T.C. Tire Belediyesi
Encümen Kararları
Sıra Karar Tarihi Kararın Özeti Karar No
1 27/05/2020

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.05.2020 tarih ve E.6955 sayılı yazısına istinaden; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesine göre Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçesinden görülen ihtiyaç üzerine belirlenen tertipler arasında aktarma yapılmasına dair karar.

361
2 27/05/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.05.2020 tarih ve E.6954 sayılı yazsına istinaden; 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesi gereğince ilgilisi tarafından ruhsatsız yapılaşma ile ilgili aykırılıkların giderilmemesi sebebiyle Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü görevlilerince ön bahçe mesafesi içerisinde yapılan yapının yıkımının yapılması, masraflarının ilgilisi (T.C.:391********) Cihan SAKLI’dan tahsil edilmesine, aynı zamanda yasal süre içerisinde gereğinin yapılmaması sebebiyle Hukuk İşleri Müdürlüğünce hukuki işlerin başlatılması hususunun birimince teklif edildiği şeklinde kabulüne dair karar.

360
3 27/05/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 20.05.2020 tarih ve E.6793 sayılı yazısına istinaden; İlçemiz Bahariye Mahallesi Batıdağı Küme Evleri No: 22 adresindeki zeytinlik içerisine 170 m2 kapalı alan inşa eden Kezban SARIĞOLU hakkında tanzim edilen Zabıt Varakası ile ilgili; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce inceleme yapılarak; karara yönelik araştırma sonucunun bir sonraki Encümen toplantısına tesadüf eden 03.06.2020 tarihinde hazır edilmesine dair karar.

359
4 20/05/2020

Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 20/05/2020 tarih ve E.6794 sayılı yazısı gereği; Zabıta Müdürlüğümüz tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen: İlçemiz 4 Eylül Mahallesi Samim Üzer Cad. No:16/C adresinde 'Dikim Atölyesi' faaliyeti gösteren  işletme sahibi Ceylan ÖZTÜRK’e 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66 ) 1.Maddesi kapsamında, 392,00-TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

358
5 20/05/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20/05/2020 tarih ve E.6759 sayılı yazısına istinaden; 3528-190 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu tarafından talep edilen, mülkiyeti Nail ŞENGÜL ve Sevim ŞENGÜL'e ait İlçemiz Çeriközü Mahallesi, Köyiçi mevkii, 128 ada, 1 ve 4 nolu parsellerin birleştirme işlemi için hazırlanan beyannamenin tetkikinde;

Söz konusu parsellerin; Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde, uygulama imar planımız dışında kalmaktadır. Bahse konu parseller, 12/03/2018 tarih  05.320 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun görülen ve 23/05/2018 tarihli Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onanan 1/25000 ölçekli İzmir Doğu Bölgesi Nazım İmar Planı kapsamında kırsal yerleşme alanında,  04.11.2009 tarihli ve 404 sayılı İl Genel Meclis kararı ile onaylanan köy yerleşik alan tespiti paftasında köy yerleşik alan sınırı içerisinde kalmakta olup Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerinde aranan ölçü ve ebatlar sağlanmış olduğundan, 3194 sayılı İmar Kanunun 15. maddesine göre sakıncası olmayan birleştirme işleminin aynı kanunun 16.maddesine göre yapılmasının uygun görüldüğüne dair karar.

357
6 20/05/2020

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 20/05/2020 tarih ve E.6758 sayılı yazısına istinaden; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesine göre Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçesinden görülen ihtiyaç üzerine belirlenen tertipler arasında aktarma yapılması talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

356
7 20/05/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 20/05/2020 tarih ve E.6750 sayılı yazısına istinaden; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şerhimiz Duatepe Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 1167 ada, 1 parseldeki Yeşil Alanda bulunan Foseptik Çukurunun; aylık 200.00-TL (ikiyüz Türk Lirası) işgaliye bedeli karşılığında S.S Tire Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin kullanımına verilmesinin uygun görüldüğüne dair karar.

355
8 20/05/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 20/05/2020 tarih ve E.6749 sayılı yazısı gereği; İlçemiz Fatih Mahallesi (Cumhuriyet) 526 Ada, 23 Parsel sayılı taşınmazın 18.Madde İmar Uygulaması sonucunda Elmas Sokak ile Evliya Çelebi Sokak’ın birleştiği yerde bulunan ve Yeşil Alan içinde kalan Artezyen Kuyusu (Belediyemize devri yapılmış) bedeli olarak 1.000,00-TL (bin Türk Lirası)’nin Kuyu sahibi Ahmet HADİMOĞLU’na ödenmesinin uygun görüldüğüne dair karar.

354
9 20/05/2020

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 18/05/2020 tarih ve E.6742 sayılı yazısına istinaden; Belediyemiz Nisan/2020 dönemine ait olup 14/05/2020 tarihine kadar ödenmesi gereken işçi personellerden kesilen 134.399,85.-TL (yüzotuzdörtbinüçyüzdoksandokuz Türk Lirası seksenbeş Kuruş) olan sigorta prim giderleri; Sosyal Güvenlik Kurumuna vezne yetersizliği nedeniyle ödenemediğinden, Vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ve vergilerin 368 no’lu vadesi geçmiş, ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar hesabına alınıp daha sonra ödenmesi husundaki talebinin; birimince teklif edildiği şekilde kabul edildiğine dair karar.

353
10 20/05/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 15.05.2020 tarih ve E.6678 sayılı yazısı gereği; Karateke Mahalle Muhtarı Erkan TUTKAÇ 'ın vermiş olduğu 08.05.2020 tarihli dilekçesine istinaden; Karateke Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait tuvalet binasının tadilatı ve foseptik çukuru yapılması amacıyla; işçiliğinin köy halkınca yapılmak üzere talep ettiği; 700 adet yığma tuğla, 20 torba kireç, 25 torba çimento, 50 m2 fayans ve 2 adet penkapı'nın Belediyemiz tarafından karşılanmasının uygun görüldüğüne dair karar.

352
11 20/05/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.05.2020 tarih ve 6746 sayılı yazısına istinaden; Mülkiyeti Ahmet ÇULLOĞLU ve müştereklerine ait İlçemiz Turan Mahallesi, 86 Pafta 710 ada, 100,101 ve 102 nolu parsellerin birleştirme işlemi için hazırlanan beyannamenin tetkikinde;

Söz konusu parsellerin; Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde, uygulama imar planımız dışında ve 10/04/2017 tarih ve 05.354 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun görülen ve 14/07/2017 tarih 05.794 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onanan 1/25000 ölçekli İzmir Doğu Bölgesi Nazım İmar Planı kapsamında kalmakta olup Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 62.ve 45.maddelerinde aranan ölçü ve ebatlar sağlanmış olduğundan, 3194 sayılı İmar Kanunun 15.maddesine göre sakıncası olmayan birleştirme işleminin aynı kanunun 16.maddesine göre uygun görüldüğüne dair karar.

351
12 20/05/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.05.2020 tarih ve E.6747 sayılı yazısına istinaden; İlçemiz Çeriközü Mahallesi 128 ada, 1 parselde yapılan imalatlara ilişkin taşınmaz mahalline gidilerek yapılan incelemede; zemin kat betonarme 96 m², 1.kat yığma 152 m² alanlı mesken amaçlı ruhsatsız bina yapılmakta olduğu tespit edilerek yapı tatil zaptı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 32.maddesi gereğince; ruhsatsız inşaata başlanılması nedeniyle ilgilisi tarafından bu tarihten itibaren en çok 1 ay içerisinde mevzuat hükümleri doğrultusunda uygun görülmesi halinde ruhsatlandırılması ya da yıkılmasına, aksi halde belediye ekipleri tarafından yıkımının yapılmasına ve masraflarının yapı sahibinden tahsil edilmesine, aynı kanunun 42.maddesine göre (T.C.:353********) Nail ŞENGÜL'e, 36.850,95-TL (otuzaltıbinsekizyüzelliliradoksanbeşkuruş Türk Lirası), İdari Para Cezası verilmesi hususunun; Birimince teklif edildiği şekilde kabul edildiğine dair karar.

350
13 20/05/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 18.05.2020 tarih ve 6744 sayılı yazısı gereği; İlçemiz İpekçiler Mahallesi Ereğli Caddesi, No:21 adresinde Himmet GÜLER'e ait işletme hakkında; İlçe Emniyet Müdürlüğünün 07/05/2020 tarih ve 472 sayılı yazısına istinaden; İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı olmadan faaliyette bulunduğu tespit edilen; Himmet GÜLER’e; 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde:23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66 ) 1.Maddesi kapsamında, 392,00-TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

349
14 20/05/2020

Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 18.05.2020 tarih ve E.6745 bilgilerin yazısı gereği; İlçemiz Adnan Menderes Mahallesi Şehit Selahattin Çakır Bulvarı No: 15 adresinde  ' Turizm ve Araç Kiralama ' faaliyeti gösteren Ayşe Nur TÜRKOĞLU ve Hürriyet Mahallesi Güven Caddesi No: 38 / A adresinde ' Kuaför' faaliyeti gösteren Ayşe AKSOY 'a, Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin 8 /13.maddesi gereğince tanzim olunan Zabıt Varakalarına istinaden; 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66) 1.Maddesi onun iki işletme sahibine ayrı ayrı 392,00-TL  (üçyüzdoksaniki Türk İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

348
15 20/05/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 18.05.2020 tarih ve E.6748inizin yazısına istinaden; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Adnan Menderes Mah. Faik TOKLUOĞLU Bulvarı No: 39 adresinde bulunan Büfe vasıflı taşınmazın; Kıymet Takdir Raporunda bunun bedel üzerinden; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkartılabilir, ihalesinin 10.06.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü  Encümen huzurunda gereksiniz dair karar.

347
16 13/05/2020

Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 12.05.2020 tarih ve E.6558 sayılı yazısı gereği; İlçemiz Kaplan Mahallesi 137 Ada, 3 Parseldeki taşınmazın sahibi Elsun YILDIZ’ın Belediyemize verdiği dilekçede, mülkiyetine giden yolun sağ tarafında kayalık bir alan olduğundan istinat duvarı yapılması talebinin; Belediyemiz mali imkanları yetersiz olduğundan, söz konusu istinat duvarının talepte bulunan Elsun YILDIZ tarafından yapılmasının uygun görüldüğüne dair karar.

346
17 13/05/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 13.05.2020 tarih ve E.6566 gereklidir yazısına istinaden; Mülkiyeti Belediyemize ait Atatürk Mahallesi (Eskisi-Yeni Mahalle) 1265 ada 10 parselin batısı, 1265 ada 16 parsel ve 1633 ada 10 parsel arasında bulunan yaklaşık 8000 m2'lik; Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda bulunan Oyun Alanı vasıflı yerin, silajlık mısır ve buğday gibi ekin ekmek içindir. emsal bedeller göz önünde bulunururularak Encümenimizce yapılan güncel neticesinde; 2.000,00-TL (ikibin Türk Lirası) İşgaliye Bedeli 6 Ay önce Bahadır Deniz ÖKSÜM'ün gerekliliğine, işgal bedelinin peşin ödenmesine dair karar.

345
18 13/05/2020

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 12.05.2020 tarih ve E.6559 sayılı yazısı gereği; Aceze Maaşı (Fakir Aylığı) talebinde bulunan Kadri KAYAK ve Sakıp GEZER isimli vatandaşların taleplerinin uygun görüldüğüne dair karar.

344
19 13/05/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 12.05.2020 tarih ve E.6498 sayılı yazısı gereği; İlçemiz Salı pazarı; Atatürk Caddesi mekiindeki açmış olduğu sergisinde satış etiketi bulunmayan Ramazan GÜNÇIKTI’ya; Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin 8/13.maddesi gereğince tanzim olunan Zabıt Varakasına istinaden; 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66 ) 1.Maddesi kapsamında 392,00-TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine,sergi yerinin 3 hafta ticaretten men edilmesine dair karar.

343
20 06/05/2020

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 06/05/2020 tarih ve E.6288 sayılı yazısına istinaden; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe  Yönetmeliği’nin 38. Maddesine göre Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçesinden görülen ihtiyaç üzerine belirlenen tertipler arasında aktarma yapılmasına dair karar.

342
21 06/05/2020

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 05.05.2020 tarih ve 6252 sayılı yazısında belirtildiği üzere; Bahadır Deniz ÖKSÜM isimli vatandaşın 05.05.2020 tarihinde vermiş olduğu dilekçeye istinaden; bahse konu ve yer ilgili olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce; emsallerinin göz önünde bulundurularak sonuca yönelik detaylı bir araştırma yapılmasına, yapılan araştırma sonucunun karara bağlanmak üzere 13.05.2020 tarihinde yapılacak olan encümene hazır edilmesine dair karar.

341
22 06/05/2020

Zabıta Müdürlüğünce ilçemiz Salı pazarında yapılan kontrolde; sergide satışa sunduğu malların faturasını ibraz edemediğinden hakkında Zabıt Varakası tanzim edilen Abdullah ÇETİN’e 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66 )1.Maddesine istinaden, 392,00 TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine, ayrıca cezanın tebliğ tarihinden itibaren 3 hafta süre ile ticaretten men edilmesine dair karar.

340
23 29/04/2020

Sevil BÜTÜNER’in tarafına Aceze Maaşının bağlanması talebinin uygun görüldüğüne  dair karar.

339
24 29/04/2020

İlçemiz Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından bahçe düzenleme, tuvalet ve çay ocağı yapımı işinin Belediyemiz tarafından yapılmasına dair karar.

338
25 29/04/2020

Şehrimiz Duatepe mahallesi, 30M-Ia, 30M-Ib, 30M-Ic ve 30M-Id pafta, 587, 588, 802, 803, 804, 806, 807 ve 826 adalar ve civarını kapsayan ve imar planında “Gelişme Konut Alanı, Cami, Park, Otopark, Taşıt ve Yaya Yolları” olarak belirlenmiş alanın yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan NİP-1159,9 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ile UİP-8175,38 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerileri İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 13.12.2019 gün ve 05.1151 sayılı kararı ile değişiklikle uygun görülerek onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna göre; 587 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 ve 21 parseller, 588 ada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 123 ve 124 parseller

802 ada 1, 2, 4, 5, 6, 7 ve 8 parseller, 803 ada 1 parsel,  804 ada 4 parsel, 806 ada 1, 2, 3 ve 4 parseller, 807 ada 1, 2 ve 3 parseller, 826 ada 1 parsel numaralı taşınmazları içerisine alan bölgede 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre imar uygulaması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. İmar uygulaması dosyasının hazırlanabilmesi için Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliği'nin 10. maddesine göre belirlenen düzenleme sahasının aynı yönetmeliğin 9. maddesine göre Encümenimizce görüşülerek karara bağlanması, uygun görüldüğü takdirde aynı yönetmeliğin 11. maddesine göre Tapu Müdürlüğü'nden tapu kayıtlarının, Kadastro Müdürlüğü'nden mülkiyet raporunun temin edilmesi hususunun; birimince teklif edildiği şekliyle kabulüne dair karar.

337
26 29/04/2020

Belediyemiz Memur Personellerine ait (Nisan 2020 maaşlarından kesilen) emekli kesenek tutarı olan 136.710,63 TL (Yüzotuzaltıbin yediyüzon TL altmışüç KR) nin; vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ödenmesine, Sosyal Güvenlik Priminin; 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar’’ hesabına alınarak, Sosyal Güvenlik Kurumuna daha sonra ödenmesine dair karar.

336
27 29/04/2020

Belediyemiz 2020/Mart ayına ait Ücret Damga Vergisi 7.261,73 TL, G.V 65.193,04 TL, Damga Vergisi 31.593,79 TL, Sözleşmeye ait Damga Vergisi 2.155,07 TL. olmak üzere  Toplam 106.203,63 TL (yüzaltıbinikiyüzüç TL altmışüç KR) tutarındaki vergi emanetlerinin vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ve vergilerin 368 no'lu vadesi geçmiş, ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar hesabına alınıp daha sonra ödenmesine dair karar.

335
28 29/04/2020

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 38. maddesine göre Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine belirlenen tertipler arasında aktarma yapılmasının uygun görüldüğüne dair karar.

334
29 29/04/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce yapılan denetimler sonucu; İlçemiz 4 Eylül Mahallesi, Samim Uzer Caddesi, No:26 adresinde; Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan faaliyette bulunan işyeri sahibi Ceylan ÖZTÜRK hakkında tanzim olunan Zabıt varakası ile ilgili olarak  gerekli inceleme yapmak üzere Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne havale edildiğine dair karar.

