İNŞAAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TİRE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Tuğla ve kiremit mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                  :    2022/1197070

 

1-İdarenin

a) Adı:TİRE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi:CUMHURIYET MAHALLESI 29 EKİM CADDESI 19 35900 TİRE/İZMİR

c) Telefon ve faks numarası:2325123321 - 2325112076

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                                :    Tuğla ve kiremit

b) Niteliği, türü ve miktarı                                :    Mal alımı, 9 kalem tuğla ve kiremit alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer                    :    İdaremizin Atatürk Mahallesi Bayrak Cad. No:5 adresinde bulunan deposuna teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi                                        :    Teslim alınan malzemelerden, uygun olmadığı anlaşılan malzemelerin değişimi istenebilecektir. Malzemeler TSE kalite standartlarına uygun olup, idare gerekli gördüğü ilgili ürünü, ilgili standardına uygunluğunu tüm giderleri yükleniciye ait olmak üzere ilgili laboratuvarlarda teste tabii tutabilir. Bu belgelere sahip olmayan ürünün değişimi istenebilecektir. Yüklenici firma sözleşme imzalandıktan sonra getireceği ürünlerin marka/katoloğunu idareye sunacaktır. İdarenin onayından sonra mal teslimi yapılacaktır. Ürünler depolamaya uygun olacaktır. Kullanılacak inşaat Malzemelerin idarenin Görevlendireceği Kontrol görevlisi veya görevlileri tarafından kontrol edilecektir. Kontrol görevlisinin onayı olmaksızın malzeme teslim alınmayacaktır. Taşıma esnasında oluşabilecek ya da fabrikasyon hatası bulunan ürünler yenisi ile değiştirilecek bununla ilgili idare herhangi bir ek bedel ödemeyecektir. Malzemeler Yükleniciden talep edildiğinde en geç 48 SAAT içerisinde eksiksiz bir şekilde istenilen lokasyona teslim edilecektir. Sözleşme tarihinden itibaren sözleşmenin süresince hafta içi 08:30-17:30 saatleri arasında teslim edilecektir. Malzemeler Belediyemiz şantiye deposu olan Atatürk Mahallesi Bayrak Caddesi No:5 TİRE / İZMİR adresine teslim fiyatı olacaktır. İdare tarafından beğenilmeyen ve kalite olarak yetersiz bulunan malzemeler şartnamede bulunan standartlar doğrultusunda idarenin istediği bir ürünle değiştirilecektir. Olağan üstü durumlar nedeniyle malların teslim edilememesi durumunda (sel, deprem, doğal afet…) ise idaremiz ve yüklenicinin karşılıklı görüşmeleri ile çözüm aranacaktır. Bu durumlar dışında sözleşme hükümleri uygulanacaktır. Teknik şartname kriterlerini sağlamayan veya kusurlu ürünler teslim alınmayacaktır. İşin süresi 31.12.2022 tarihine kadardır.

d) İşe başlama tarihi                                          :    17.12.2022

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati           :    29.11.2022 - 15:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)     :               Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 19 TİRE / İZMİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İstekli adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Paylaş