T.C. Tire Belediyesi
Meclis Ek Gündemi

T.C.

TİRE BELEDİYESİ

2019 YILI ARALIK AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ

MECLİS EK GÜNDEMİ

Gündem No   : 48461740-05-12-1

Toplantı Tarihi   : 02/12/2019

Toplantı Saati     : 19.00

Toplantı Yeri  : Tire Belediyesi Kültür Salonu

I. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1. 11.08.2019 tarihinde Tire Belediye Başkanlığı ve Gençlik Spor Müdürlüğü arasında Tire Kapalı spor salonunun tahsisi ile ilgili protokolün süresinin 11.08.2020 tarihinde dolacağından, yeniden Tire Belediyesi ve Gençlik Spor Müdürlüğü arasında protokol yapılması için Tire Belediye Başkanlığına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.( Spor İşleri Müdürlüğünün 29.11.2019 tarih ve E.1599  Önergesi)

2- Şehrimiz Turan mahallesi,30L-Ic paftasındaki 1134 ada,10 parsel sayılı taşınmazın batısında kalan kamuya terkli park alanında 5,00x8,00 m ebadında toplam 40,00 m2 lik kısmın trafo yeri olarak özelleştirme modeli gereği işletme hakkı Gediz Elektrik Anonim Şirketinde olmakla birlikte tüm elektrik dağıtım tesis ve yerlerinin mülkiyetinin TEDAŞ Genel Müdürlüğüne ait olacak  şekilde imar planında değişiklik yapılması talep edilmektedir. İmar planımızın 30 L-IC paftasında yer alan 1 adet trafo yeri amaçlı 1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E.1607 Sayılı Önergesi) 

3- Şehrimiz Gökçen Mahallesi 221 Ada 15 Parsel nolu arazinin; Belediye Meclisimizin 06.08.2018 tarih ve 167 sayılı  kararı ile Ege Üniversitesine tahsisin  kaldırılması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün E.1612 sayılı önergesi.)
4- Tire Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinin 103701 sayılı yazısı gereği Kahrat Mahallesi, Muslukaltı Mevkiinde bulunan 108 ada 11 parsel numaralı 633,08 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4706 Sayılı Kanunun 5.maddesi rayiç bedel üzerinden sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlerine göre değerlendirilmek üzere  Belediyemize devrine ilişkin 313 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği’ nin 4706 Sayılı Kanunun 5 nci maddesine göre satış amacıyla Belediyelere Taşınmaz Devir İşlemleri başlıklı XIII. maddesi uyarınca söz konusu tebliğin 23 no’ lu protokolün işbu yazının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde imzalanması gerektiğinden, konunun Meclisimizce incelenerek Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün E.1613 sayılı önergesi.)

5- İlçemiz mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 23.03.1984 tarihinde yaptırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planıyla oluşmuş 1058 ada,101 parsel (Eski SSK Hastanesi) ve 6785 Sayılı İmar Kanununun 37.ve 39.maddelerine göre 29.11.1972 tarih ve 762 sayılı meclis kararı ile tespit ve tasdik olunmuş 1018 ada arasında kalan Hakimiyet caddesinin bir kısmında bu iki uygulama ile oluşan mülkiyetlerin sehven yanlış hesaplanmasından kaynaklanan kayma olduğu anlaşıldığından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 5393 Sayılı Yasının 24.maddesi kapsamında imar komisyonunca uygun bulunduğuna ilişkin imar komisyon raporunun  görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E.1688 Sayılı önergesi)

6-Belediyemizce 26 Ocak 2020 Pazar günü yapılacak olan  20.Geleneksel Deve Güreşi Kültür Festivali için 100 er adetlik 50 cilt olmak üzere 5000 adet bilet bastırılması gerekmektedir. Geleneksel Deve Güreşinde satılacak biletlerin Belediyemizce gelir kaydedilmesi hususunda ve basılacak bilet fiyatlarının görüşülmesi.(Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 1708 sayılı önergesi )

7-Tire Ticaret Odasına kayıtlı 4 ortaklı olarak kurulan TİRE KENT YAPISAN.VE TİC.A.Ş.nin toplam 220 adet hisselerinden 220 adedini (Yüzde Yüzünü) Tire Belediye Başkanlığı Tüzel kişiliğine koşulsuz, şartsız ve bedelsiz olarak bağış işleminin yapılmasına müteakip şirketin Yönetim kurulu yetkisi de Tire Belediyesi Tüzel Kişiliğine devredilecektir. Bağış talebinin kabulü ve gerekli işlemlerin yapılması  hususunun görüşülmesi.(Yazı İşleri Müdürlüğünün E.1720 sayılı önergesi)

8-5393 Sayılı Belediye Kanunun 48.maddesi hükümlerine göre, Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih ve 2019 sayılı kararı ile kurulan Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün kaldırılarak ,yerine Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün kurulması huşunun görüşülmesi.(İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 02.12.2019 tarih ve E.1695 sayılı önergesi)

Meclis Ek Gündemi

T.C.

TİRE BELEDİYESİ

2019 YILI ARALIK AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ

MECLİS EK GÜNDEMİ

Gündem No   : 48461740-05-12-1

Toplantı Tarihi   : 02/12/2019

Toplantı Saati     : 19.00

Toplantı Yeri  : Tire Belediyesi Kültür Salonu

I. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1. 11.08.2019 tarihinde Tire Belediye Başkanlığı ve Gençlik Spor Müdürlüğü arasında Tire Kapalı spor salonunun tahsisi ile ilgili protokolün süresinin 11.08.2020 tarihinde dolacağından, yeniden Tire Belediyesi ve Gençlik Spor Müdürlüğü arasında protokol yapılması için Tire Belediye Başkanlığına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.( Spor İşleri Müdürlüğünün 29.11.2019 tarih ve E.1599  Önergesi)

2- Şehrimiz Turan mahallesi,30L-Ic paftasındaki 1134 ada,10 parsel sayılı taşınmazın batısında kalan kamuya terkli park alanında 5,00x8,00 m ebadında toplam 40,00 m2 lik kısmın trafo yeri olarak özelleştirme modeli gereği işletme hakkı Gediz Elektrik Anonim Şirketinde olmakla birlikte tüm elektrik dağıtım tesis ve yerlerinin mülkiyetinin TEDAŞ Genel Müdürlüğüne ait olacak  şekilde imar planında değişiklik yapılması talep edilmektedir. İmar planımızın 30 L-IC paftasında yer alan 1 adet trafo yeri amaçlı 1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E.1607 Sayılı Önergesi) 

3- Şehrimiz Gökçen Mahallesi 221 Ada 15 Parsel nolu arazinin; Belediye Meclisimizin 06.08.2018 tarih ve 167 sayılı  kararı ile Ege Üniversitesine tahsisin  kaldırılması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün E.1612 sayılı önergesi.)
4- Tire Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinin 103701 sayılı yazısı gereği Kahrat Mahallesi, Muslukaltı Mevkiinde bulunan 108 ada 11 parsel numaralı 633,08 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4706 Sayılı Kanunun 5.maddesi rayiç bedel üzerinden sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlerine göre değerlendirilmek üzere  Belediyemize devrine ilişkin 313 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği’ nin 4706 Sayılı Kanunun 5 nci maddesine göre satış amacıyla Belediyelere Taşınmaz Devir İşlemleri başlıklı XIII. maddesi uyarınca söz konusu tebliğin 23 no’ lu protokolün işbu yazının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde imzalanması gerektiğinden, konunun Meclisimizce incelenerek Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün E.1613 sayılı önergesi.)

5- İlçemiz mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 23.03.1984 tarihinde yaptırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planıyla oluşmuş 1058 ada,101 parsel (Eski SSK Hastanesi) ve 6785 Sayılı İmar Kanununun 37.ve 39.maddelerine göre 29.11.1972 tarih ve 762 sayılı meclis kararı ile tespit ve tasdik olunmuş 1018 ada arasında kalan Hakimiyet caddesinin bir kısmında bu iki uygulama ile oluşan mülkiyetlerin sehven yanlış hesaplanmasından kaynaklanan kayma olduğu anlaşıldığından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 5393 Sayılı Yasının 24.maddesi kapsamında imar komisyonunca uygun bulunduğuna ilişkin imar komisyon raporunun  görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E.1688 Sayılı önergesi)

6-Belediyemizce 26 Ocak 2020 Pazar günü yapılacak olan  20.Geleneksel Deve Güreşi Kültür Festivali için 100 er adetlik 50 cilt olmak üzere 5000 adet bilet bastırılması gerekmektedir. Geleneksel Deve Güreşinde satılacak biletlerin Belediyemizce gelir kaydedilmesi hususunda ve basılacak bilet fiyatlarının görüşülmesi.(Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 1708 sayılı önergesi )

7-Tire Ticaret Odasına kayıtlı 4 ortaklı olarak kurulan TİRE KENT YAPISAN.VE TİC.A.Ş.nin toplam 220 adet hisselerinden 220 adedini (Yüzde Yüzünü) Tire Belediye Başkanlığı Tüzel kişiliğine koşulsuz, şartsız ve bedelsiz olarak bağış işleminin yapılmasına müteakip şirketin Yönetim kurulu yetkisi de Tire Belediyesi Tüzel Kişiliğine devredilecektir. Bağış talebinin kabulü ve gerekli işlemlerin yapılması  hususunun görüşülmesi.(Yazı İşleri Müdürlüğünün E.1720 sayılı önergesi)

8-5393 Sayılı Belediye Kanunun 48.maddesi hükümlerine göre, Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih ve 2019 sayılı kararı ile kurulan Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün kaldırılarak ,yerine Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün kurulması huşunun görüşülmesi.(İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 02.12.2019 tarih ve E.1695 sayılı önergesi)

Meclis Ek Gündemi

T.C.