333
30 29/04/2020

17.04.2020 tarihinde emre aykırı davranış yapması nedeniyle Nasuh DURMAZ hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesi gereğince düzenlenen İdari Yaptırım Karar Tutanağına istinaden Nasuh DURMAZ’a 392,00- TL (Üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

332
31 29/04/2020

İlçemiz pazarı olan Salı günü Yeni Mahalle Atatürk Caddesi 29 nolu adreste faaliyet gösteren Fazıl DİNLEMEZ 'in işlettiği Ünlü Kuru Yemiş faaliyet konulu işyerinin 16/04/2020 tarih ve 2020/04/02 karar nolu İlçe Hıfzısıhha Kurulu Kararının 4.maddesinin (a) bendi gereğince açıkta çerez satışı yapması nedeni ile Fazıl DİNLEMEZ’e; 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun 282 maddesi gereğince 3.150,00-TL (üçbinyüzelli Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

331
32 29/04/2020

Zeki ERGİN’in 20.04.2020 tarihli dilekçesinde tarafımıza ilettiği talebinin; Encümenimizde yapılan değerlendirme neticesinde; 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 1 Maddesi (ç) fıkrasına göre işgal bedelinin 19/03/2020 tarihine kadar(Mayıs 2019’dan itibaren) dikkate alınmasına, Devlet Demir Yollarıyla Belediyemiz arasında yapılan protokol gereği(güvenlik nedeniyle) ve ülkemizde yaşanan yeni Koronavirüs (covid-19) sebebiyle salgının önlenmesine yönelik alınan tedbirlerinin kaldırılmasına müteakip Zeki ERGİN’in bahsi geçen yeri boşaltmasına dair karar.

330
33 22/04/2020

Tire Mesleki Eğitim Merkezi’ne ait binada yapılacak olan tadilatta gerekli olan; 30 torba çimento ve 25 Kg. Yağlı Boya’nın Belediyemiz tarafından karşılanması talebi uygun görüldüğüne dair karar.

329
34 22/04/2020

25/03/2020 tarih ve 257 sayılı Encümen Kararı ile Mülkiyeti D.D.Y. kullanım hakkı Belediyemiz bünyesinde olan alanın bir kısmında trambolin işletmekte olan Zeki ERGİN'in 2019 Mayıs ayı ile 2020 Mart ayı aylık 500.00- TL işgal bedeli tahakkuk ettirilmiş olup; ; konu ile  ilgili etraflıca araştırma yapılarak 29.04.2020 tarihindeki encümen toplantısında tekrardan görüşülmesine dair karar.

328
35 22/04/2020

İlçemiz Yeni Mahalle 525 ada 5 parselde tescilli TCDD gar binası önünde bulunan istasyon parkı içerisinde yapılan imalatlara 3194 Sayılı İmar Kanununun 42.maddesinde  "...yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır" denilmektedir. Bu madde gereğince (T.C.:431********) Erkan ÖZKAN'a, 19.946,18.-TL (ondokuzbindokuzyüzkırkaltı Türk Lirası onsekiz Kuruş) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

327
36 22/04/2020

İlçemiz Cuma pazarında kendisine ait sergide etiketsiz olarak mallarını satan Mehmet MIZRAK’a; 1608 Sayılı  Kanununun  (Değişik madde:  23.01.2008  t.5728 s. K. m. 66) 1.maddesi  gereğince, 392,00- TL (Üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine, ayrıca sergi yerinin 3 hafta ticaretten men edilmesine dair karar.

326
37 22/04/2020

Belediye Encümeninin 15.04.2020 tarih 48461740-03-01-320 sayılı kararı ile Kıymet Takdir Komisyonuna havale edilerek muhammen bedelleri belirlenen, kullanım ömrünü tamamlamış 1 adet iş makinasının; dünyamızda ve ülkemizde meydana gelen COVID 19 salgını nedeniyle yayınlanan Genelgeler kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde şehirler arası giriş çıkış yasağın esnetilmesi yada kaldırılmasına müteakip uygun bir tarihte; kıymet takdir komisyonunca belirlenen bedel üzerinden; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile Encümen huzurunda satılmasına dair karar.

325
38 22/04/2020

Beşler Metal Nakliye Gıda İnş. Taahhüt İthalat İhracat Sanayi Ltd. Şti.ne ihale edilen iki adet iş makinasına ait ihale bedelinin yasal süreç içerisinde ödenmemesi nedeni ile firma tarafından yatırılan teminatların irad kaydedilmesine, söz konusu 2 adet iş makinesinin; dünyamızda ve ülkemizde meydana gelen COVID 19 salgını nedeniyle yayınlanan Genelgeler kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde şehirler arası giriş çıkış yasağın esnetilmesi yada kaldırılmasına müteakip uygun bir tarihte; daha önce belirlenmiş olan muhammen bedel üzerinden; 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile Encümen huzurunda satılmasına

324
39 22/04/2020

17.04.2020 tarihinde emre aykırı davranış yaptığından hakkında İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenen  Gürsel AYLANÇ’a; yapmış olduğu emre aykırı davranış sebebi ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince 392,00-TL. (Üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

323
40 22/04/2020

Neşet KAYAŞAHİN’e; yapmış olduğu emre aykırı davranış sebebi ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince 392,00-TL. (Üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

322
41 15/04/2020

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 38. maddesine göre Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine belirlenen tertipler arasında aktarma yapılmasının uygun görüldüğüne dair karar.

321
42 15/04/2020

Belediyemizde bulunan 1 (Bir) adet iş makinasının satışına esas muhammen bedelin belirlenebilmesi  için, Belediyemiz Encümen Üyesi Serhan AYDIN, Makine Mühendisi Gamze USLU ve Tamirci Ayhan YÜKSEL’den oluşan 3 kişilik Kıymet Takdir Komisyonu kurulmasına dair karar.

320
43 15/04/2020

Belediyemiz Mart/2020 dönemine ait olup 14/04/2020 tarihine kadar ödenmesi gereken işçi personellerinden kesilen 33.045,06 TL (Otuzüçbinkırkbeş TL Altı Krş) olan sigorta prim giderlerinin; vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden, Sosyal Güvenlik Priminin 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Hesap’’ kodundan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesine dair karar.

319
44 15/04/2020

Belediyemiz Encümeni'nin 26.02.2020 tarihli 191 sayılı kararı gereğince Kurtuluş Mahallesi 1058 ada 101 parselde bulunan SSK Hastanesi, 68 ada 45 parselde bulunan eski Jandarma binası ve lojmanların hurda karşılığı yıkım işine ait 14.04.2020 tarihinde yüklenici firma olan Nermanoğlu Alt Yapı Kentsel Dönüşüm Petrol Ürünleri Akaryakıt Madencilik Geri Dönüşüm Tesis İşletmeleri San.ve Tic. A.Ş. ile  sözleşmesi imzalandığından ;Söz konusu işe ilişkin kontrol görevlisi  olarak Makine Mühendisi Gamze USLU, İnşaat Mühendisi Gülgün ÜMİT, Elektrik ve Elektronik Mühendisi Mehmet GACAR’ın görevlendirilmesine dair karar.

318
45 15/04/2020

İlçemiz Salı pazarında bulunan tezgahında yapılan kontrollerde kendisine ait sergide etiketsiz ürün satışı yaptığından dolayı Çoşkun AKÇALI ve Okan BEZİRGAN’ ın taraflarına;  ayrı ayrı olmak üzere;1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66 ) 1.Maddesine istinaden, 392,00 TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

317
46 15/04/2020

İlçemiz pazarı olan Salı günü İlçemiz Kurtuluş Mahallesi Türkoçağı Caddesi  üzerinde bulunan sergisinde etiketsiz ürün sattığından dolayı Ömer UÇAR’ ın tarafına;1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66 ) 1.Maddesine istinaden, 392,00 TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

316
47 15/04/2020

09.04.2020 tarihinde emre aykırı hareket yaptığından dolayı haklarında İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenen : Kadın Danışma Merkezinde görevli İpek KENDİRCİ ve Özlem ERDOĞAN’ a, Tire Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli Gamze USLU’ ya ve  Tire Belediyesi Aşevinde görevli Didem ÖNCÜ ‘ye; 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesine istinaden her bir şahıs için ayrı ayrı  392,00 -TL. İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

315
48 15/04/2020

Bahadır Deniz ÖKSÜM’ün; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine Atatürk Mahallesi(Eskisi- Yeni Mahalle) 1265 ada 10 parselin batısı 1265 ada 16 parsel ve 1633 ada 10 parsel arasında bulunan yaklaşık 8000 m2 Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu kuzeyinde bulunan Oyun Alanı vasıflı alana, silajlık mısır ve buğday gibi ekin ekmek için işgal bedeli karşılığında kullanma talebinin; yıllık 4.000,00.-TL işgal bedeli karşılığında  uygun görüldüğüne dair karar.

314
49 15/04/2020

 

Belediyemiz  Şubat/2020  dönemine ait olup 14/04/2020 tarihine kadar ödenmesi gereken işçi personellerinden kesilen 92.464,60 TL (doksanikibindötyüzaltmışdört TL altmış Kr) olan sigorta prim giderlerinin; vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden, Sosyal Güvenlik Priminin 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Hesap’’ kodundan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesine dair karar.

313
50 15/04/2020

Şehrimiz Cumhuriyet Mahallesi Yalınayak Geçidi Sokak  adresinde, tapunun 23 ada 10 parselinde bulunan metruk yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre yıkım işlerinin Belediyemiz tarafından yapılması,  yapılan harcamaların    %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesine dair karar. 

312
51 15/04/2020

Şehrimiz Yenioba Mahallesi Köprübaşı Sokak No:11, tapunun 125 ada 10 parselinde bulunan metruk yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre yıkım işlerinin Belediyemiz tarafından yapılması,  yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesine dair karar.

311
52 15/04/2020

Şehrimiz Yenioba Mahallesi Köprübaşı Sokak No:4 ve 4/A adresinde, tapunun 114 ada  1 parselindeki adres numaraları belirtilen metruk yapıların genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği          Söz konusu adreste tehlikeli durum devam ettiğinden dolayı; 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre belirtilen adresteki yapıların  yıkım işlerinin Belediyemiz tarafından yapılması,  yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesine dair karar.

310
53 15/04/2020

      Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle Gümüşpala Caddesi No:45 669 ada 36 parsel de bulunan işyeri vasıflı taşınmazın 2886 Sayılı Kanunun 49.maddesi gereğince  ihalesine istekli çıkmadığından ihaleden kaldırılmasına dair karar.

309
54 15/04/2020

 

   Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Palamut Mahallesinde bulunan 114 ada, 27 parsel, 111 ada 30 parsel ve 111 ada 31 parsel gayrimenkullerin satışına ilişkin ihalesine isteklisi çıkmadığından ihaleden kaldırılmasına dair karar.

308
55 15/04/2020

Şehrimizde ikamet etmekte olan 39 vatandaşımıza 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (n) fıkrası gereğince taraflarına 1 defaya mahsus olmak üzere nakdi yardım yapılmasına dair karar.

307
56 08/04/2020

İlçemiz Işıklar Mahallesinde bulunan Muhtarlık binasında kullanılmak üzere; 5 teneke (1 teneke =18 kg) dış cephe boyası, 5 teneke iç cephe bej rengi boya, 6  teneke astar boya, 3 teneke beyaz tavan boyasının, Belediyemizce verilmesi talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

306
57 08/04/2020

Normal Ekmek                                1000                                      0,90  KR                
Tam Buğday                                    1000                                      1,00  TL

1000 adet üzeri 1,00.-TL. 

305
58 08/04/2020

İlçemiz pazarı Salı günü İbnimelek Caddesi üzerinde sergi açan  Kamil UYAR ve Veli AKÇALI  tarafından faturasız ve piyasa değeri üzerinde ürün satışı yaptığından dolayı  Belediye  Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin 8/18.maddesi gereğince tanzim olunan Zabıt Varakasına göre 392,00 TL.para cezası ve 3 hafta ticaretten men edilmesine dair karar.

304
59 08/04/2020

Tire Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün 09.03.2020 tarih ve 72667593.78459.2020/İd-29 sayılı yazılarına istinaden ; İlçemiz İbnimelek Mahallesi  Sabunhane Caddesi No.98 adresinde bulunan, işletmeciliğini Kasım KOCABAŞ tarafından yapılan işyerinin 07/03/2019 tarih ve 28 sayılı işyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı aldığı anlaşılmış olup, söz konusu işletmenin 18/03/2020 tarih ve 244 sayılı Encümen kararında bahsi geçen 2.233,00 TL idari para cezasının iptal edilmesine dair karar.

303
60 08/04/2020

Tire Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün 09.03.2020 tarih ve 72667593.78459.2020/İd-29 sayılı yazılarına istinaden ; İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Şehit Yüzbaşı Gültekin Başargan Caddesi No.11 adresinde bulunan, işletmeciliğini Cansu BEKTAŞ tarafından yapılan işyerinin 01/10/2014 tarih ve 177 sayılı işyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı aldığı anlaşılmış olup, söz konusu işletmenin 18/03/2020 tarih ve 244 sayılı Encümen kararında bahsi geçen 2.233,00 TL idari para cezasının iptal edilmesine dair karar.

302
61 08/04/2020

İlçemiz İhsaniye Mahallesi İnkilap Caddesi 35 nolu adreste faaliyet bulunan Ahmet OKKAYA 'a ait kahvehanenin 09/03/2020 tarihi itibaren Metin ONUŞ tarafından işletildiği, ancak Emniyet müdürlüğünün  ruhsatsız işyeri olarak işlem yaptığından dolayı ruhsat almak şartı ile mühürün kaldırılmasına dair karar

301
62 08/04/2020

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 38. maddesine göre Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçesinden görülen ihtiyaç üzerine belirlenen tertipler arasında Özel Kalem Müdürlüğüne aktarma yapılmasına dair karar.

300
63 08/04/2020

Koruma Amaçlı Onaylı İmar Planı içerisinde (TT2) Turizme Yönelik Ticaret İmarlı bulunan Kültür Varlıkları ve Anıtlar Kurulu tarafından belirlenen fonksiyonda kullanılmak üzere, kamulaştırılma işleminin yapılabilmesi amacıyla  Kurtuluş Mahallesi 207 ada 3,4 ve 8 parselde bulunan taşınmazların 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 5. maddesi gereğince Kamu Yararı Kararı alınması, 6. maddesi gereği Kaymakamlık Makamına onayı sunulması ve Kıymet Taktir Komisyonu(Süleyman BACAK,Doğukan EROĞLU,Emre SARDOĞAN) kurulmasına dair karar.

299
64 08/04/2020

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün   08 /04  /2020 tarih ve 5326   Sayılı; Belediyemiz 2019 yılı Gider ve Gelir kesin Hesabı ile Taşınır mal kesin Hesabı ekte tarafınıza sunulmuş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesi ve 27.05.2016 tarih, 29724 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44. Maddesi gereğince görüşülüp Belediye Meclisine tetkiki için sunulmasına dair karar.

298
65 08/04/2020

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 08/04/2020 tarih ve 5327   Sayılı; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. Maddesine göre Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçesinden görülen ihtiyaç üzerine belirlenen tertipler arasında aktarma yapılmasına dair karar

297
66 08/04/2020

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ nün 08 /04 /2020 tarih ve 5328  sayılı;  39 kişinin nakdi yardım taleplerinin uygun görüldüğüne dair karar.

296
67 08/04/2020

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 06.04.2020 tarih ve 5232 sayılı; Tire Belediye Encümeninin 18.03.2020 Tarihinde 6 Adet İş Makinalarının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışı ihalesinde, satışa sunulan 2 Adet iş makinasından; 1995 Model Beko Mastaş Marka Kepçe ve 1983 Model Fiat Allis Marka Paletli Dozer Açık Arttırma Usulü satışı sonunda Beşler Metal Nakliye Gıda İnş. Taahhüt İthalat İhracat Sanayi Ltd.Şti tarafından satın alınmıştır. Firmaya ihale şartnamesinin 9. maddesi gereğince 24.03.2020 tarihinde yapılan tebligatın tarafına ulaşmasından sonraki 7günlük yasal süre olan 02.04.2020 tarihine kadar firma tarafından ihale bedelleri tarafımıza yatırılmadığı için ihalenin iptal edilip, ihale teminatının irat kaydedilmesine dair karar.

