TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI      
1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz  ATATÜRK  Mahallesinde  GÖLET REKREASYON ALANINDA bulunan  taşınmazın kiraya       
( kira karşılığı yapım işi)verilmesi işi,  2886 sayılı Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulüyle ihale edilecektir.       
2-İhaleye  katılmak  isteyenlerin,   %3   tutarındaki geçici teminatı ve dosya bedelini  Belediyemiz  veznesine yatırarak,  makbuzu  ihale  komisyonuna       
ibraz etmeleri şarttır. İhale süresinden önce kiralayan kiralamaktan vazgeçer ise Teminat irat kaydedilecektir. Zeytinlik vasıflı ve üzerinde Zeytin ağacı       
bulunan gayrimenkullerden %15  tutarında güvence bedeli alınacaktır. Ağaçların bakımları yapılmadığı takdirde güvence bedeli irat kaydedilecektir.       
3- İsteklilerin Belediyemiz Emlak Servisinden alacakları  “Borcu Yoktur”  belgesini ihale komisyonuna sunmaları zorunludur.       
4-Geçmiş dönemlerde Belediyemizden Gayrimenkul kiralayarak  borcunu ödemeyenler,  borçların tamamını kapattıkları taktirde ihaleye girebileceklerdir.      
5-  Belediyemiz Encümeni, Belediye Meclisi tarafından kendisine verilen   5 yıllık  kiraya verme hakkını kullanacaktır.       
6-  İhale bedelleri    peşin olarak tahsil edilecektir.      
7- İsteklilerin, İhale tarihini rastlayan  20/04/2022 Çarşamba Günü  aşağıda belirtilen saatlerde Belediyemiz  Encümen Toplantı odasında hazır        
bulunmaları, daha  fazla bilgi almak isteyenlerin  mesai saatleri dahilinde Belediyemiz  Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü'ne müracaatları ilan olunur.      
8- Encümen  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümen ihaleyi yapmama kararına      
itiraz edilemez.        
ATATÜRK MAHALLESİ GÖLET REKREASYON ALANI      
SIRA      NO MAHALLE ADA  PARSEL   M2  CİNSİ MEVKİİ/CADDE/SOKAK BİNA M2  MUHAMMEN    BEDEL ( 1 AYLIK ) %3 GEÇİÇİ TEMİNAT İHALE SAATİ      
1 ATATÜRK 0 0 162m2 KAFETERYA GÖLET REKREASYON ALANI kapalı alan-70 m2  -açık kapalı alan 92 m2 8.750 TL 3.150 TL 11;00      

Paylaş