TİRE BELEDİYESİ

2019 YILI ARALIK AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ

MECLİS EK GÜNDEMİ

Gündem No   : 48461740-05-12-1

Toplantı Tarihi   : 02/12/2019

Toplantı Saati     : 19.00

Toplantı Yeri  : Tire Belediyesi Kültür Salonu

I. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1. 11.08.2019 tarihinde Tire Belediye Başkanlığı ve Gençlik Spor Müdürlüğü arasında Tire Kapalı spor salonunun tahsisi ile ilgili protokolün süresinin 11.08.2020 tarihinde dolacağından, yeniden Tire Belediyesi ve Gençlik Spor Müdürlüğü arasında protokol yapılması için Tire Belediye Başkanlığına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.( Spor İşleri Müdürlüğünün 29.11.2019 tarih ve E.1599  Önergesi)

2- Şehrimiz Turan mahallesi,30L-Ic paftasındaki 1134 ada,10 parsel sayılı taşınmazın batısında kalan kamuya terkli park alanında 5,00x8,00 m ebadında toplam 40,00 m2 lik kısmın trafo yeri olarak özelleştirme modeli gereği işletme hakkı Gediz Elektrik Anonim Şirketinde olmakla birlikte tüm elektrik dağıtım tesis ve yerlerinin mülkiyetinin TEDAŞ Genel Müdürlüğüne ait olacak  şekilde imar planında değişiklik yapılması talep edilmektedir. İmar planımızın 30 L-IC paftasında yer alan 1 adet trafo yeri amaçlı 1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E.1607 Sayılı Önergesi) 

3- Şehrimiz Gökçen Mahallesi 221 Ada 15 Parsel nolu arazinin; Belediye Meclisimizin 06.08.2018 tarih ve 167 sayılı  kararı ile Ege Üniversitesine tahsisin  kaldırılması hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün E.1612 sayılı önergesi.)
4- Tire Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinin 103701 sayılı yazısı gereği Kahrat Mahallesi, Muslukaltı Mevkiinde bulunan 108 ada 11 parsel numaralı 633,08 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4706 Sayılı Kanunun 5.maddesi rayiç bedel üzerinden sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlerine göre değerlendirilmek üzere  Belediyemize devrine ilişkin 313 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği’ nin 4706 Sayılı Kanunun 5 nci maddesine göre satış amacıyla Belediyelere Taşınmaz Devir İşlemleri başlıklı XIII. maddesi uyarınca söz konusu tebliğin 23 no’ lu protokolün işbu yazının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde imzalanması gerektiğinden, konunun Meclisimizce incelenerek Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.(Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün E.1613 sayılı önergesi.)

5- İlçemiz mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 23.03.1984 tarihinde yaptırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planıyla oluşmuş 1058 ada,101 parsel (Eski SSK Hastanesi) ve 6785 Sayılı İmar Kanununun 37.ve 39.maddelerine göre 29.11.1972 tarih ve 762 sayılı meclis kararı ile tespit ve tasdik olunmuş 1018 ada arasında kalan Hakimiyet caddesinin bir kısmında bu iki uygulama ile oluşan mülkiyetlerin sehven yanlış hesaplanmasından kaynaklanan kayma olduğu anlaşıldığından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 5393 Sayılı Yasının 24.maddesi kapsamında imar komisyonunca uygun bulunduğuna ilişkin imar komisyon raporunun  görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E.1688 Sayılı önergesi)

6-Belediyemizce 26 Ocak 2020 Pazar günü yapılacak olan  20.Geleneksel Deve Güreşi Kültür Festivali için 100 er adetlik 50 cilt olmak üzere 5000 adet bilet bastırılması gerekmektedir. Geleneksel Deve Güreşinde satılacak biletlerin Belediyemizce gelir kaydedilmesi hususunda ve basılacak bilet fiyatlarının görüşülmesi.(Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 1708 sayılı önergesi )

7-Tire Ticaret Odasına kayıtlı 4 ortaklı olarak kurulan TİRE KENT YAPISAN.VE TİC.A.Ş.nin toplam 220 adet hisselerinden 220 adedini (Yüzde Yüzünü) Tire Belediye Başkanlığı Tüzel kişiliğine koşulsuz, şartsız ve bedelsiz olarak bağış işleminin yapılmasına müteakip şirketin Yönetim kurulu yetkisi de Tire Belediyesi Tüzel Kişiliğine devredilecektir. Bağış talebinin kabulü ve gerekli işlemlerin yapılması  hususunun görüşülmesi.(Yazı İşleri Müdürlüğünün E.1720 sayılı önergesi)

8-5393 Sayılı Belediye Kanunun 48.maddesi hükümlerine göre, Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih ve 2019 sayılı kararı ile kurulan Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün kaldırılarak ,yerine Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün kurulması huşunun görüşülmesi.(İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 02.12.2019 tarih ve E.1695 sayılı önergesi)

İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi