TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI
 
1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz YENİ Mahallesinde  bulunan İŞYERİ  vasıflı taşınmazların kiraya
 verilmesi işi,  2886 sayılı Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulüyle ihale edilecektir. 
2-İhaleye  katılmak  isteyenlerin,   %3   tutarındaki geçici teminatı ve dosya bedelini (210,00TL) Belediyemiz  veznesine yatırarak,  makbuzu  ihale
komisyonuna ibraz etmeleri şarttır. İhale süresinden önce kiralayan kiralamaktan vazgeçer ise Teminat irat kaydedilecektir.   İşyerlerinden 
    %15     tutarında güvence bedeli alınacaktır. 
3- İsteklilerin Belediyemiz Emlak Servisinden alacakları  “Borcu Yoktur”  belgesini ihale komisyonuna sunmaları zorunludur. 
4-Geçmiş dönemlerde Belediyemizden Gayrimenkul kiralayarak  borcunu ödemeyenler,  borçların tamamını kapattıkları taktirde ihaleye girebileceklerdir.
5- İhalede en az   100,00TL    artırma (Pey) yapılacaktır.
6-  Belediyemiz Encümeni, Belediye Meclisi tarafından kendisine verilen   5 yıllık  kiraya verme hakkını kullanacaktır. 
7-  İhale bedelleri    peşin olarak tahsil edilecektir.
8- İsteklilerin, İhale tarihini rastlayan  28.09.2022  Çarşamba Günü  aşağıda belirtilen saatlerde Belediyemiz  Encümen Toplantı odasında hazır  
bulunmaları, daha  fazla bilgi almak isteyenlerin  mesai saatleri dahilinde Belediyemiz  Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü'ne müracaatları ilan olunur.
9- Encümen  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümen ihaleyi yapmama kararına
itiraz edilemez.  
                   
YENİ  MAHALLESİNDE BULUNAN GAYRİMENKUL
SIRA      NO MAHALLE ADA  PARSEL   BİNA M2  CİNSİ MEVKİİ MUHAMMEN    BEDEL ( 1 AYLIK ) + KDV %3 GEÇİÇİ TEMİNAT İHALE SAATİ
1 YENİ 114 50 13 İŞYERİ (Bakırcılık-Antika) Karanlıkçarşı Sok. No: 8 Z5 (16) 500 TL 180 TL 11:10

Paylaş