295
68 08/04/2020

01.04.2020 tarih ve 277 sayılı karara ektir. Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle, Gümüşpala Caddesi No:45 669 ada 36 parsel de bulunan işyeri vasıflı  taşınmazın kiraya verilmesi hususunda ihaleye çıkılması.

294
69 08/04/2020

01.04.2020 tarih ve 279 sayılı karara ektir. Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel kişiliğine ait Palamut Mahallesinde bulunan 114 ada, 27 parsel, 111 ada 30 parsel ve 111 ada 31 parsel gayrimenkullerin satışının Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına dair karar.

293
70 01/04/2020

Mehmet UZMAN’ ın İlçemiz Sarılar  Mahallesi ,Tepe Mevkii 68 nolu adresindeki evinin tadilatı için gerekli olan;1 römork sıva kumu, 500 adet tuğla,20 torba çimento,10 torba kireç,10 kg.kum beji iç cephe boyası(yağlı),Eğer var ise çıkma 4 adet pencere ve kasası, 3 adet kapı ve kasası’nın  Belediyemiz tarafından karşılanması talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

292
71 01/04/2020

İlçemiz Duatepe Mahallesi 588 ada 1 parselde bulunan ruhsatlı yapıya ilave olarak 7,6 mtx 8 mt ebatlı duvarları tuğla çatısı saçla kapatılmak sureti ile ilave odalar inşa edildiği taşınmazda yapılan kaçak yapılara ilişkin ilgi (a) encümen kararıyla 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesi gereği idari para cezası ve aynı kanunun 32. maddesi uyarınca aykırılığın giderilmesi için bir ay mühlet verilmiştir.  Bahsi geçen yapılarla ilişkin taşınmazın 588 ada,2 parselde bulunan tescilli çeşme ile bitişik olduğu  görülmüştür.3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince; ruhsatsız yapılan ilave yapının 1 ay içerisinde mevzuat hükümleri doğrultusunda İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünden izin alınarak ruhsatlandırılması uygun görüldüğünden; belediye ekipleri tarafından yıkımının yapılması, masrafların yapı sahibi (T.C: 494********) Cemal GÜLÜM' den   tahsil edilmesi ve 6.883,14.-TL (altıbinsekizyüzseksenüç Türk Lirası,ondört Kuruş) İdari Para Cezası verilmesi hususunun; Belediyemiz Encümenince görüşülüp gerekli karar ihdasını arz ederim. Denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü;İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.03.2020 tarih ve E.4947 sayılı yazısının; birimince teklif edildiği şekilde  kabulüne dair karar.

290
72 01/04/2020

İşletmekte olduğu işyerine; 10.03.2020 tarihli ve 41 no.lu işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almış bulunmakta ancak; 11.03.2020 tarihli encümen kararı ile tarafına para cezası verildiği ve bu karar tarafına 25.03.2020 tarihinde tebliğ edildiğinden bu tarihten önce Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden ruhsatını aldığı için mağduriyetinin kaldırılması talep etmektedir. Belediyemiz Encümeninde konunun görüşülmesi hususunu arz ederim. Denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü.Sefa ÜNDEN’ in tarafına verilen idari para cezasının iptal edilmesi talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

289
73 01/04/2020

Ufuk ERDEM’ in mevcut sergi yerinin arka tarafına isabet eden yerin,  işyeri sahibinin talebi üzerine  tahsis edilmesinden dolayı, sadece Tire Salı pazarında pazarcılık yaptığını ve bu durumun kendisini oldukça mağdur ettiğini , bu sebeple işyeri sahibine Encümen kararıyla tahsis edilmiş olan yerin, yine Belediyemiz Encümenince iptal edilmesi talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

288
74 01/04/2020

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27/03/2020 tarih ve E.5929 Sayılı Koronavirüs Tedbirleri /Pazar Yerleri başlıklı yazıda: Temel gıda/temizlik maddelerinin satışının yapıldığı pazarlarda, Valilik ve Kaymakamlıklarca  Belediyeler ile işbirliği içinde, yoğunluğun oluşturacağı temaslar  nedeniyle virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla vatandaşların temel gıda/ temizlik maddelerine erişimini engellemeden, pazar yerleri ve günlerine ilişkin olarak alternatifler üretilerek tedbirler planlanabilecektir " denilmekte  ve İlçemiz pazarında sergici esnafının 30/03/2020 tarihli talep dilekçesinde ilçe dışından sergici esnafının Covid-19 salgını nedeni ile tezgah açmamasına dair karar.

287
75 01/04/2020

Belediyemiz 2020 (Şubat) dönemine ait olup toplam 155.598,17 TL. (yüzellibeşbinbeşyüzdoksansekiz TL. onyedi KR) tutarındaki vergi emanetlerinin; vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden Tire Vergi Dairesine ödenmesi gereken vergi emanetlerinin  368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Hesap’’ kodundan ödenmesine dair karar.

286
76 01/04/2020

Belediyemiz Memur Personellerine ait (15 Mart 2020 maaşlarından kesilen) emekli kesenek tutarı olan 138.988,02 TL (Yüzotuzsekizbindokuzyüzseksensekiz TL. iki KR ) nin; vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ödenmesine, Sosyal Güvenlik Priminin; 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar’ hesabına alınıp, Sosyal Güvenlik Kurumuna daha sonra ödenmesine dair karar.

285
77 01/04/2020

Şehrimiz Yeni Mahalle, Belediye Hanı sokak ve Atatürk Caddesindeki  Ali KORKMAZ’ a ait 2 adet Yeni Mahalle Atatürk Caddesindeki Muzaffer COŞKUN’ a,Kurtuluş Mahallesi, Balcı Sokaktaki Aykut GÜRGEN’ e ait sergi yerlerindeki , İlçemiz Salı Pazarında bulunan tezgahlarında yapılan kontrollerde sattığı malın faturasını ibraz edemediğinden dolayı, Belediye Emir Ve Yasakları Yönetmeliğinin 8-18.maddesi gereğince haklarında  tanzim olunan Zabıt Varakası düzenlenmiştir.Ali KORKMAZ, Muzaffer COŞKUN ve Aykut GÜRGEN hakkında; 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66 ) 1.Maddesine istinaden, taraflarına ayrı ayrı olmak üzere 392,00 TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine, ayrıca cezanın tebliğ tarihinden itibaren 3 hafta süre ile hizmetten men edilmelerine dair karar.

284
78 01/04/2020

Şehrimiz Kızılcahavlu mahallesi, L19-c-08-d-3 pafta, 111 ada 81 nolu parselde yer alan sağımhane at ahırı makine alanı, ahır, ofis ve tank bölümü ve tarlası niteliğindeki taşınmazın 4 'e ifraz işlemi için Harita Mühendisine hazırlatılmış olan beyannamenin tetkikinde;Söz konusu parsel Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde, imar planımız dışında kalmakta olup 10.10.2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Oluru ile onaylanan İzmir-Manisa planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında ve İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında tarım ve büyükova koruma alanında kalmaktadır.İzmir Doğu Bölgesi 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı plan hükümlerinin 7.7.2. Tarım Arazileri (5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa tabi araziler) başlığı altında yer alan 7.7.2.2. maddesinde “Bu planda yer alan tarım alanları tek gösterim altında toplanmış olup, 5403 sayılı kanun ve ilgili yönetmeliğinde tanımlanan tarım arazileri sınıflarına ayrılmamıştır. Tarım alanlarında yer alan taşınmazların sınıflaması, 5403 Sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılır.” denilmekte olup bu maddeye istinaden söz konusu kanun ve yönetmelikler nezdinde incelemenin yapılarak ekteki dosyaya ve toprak sınıfına göre  4 'e ifrazın yapılmasının uygun olup olmadığı hususunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne görüş sorulmuş, ilgili Müdürlüğün 23.03.2020 tarih ve 31383352-240-E.992166 sayılı cevabı yazısı “Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün 03.11.2017 tarih ve 2768754 sayılı uygulama talimatının 2. bölüm (a) maddesinde “Tarım arazilerinde yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz işlemi yapılamaz.” denilmektedir. İfraza konu tarım arazisinin vasfı sağımhane at ahırı makine alanı, ahır, ofis ve tank bölümü ve tarlası olarak kayıtlıdır. TBS sistemi üzerinde yapılan incelemeye göre sulu tarım arazisi olduğu görülmektedir. Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri 6537 sayılı kanuna ekli 1. sayılı listede sulu tarım arazilerinde Tire ilçesi için 55 da olarak belirlenmiştir. İlgide kayıtlı yazınızda belirtilen parselin 4 'e ifrazı sonucunda oluşacak yeni parsellerin büyüklükleri yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünün üzerinde olacağından ifraz işlemi  Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün 03.11.2017 tarih ve 2768754 sayılı uygulama talimatına göre uygundur.” şeklinde olmuştur.Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 62. maddesinde yer alan ölçü ve ebatların sağlandığı ve 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümleri ile İmar Kanunu'nun 15. maddesine göre sakıncası olmayan 4 ’e ifraz işleminin aynı kanununun 16. maddesine göre Belediyemiz Encümenince görüşülüp gerekli karar ihdasını arz ederim. Denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü;Şehrimiz Kızılcahavlu Mahallesi, L19-c-08-d-3 pafta, 111 ada 81 nolu parselde yer alan sağımhane at ahırı makine alanı, ahır, ofis ve tank bölümü ve tarlası niteliğindeki taşınmazın ;    İmar Kanunu'nun 15. maddesine göre sakıncası olmayan 4 ’e ifraz işleminin aynı kanununun 16. maddesine göre Belediyemiz Encümenince uygun görüldüğüne dair karar.

283
79 01/04/2020

Şehrimiz Derebaşı mahallesi, Köyiçi Mevkii 763 nolu parselde yer alan  12965,00 m2 alanlı zeytin bahçesi ve kargir ev niteliğindeki 2 'ye ifraz işlemi için Harita Mühendisine hazırlatılmış olan beyannamenin tetkikinde;Söz konusu parsel Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde ,imar planımız dışında kalmakta olup,10.10.2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Oluru ile onaylanan İzmir-Manisa planlama bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında kırsal yerleşme alanında kalmakla birlikte  18/08/2004 tarih 2004-200 sayılı İl İdare Kurul Kararı ile köy yerleşik alanı ve civarı sınırları içerisinde yer almaktadır.İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar  Planı plan hükümlerinin 7.2.5. maddesindeki şartlar ile Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 44.ve 45.maddesinde yer alan  ölçü ve ebatların sağlandığı anlaşıldığından, İmar Kanunu'nun 15. maddesine göre sakıncası olmayan 2 'ye ifraz işleminin aynı kanununun 16. maddesine göre Belediyemiz Encümenince görüşülüp gerekli karar ihdasını arz ederim. Denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü;3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 15. maddesine göre sakıncası olmayan 2 'ye ifraz işleminin aynı kanununun 16. maddesine göre uygun görüldüğüne dair karar.

282
80 01/04/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz İpekçiler Mahallesi Selahattin Çakır Bulvarı no:24 adresinde bulunan Büfe  vasıflı taşınmazın kiraya verilmesi işinin 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile kiraya verilmesi ihalesinin, 1 aylık kira bedeli olan 1.350,00 TL.'ye Canan KADEM uhdesine ihale olunmasına kiralama bedelinin aylık  peşin olarak tahsil edilmesine dair karar.

281
81 01/04/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi İbni Melek Caddesi No:33/C adresinde bulunan işyeri vasıflı taşınmazın kiraya verilmesi işinin 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile kiraya verilmesi ihalesinin; 1 aylık kira bedeli olan 550,00 TL.'ye Engin YÜCEL uhdesine ihale olunmasına kiralama bedelinin aylık  peşin olarak tahsil edilmesine dair karar.

280
82 01/04/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçesi Palamut Mahallesinde bulunan 114 ada, 27 parsel, 111 ada 30 parsel ve 111 ada 31 parsel gayrimenkullerin satışına istinaden fiyat tespiti yapılarak raporu ekte sunulmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34/g maddesi gereğinceTaşınmaz mal satımına,trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararları uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralamasına karar vermek. ’ hükmü gereği, fiyat tespiti yapılan gayrimenkullerin 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre satış işleminin yapılabilmesi için tezkerenin encümenimizce görüşülerek gerekli kararın verilmesini görüşlerinize arz ederim. Denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü.Aşağıda yazılı bulunan İsteklisi çıkmayan  gayrimenkullerin satışının; 2886 sayılı Kanunun 49.maddesi gereğince 08.04.2020 tarihinde Çarşamba  günü  Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına dair karar.

279
83 01/04/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle, Cumhuriyet meydanı No:6/8 no.lu Büfe vasıflı taşınmazın kiraya verilmesi işinin isteklisi çıkmadığından ihaleden kaldırılmasına dair karar.

278
84 01/04/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle Gümüşpala Caddesi No:45 669 ada 36 parsel de bulunan işyeri vasıflı taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34/g maddesi gereğince ‘Taşınmaz mal satımına, t rampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararları uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralamasına karar vermek. ’ Encümenin görevleri arasında sayılmıştır. .Denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü.Aşağıda yazılı bulunan İsteklisi çıkmayan  taşınmazın 2886 sayılı kanunun 49.maddesi gereğince 08.04.2020 tarih Çarşamba  günü  Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına,  kiralama bedelinin aylık  peşin olarak tahsil edilmesine dair karar.

277
85 25/03/2020

Yücel SAĞLAM adlı vatandaş, Ertuğrul Mahallesi, Yalınayak sokak  No:38 adresindeki evinin çatı tadilatının yapılması talebinin mümkün görülmediğine dair karar.

276
86 25/03/2020

İlçemiz Yeni Mahalle ,525 ada 5 parselde tescilli TCDD gar binası önünde bulunan istasyon parkı içerisinde yapılan imalatlara ilişkin 19.03.2020 tarihinde taşınmaz mahalline gidilerek yapılan incelemede; park içerisinde 8,50*20,6mt kenar ölçülü 175 m² alanlı ahşap taşıyıcı/makas sistemli yapı inşasının sürdüğü, parkın geri kalanında ise tamamlanma tarihi bilinmeyen 26*4mt ölçülerinde 104 m² alanlı etrafı açık bir adet sundurma, 40 m² alanlı beşgen planlı etrafı katlanır cam ile kapalı bir adet oturma alanı ve toplam 13 m² alanlı iki adet büfe olduğu tespit edilerek ilgi  yapı tatil zaptı düzenlenmiştir.3194 Sayılı İmar Kanununun 32.maddesi gereğince; ruhsatsız inşaata başlanılması nedeniyle ilgilisi tarafından bu tarihten itibaren en çok 1 ay içerisinde mevzuat hükümleri doğrultusunda uygun görülmesi halinde ruhsatlandırılması ya da yıkılmasına, aksi halde belediye ekipleri tarafından yıkımının yapılmasına ve masraflarının yapı sahibinden tahsil edilmesine, aynı kanunun 42.maddesine göre (T.C.:431********) Erkan ÖZKAN'a, büfe yapıları için 2.849,46.-TL (ikibinsekizyüzkırkdokuz Lira Kırkaltı Kuruş), geri kalan oturma alanları için 19.088,50.-TL (ondokuzbinseksensekiz Lira Elli Kuruş) olmak üzere toplam 21.937,96.-TL (yirmibirbindokuzyüzotuzyedi Lira doksanaltı Kuruş), İdari Para Cezası verilmesi hususunda ; Belediyemiz Encümenince görüşülüp gerekli karar ihdasını arz ederim. Denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü;İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2020 tarih ve E.4846 sayılı yazısının; birimince teklif edildiği şekilde  kabulüne dair karar.

275
87 25/03/2020

İlçemiz Atatürk (Yeni) Mahallesi,  31L-Ib, 31L-Ic, 31L-Id, 31L-IVa pafta, 1623 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 no.lu parseller,  1624 ada  2-3-4-5  no.lu parseller,  1625 ada  1-2-3  no.lu parseller,  1630 ada  1 ve 2  no.lu parseller,  1631 ada  1-2-3-4 no.lu parseller  ve  1632 ada  1-2-3-4 no.lu Parselleri kapsayan  alanında, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre düzenlenen ve Tire Belediyesi Encümeninin 06.11.2019 tarih ve 01-992 sayılı kararı ile onaylanan imar planı uygulaması ve dağıtım cetvelleri, 5216 sayılı kanunun 7/1-b maddesi gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nin 23.01.2020 tarih ve 96772592.302.03-01.81 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Söz konusu imar uygulaması 3194 sayılı İmar Kanununun 19.Maddesine göre  17.02.2020  tarihi ile 18.03.2020 tarihi mesai bitimine kadar Tire Belediyesi, resmi internet sitesi  ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. Kat ilan panosunda  1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkartılmış olup askı süresi içerisinde 1625 ada 3 parsel maliki Muammer ŞENGÜN’ ün  vekili Av. Serdar AKGÜNEY tarafından 17.03.2020 tarihli ve  5274 kayıt  numaralı dilekçe ile itiraz edilmiştir.. Konunun Encümenimizce görüşülerek gerekli karar ihdasını arz ederim. Denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü;Muammer ŞENGÜN  Vekili Av. Serdar AKGÜNEY 17.03.2020 tarihli ve  5274  kayıt numaralı  dilekçe ile;1- Alanda yapılan revizyon planın hangi hukuksal yarar için yapıldığının arsası revizyona uğrayan maliklere açıklanmadığı, önceki imar uygulaması sırasında müvekkilinin zarara uğratıldığı, şimdi bu elinde kalan arsanın konumunun ve değerinin oldukça düşürüldüğünü ve DOP kesintisi ile zarara uğratıldığını, revizyon öncesi yeşil alan iken revizyon sonrası daha çok yapılaşmaya açılmış bir bölge haline getirilmek istenmesi, bazı parsellerin caddeye cepheli hale getirilerek diğer parsellerin bu parseller için feda edilmesi, revizyonun nedeni gösterilen otopark ve yeşil alan bütünleştirilmesinin sonuç olarak sağlanamaması, 2- Müvekkiline ait parselin Özgürlük caddesine olan cephesinin değiştirilmesi neticesinde parselin değerinin büyük ölçüde azaldığını, parselde yerindeliğin sağlanmadığı ve  yapılan ötelemenin hukuki sebebi ve koruduğu değer ortaya konularak alınmış bir karar olmadığı,3- Alınan karar ile imar planlamasından önce Özgürlük caddesi cephesinde bulunan ve 1625 ada üzerinde ayrılmış olan yeşil alanın yeni yapılan düzenleme ile kaldırılarak müvekkili ve çevre parsellerde bulunan mülk sahiplerinin, temel haklardan biri ile bağlantılı olan çevre hakkının ihlal edilmesi gerekçeleri revizyon planı ve dağıtım cetvellerinin müvekkillerine ait  1625 ada 3 parsel açısından yeniden değerlendirilerek iptaline karar verilmesini talep etmektedir.İzmir ili, Tire ilçesi, Atatürk Mahallesi, Maltepe Mevkii, 31L-Ib, 31L-Ic, 31L-Id ve 31L-IVa paftalar, 1623, 1624, 1625, 1630, 1631, 1632 ve 1635 nolu adalar ve civarında, toplayıcı ulaşım aksı oluşturulması, otopark alanlarının belirlenmesi , yeşil alanların bütünleştirilmesi ve yaklaşık 15000 kişi kapasiteli Gazi Mustafa Kemal Paşa Stadyumu çevresinde bulunan konut alanında oluşabilecek herhangi bir güvenlik tehdidinin yaşanmaması  amacıyla imar planı kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP-8175,18 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 gün, 05.724 sayılı kararı ile uygun görülerek 18.08.2017-18.09.2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkartılarak onaylanmıştır. Onaylanan Uygulama İmar Planı Revizyonuna istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ve ilgili yönetmeliğine göre arsa ve arazi düzenlemesi uygulaması ihtiyacı oluşmuştur.Bahse konu bölgede yapılan parselasyon planının yapım aşamasında mülk sahipleri ile toplantılar düzenlenerek yüz yüze proje hakkında bilgilendirmeler yapıldığı, proje genelinde mülk sahiplerinin neredeyse tamamının rızası alınarak muvafakatları imza altına alındığı,  parselasyon planında genel anlamda parsel bütünlüğünün sağlanması hedeflenerek uygulamaya giren parsellerin bir bütün olarak uygulamadan çıkması sağlanmıştır. İtiraz konusu 1625 ada 3 parselde  planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. Maddesinde aranan ölçü ve ebatları sağladığı, yerindelik ilkesine uyulmuş olduğu,  parselden herhangi bir DOP kesintisi yapılmadığı, uygulama alanında  yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planını değişikliğinde  itiraz konusu parsele komşu yeşil alanın daha kullanışlı bir alana aktarılması ile bu alanda değer kaybının düşmesinden ziyade değer artışının sağlandığı,  uygulama bölgesinde kat adetleri ile yapılaşma koşullarının aynı olduğu ve yapılan imar uygulamasında  herhangi bir  hak kaybı olmadığı gerekçeleri ile yapılan itirazın reddedilmesine dair karar.

274
88 25/03/2020

İlçemiz Atatürk (Yeni) Mahallesi,  31L-Ib, 31L-Ic, 31L-Id, 31L-IVa pafta, 1623 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 no.lu parseller,  1624 ada  2-3-4-5  no.lu parseller,  1625 ada  1-2-3  no.lu parseller,  1630 ada  1 ve 2  no.lu parseller,  1631 ada  1-2-3-4 no.lu parseller  ve  1632 ada  1-2-3-4 no.lu Parselleri kapsayan  alanında, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre düzenlenen ve Tire Belediyesi Encümeninin 06.11.2019 tarih ve 01-992 sayılı kararı ile onaylanan imar planı uygulaması ve dağıtım cetvelleri, 5216 sayılı kanunun 7/1-b maddesi gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nin 23.01.2020 tarih ve 96772592.302.03-01.81 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Söz konusu imar uygulaması 3194 sayılı İmar Kanununun 19.Maddesine göre  17.02.2020  tarihi ile 18.03.2020 tarihi mesai bitimine kadar Tire Belediyesi, resmi internet sitesi  ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. Kat ilan panosunda  1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkartılmış olup askı süresi içerisinde 1631 ada 1 parsel maliki Saim KARAYEL tarafından 13.03.2020 tarihli ve  5021 kayıt numaralı  dilekçe ile itiraz edilmiştir. Konunun Encümenimizce görüşülerek gerekli karar ihdasını arz ederim. Denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü;Saim KARAYEL  12.03.2020 tarihli ve  5021  kayıt numaralı  dilekçe ile;Mülkiyeti şahsına ait 1631 ada 1 parselde daha önce spor tesis alanına ilişkin yapılacak düzenlemelerin ileri sürülerek ve kamu yararı olduğu belirtilerek 3194 sayılı yasanın 18. Maddesi uyarınca imar planı  uygulamasına maruz kaldığını, bu defa da söz konusu taşınmazın 06/11/2019 tarihli ve 01-992 sayılı Tire Belediyesi Encümen kararı ile  tekrar 18. Uygulamasına maruz kaldığını ve yeni planda taşınmazın  rayiç değer bakımından çok daha değerli olabileceği bir konumdan, daha atıl ve kullanışsız bir konumda yer aldığı bu alanda yapılan ikinci bir 18. Madde uygulamasının kamu yararı taşımadığı gerekçeleri ile söz konusu uygulamanın müvekkiline ait parsel yönünden iptalini talep etmektedir.İzmir ili, Tire ilçesi, Atatürk Mahallesi, Maltepe Mevkii, 31L-Ib, 31L-Ic, 31L-Id ve 31L-IVa paftalar, 1623, 1624, 1625, 1630, 1631, 1632 ve 1635 nolu adalar ve civarında, toplayıcı ulaşım aksı oluşturulması, otopark alanlarının belirlenmesi , yeşil alanların bütünleştirilmesi ve yaklaşık 15000 kişi kapasiteli Gazi Mustafa Kemal Paşa Stadyumu çevresinde bulunan konut alanında oluşabilecek herhangi bir güvenlik tehdidinin yaşanmaması  amacıyla imar planı kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP-8175,18 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 gün, 05.724 sayılı kararı ile uygun görülerek 18.08.2017-18.09.2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkartılarak onaylanmıştır. Onaylanan Uygulama İmar Planı Revizyonuna istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ve ilgili yönetmeliğine göre arsa ve arazi düzenlemesi uygulaması ihtiyacı oluşmuştur.Bahse konu bölgede yapılan parselasyon planında genel anlamda parsel bütünlüğünün sağlanması hedeflenerek uygulamaya giren parsellerin bir bütün olarak uygulamadan çıkması sağlanmıştır. İtiraz konusu 1631 ada 1 parselde  planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. Maddesinde aranan ölçü ve ebatları sağladığı, parselden herhangi bir DOP kesintisi yapılmadığı, bu alandaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planını değişikliğinde itiraz konusu parselin yeşil alanda kaldığı ve aynı yerde konut imarlı parsel verilemeyeceği için konumlama olarak en yakınındaki uygun bir konut imarlı adadan yer verildiği,  uygulama bölgesinde kat adetleri ile yapılaşma koşullarının aynı olduğu ve yapılan imar uygulamasında  herhangi bir  hak kaybı olmadığı gerekçeleri ile yapılan itirazın reddedilmesine dair karar.

273
89 25/03/2020

İlçemiz Atatürk (Yeni) Mahallesi,  31L-Ib, 31L-Ic, 31L-Id, 31L-IVa pafta, 1623 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 no.lu parseller,  1624 ada  2-3-4-5  no.lu parseller,  1625 ada  1-2-3  no.lu parseller,  1630 ada  1 ve 2  no.lu parseller,  1631 ada  1-2-3-4 no.lu parseller  ve  1632 ada  1-2-3-4 no.lu Parselleri kapsayan  alanında, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre düzenlenen ve Tire Belediyesi Encümeninin 06.11.2019 tarih ve 01-992 sayılı kararı ile onaylanan imar planı uygulaması ve dağıtım cetvelleri, 5216 sayılı kanunun 7/1-b maddesi gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nin 23.01.2020 tarih ve 96772592.302.03-01.81 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Söz konusu imar uygulaması 3194 sayılı İmar Kanununun 19.Maddesine göre  17.02.2020  tarihi ile 18.03.2020 tarihi mesai bitimine kadar Tire Belediyesi, resmi internet sitesi  ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. Kat ilan panosunda  1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkartılmış olup askı süresi içerisinde 1631 ada 1 parsel maliki Refiye YÜKSEK’ in vekili Av. M.Serdar TETİK ve Av. Gökberk TETİK tarafından 12.03.2020 tarihli ve  4954 kayıt numaralı  dilekçe ile itiraz edilmiştir. Konunun Encümenimizce görüşülerek gerekli karar ihdasını arz ederim. Denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü; Refiye YÜKSEK  Vekili Av. M.Serdar TETİK  ve Av. Gökberk TETİK  12.03.2020 tarihli ve  4954  kayıt numaralı  dilekçe ile;Müvekkiline ait 1631 ada 1 parselde daha önce spor tesis alanına ilişkin yapılacak düzenlemelerin ileri sürülerek ve kamu yararı olduğu belirtilerek 3194 sayılı yasanın 18. Maddesi uyarınca imar planı uygulamasına maruz kaldığını, bu defa da söz konusu taşınmazın 06/11/2019 tarihli ve 01-992 sayılı Tire Belediyesi Encümen kararı ile tekrar 18. Uygulamasına maruz kaldığını ve yeni planda taşınmazın  rayiç değer bakımından çok daha değerli olabileceği bir konumdan, daha atıl ve kullanışsız bir konumda yer aldığı bu alanda yapılan ikinci bir 18. Madde uygulamasının kamu yararı taşımadığı gerekçeleri ile söz konusu uygulamanın müvekkiline ait parsel yönünden iptalini talep etmektedir.İzmir ili, Tire ilçesi, Atatürk Mahallesi, Maltepe Mevkii, 31L-Ib, 31L-Ic, 31L-Id ve 31L-IVa paftalar, 1623, 1624, 1625, 1630, 1631, 1632 ve 1635 nolu adalar ve civarında, toplayıcı ulaşım aksı oluşturulması, otopark alanlarının belirlenmesi, yeşil alanların bütünleştirilmesi ve yaklaşık 15000 kişi kapasiteli Gazi Mustafa Kemal Paşa Stadyumu çevresinde bulunan konut alanında oluşabilecek herhangi bir güvenlik tehdidinin yaşanmaması amacıyla imar planı kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP-8175,18 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 gün, 05.724 sayılı kararı ile uygun görülerek 18.08.2017-18.09.2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkartılarak onaylanmıştır. Onaylanan Uygulama İmar Planı Revizyonuna istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ve ilgili yönetmeliğine göre arsa ve arazi düzenlemesi uygulaması ihtiyacı oluşmuştur.Bahse konu bölgede yapılan parselasyon planında genel anlamda parsel bütünlüğünün sağlanması hedeflenerek uygulamaya giren parsellerin bir bütün olarak uygulamadan çıkması sağlanmıştır. İtiraz konusu 1631 ada 1 parselde  planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. Maddesinde aranan ölçü ve ebatları sağladığı, parselden herhangi bir DOP kesintisi yapılmadığı, bu alandaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planını değişikliğinde itiraz konusu parselin yeşil alanda kaldığı ve aynı yerde konut imarlı parsel verilemeyeceği için konumlama olarak en yakınındaki uygun bir konut imarlı adadan yer verildiği,  uygulama bölgesinde kat adetleri ile yapılaşma koşullarının aynı olduğu ve yapılan imar uygulamasında  herhangi bir  hak kaybı olmadığı gerekçeleri ile yapılan itirazın reddedilmesine dair karar.

272
90 25/03/2020

Şehrimiz İlçemiz Atatürk (Yeni) Mahallesi,  31L-Ib, 31L-Ic, 31L-Id, 31L-IVa pafta, 1623 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 no.lu parseller,  1624 ada  2-3-4-5  no.lu parseller,  1625 ada  1-2-3  no.lu parseller,  1630 ada  1 ve 2  no.lu parseller,  1631 ada  1-2-3-4 no.lu parseller  ve  1632 ada  1-2-3-4 no.lu Parselleri kapsayan  alanında, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre düzenlenen ve Tire Belediyesi Encümeninin 06.11.2019 tarih ve 01-992 sayılı kararı ile onaylanan imar planı uygulaması ve dağıtım cetvelleri, 5216 sayılı kanunun 7/1-b maddesi gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nin 23.01.2020 tarih ve 96772592.302.03-01.81 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Söz konusu imar uygulaması 3194 sayılı İmar Kanununun 19.Maddesine göre  17.02.2020  tarihi ile 18.03.2020 tarihi mesai bitimine kadar Tire Belediyesi, resmi internet sitesi  ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. Kat ilan panosunda  1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkartılmış olup askı süresi içerisinde 1624 ada 2 parsel malikleri Ali SANSAK, Mürüvvet BALIKÇI, Gülden ÇANKAYA ve Hikmet SANSAK tarafından 05.03.2020 tarihli ve  4468 kayıt numaralı  dilekçe ile itiraz edilmiştir. Konunun Encümenimizce görüşülerek gerekli karar ihdasını arz ederim. Denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü;Ali SANSAK ve Müşterekleri 05.03.2020 tarihli ve 4468 kayıt numaralı dilekçe ile; İmar uygulaması yapılacak 1624 ada 2 parselin daha önce yapılan imar uygulaması karşılığında kendilerine verilmiş olup; dolayısı ile ikinci bir uygulama yapılmasının uygun olmadığını, parselasyon sonucu kendilerine verilen alanın uygun olmadığını, 10 yıldır paftalarda yapılan uygulamalar ve kanunsuz asfaltlama çalışmaları ile stadyum çevresinde bulunan arsa sahiplerinin mağdur edildiğini, yeni yapılacak olan imar uygulamasına itiraz ettiklerini belirterek; Tire Belediyesi olarak 1624 ada 2 parselde bulunan taşınmazın emsal kararlara uygun olarak kamulaştırılmasını talep edilmektedir.İzmir ili, Tire ilçesi, Atatürk Mahallesi, Maltepe Mevkii, 31L-Ib, 31L-Ic, 31L-Id ve 31L-IVa paftalar, 1623, 1624, 1625, 1630, 1631, 1632 ve 1635 nolu adalar ve civarında, toplayıcı ulaşım aksı oluşturulması, otopark alanlarının belirlenmesi, yeşil alanların bütünleştirilmesi ve yaklaşık 15000 kişi kapasiteli Gazi Mustafa Kemal Paşa Stadyumu çevresinde bulunan konut alanında oluşabilecek herhangi bir güvenlik tehdidinin yaşanmaması amacıyla imar planı kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP-8175,18 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 gün, 05.724 sayılı kararı ile uygun görülerek 18.08.2017-18.09.2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkartılarak onaylanmıştır. Onaylanan Uygulama İmar Planı Revizyonuna istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ve ilgili yönetmeliğine göre arsa ve arazi düzenlemesi uygulaması ihtiyacı oluşmuştur.Bahse konu bölgede yapılan parselasyon planında genel anlamda parsel bütünlüğünün sağlanması hedeflenmiş olup Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. Maddesinde aranan ölçü ve ebatları sağladığı, yerindelik ilkesi sağlanmış olduğu, DOP kesintisi yapılmadığı, uygulama bölgesinde kat adetleri ile yapılaşma koşullarının aynı olduğu ve yapılan imar uygulamasında  herhangi bir  hak kaybı olmadığı gerekçeleri ile yapılan itirazın reddedilmesine dair karar.

271
91 25/03/2020

Tire İlçesi Yeni Mahallesi Akyol Caddesi 10 nolu adreste işletmesi bulunan Mustafa ALTINTAŞ’ın düzeninin kurulması ve yerleşmesi bitmediğinden dolayı  Belediye Encümeninin 11/03/2020 tarih ve 219 sayılı kararı gereğince adına tahakkuk ettirilen İdari Para Cezasının iptal edilmesi talebinin; uygun görülmediğine dair karar.

270
92 25/03/2020

Mülkiyeti Ateş Halat Hırdavat Nakliye Plastik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. ve Ali ATEŞ'e ait İlçemiz Turan mahallesi, 85 pafta 555 ada 15 , 19  , 21 ve 24 nolu parsellerin birleştirme işlemi için hazırlanan beyannamenin tetkikinde;Söz konusu parseller; Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde, uygulama imar planımız dışında ve 10/04/2017 tarih ve 05.354 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun görülen ve 14/07/2017 tarih 05.794 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onanan 1/25000 ölçekli İzmir Doğu Bölgesi Nazım İmar Planı kapsamında kalmakta olup Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 62. ve 45. maddelerinde aranan ölçü ve ebatlar sağlanmış olduğundan, 3194 sayılı İmar Kanunun 15. maddesine göre sakıncası olmayan birleştirme işleminin aynı kanunun 16. maddesine göre Encümenimizce de görüşülerek gerekli karar ihdasını arz ederim. Denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü.Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 62. ve 45. Maddesinde aranan ölçü ve ebatlar sağlanmış olduğundan; 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. Maddesince sakıncası olmayan Birleştirme işleminin aynı kanunun 16.maddesine göre Encümenimizce uygun görüldüğüne dair karar.

268
93 25/03/2020

İlçemiz Çayırlı Mahallesi, 103 ada,3 parsel yapılmış olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) için hesaplanan yol katılım ücretinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 5. Maddesine göre hesaplanıp tahakkuk edilmesi talep edilmektedir .  Bahse konu 15.541,67 m2 yüzölçümünde ve arsa niteliğindeki parselin yol katılım hesabı yapılmış olup Toplam 156.202,71.- TL tutarında çizelge hazırlanmıştır.2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin payın hesaplaması ile ilgili 5 maddesinde “ Yol Harcamalarına Katılma Payı bir program dahilinde veya istek üzerine doğrudan doğruya yapılan işlerde, 4 üncü madde de belirlenen hizmetler için yapılan giderlerin 1/3’üdür. Giderlerin hesaplanmasında maliyet, işler hangi ihale usulü ile yapılmış olursa olsun, Bayındırlık Bakanlığı ve İller Bankası Genel Müdürlüğünün o yıllar için tespit ederek yayınlandığı  birim fiyatlar ve rayiçlere göre hesaplanan gerçek bedeli geçemez. Yolların kaldırımlar da dahil olmak üzere (15) metreden fazla genişliklerine düşen giderler, belediyelere ait olup, harç hesaplanmasında bu giderler nazara alınmaz. Böylece hesaplanan gider  tutarında özel Devlet yardımları karşılıksız fon tahsisleri, bu iş için yapılan bağış ve yardımlar ile istimlak bedelleri düşüldükten sonra kalan miktarın 1/3’ü, 4 üncü maddede belirtilen mükellefler adına Belediye Encümeninin kararını müteakip tahakkuk ettirilir.” Denilmektedir. Bu maddeye istinaden hazırlanan yol katılım hesabı çizelgesinde belirlenen bedelin peşin ödemede 1/3 oranında tahakkuk ettirilmesine dair karar.

267
94 25/03/2020

İlçemiz Çayırlı Mahallesi, 103 ada,2 parsel yapılmış olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) için hesaplanan yol katılım ücretinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 5. Maddesine göre hesaplanıp tahakkuk edilmesi talep edilmektedir .  Bahse konu 15.228,34 m2 yüzölçümünde ve arsa niteliğindeki parselin yol katılım hesabı yapılmış olup Toplam 74.784,02.- TL tutarında çizelge hazırlanmıştır.  
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin payın hesaplaması ile ilgili 5 maddesinde “ Yol Harcamalarına Katılma Payı bir program dahilinde veya istek üzerine doğrudan doğruya yapılan işlerde, 4 üncü madde de belirlenen hizmetler için yapılan giderlerin 1/3’üdür. Giderlerin hesaplanmasında maliyet, işler hangi ihale usulü ile yapılmış olursa olsun, Bayındırlık Bakanlığı ve İller Bankası Genel Müdürlüğünün o yıllar için tespit ederek yayınlandığı  birim fiyatlar ve rayiçlere göre hesaplanan gerçek bedeli geçemez. Yolların kaldırımlar da dahil olmak üzere (15) metreden fazla genişliklerine düşen giderler, belediyelere ait olup, harç hesaplanmasında bu giderler nazara alınmaz. Böylece hesaplanan gider  tutarında özel Devlet yardımları karşılıksız fon tahsisleri, bu iş için yapılan bağış ve yardımlar ile istimlak bedelleri düşüldükten sonra kalan miktarın 1/3’ü, 4 üncü maddede belirtilen mükellefler adına Belediye Encümeninin kararını müteakip tahakkuk ettirilir.” Denilmektedir. Bu maddeye istinaden hazırlanan yol katılım hesabı çizelgesinde belirlenen bedelin peşin ödemede 1/3 oranında tahakkuk ettirilmesine dair karar.

266
95 25/03/2020

3528-190 Nolu Tire Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosunun 18.03.2020 tarih ve 58 sayılı yazısı ile şehrimiz Çayırlı mahallesi, 242 (Eski 52) nolu parsel lehine, 37 nolu parsel aleyhine 1974 m2 'lik yol geçit hakkının terkin edilmesi istenmektedir..
Yapılan incelemelerimiz neticesinde; söz konusu parseller imar planımız dışarısında kalmakta olup kadastral yola cephesi olmayan 242 nolu parselin 37 nolu parsel üzerinden 18.04.1995 tarih 1296 yevmiye numarası ile tescil edilen yol geçit hakkının bulunduğu tespit edildiği hususunu gereğini bilgilerinize arz ederim. Denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü.  
Söz konusu parseller imar planımız dışarısında kalmakta olup kadastral yola cephesi olmayan 242 nolu parselin 37 nolu parsel üzerinden 18.04.1995 tarih 1296 yevmiye numarası ile tescil edilen yol geçit hakkının terkin edilmesinde Belediyemizce bir sakınca bulunmadığına dair karar.

265
96 25/03/2020

İlçemiz Hürriyet Mahallesi, Maltepe Caddesi, 13/A da işyeri  sahibi Ayhan ER ; Yeni Mahalle Eski Hallaçlar Sokak 9 nolu işyeri sahibi Mehmet ÇETİN’e Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiklerinden Mehmet ÇETİN ve Ayhan ER’ e  ayrı ayrı olmak üzere;1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66 ) 1.Maddesine istinaden, taraflarına 392,00 TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine, ayrıca Belediyemizden İşyeri Açma Ruhsatı alması için taraflarına 15 gün süre verilmesine dair karar.

264
97 25/03/2020

İlçemiz Hürriyet Mahallesi, Maltepe Caddesi, 13/A da işyeri  sahibi Ayhan ER ; Yeni Mahalle Eski Hallaçlar Sokak 9 nolu işyeri sahibi Mehmet ÇETİN’e Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiklerinden Mehmet ÇETİN ve Ayhan ER’ e  ayrı ayrı olmak üzere;1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66 ) 1.Maddesine istinaden, taraflarına 392,00 TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine, ayrıca Belediyemizden İşyeri Açma Ruhsatı alması için taraflarına 15 gün süre verilmesine dair karar.

264
98 25/03/2020

İlçemiz Karacaali Mahallesi Karacaali  Caddesi 115 nolu adreste bulunan Kahvehanenin sorumlusu Kadir  GÜNGÖR’ün, Belediye Encümenimizin 04.03.2020 tarih ve 199 nolu Encümen Kararı ile tarafına verilen İdari Para Cezasının iptal edilmesi talebinin; uygun görülmediğine dair karar.

263
99 25/03/2020

İlçemiz Karacaali Mahallesi Karacaali  Caddesi 115 nolu adreste bulunan kahvehanenin sahibi Mustafa EMSEN’in, Belediye Encümeni’nin 04.03.2020 tarih ve 199 nolu Encümen Kararı ile Kadir GÜNGÖR’e verilen İdari Para Cezasının iptal edilmesi talebinin; mümkün görülmediğine dair karar.

262
100 25/03/2020

İlçemiz Kurtuluş Mahallesi, 209 Ada 29 ve 30 nolu Parsellerin tevhid ve yola terk işlemleri için ilgilisinin talebi üzerine hazırlanan değişiklik tasarımının tetkikinde;    23.01.2020 tarih ve 1238 kayıt numaralı dilekçe ile talep edilen; şehrimiz Kurtuluş mahallesi, 209 ada 29 ve 30 nolu parsellerin tevhid ve yola terk işlemleri için Harita Mühendisine hazırlatılmış olan beyannamenin tetkikinde; Söz konusu taşınmazlar onaylı koruma amaçlı imar planımızın L19-d-20-b-1-c paftasında K-2 (Konut alanı - 2 kat) ve imar yolu imarlı yapı adasında yer almakta olup öncelikle tevhid işlemi ile (T) parseli oluşturulmuş,  (T) parseli yola terk işlemine tabi tutularak (A) parseli elde edilmiştir.Koruma Amaçlı İmar Planımızın plan hükümleri kapsamında söz konusu işlemin gerçekleştirilmesinin mümkün olup olmadığı hususunda İzmir 1 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na 28.01.2020 tarih ve E.1357 sayılı yazımız ile kurum görüşü sorulmuştur. İzmir 1 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.02.2020 tarih 10450 sayılı kararı ile tevhid ve yola terk işleminin gerçekleştirilmesinde sakınca olmadığı tarafımıza bildirilmiştir. Denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü.
1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 15. maddesince sakıncası olmayan tevhid ve yola terk işleminin aynı kanunun 16. maddesine göre Encümenimizce uygun görüldüğüne dair karar.

261
101 25/03/2020

Tire İlçesi Cumhuriyet Mahallesi İbnimelek Caddesi 6 nolu adreste bulunan kahvehanenin Tire Kaymakamlığı’nın 16/03/2020 tarih ve E.1004 sayılı Coranavirüs tedbirleri çerçevesince 16/03/2020 tarihi itibaren faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu ve söz konusu adreste faaliyet gösterecek olan işyerinin İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliği hükümlerince gerekli işlemleri başlattığı, söz konusu nedenlerden dolayı Belediye Encümeninin 11/03/2020 tarih ve 217 sayılı kararı gereğince adına tahakkuk ettirilen İdari Para Cezasının iptal edilmesi talebinin; uygun görüldüğüne dair karar.

260
102 25/03/2020

Şadiye TÜFENK adlı vatandaş, Işıklar Mahallesi, Kiremitçi Kümeevleri  No:11/A adresindeki evinin çatı tadilatı için gerekli olan; 15 adet Hamur Kireç, 60 torba çimento ve 3 traktör(14 ton) sıvalık kumun Belediyemiz tarafından karşılanması talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

259
103 25/03/2020

Mülkiyeti Ahmet MADEN’e ait Akkoyunlu Mahallesi Çavdartepe Mevkii No:5 adresindeki evinin tadilatının, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü teknik personelinin yerinde yaptığı inceleme sonrasında çıkardığı keşif bedeli mukabilinde yapılması talebinin; Belediyemiz mali imkanları yetersiz olduğundan mümkün görülmediğine, bahsi geçen tadilat talebinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından talep edilmesine dair karar.

258
104 25/03/2020

Mülkiyeti D.D.Y.ait 29.000 m2 alan Tire Belediye Spora tahsisli iken 06.05.2019 tarih ve 93 numaralı Tire Belediye Meclisi kararı ile tahsis kaldırılmıştır. Söz konusu tarihten itibaren Nazım Çulcu Parkı, Demiryolu kenarında bulunan alanın bir kısmında işgalci olarak bulunan Zeki ERGİN’in Mayıs/2019 dan Mart/2020 sonuna kadar aylık işgaliye ücretini 500.00-TL. (Beşyüz Türk Lirası) işgaliye bedeli karşılığında uygun görüldüğüne dair karar.

257
105 25/03/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Yeni mahalle Cumhuriyet meydanı  55 ada,2 parsel adresinde bulunan WC  vasıflı taşınmazın kiraya verilmesi işinin 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile kiraya verilmesi ihalesinin;1 Aylık Kira Bedeli olan 250,00 TL.'ye Osman AYKAÇ' ın uhdesine ihale olunmasına dair karar. 

 

256
106 18/03/2020

Mehmet UYSAL’ ın İlçemiz Dumlupınar Mahallesi 1.Harlak Sokak 48 nolu adresindeki evinin tadilatı için gerekli olan;1 traktör kum, 20 torba hamur kireç ve 10 torba Çimento’nun Belediyemiz tarafından karşılanması talebinin; Mehmet UYSAL’ın maddi durumunun araştırılması için kararımızın Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne havalesine dair karar.

255
107 18/03/2020

Mustafa AKARSU’nun Paşa Mahallesi, Ekinhisarı Caddesi 80 nolu adresindeki işyeri ile ilgili verilen İdari Para Cezasının iptal olması talebinin;  mümkün görülmediğine dair karar.

254
108 18/03/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Gökçen Mahallesi Şht. Seyhan Kafalı Cad. No: 4/A ve 4/B adresinde bulunan işyeri vasıflı taşınmazları 04.03.2020 tarih ve 195 sayılı Encümen Kararı ile kiralayan Mustafa BAĞRIAÇIK İçkili Lokanta yapmak istemiş fakat İçkili Lokanta Ruhsatı alamadığından dolayı ( Söz konusu alan İçkili Yer Bölgesi  olmadığından Ruhsat verilememiştir.) kiralamaktan vazgeçtiği ve buna istinaden teminatın irad kaydedilmesi şartıyla talebinin uygun görüldüğüne,09.03.2020 tarih ve Seri E No 452686 Makbuzla Belediyemiz veznesine yatırmış olduğu 500,00.-TL Kira Bedelinin tarafına iade edilmesine dair karar.

252
109 18/03/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait  İpekçiler Mahallesi Selahattin Çakır bulvarı No:24 adresinde bulunan Büfe vasıflı taşınmazın 5 yıllık kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 01.04.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılmasına dair karar.

251
110 18/03/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi İbn-i Melek Caddesi No:33/C adresinde bulunan işyeri vasıflı taşınmazın 5 yıllık kiraya verilmesi işinin, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile  ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 01.04.2020 tarihini tesadüf eden  Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılmasına dair karar.

250
111 18/03/2020

İlçemiz Başköy  Mahallesinde bulunan meyhane işletmecisi ve sahibi olan Hasan Hüseyin ADIBELLİ’ye;  2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanununun 6.maddesinde ”Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen, işyerlerinin işletmecilerine 2020 yılı için tesbit olunan 2.233,00- TL ile 4.448,00-TL. arasında idari para cezası verilir. Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.hükmüne istinaden;  2.233,00-TL (iki bin iki yüz otuz üç Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

249
112 18/03/2020

İlçemiz Kahrat Mahallesinde bulunan kahvehanenin  işletmecisi Mehmet ARSLANER’e   2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanununun 6.maddesinde ”Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen, işyerlerinin işletmecilerine 2020 yılı için tesbit olunan 2.233,00- TL ile 4.448,00-TL. arasında idari para cezası verilir. Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.hükmüne istinaden; 2.233,00-TL (iki bin iki yüz otuz üç Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

248
113 18/03/2020

İlçemiz Büyükkale Mahallesi Cumhuriyet Sokak No:2 Tire İzmir adresinde yer alan  kahvehanenin işletmecisi Hüseyin CEKA’ya;  2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanununun 6.maddesinde ”Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen, işyerlerinin işletmecilerine 2020 yılı için tespit olunan 2.233,00- TL ile 4.448,00-TL. arasında idari para cezası verilir. Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.hükmüne istinaden;  2.233,00-TL (iki bin iki yüz otuz üç Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

247
114 18/03/2020

İlçemiz İhsaniye mahallesi İnkılap Caddesi No:35 Tire İzmir adresinde faaliyet gösteren Dutlu Kahvehane isimli işyerinin işletmecisi Ahmet OKKAYA’nın tarafına; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanununun 6.maddesinde ”Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen, işyerlerinin işletmecilerine 2020 yılı için tespit olunan 2.233,00- TL ile 4.448,00-TL. arasında idari para cezası verilir. Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.hükmüne istinaden2.233,00-TL (iki bin iki yüz otuz üç Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

246
115 18/03/2020

Yeni Mahalle Fevzi Paşa Cad. No;122  adresindeki Kahvehanenin sahibi İbrahim MENDEGÜMELİ’ye, Yeni Mahalle İsmail Taşlı Caddesi 7/3 No:25 D:14 de bulunan  Teras Et ve Süt Ürünleri San.ve Tic. Ltd. Şti’ye,  Yeni Mahalle Bedesten Caddesi No.8 adresinde bulunan   Ali Efe Kahvehanesi sahibi Gülay GÜNEŞ’ e, Yeni Mahalle Aydınoğlu Caddesi No:16 da bulunan Kısmet Kıraathanesi sahibi Emine BOZKURT’ a  ayrı ayrı olmak(4 kişi) üzere taraflarına; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanununun 6.maddesinde ”Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen, işyerlerinin işletmecilerine 2020 yılı için tespit olunan 2.233,00- TL ile 4.448,00-TL. arasında idari para cezası verilir. Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.hükmüne istinaden; 2.233,00-TL (iki bin iki yüz otuz üç Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

245
116 18/03/2020

Belediyemiz OCAK/2020 dönemine ait olup 16/03/2020 tarihine kadar ödenmesi gereken işçi personellerinden kesilen 175.131,92.TL (Yüzyetmişbeşbinyüzotuzbir Türk Lirası doksaniki Kuruş) olan sigorta prim giderlerinin; vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden, Sosyal Güvenlik Priminin 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Hesap’’ kodundan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesine dair karar.

243
117 18/03/2020

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddelerinde belirtildiği şekilde bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında bütçede tertibi bulunmayan, Belediyemiz Hukuk Müşavirliği bütçesi içinde 46.35.30.24.03.3.9.5.03.07.01.02 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları  tertibinin açılmasına ve bu tertibe Mali Hizmetler  Müdürlüğü Bütçesi içindeki 46.35.30.38.01.1.2.5.09.06 Yedek Ödenek kaleminden 30.000,00-TL.aktarım yapılmasının uygun görüldüğüne dair karar.

242
118 18/03/2020

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddelerinde belirtildiği şekilde bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında bütçede tertibi bulunmayan, Belediyemiz Hukuk Müşavirliği bütçesi içinde 46.35.30.24.03.3.9.5.03.07.01.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları  tertibinin açılmasına ve bu tertibe Mali Hizmetler  Müdürlüğü Bütçesi içindeki 46.35.30.38.01.1.2.5.09.06 Yedek Ödenek kaleminden                     20.000,00-TL.  aktarım yapılmasının uygun görüldüğüne dair karar.

241
119 18/03/2020

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.37.38. maddelerinde belirtildiği şekilde bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında bütçede tertibi bulunmayan, Belediyemiz Veterinerlik Müdürlüğü bütçesi içinde 46.35.30.49.07.9.9.5.03.05.01. 04 Müteahhitlik Hizmetleri tertibinin açılmasına ve bu tertibe Mali Hizmetler Müdürlüğü Bütçesi içindeki 46.35.30.38.01.1.2.5.09.06 Yedek Ödenek kaleminden 15.000,00-TL. aktarım yapılmasına, ayrıca 2020 Mali Yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine belirlenen tertipler arasında aktarma yapılmasının uygun görüldüğüne dair karar.

240
120 18/03/2020

İlçemiz 4 Eylül Mahallesi Şehit Yüzbaşı Gültekin Başargan Caddesi üzerinde 35 YIE 48 plakalı araç ile “Emre Aykırı Davranış” fiilini gerçekleştiren, Deniz Meşrubat Gıda Turizm İnş. Tic. Ltd. Şti. hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesine istinaden İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlendiğinden; tarafına    392,00 TL. İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

239
121 18/03/2020

Ekmekçiali Sokak No:3/A’da bulunan işyerinin ön tarafına tekabül eden , İlçemiz pazarı olan Salı günleri 2 metrelik sergi yerini talep eden Alican TOKTAŞ’ın sergi yerinin kendisine tahsis edilmesi talebinin; uygun görüldüğüne dair karar.

238
122 18/03/2020

İlçemiz Kahrat Mahallesi Köy Civarı Mevkiinde sıvı gübre dökerek çevreye rahatsızlık verdiği ve kirliliğe sebep olduğundan dolayı; Ensar İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66 ) 1.Maddesine istinaden, tarafına 392,00 TL(üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

237
123 18/03/2020

İlçemiz İhsaniye Mahallesi, 658 ada 9 parselde 6mt x 8mt ebatlı demir direkler üzerinde saçlarla kapatılmak sureti ile kapalı alan oluşturulduğu tespit edilerek yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir.
3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesi gereğince; ruhsatsız yapılan yapının 1 ay içerisinde mevzuat hükümleri doğrultusunda ruhsatlandırılması ya da yıkılmasına,  aksi halde yıkım işinin belediyemiz tarafından yapılıp masrafların yapı sahibinden %20 fazlası ile tahsil edilmesine, aynı kanunun 42. maddesine göre (T.C.Kim.No:21974517264) Kiracı Veysel KIRKI’ya  2.849,46 TL (ikibinsekizyüzkırkdokuz lira,kırkaltı kuruş) idari para cezası verilmesine dair karar.

236
124 18/03/2020

İlçemiz Kurşak Mahallesi, 798 parselde yapılmış olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) için hesaplanan yol katılım ücretinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 5. Maddesine göre hesaplanıp tahakkuk edilmesi talep edilmektedir .  Bahse konu 96.135,36 m2 yüzölçümünde ve arsa niteliğindeki parselin yol katılım hesabı yapılmış olup Toplam 92.626,90 TL tutarında çizelge hazırlanmıştır.  
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin payın hesaplaması ile ilgili 5 maddesinde “ Yol Harcamalarına Katılma Payı bir program dahilinde veya istek üzerine doğrudan doğruya yapılan işlerde, 4 üncü madde de belirlenen hizmetler için yapılan giderlerin 1/3’üdür. Giderlerin hesaplanmasında maliyet, işler hangi ihale usulü ile yapılmış olursa olsun, Bayındırlık Bakanlığı ve İller Bankası Genel Müdürlüğünün o yıllar için tespit ederek yayınlandığı  birim fiyatlar ve rayiçlere göre hesaplanan gerçek bedeli geçemez. Yolların kaldırımlar da dahil olmak üzere (15) metreden fazla genişliklerine düşen giderler, belediyelere ait olup, harç hesaplanmasında bu giderler nazara alınmaz. Böylece hesaplanan gider  tutarında özel Devlet yardımları karşılıksız fon tahsisleri, bu iş için yapılan bağış ve yardımlar ile istimlak bedelleri düşüldükten sonra kalan miktarın 1/3’ü, 4 üncü maddede belirtilen mükellefler adına Belediye Encümeninin kararını müteakip tahakkuk ettirilir.” Denilmektedir. Bu maddeye istinaden hazırlanan yol katılım hesabı çizelgesinde belirlenen bedelin peşin ödemede 1/3 oranında tahakkuk ettirilmesine dair karar.

235
125 18/03/2020

İlçemiz Atatürk Mahallesi 1099 ada 1 parsel Toplu Konut Sitesi B-3 Blok zemin 1 nolu bağımsız bölümde  yapılan ruhsat eklerine aykırı işlere ilişkin ilgi (a) encümen kararıyla 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesi gereği idari para cezası ve aynı kanunun 32. maddesi uyarınca aykırılığın giderilmesi için bir ay mühlet verilmiştir.  Bahsi geçen yapılarla ilişkin alınan yapı kayıt belgesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğünün ilgi (b) yazısıyla iptal edildiği görülmüştür.
3194 Sayılı İmar Kanununun 32.maddesi gereğince; aykırılıkların mal sahibi tarafından giderilmediği görüldüğünden; Belediye ekipleri tarafından ruhsat eklerine uygun hale getirilmesine ve masraflarının yapı sahibi (T.C: 288********) Fahri KARADUMAN'dan   tahsil edilmesine dair karar.

234
126 18/03/2020

İlçemiz Çayırlı Mahallesi,  103 ada 3 parselde 330 m² kaide alanlı ruhsat alınmadan Güneş Enerji Santrali Tesisi yapıldığı tespit edilmiştir.3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine göre; 1 ay içerisinde ruhsatsız yapılan Güneş Enerji Santrali Tesisinin ruhsatlandırılmasına ya da eski haline getirilmesine, aynı kanunun 42. maddesine göre (T.C.:345********) ALİ APALI‘ya 9.027,17TL (dokuzbinyirmiyedilira onyedikuruş) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

233
127 18/03/2020

İlçemiz Yeğenli Mahallesi 160 ada 5 parselde 20.05.2019 tarih 71 sayılı yapı ruhsatı düzenlenen hayvancılık yapılarının temel, subasman vb. vizeleri yapılmadan inşaatın tamamlandığı tespit edilmiş olup ilgi yapı tatil zaptı düzenlenmiştir.

Bahsi geçen yapılar için gerekli tüm fenni muayene ve raporların hazırlatılmasına ve 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince mevzuat hükümleri gereğince yükümlülüklerini yerine getirmeyen müteahhit firma İZYAPI MAKİNA İNŞAAT HAYVANCILIK ve İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ'ye  (V.K.No: 484*******) 5.698,92 TL (beşbinaltıyüzdoksansekiz lira doksaniki kuruş) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

232
128 18/03/2020

İlçemiz Yeğenli Mahallesi 160 ada 5 parselde 20.05.2019 tarih 71 sayılı yapı ruhsatı düzenlenen hayvancılık yapılarının temel, subasman vb. vizeleri yapılmadan inşaatın tamamlandığı tespit edilmiş olup ilgi yapı tatil zaptı düzenlenmiştir.

Bahsi geçen yapılar için gerekli tüm fenni muayene ve raporların hazırlatılmasına ve 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince mevzuat hükümleri gereğince yükümlülüklerini yerine getirmeyen müteahhit firma İZYAPI MAKİNA İNŞAAT HAYVANCILIK ve İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ'ye  (V.K.No: 484*******) 5.698,92 TL (beşbinaltıyüzdoksansekiz lira doksaniki kuruş) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

232
129 18/03/2020

İlçemiz Çayırlı Mahallesi,103 ada 2 parselde 330 m2 kaide alanlı ruhsat alınmadan Güneş Enerji Santrali Tesisi ve 55 m2 güvenlik kulübesi yapıldığı tespit edilmiştir. 

3194 Sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre; 1 ay içerisinde ruhsatsız yapılan Güneş Enerji Santrali Tesisinin ruhsatlandırılmasına yada eski haline getirilmesine, aynı kanunun 42.maddesine göre (T.C.: 345********) Ali APALI’ ya 11.876,53 TL. (onbirbinsekizyüzyetmişaltı lira  elliüç kuruş) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

231
130 18/03/2020

Yeni Mh.Cumhuriyet Mey.No:6/8 55 ada 2 parselin 1.350 TL. bedeli karşılığında Yusuf BAHÇE ' ye ihhale olunmasına ,Yeni Mh.Cumhuriyet Meydanı 6/7 nolu Büfenin pazarlığa bırakılmasına dair karar.

230
131 18/03/2020

İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 1058 Ada,101 Parselde(Eski SSK Hastanesi) bulunan gayrimenkulün yıkımı ile Yeni Mahalle,68 Ada,45 Parselde (Jandarma Karakolu) bulunan gayrimenkulün yıkım işinin; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile yıkım+41.518,55.-TL+Para(TL) üzerinden yapılan ihaleye istekli olarak katılan; 1-Çelikler Konteyner Atık Yön.Elkt.Elk.İnş.Nak.San. ve Tic.Ltd.Şti., 2-Oğuzhan Metal Önder KAPLAN, 3-Özkaplan Müh.Geri.Dön.San. ve Tic. Ltd. Şti., 4-Cemay Met.Geri.Dön. İml.Nak.İtl.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti., 5- Veli ÇİNKAYA Hernevi Hurda Metal Alım Satım, 6- Çelik Ticaret Halil ÇELİK, 7-Öğün Metal Geri Dönüşüm Murat ÖĞÜN, 8-Mulcar İnş. ve Nak. Aysel BULCAR, 9-Özbaşkent Konteyner Mad.Met.Nak.İnş.Tur.San.Tic.Ltd., 10-MYK Grup İnş.Met. ve Harf.Nak.San.Tic.Ltd.Şti., 11-Cengizhan Met.Geri Dönüşüm Şeref ÇİNKAYA, 12- Ankara Hurda Erdoğan GENÇ, 13-Beşler Met.Nak.Gıda.İnş.Taah.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti., 14-Memişoğlu Harf.Nak.Demir Çelik İnş.Kömür Gıda Petrol San. ve Tic.Ltd.Şti., 15-Özgül–Ol Yık.Enk.Harf.İnş.Nak.San.ve Tic.Ltd.Şti., 16-Sarılar Metal Cihan SARI, 17-Özer Hurdacılık Halil ÖZER,  18- Nermanoğlu Alt Yapı Kentsel Dönüşüm Petrol Ürünleri Akaryakıt Madencilik Geri Dönüşüm Tesis İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. arasında yapılan Açık Arttırma sonucunda, 250.000,00-TL bedel mukabilinde Nermanoğlu Alt Yapı Kentsel Dönüşüm Petrol Ürünleri Akaryakıt Madencilik Geri Dönüşüm Tesis İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş.’ ye ihale olunmasına dair karar.

229
132 18/03/2020

26.02.2020 tarih ve 173 sayılı karara ektir. Kıymet takdir Komisyonuna havale edilerek muhammen bedelleri belirlenen kullanım ömrünü tamamlamış 6 adet iş makinalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ;

 

1986 Model Komatsu Marka Lastik Tekerlekli Greyder; 73.000,00 TL.; MEHMET ALİ PEKDEMİR

1995 Model Beko Mastaş Marka Kepçe; 21.000,00 TL.; BEŞLER METAL NAK.GIDA.İNŞ.TAAH.

1980 Model Galion Marka Greyder; 26.000,00 TL.; Mehmet Ali PEKDEMİR

1983 Model Fiat Allis Marka Paletli Dozer; 36.000,00 TL.;

BEŞLER MAKİNA NAK.GIDA İNŞ.Komatsu Silindir; 21.000,00 TL.;

 İMİRZALIOĞLU MET.İŞ.MAK.VE NAK.SAN.TİC.LTD.D7G Dozer; 51.000,00 TL.; MEHMET ALİ PEKDEMİR

uhdelerine ihale olunmasına dair karar.

228
133 11/03/2020

Mali Hizmetler müdürlüğü’ nün 11.03.2020 tarih ve 4142 sayılı; Belediyemize ait 2005 model Liebherr marka iş makinasının çalışabilirlik durumunun tespiti için oluşturulan tespit komisyonu hususunun görüşülmesi.

227
134 11/03/2020

Mali Hizmetler müdürlüğü’ nün 11.03.2020 tarih ve 4142 sayılı; Belediyemize ait 2005 model Liebherr marka iş makinasının çalışabilirlik durumunun tespiti için oluşturulan tespit komisyonu hususunun görüşülmesi talebin uygun görüldüğüne dair karar.

227
135 11/03/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait  İlçemiz Yeni Mahalle,  30L-2A pafta, 103 ada, 42 parselde T-3 ( Ticaret 3 Kat) müsaadeli gayrimenkul üzerine yapılacak olan  İnşaata ait,  ihale hazırlığına ilişkin muhammen bedelin tespit edilmesine ilişkin kurulan komisyon kurulması talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

226
136 11/03/2020

Serdar Kosti konulu ilgi yazıda, İlçemiz Kurtuluş Mahallesi Gümüşpala Caddesi 127 nolu adresteki   işyerinde içine fırın yaptığı ve Belediyemizden gerekli izin ve uygunluk almadan tamir ve tadilat yaptığından dolayı 3194 sayılı İmar Kanunu ve Belediye Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin 3/10 .maddesi gereğince zabıt varakası talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

225
137 11/03/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Cumhuriyet Meydanı 55 ada 2 parsel adresinde bulunan WC olarak kiraladığı taşınmazdaki kiracılığının sonlandırılmasını talep eden Sevdai KAHYALAR' ın teminatının irad kaydedilmesi Aylık 200,00 TL bedelle yeniden kiraya çıkılması 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34/g maddesi gereğince “Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.” Encümenin görev ve yetkileri arasındadır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümleri uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile kiralama ihalesine çıkılması hususunun görüşülmesi.

224
138 11/03/2020

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 44 ada 11 parsel nolu taşınmazda yapılan ruhsat eklerine aykırı yapılaşmaya ilişkin ilgi (a) encümen kararıyla 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesi gereği idari para cezası ve aynı kanunun 32. maddesi uyarınca aykırılığın giderilmesi için bir ay mühlet verilmiştir.  Bahsi geçen yapılarla ilişkin alınan yapı kayıt belgesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğünün ilgi (b) yazısıyla iptal edildiği görülmüştür.3194 Sayılı İmar Kanununun 32.maddesi gereğince; aykırılıkların mal sahibi tarafından giderilmediği görüldüğünden; Belediye ekipleri tarafından yıkımının yapılmasına ve masraflarının yapı sahibi (T.C: 319********) Kaşif GÜREL'den tahsil edilmesi 

223
139 11/03/2020

İlçemiz Hisarlık Mahallesi 154 ada 126 parsel nolu taşınmazda yapılan kaçak yapılara ilişkin ilgi (a) encümen kararıyla 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesi gereği idari para cezası ve aynı kanunun 32. maddesi uyarınca aykırılığın giderilmesi için bir ay mühlet verilmiştir.  Bahsi geçen yapılarla ilişkin alınan Yapı Kayıt Belgesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğünün ilgi (b) yazısıyla iptal edildiği görülmüştür.

222
140 11/03/2020

İlçemiz Hisarlık Mahallesi 154 ada 126 parsel nolu taşınmazda yapılan kaçak yapılara ilişkin ilgi (a) encümen kararıyla 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesi gereği idari para cezası ve aynı kanunun 32. maddesi uyarınca aykırılığın giderilmesi için bir ay mühlet verilmiştir.  Bahsi geçen yapılarla ilişkin alınan Yapı Kayıt Belgesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğünün ilgi (b) yazısıyla iptal edildiği görülmüştür.

222
141 11/03/2020

Dibekçiler mahalle muhtarı Sercan TEKELİOĞLU mahallesinde bulunan cami lojmanına bakım onarım yapacaklarını ve dilekçede bulunan malzemelerin Belediyemiz tarafından karşılanmasının uygun görüldüğüne dair karar.

221
142 11/03/2020

Dibekçiler mahalle muhtarı Sercan TEKELİOĞLU mahallesinde bulunan cami lojmanına bakım onarım yapacaklarını ve dilekçede bulunan malzemelerin Belediyemiz tarafından karşılanmasını talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

221
143 11/03/2020

1-Dudu OĞUZ=Red,  2-Cevriye KONCAK=Red,  3-Orhan  KONCAGÜLLER=Red,  4-Hüseyin BOZKURT=100TL.,  5- Kamile ÖZKAN=100 TL.,  6-Ayşe ONART=100 TL.,  7- Sami ULUDAĞ=300 tL., 8-Nefiye KONCAK=100TL.,   9-Sadike YILDIRIM=Red,                       10- İmran GENCER=Günde 2 Ekmek yardımı yapılmasına,                      1-Şeribani CAV=Red, 12- Sibel ERÇOLAK=100TL.,                                  13- Gül YATBAZ=100 TL.,  14-Hediye DÖNEMLİ=250 TL.,                       15- Ogün BİLGE=Red,   16- Süzen AKKUZU=100 TL.

220
144 11/03/2020

İlçemiz Yeni Mahalle, Akyol Caddesi 10 no.lu işyerinin Belediyemizden işyeri açma ve Çalıştırma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiğinden dolayı, Mustafa ALTINDAŞ hakkında İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince Zabıt Varakası tanzim edilmiştir. Tanzim edilen Zabıt Varakası hususunun taraflarına 15 gün süre ve tarafına 392 TL.para Cezası verilmesine dair karar.

219
145 11/03/2020

İlçemiz Duatepe  Mahallesi,  Kazanoğlu Camii Sokak 20 no.lu kendisine ait konut da inşaat faaliyeti yürüttüğünden dolayı, Cemal GÜLÜM hakkında 3194 Sayılı İmar Kanunun 32-42. Maddesi gereğince tanzim olunan Zabıt Varakası hususunun İmar İşleri Müdürlüğüne havale olunmasına dair karar.

218
146 11/03/2020

İşletmekte oldukları işyerlerine, Belediyemizden ruhsat almadan faaliyette bulunduklarından dolayı, Sefa ÜNDEN, Yunus TOKSÖZ ve Nilay YÖRDEM hakkında İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince tanzim olunan Zabıt Varakaları Taraflarına 15 gün süre ve herbirine ayrı olmak üzere taraflarına 392 TL.para Cezası verilmesine dair karar.

217
147 11/03/2020

İlçemiz Yeni Mahalle, Atatürk Caddesi 17/A no.lu işyerine İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden ruhsat almadan yapı faaliyetine başladığından dolayı İşletme sahibi Arslan BEKAR hakkında 3194 Sayılı İmar Kanunun 32-42. Maddesi gereğince tanzim olunan Zabıt Varakası hususunun İmar İşleri Müdürlüğüne havale olunmasına dair karar.

216
148 11/03/2020

Ferhat ÇAPKAN’ ın İlçemiz 4 Eylül Mahallesi Şehit Yüzbaşı Gültekin Başargan Caddesi 34 numarada kiracı olarak ikamet ettiği, elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktığı, tadilat yapılması gerektiği ve gereken tadilatın Belediyemizce yapılması talebinin; Belediyemiz mali imkanları yetersiz olduğundan mümkün görülmediğine dair karar.

215
149 11/03/2020

Rıfkı BEZCİ dilekçesinde 27.12.2019 tarihinde Avm yönetimiyle ilişkisini sonlandırdığını ve bu tarihin yani 27.12.2019 tarihinde kira sonlandırılma tarihi olarak belirlenmesini ve 27.12.2019 tarihinden sonraki borçlarının terkininin yapılmasını talebinin mümkün görülmediğine dair karar.

214
150 11/03/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait aşağıda ada ve parseli yazılı bulunan Hürriyet Mahallesi  Orhan Aksay Caddesi No:7/1 adresinde bulunan büfe vasıflı taşınmazın 3 yıllık kiraya verilmesi işinin 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile Nusret KAVUŞOĞLU uhdesine dair karar.

213
151 04/03/2020

03.03.2020 tarihli dilekçe gereği Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Çeriközü Mahallesinde bulunan Bakkal dükkanının kiracısı bulunan Halil İbrahim YELGİN 'in  , 03.03.2020 tarihinde anahtar teslimi yaparak kiracılığının sonlandırılması  talebinin; uygun görüldüğüne dair karar.

212
152 04/03/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait   İlçemiz Yeni Mahalle,30L-2A pafta,103 ada,42 parselde T-3(Ticaret 3 kat) müsaadeli  gayrimenkul üzerinde yapılacak olan inşaata ait ,ihale hazırlığına ilişkin muhammen bedelin tespit edilmesi için , Belediye Başkan Yardımcısı Halil Doğukan EROĞLU Başkanlığında Makine Mühendisi Gamze USLU, İnşaat Mühendisi Gülgün ÜMİT, Elektrik ve Elektronik Mühendisi Mehmet GACAR ve Mimar Handan ÇİÇEK’ten oluşan 5 kişilik Tespit Komisyonu kurulmasına dair karar.

211
153 04/03/2020

 

        Belediyemizde bulunan 35 TİRE BLD 01 tescil plaka nolu  iş makinasının satışına esas muhammen bedelin belirlenebilmesi  için, Belediyemiz Encümen Üyesi Serhan AYDIN, Mali Hizmetler Müdür Vekili M.Kamil ÖZEN, Makine Mühendisi Gamze USLU, Tekniker İbrahim Sıtkı ÖNEM ve Belediye Bakım Tamircisi İbrahim KIRCAK ’tan oluşan 5 kişilik Tespit Komisyonu kurulmasına dair karar.

210
154 04/03/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait aşağıda ada ve parseli yazılı bulunan Yeni Mahallede bulunan büfe  vasıflı taşınmazların kiraya verilmesi işinin, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 18.03.2020 tarihini tesadüf eden  Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılmasına dair karar.

209
155 04/03/2020

3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine göre: 1 ay içerisinde ruhsatsız yapılan Güneş Enerji Santrali tesisinin ruhsatlandırılmasına yada eski haline getirilmesine, aynı kanunun 42. Maddesine göre(VKN:7730354270) SOLARUS 10 ENERJİ ÜRETİM DANIŞMANLIK SAN.TİC.A.Ş.YE 49.840,39.-TL. (kırkdokuzbinsekizyüzkırk Türk Lirası  otuzdokuz Kuruş)  İdari  Para Cezası verilmesine dair karar.

208
156 04/03/2020

Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Gölet Restaurant ve Toptepe Aile Gazinosunda  halkımıza satışa sunulmak üzere alınan Efe Rakı çeşitlerinin aşağıdaki listede gösterildiği şekilde satış fiyatlarının  belirlenmesine dair karar.

207
157 04/03/2020

Belediyemiz Memur Personellerine ait (Ocak 2020 maaşlarından kesilen) emekli kesenek tutarı olan 139.111,88 TL (yüzotuzdokuzbinyüzonbir Türk Lirası seksensekiz Kuruş) nin; vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ödenmesine, Sosyal Güvenlik Priminin; 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar’’ hesabına alınıp, Sosyal Güvenlik Kurumuna daha sonra ödenmesine dair karar.

206
158 04/03/2020

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Kurtuluş Mahallesi, 1062 ada,112 parsel 4.kat , 13 nolu  Menderes Apartmanında mevcut daire için   yapılan tamirat ve tadilat giderlerinin toplam bedeli 2.500,00.-TL (iki bin beşyüz  Türk Lirası) nin Menderes Apartmanı Yönetimine ödenmesi talebinin; uygun görüldüğüne dair karar.

205
159 04/03/2020

Mehmet GÜNGÖR adlı vatandaş, Çeriközü Mahallesi,Gültepe Sokak 12 nolu     adresindeki evinin tadilatı için gerekli olan; 2500 adet tuğla,50 torba çimento,2 kamyon kum,1500 adet çatı için kiremit,50 torba kireç ve çatı altı tahtasının Belediyemiz tarafından karşılanması talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

204
160 04/03/2020

2020 tarih ve E. 26.0219096 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yazısı ile yeni oluşan 34 parselinde 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16.maddesinin 6,9,10,12. fıkralarına göre muafiyet uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle Belediyemize yatırılan 7.444,05 TL 'lik yol katılım tutarının Tire Solmaz Yapı İnşaat ‘a geri iadesinin yapılmasına dair karar.

203
161 04/03/2020

Musalar Mahalle Muhtarı Ramazan ÖZER’ in mahallesindeki kadastral yollara beton dökmek için 150 Torba Çimento ve 4 Kamyon Çağıl ihtiyacının Belediyemiz tarafından karşılanması talebinin; uygun görüldüğüne dair karar.

202
162 04/03/2020

1-Sakip GEZER(100) 2-Ayşe EKERLER(100) 3-Mustafa ÇALIŞKAN(red) 4-Gülizar BULANIK(red) 5-Yüksel SERTDEMİR(100) 6-Pınar NAZİK(red) 7-Cengiz SÖĞÜT(100) 8-Sami SUNEL(100) 9- Hatice ŞAKUN(100) 10-Arzu KİNKAV(400) 11-Ömer ÖZKIRAN(100) 12-İbrahim ADAGİDELİ (100)13-Hülya GÜNGÖR(Red) 14-Dilşah KEÇECİ(100) 15-Zeynep VARDARLI(100) 16-Buse BAYRAMOĞLU(Red) 17-İmren GENCER(100) 18-Mehmet KIYKAÇ(100) 19-Türkan KARADAYI(150) 20-Ali Cevat GAZCI (red) taraflarına nakdi yardım yapılmasına dair karar.

201
163 04/03/2020

Paşa Mahallesi, Ekinhisarı Caddesi 80 nolu adresteki kahvehanede ;  2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanununun 6.maddesinde ”Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen, işyerlerinin işletmecilerine 2020 yılı için tesbit olunan 2.233,00- TL ile 4.448,00-TL. arasında idari para cezası verilir. Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.” hükmüne istinaden işyeri sorumlusu Mustafa AKARSU’ ya 2.233,00-TL (iki bin iki yüz otuz üç Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

200
164 04/03/2020

Karacaali Mahallesi, Karacaali Caddesi 115 nolu adreste “Çınar Kahvehanesi” isimli işyerinde ;  2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanununun 6.maddesinde ”Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen, işyerlerinin işletmecilerine 2020 yılı için tesbit olunan 2.233,00- TL ile 4.448,00-TL. arasında idari para cezası verilir. Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.” hükmüne istinaden işyeri sorumlusu Kadir GÜNGÖR’e 2.233,00-TL (iki bin iki yüz otuz üç Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

199
165 04/03/2020

          İstiklal Mahallesi, Karagazi Caddesi 74 nolu adreste  “Kuyulu Kahvehanesi” isimli işyerinde ;  2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanununun 6.maddesinde ”Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen, işyerlerinin işletmecilerine 2020 yılı için tesbit olunan 2.233,00- TL ile 4.448,00-TL. arasında idari para cezası verilir. Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.” hükmüne istinaden işyeri sorumlusu Mehmet ARTUK’a 2.233,00-TL (iki bin iki yüz otuz üç Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

198
166 04/03/2020

Adnan Menderes Mahallesi, Faik Tokluoğlu Caddesi 62/A nolu adreste “Kaptanın Kıraathanesi” isimli işyerinde ;  2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanununun 6.maddesinde ”Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen, işyerlerinin işletmecilerine 2020 yılı için tesbit olunan 2.233,00- TL ile 4.448,00-TL. arasında idari para cezası verilir. Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.” hükmüne istinaden işyeri sahibi Ayşe YILMAZ’a 2.233,00-TL (iki bin iki yüz otuz üç Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

197
167 04/03/2020

Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Şehir Sineması Kafeteryası ile Seha Gidel Sinema Salonu Kafeteryasındaki ürünlerinin alış fiyatlarının artması üzerine aşağıdaki listedeki ürünlerin satış fiyatlarının yeniden belirlenmesine dair karar.

196
168 04/03/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait aşağıda ada ve parseli yazılı bulunan Gökçen Mahallelerinde bulunan işyeri  vasıflı taşınmazların Mustafa BAĞRIAÇIK uhdesine dair karar.

195
169 26/02/2020

Refik ELDEK ‘ in kendi aracının üzerinde küçük çaplı sebze ve meyve satışını yapabilmesi için Belediyemizce uygun görülen  bir yer gösterilmesi talebinin mümkün görülmediğine dair karar.

0194
170 26/02/2020

Şehrimiz Küçükkemerdere Mahallesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tahsis edilen okul binasını düğün salonu olarak kullanmakta oldukları ve binanın dışında kapalı bir yemek pişirme alanı oluşturulması  için Belediyemizin imkanları dahilinde yapılmasına dair karar.

0193
171 26/02/2020

Eşref AK’ın işletmekte olduğu İlçemiz  Cumhuriyet Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi No: 3/B adresinde bulunan  erkek kuaförü olarak faaliyet gösteren işyerine ruhsat alabilmesi için 15 gün daha ek süre verilmesine dair karar.

