KAUÇUK ZEMİN KAPLAMA MALZEMESİ VE YAPIŞTIRICISI SATIN ALINACAKTIR

TİRE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Kauçuk zemin kaplama malzemesi ve yapıştırıcısı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                        :   2021/491814

 

1-İdarenin

a) Adresi:CUMHURIYET MAHALLESI 29 EKİM CADDESI 19 35900 TİRE/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası:2325123321 - 2325112076

c) Elektronik Posta Adresi:tirebel@tire.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :   Mal alımı, 2 kalem kauçuk zemin kaplama malzemesi ve yapıştırıcısı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                    :   Tire Belediyesi Asfalt Şantiyesi Atatürk Mahallesi Kıbrıs caddesi No:4 Tire/İZMİR

c) Teslim tarihi                                  :   Yüklenici tarafından idareye teslim edilecek ürünler aynı fabrikada, aynı kalıplarda ve aynı üretim sezonunda üretilmiş olacaktır. Üretim yeri, tarihi ve üretim kalıplarının farklı olmasından kaynaklanan ürünler teslim alınmayacaktır. Teknik şartnameye uymamaktan kaynaklanan ve iadeye sebep olan durumlarda yükleme nakliye gibi her türlü giderler yükleniciye aittir. Kauçuk malzeme ile birlikte yapıştırıcısı da teslim edilecektir. Kauçuk malzemeler düzgün şekilde paketlenmiş olacaktır. Paketler su almayacak şekilde yapılmalı, ürün açıklamaları ve her paketteki miktarları ile birlikte üzerinde etiketli vaziyette olmalıdır. Nakliye ve idaremizin göstereceği alana malzemenin indirilip istiflenmesi yükleniciye ait olacaktır. Nakliye sırasında hasar görmüş ürünler teslim alınmayacaktır. Ayrıca idarenin istediği nitelik, renk, kalite ve ölçüde olmayan ürünler teslim alınmayacaktır. İstenilen malzemeler sözleşme tarihinden itibaren 10 gün içinde Tire Belediyesi Şantiyesi Atatürk Mah. Kıbrıs Cad. No:4 Tire/İZMİR adresine teslim edilecektir. Malzemelerin teslimine ait nakliye, yükleme-boşaltma, istifleme işçiliği ve bu işlemler sırasında kullanılacak tüm araç ve gereçler ile doğacak tüm hasarlar yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici İdareden bu işlemler ile ilgili hiçbir ücret talep edemeyecektir. Ürün tesliminde ihale konusu kauçuk malzemelerin kullanılmasında sakınca olmadığını gösteren, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından Akredite edilen laboratuvardan alınmış uygunluk raporları şeklinde olmalıdır. İdareye teslim edilecek ürünler, teslim tarihinden önce aşağıda belirlenen testlere tabi tutulmuş olmalı ve ürün tesliminde aşağıda belirtilen test belgeleri ile birlikte teslim edilmelidir. - TS EN 71-2+A1 alevlenebilirlik standartlarını taşıdığına dair test raporu - UL94 yanmazlık sstandartlarını taşıdığına dair test raporu - TS EN ISO 527-4 çekme testi standartlarını taşıdığına dair test raporu - Ftalat testi standartlarını taşıdığına dair test raporu

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                               :   Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19 TİRE/İZMİR

b) Tarihi ve saati                               :   09.09.2021 - 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
d) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif dokümanı ile birlikte kauçuk parke ve yapıştırıcıdan birer adet numune teslim edilecektir. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19 TİRE/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

ihale_ilani_kaucuk_61897.doc

Paylaş