05 sayılı Meclis Kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonunda çalıştırılacak Mali Müşavirin  5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden , 17 gün süre ile görevlendirilmesi ve brüt 4.966,07.-TL ücret ödenmesi Plan ve Bütçe Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Komisyon Raporunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü E.3488 Sayılı Önergesi)

V- GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEBİ

VI- TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

VII- TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

SALİH ATAKAN DURAN
BELEDİYE BAŞKANI
Meclis Gündemi

T.C.
TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : 48461740-05-02-03-2 Tarih : 06/03/2020
Konu : Meclis Gündemi


DUYURU

   Tire Belediye Meclisinin 2020 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı II. Birleşimi 06/03/2020 tarihinde, Saat:20.00’da, Tire Belediyesi Kültür Salonunda gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği, Toplantı Gündemi aşağıda sunulmuştur.

   Sayın halkımıza duyurulur.

SALİH ATAKAN DURAN
BELEDİYE BAŞKANI

T.C.
TİRE BELEDİYESİ
2020 YILI MART AYI TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ

Gündem No : 48461740-05-02-03-2 Toplantı Tarih : 06/03/2020
Toplantı Yeri : Tire Belediyesi Kültür Salonu Toplantı Saati : 20:00

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

III- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 19.07.2019 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilen güzergah, İzmir Büyükşehir Belediyesi teknik elemanlarının yerinde incelemeleri üzerinde yolun tek tarafına 2.500 metre geliş-gidiş şeklinde Bisiklet Yolu yapılabileceği bildirilmiştir. Komisyonumuzca,  konunun İzmir büyükşehir Belediyesi yetkili kurumlarınca görüşülerek gerekli çalışmanın yapılmasına n İmar Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna  ilişkin  Komisyon Raporunun görüşülmesi. (Tire Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet PINAR,İsmail TAPKIN,Arif DEMİRKAN,Okan ÇULHA ve Hasan ÇELTİK’in 02.12.2019 tarihli önergesi )

2- Şehrimiz Fatih Mahallesi ,Emir Kuyusu Mevkii, 31L-IVa ve 31L-IVb paftalarında, 1691 Ada 1 ve 6 Parsellerin yapılaşma düzeni ; ayrık nizam 5 kat, yan bahçe çekme mesafesi 5 metre ve ön bahçe çekme mesafesi 7 metredir. Taks;0,30 ve Kaks:1,50 aynı kalmak koşuluyla ; “ 1691 adanın Demokrasi Caddesinden cephe alan kısmında  ve komşu parsel yapı yaklaşma mesafeleri zorunluluk halinde 5 metreye kadar düşürülebilir.” Şeklinde plan notu değişikliğiyle hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi kapsamında İmar Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin  Komisyon Raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.3320 Sayılı Önergesi) 

3-Şehrimiz Atatürk Mahallesi Maltepe Mevkii ,31 L-Ic ve 31 L-IV b paftalarında,1776 ada 1 parsel bölgenin ihtiyacına yönelik ibadet yerin ihtiyaç duyulmuştur. Emlak ve İstimlak ve İmar ve Şehircilik Müdürlüklerinin koordineli bir şekilde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği çalışmaların yapılması,5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi kapsamında İmar Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin   Komisyon Raporunun görüşülmesi.(Tire Belediye Meclis Üyesi Ali AYYILDIZ’ın 04.11.2019 tarihli önergesi)

4-Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan Şehrimiz Cumhuriyet Mahallesi 1669 ada 3 parsel sayılı 2016,32 m2 sahalı A-5 Taks ;0,30 Kask; 1,50 İmarlı gayrimenkulün kat karşılığı ihaleye çıkılabilmesine istinaden ;5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi uyarınca; Şehrimiz Cumhuriyet Mahallesi 1669 ada 3 parsel sayılı 2016,32 m2 sahalı gayrimenkulün  kat karşılığı ihaleye çıkılmasının İmar Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna  ilişkin  Komisyon Raporunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün E.3257 Sayılı Önergesi)

5- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan Şehrimiz İpekçiler Mahallesi 1566 ada 6 parsel 367,88 m2 sahalı A-4 Taks;0,30 Kask 1,20 İmarlı gayrimenkulde bulunan 2292/2400 hissenin satışının yapılabilmesine istinaden ;5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi uyarınca Şehrimiz İpekçiler Mahallesi 1566 ada 6 parsel sayılı 367,88 m2 sahalı gayrimenkulde bulunan 2292/2400 hissenin 2886  Sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılmasının İmar Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna  ilişkin    Komisyon Raporunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün E.3012  Sayılı Önergesi)

6-Koruma Amaçlı Onaylı imar planı içerisinde (TT2) Turizme Yönelik Ticaret İmarlı bulunan Kültür Varlıkları ve Anıtlar Kurulu tarafından belirlenen fonksiyonda kullanmak üzere;  Şehrimiz Kurtuluş  Mahallesi 207 ada 3, 4 ve 8 parsellerde bulunan  gayrimenkullerin  3194 Sayılı Kanunun 10. Maddesine istinaden 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına  alınmasına İmar Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Komisyon Raporunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün  E.3142 Sayılı Önergesi)

7- İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü’nün 29/01/2020 tarih ve 8044 sayılı yazılarına istinaden Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Bahariye Mahallesi 956 ada 3 parsel sayılı 156,00 m2 taşınmazın 48,98 m2 lik kısmında olmak üzere içme suyu kuyusu açılması hususunda;  5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi kapsamında bahsi geçen taşınmazın İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tahsisine, İmar Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Komisyon Raporunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün  E.3256 Sayılı Önergesi)

8- Tamamı  Köy Meydanı içerisinde kalan Şehrimiz Saruhanlı  Mahallesi 126 ada 2 parselde bulunan  gayrimenkullün  3194 Sayılı Kanunun 10. Maddesine istinaden 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına  alınmasına , İmar Komisyonumuzca oybirliği uygun bulunduğuna ilişkin Komisyonuna Raporun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün E.1050 Sayılı Önergesi)

9- Şehrimiz Eskioba  Mahallesi 815 ve 828 parsel taşınmazların maliki olan Ayhan SAVAŞAN yan parselde bulunan Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Eskioba Mahallesi 814 parsel sayılı 1701 m2 sahalı taşınmazı satın almak istemektedir. Buna istinaden bahse konu taşınmaz satışına ilişkin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi kapsamında taşınmaz mal satımına karar vermek Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında olduğundan; Eskioba Mahallesi 814 parsel sayılı 1701 m2 sahalı taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre satılmasına  Tarım ve Orman Komisyonu ve  İmar Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Komisyon Raporlarının görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün E.1437 Sayılı Önergesi)

10-Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddelerinde belirtildiği şekilde bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında bütçede tertibi bulunmayan, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesi içinde Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler tertibinin açılmasına ve bu tertibe Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesi içindeki Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler kaleminden 50.000,00-TL (Ellibin Türk Lirası), İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütçesi içinde Metal Ürünü Alımları tertibinin açılmasına ve bu tertibe İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmet Alımları kaleminden 100.000,00-TL (Yüzbin Türk Lirası) aktarma yapılmasının Plan ve Bütçe Komisyonumuzca  oybirliği ile uygun bulunduğuna   ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi.(Mali Hizmetler Müdürlüğü E.2995 Sayılı Önergesi)

11-Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih ve 05 sayılı Meclis Kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonunda çalıştırılacak Mali Müşavirin  5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden , 17 gün süre ile görevlendirilmesi ve brüt 4.966,07.-TL ücret ödenmesi Plan ve Bütçe Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Komisyon Raporunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü E.3488 Sayılı Önergesi)

V- GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEBİ

VI- TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

VII- TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

SALİH ATAKAN DURAN
BELEDİYE BAŞKANI
Meclis Gündemi

T.C.
TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : 48461740-05-02-03-2
Tarih : 06/03/2020
Konu : Meclis Gündemi


DUYURU

   Tire Belediye Meclisinin 2020 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı II. Birleşimi 06/03/2020 tarihinde, Saat:20.00’da, Tire Belediyesi Kültür Salonunda gerçekleştirilecek olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği, Toplantı Gündemi aşağıda sunulmuştur.

   Sayın halkımıza duyurulur.

SALİH ATAKAN DURAN
BELEDİYE BAŞKANI

T.C.
TİRE BELEDİYESİ
2020 YILI MART AYI TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ

Gündem No : 48461740-05-02-03-2
Toplantı Tarih : 06/03/2020
Toplantı Yeri : Tire Belediyesi Kültür Salonu
Toplantı Saati : 20:00

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

III- KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 19.07.2019 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilen güzergah, İzmir Büyükşehir Belediyesi teknik elemanlarının yerinde incelemeleri üzerinde yolun tek tarafına 2.500 metre geliş-gidiş şeklinde Bisiklet Yolu yapılabileceği bildirilmiştir. Komisyonumuzca,  konunun İzmir büyükşehir Belediyesi yetkili kurumlarınca görüşülerek gerekli çalışmanın yapılmasına n İmar Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna  ilişkin  Komisyon Raporunun görüşülmesi. (Tire Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet PINAR,İsmail TAPKIN,Arif DEMİRKAN,Okan ÇULHA ve Hasan ÇELTİK’in 02.12.2019 tarihli önergesi )

2- Şehrimiz Fatih Mahallesi ,Emir Kuyusu Mevkii, 31L-IVa ve 31L-IVb paftalarında, 1691 Ada 1 ve 6 Parsellerin yapılaşma düzeni ; ayrık nizam 5 kat, yan bahçe çekme mesafesi 5 metre ve ön bahçe çekme mesafesi 7 metredir. Taks;0,30 ve Kaks:1,50 aynı kalmak koşuluyla ; “ 1691 adanın Demokrasi Caddesinden cephe alan kısmında  ve komşu parsel yapı yaklaşma mesafeleri zorunluluk halinde 5 metreye kadar düşürülebilir.” Şeklinde plan notu değişikliğiyle hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi kapsamında İmar Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin  Komisyon Raporunun görüşülmesi.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.3320 Sayılı Önergesi) 

3-Şehrimiz Atatürk Mahallesi Maltepe Mevkii ,31 L-Ic ve 31 L-IV b paftalarında,1776 ada 1 parsel bölgenin ihtiyacına yönelik ibadet yerin ihtiyaç duyulmuştur. Emlak ve İstimlak ve İmar ve Şehircilik Müdürlüklerinin koordineli bir şekilde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği çalışmaların yapılması,5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi kapsamında İmar Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin   Komisyon Raporunun görüşülmesi.(Tire Belediye Meclis Üyesi Ali AYYILDIZ’ın 04.11.2019 tarihli önergesi)

4-Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan Şehrimiz Cumhuriyet Mahallesi 1669 ada 3 parsel sayılı 2016,32 m2 sahalı A-5 Taks ;0,30 Kask; 1,50 İmarlı gayrimenkulün kat karşılığı ihaleye çıkılabilmesine istinaden ;5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi uyarınca; Şehrimiz Cumhuriyet Mahallesi 1669 ada 3 parsel sayılı 2016,32 m2 sahalı gayrimenkulün  kat karşılığı ihaleye çıkılmasının İmar Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna  ilişkin  Komisyon Raporunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün E.3257 Sayılı Önergesi)

5- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Onaylı İmar Planı içerisinde bulunan Şehrimiz İpekçiler Mahallesi 1566 ada 6 parsel 367,88 m2 sahalı A-4 Taks;0,30 Kask 1,20 İmarlı gayrimenkulde bulunan 2292/2400 hissenin satışının yapılabilmesine istinaden ;5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi uyarınca Şehrimiz İpekçiler Mahallesi 1566 ada 6 parsel sayılı 367,88 m2 sahalı gayrimenkulde bulunan 2292/2400 hissenin 2886  Sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılmasının İmar Komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna  ilişkin    Komisyon Raporunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün E.3012  Sayılı Önergesi)

6-Koruma Amaçlı Onaylı imar planı içerisinde (TT2) Turizme Yönelik Ticaret İmarlı bulunan Kültür Varlıkları ve Anıtlar Kurulu tarafından belirlenen fonksiyonda kullanmak üzere;  Şehrimiz Kurtuluş  Mahallesi 207 ada 3, 4 ve 8 parsellerde bulunan  gayrimenkullerin  3194 Sayılı Kanunun 10. Maddesine istinaden 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına  alınmasına İmar Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Komisyon Raporunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün  E.3142 Sayılı Önergesi)

7- İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü’nün 29/01/2020 tarih ve 8044 sayılı yazılarına istinaden Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Bahariye Mahallesi 956 ada 3 parsel sayılı 156,00 m2 taşınmazın 48,98 m2 lik kısmında olmak üzere içme suyu kuyusu açılması hususunda;  5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi kapsamında bahsi geçen taşınmazın İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tahsisine, İmar Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Komisyon Raporunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün  E.3256 Sayılı Önergesi)

8- Tamamı  Köy Meydanı içerisinde kalan Şehrimiz Saruhanlı  Mahallesi 126 ada 2 parselde bulunan  gayrimenkullün  3194 Sayılı Kanunun 10. Maddesine istinaden 5 yıllık imar ve kamulaştırma programına  alınmasına , İmar Komisyonumuzca oybirliği uygun bulunduğuna ilişkin Komisyonuna Raporun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün E.1050 Sayılı Önergesi)

9- Şehrimiz Eskioba  Mahallesi 815 ve 828 parsel taşınmazların maliki olan Ayhan SAVAŞAN yan parselde bulunan Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Eskioba Mahallesi 814 parsel sayılı 1701 m2 sahalı taşınmazı satın almak istemektedir. Buna istinaden bahse konu taşınmaz satışına ilişkin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi kapsamında taşınmaz mal satımına karar vermek Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında olduğundan; Eskioba Mahallesi 814 parsel sayılı 1701 m2 sahalı taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre satılmasına  Tarım ve Orman Komisyonu ve  İmar Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Komisyon Raporlarının görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün E.1437 Sayılı Önergesi)

10-Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddelerinde belirtildiği şekilde bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında bütçede tertibi bulunmayan, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesi içinde Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler tertibinin açılmasına ve bu tertibe Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesi içindeki Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler kaleminden 50.000,00-TL (Ellibin Türk Lirası), İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütçesi içinde Metal Ürünü Alımları tertibinin açılmasına ve bu tertibe İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmet Alımları kaleminden 100.000,00-TL (Yüzbin Türk Lirası) aktarma yapılmasının Plan ve Bütçe Komisyonumuzca  oybirliği ile uygun bulunduğuna   ilişkin Komisyon raporunun görüşülmesi.(Mali Hizmetler Müdürlüğü E.2995 Sayılı Önergesi)

11-Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih ve 05 sayılı Meclis Kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonunda çalıştırılacak Mali Müşavirin  5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden , 17 gün süre ile görevlendirilmesi ve brüt 4.966,07.-TL ücret ödenmesi Plan ve Bütçe Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Komisyon Raporunun görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü E.3488 Sayılı Önergesi)

V- GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEBİ

VI- TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

VII- TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

SALİH ATAKAN DURAN
BELEDİYE BAŞKANI
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi