ENCÜMEN GÜNDEMİ - T.C.Tire Belediyesi

T.C.

TİRE BELEDİYESİ

BELEDİYE ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

                                                                                          

Toplantı Tarihi: 06.01.2021                                                                                                                                                   Toplantı Saati:11:00                                                                                                                                                                                                                                                 

1- Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 25.12.2020 tarih ve E.17481 sayılı yazısında; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz  Boynuyoğun Mahallesi ve Peşrefli  Mahallesinde  bulunan   tarla 3 yıllık, zeytinlik 5 yıllık, vasıflı gayrimenkullerin kiraya çıkılmasına; 2886 sayılı kanunun 51/k bendine göre,  06.01.2021 tarih Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılması hususunun görüşülmesi.

2- Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğü’ nün 30.12.2020 tarih ve E.17691 sayılı yazısında; Belediyemizce yapılan denetimler sırasında ilçemiz Cambazlı Mahallesi Karaca Mevki 146 ada 7 ve 8 parselde ruhsatsız yapılmış istinat duvarları tespiti hususunun görüşülmesi.   

3- Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 04.01.2021 tarih ve E.22 sayılı yazısında; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Kaplan Mahallesinde  bulunan   zeytinlik vasıflı gayrimenkullerin kiraya çıkılması 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34/g maddesi gereğince “Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi beş yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.” Encümenin görev ve yetkileri arasındadır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümleri uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile kiralama ihalesine çıkılması hususunun görüşülmesi.

4-  Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 04.01.2021 tarih ve E.48 sayılı yazısında; Mahalli İdarelerin Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin  "Bütçe Ödeneklerin iptali ve devri konulu 39. Maddesine göre (1) Yılsonunda kullanılmayan ödenekler bütün düzeyleri belirtilerek iptal edilir. Ancak, şartlı, tahsisi mahiyette ve mevzuatı gereği ertesi yıla devri gereken ödenekler devir gerekçesi belirtilerek devredilir. Devredilen ödenek yeni yıl bütçesinde açılacak tertiplere ödenek kaydedilir." denilmektedir. Bu maddeye istinaden  2020 Mali yılı bütçesinde yer alan ekli listedeki müdürlükler ve 2021 Mali yılı bütçesine devri yapılması talep edilen kalemler ve tutarları aşağıda belirtilmiştir. Söz konusu Ödenek devrinin yapılabilmesi hususunun  görüşülmesi.

5- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 04.01.2021 tarih ve E.49 sayılı yazısında; Mahalli İdarelerin Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin  "Bütçe Ödeneklerin iptali ve devri konulu 39. Maddesine göre (1) Yılsonunda kullanılmayan ödenekler bütün düzeyleri belirtilerek iptal edilir. Ancak, şartlı, tahsisi mahiyette ve mevzuatı gereği ertesi yıla devri gereken ödenekler devir gerekçesi belirtilerek devredilir. Devredilen ödenek yeni yıl bütçesinde açılacak tertiplere ödenek kaydedilir." denilmektedir. Bu maddeye istinaden  2020 Mali yılı bütçesinde yer alan ve kullanılmayan  ekli listede belirtilen  ödeneklerin imhası gerekmektedir. Söz konusu  Ödenek imhasının yapılabilmesi hususunun görüşülmesi. 

6- Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 04.01.2021 tarih ve E.54 sayılı yazısında; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Eskioba  Mahallesinde  bulunan   zeytinlik vasıflı gayrimenkullerin kiraya çıkılması 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34/g maddesi gereğince “Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi beş yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.” Encümenin görev ve yetkileri arasındadır.  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümleri uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile kiralama ihalesine çıkılması hususunun görüşülmesi.

7- Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 06.01.2021 tarih ve E.118 sayılı yazısında;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Gökçen Mah.182 Ada18 Parselde bulunan işyerlerinin; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34/g maddesi gereğince ''Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin Meclis Kararlarını uygulamak'' dendiğinden; 06.03.2020 tarih ve 23 no'lu Meclis Kararına istinaden 5 yıl süre ile kiralama ihalesine çıkılması Encümenin görev ve yetkileri arasındadır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümleri uyarınca ''Açık Teklif Usulü'' ile 5 yıllık kiralama ihalesine çıkılması hususunun görüşülmesi.

8- Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 06.01.2021 tarih ve E.117 sayılı yazısında;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Mehmetler Mahallesinde  bulunan  tarla (incir bahçesi)  vasıflı gayrimenkullerin kiraya çıkılması 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34/g maddesi gereğince “Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi beş yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.” Encümenin görev ve yetkileri arasındadır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümleri uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile kiralama ihalesine çıkılması hususunun görüşülmesi.

9- Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ nün 06.01.2021 tarih ve E.119 sayılı yazısında;  Hidayet SALDIK’ ın İlçemiz pazarı olan Salı günleri Gümüşpala Caddesi 5 nolu sergi yerinin iptal edilmesi hususunun görüşülmesi.

ENCÜMEN GÜNDEMİMİZİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Paylaş