0192
172 26/02/2020

İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 1058 Ada,101 Parselde(Eski SSK Hastanesi) bulunan gayrimenkulün yıkımı ile Yeni Mahalle,68 Ada,45 Parselde (Jandarma Karakolu) bulunan gayrimenkulün yıkım işinin; 483.762,76.-TL Muhammen Bedel(Hurda Bedeli) üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkılmasına, ihalelesinin 18.03.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü saat.11.30’ da Encümen huzurunda yapılmasına dair karar.

0191
173 26/02/2020

Şehrimiz Yeni Mahalle Gölet Rekreasyonu alanı çerçevesinde 28 Şubat 2020 ile  1 Mart 2020 tarihleri arasında Küçük Menderes Karadenizliler Derneği ve Tire Belediyesi işbirliği ile düzenlenecek olan 2.Hamsi Şenliğinde halkımıza bedava dağıtılacak olan hamsi için 2500 adet ekmeğe ihtiyacının Belediyemiz tarafından karşılanması talebinin; uygun görüldüğüne dair karar.

0190
174 26/02/2020

          Şehrimiz Kurtuluş Mahallesi tapunun 1058 ada 101 parselde kayıtlı atıl durumda bulunan (eski SSK Hastanesi) Betonarme Dört Katlı Dispanser Binası ve Yeni Mahalle tapunun 68 ada 45 parselinde kayıtlı bulunan (eski Jandarma Komutanlığı binası ve lojmanı)  Kâgir Jandarma Hizmet Binası ve Lojmanı niteliğindeki yapıların genel güvenlik ve asayiş bakımından yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçilebilmesi amacıyla metruk bina kapsamında yıkılmasına dair karar.

0189
175 26/02/2020

Şehrimiz İpekçiler Mahallesi, Gazi Caddesi Sokak No:23 adresinde, tapunun 1769 ada, 23 parselinde bulunan metruk yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği bildirilmiştirSöz konusu adreste tehlikeli durum devam ettiğinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre yıkım işlerinin Belediyemizin ilgili Müdürlüğü  tarafından yapılması,  yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesi

0188
176 26/02/2020

Şehrimiz İpekçiler Mahallesi, tapunun 302 ada,26 parselinde bulunan metruk yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği bildirilmiştirSöz konusu adreste tehlikeli durum devam ettiğinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre yıkım işlerinin Belediyemizin ilgili Müdürlüğü  tarafından yapılması,  yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesine dair karar.

0187
177 26/02/2020

         Şehrimiz Yeni Mahalle Sakarya Caddesi No:26, tapunun 68 ada 13 parselinde bulunan metruk yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği bildirilmiştirSöz konusu adreste tehlikeli durum devam ettiğinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre yıkım işlerinin Belediyemizin ilgili Müdürlüğü  tarafından yapılması,  yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesine dair karar.

0186
178 26/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Aydın İli İncirliova İlçesi Palamut Mahallesinde bulunan 114 ada, 27 parsel, 111 ada 30 parsel ve 111 ada 31 parsel gayrimenkullerin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile satılmasına, ihalesinin 01.04.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılmasına dair karar.

0185
179 26/02/2020

Şehrimiz Kızılcaavlu Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 576(eski),132 ada 5(yeni) nolu parselde yer alan 2801 m² alanlı avlulu ev ve dam niteliğindeki taşınmazın 2 'ye ifraz işlemi için Harita Mühendisine hazırlatılmış olan beyannamenin tetkikinde;

İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı plan hükümlerinin 7.2.5. maddesindeki şartlar ile Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin 44. ve 45. maddesinde yer alan ölçü ve ebatların sağlandığı anlaşıldığından, İmar Kanunu'nun 15. maddesine göre sakıncası olmayan 2 'ye ifraz işleminin uygun görüldüğüne dair karar.

0184
180 26/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle, Gümüşpala Caddesi No:45’te (  669 ada 36 Parsel) bulunan işyeri vasıflı taşınmazın 5 yıllık kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 01.04.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılmasına dair  karar.

0183
181 26/02/2020

Mülkiyeti Mehmet GÖKALP'e ait İlçemiz Yenioba Mahallesi, L19-D-17-B-2 pafta 108 ada 5 , 6  ve 7 nolu parsellerin birleştirme işlemi için hazırlanan beyannamenin tetkikinde;
Söz konusu parseller; Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde, uygulama imar planımız dışında ve 10/04/2017 tarih ve 05.354 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun görülen ve 14/07/2017 tarih 05.794 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onanan 1/25000 ölçekli İzmir Doğu Bölgesi Nazım İmar Planı kapsamında kalmakta olup Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 62. ve 45. maddelerinde aranan ölçü ve ebatlar sağlanmış olduğundan, 3194 sayılı İmar Kanunun 15. maddesine göre sakıncası olmayan birleştirme işleminin aynı kanunun 16. maddesine göre Encümenimizce uygun görüldüğüne dair karar.

0182
182 26/02/2020

İlçemiz İhsaniye Mahallesi, 272 Ada 3 ve 4 nolu Parsellerin birleştirme işlemi için ilgilisinin talebi üzerine hazırlanan değişiklik tasarımının tetkikinde;
Söz konusu parseller onaylı imar planımız 30L-IIb paftasında ayrık nizam 3 ve 5 kat imarlı yapı adasında yer almaktadır. Taşınmazların kat adetlerinin farklı olması sebebiyle tevhid sonrası oluşan yeni tapu kaydı  01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 7. maddesinin 9. ve 14. bentlerine tabidir.Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. Maddesinde aranan ölçü ve ebatlar sağlanmış olduğundan;3194 Sayılı İmar Kanununun 15. Maddesince sakıncası olmayan Birleştirme işleminin aynı kanunun 16.maddesine göre Encümenimizce uygun görüldüğüne dair karar.

0181
183 26/02/2020

İlçemiz Yeni Mahalle, Fevzipaşa Caddesi No:3 nolu ve Yeni Mahalle, Fevzipaşa  Caddesi 7-5 nolu işyerlerinde “Züccaciye ve Hediyelik Eşya” olarak faaliyet gösteren ve işletmeciliklerini Fatih SOLMAZ’ ın; yaptığı işyerlerinin, Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alabilmesi için tarafına 15 gün süre verilmesine dair karar.

0180
184 26/02/2020

Mehmet Tunahan İÇLİ’ nin Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle, 102 ada 1 parsel 50 no’lu işyerini 11.07.2018 tarih ve 567 sayılı Encümen kararı ile kiralamış olup, 27.11.2019 tarihinde anahtar teslimi yaparak kiracılığının sonlandırılması, işyerinin boya masraflarının tahakkuk ettirilerek Mehmet Tunahan İÇLİ’ den tahsil edilmesi ve buna istinaden teminatın irad kaydedilmesi talebinin; uygun görüldüğüne dair karar.

0179
185 26/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Hürriyet Mahallesi Orhan Aksay Caddesi No:7/1 adresinde bulunan büfe vasıflı taşınmazın kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 11.03.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılmasına dair karar.

0178
186 26/02/2020

Şehrimiz Cumhuriyet Mahallesi 21 ada, 2 parsel (Kadınlar Hamamı altı) adresinde bulunan, tescilli yapının yıkılmak üzere olduğundan, tehlikenin devam ettiği tespit edildiğinden, yerinde yapılan incelemeler neticesinde; korunmasına yönelik yapılması gereken imalatların Belediyemiz tarafından yapılmasına dair karar.

0177
187 26/02/2020

           Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait 6 ada,6 parsel zemin 02 (6) numaralı işyerinin(İkram HAYALİ tarafından kullanılan) kira artışının; kira şartnamesindeki hüküm gereği TÜFE oranında arttırılmasına, kira bedelinin aylık 3.000.-TL olarak belirlenmesine dair karar.

0176
188 26/02/2020

İlçemiz Sarılar Mahallesi 105 ada 8 parsel nolu taşınmazda bulunan taşınmazda yapılan imalatlara ilişkin ilgi (a) dilekçeye istinaden 17.02.2020 tarihinde taşınmaz mahalline gidilerek yapılan incelemede; taşınmaz içerisinde profil direkler üzerinde trapez saç örtülü 7.50mt*20mt kenar ölçülü, 150 m² alanlı ruhsatsız hayvan barınağı yapıldığı tespit edilerek ilgi (b)  yapı tatil zaptı düzenlenmiştir.3194 Sayılı İmar Kanununun 32.maddesi gereğince; ruhsatsız inşaata başlanılması nedeniyle ilgilisi tarafından bu tarihten itibaren en çok 1 ay içerisinde mevzuat hükümleri doğrultusunda uygun görülmesi halinde ruhsatlandırılması ya da yıkılmasına, aksi halde belediye ekipleri tarafından yıkımının yapılmasına ve masraflarının yapı sahibinden tahsil edilmesine, aynı kanunun 42.maddesine göre (T.C.:239********) Şakir APPAN'a 3.846,76.-TL (üçbinsekizyüzkırkaltı Türk Lirası yetmişaltı Kuruş) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0175
189 26/02/2020

Şehrimizde ikamet etmekte olan  6 vatandaşımıza 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (n) fıkrası gereğince taraflarına 1 defaya mahsus olmak üzere nakdi yardım yapılmasına Şehrimizde ikamet etmekte olan 9 vatandaşımıza yardım taleplerinin mümkün görülmediğine dair karar.

0174
190 26/02/2020

Belediye Encümeninin 29.01.2020 tarih 48461740-03-01-92 sayılı kararı ile Kıymet Takdir Komisyonuna havale edilerek muhammen bedelleri belirlenen, kullanım ömrünü tamamlamış 6 adet iş makinalarının; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satılabilmesi için  ; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile satılmasına, ihalesinin 18.03.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılmasına dair karar.

0173
191 26/02/2020

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 38. maddesine göre Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine belirlenen tertipler arasında aktarma yapılmasının uygun görüldüğüne dair karar.

0172
192 26/02/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün  21.02.2020 tarih ve  2944 ilgi sayılı yazı  ile  Belediyemiz Kayıp Eşya Buluntu Yönetmeliği gereğince; 14 Ayar 4,67 Gram Alyans ve 14 Ayar 3,03 Gram Alyansın piyasadan teklif1 alınmak suretiyle 1.385,00.-TL (binüçyüzseksenbeş Türk Lirası) bedelle Sarraf Şeref ÖZUYSAL’a satılan ziynet eşyalarının; 05.09.01.99 Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler Hesabına gelir kaydedilebilmesi için kamuya geçirilmesine dair karar.

0171
193 26/02/2020

           Şehrimiz Ayaklıkırı Mahallesi Cumhuriyet Sokak No:35  Tire adresindeki Ganime IŞILAK’a ait 11899476 nolu  su  abonesindeki evde durulmadığı için abone tarafından ödenen Mart/2018 Ocak/2020 tarihleri arasındaki (22x6,50-TL=143 + 1x9,00-T). toplam 152,00-TL(yüzelliiki Türk Lirası).’nin   İzmir Büyükşehir Belediyesinin 16.02.2018 tarih ve 97509404.301.05.148 nolu meclis kararı gereğince tarafına  iade edilmesine dair karar.

0170
194 26/02/2020

Şehrimiz Akkoyunlu Mahallesi Camii Sokak No:1 ve 4 adresinde, tapunun 9 pafta 369 ve 370 parsellerinde bulunan metruk yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği bildirilmiştir         Söz konusu adreste tehlikeli durum devam ettiğinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre yıkım işlerinin Belediyemiz tarafından yapılması,  yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesine dair karar.

0169
195 26/02/2020

Şehrimiz Peşrefli Mahallesi, Eğriyol sokak 32, tapunun 224 ada,3 parselinde bulunan metruk yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği bildirilmiştir.Söz konusu adreste tehlikeli durum devam ettiğinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre yıkım işlerinin Belediyemizin ilgili Müdürlüğü  tarafından yapılması,  yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesine dair karar.

0168
196 26/02/2020

Şehrimiz Peşrefli Mahallesi, Piri Veli Efendi Sokak No:23 adresinde, tapunun 196 ada,11 parselinde bulunan metruk yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği Söz konusu adreste tehlikeli durum devam ettiğinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre yıkım işlerinin Belediyemizin ilgili Müdürlüğü  tarafından yapılması,  yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesine dair karar.

0167
197 26/02/2020

Şehrimiz Kireli Mahallesi Atatürk Sokak No:2 adresinde, tapunun 160 ada 1 parselinde bulunan metruk yapının sahibi Şükrü EMEL 26.02.2020 tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek, evle ilgili güvenlik tedbirlerinin oluşturulacağını, kısa bir süreye ihtiyacı olduğunu bu sürece kadar yıkım işleminin gerçekleşmemesini talep etmiştir. İlgilinin talebinin; Encümenimizce uygun görüldüğüne, tarafına 1 ay süre verilmesine dair karar.

0166
198 26/02/2020

Şehrimiz Boynuyoğun Mahallesi, tapunun 180 ada,8 parselinde bulunan metruk yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği bildirilmiştir.          Söz konusu adreste tehlikeli durum devam ettiğinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre yıkım işlerinin Belediyemizin ilgili Müdürlüğü  tarafından yapılması,  yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesine dair karar.

0165
199 26/02/2020

Teira Avm bünyesinde bulunan mal varlıklarımıza tahakkuk eden aidat ve ortak giderlere ilişkin toplam 11.180,11 TL (onbirbinyüzseksen Türk Lirası onbir Kuruş) borç dökümü şu şekildedir; Aidat : 5.836,00 TL (Ocak2020 2.474,00+Şubat 3.362,00 TL = 5.836,00 TL) Ortak Alan Elektrik :5.344,11 TL (Aralık 2019) Kat Mülkiyeti Kanununun 18. Maddesi gereğince belirtilen tutarın ödenmesine dair karar.

0164
200 26/02/2020

               Dilencilik yaptığı tespit edilen Senem ÖĞÜLEN nin üzerinden çıkan 124,00.-TL (yüzyirmidört Türk Lirası). paranın kamuya geçirilmesine dair karar.

0162
201 26/02/2020

Seha Gidel Sinemasının Kafeteryasında; 34 gr olarak belirtilen ambalajlı  darının piyasada  üretimi 27 gr olarak değiştiği ve alım fiyatının da aynı olduğu göz önüne alınarak, encümen kararındaki ibarenin (27 gr ) olarak düzeltilmesi talebinin uygun görüldüğüne

0161
202 26/02/2020

Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı işletmelerde halkımıza satışa sunulmak üzere alınan et ürünlerinin alış fiyatlarının artması üzerine ekli listedeki ürünlerin satış fiyatlarının belirlenmesine dair karar. 

0160
203 26/02/2020

             Belediye  Encümeninin 11.09.2019 tarihli ve 816 sayılı kararında; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı işletmelerden (Toptepe Aile Gazinosu, Gölet Restoran ve Derekahve Kafeteryası) temsil ağırlama ve tören giderleri bütçesinden ödenmek üzere Belediyemiz Birimlerince alınan yiyecek ve içeceklerin (Belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ) maliyetin üzerine %10 kar ilave edilerek satışının yapılması kararının maliyet hesaplamaları değişkenlik arzettiğinden, hesaplamalarda zorluklarla karşılaşıldığından düzenlenen adisyon üzerinden  %20 iskonto uygulaması yapılması uygun görülmüştür. Ancak söz konusu uygulama esnasında yaşanan zorluklar nedeniyle, uygulanan kararın iptaline dair karar.

0159
204 26/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait aşağıda ada ve parseli yazılı bulunan Gökçen Mahallelerinde bulunan işyeri  vasıflı taşınmazların 3 yıllık kiraya verilmesi işinin İsteklisi çıkmadığından taşınmazların ihaleden kaldırılmasına dair karar.

0158
205 26/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Akyurt  ve Akkoyunlu Mahallelerinde bulunan zeytin bahçesi vasıflı taşınmazların Hasan Asil ÇOBAN ,Eray GACAR' IN  5 yıllık kiraya verilmesine,İsteklisi çıkmayan  Akçaşehir Mahallesi,120 ada,3 parsel sayılı taşınmazın ihaleden kaldırılmasına

0157
206 26/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz  Kurtuluş Mahallesi, 1062 ada,112 parsel,4.kat 13 nolu taşınmazın 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işinin isteklisi çıkmadığından 2886 sayılı Kanununun 49.maddesi gereğince 04.03.2020 tarih Çarşamba günü Pazarlık Usulü ile yeniden ihaleye çıkılmasına dair karar.

0156
207 19/02/2020

 

 Şehrimiz Duatepe Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi ile mezarlık arasında yer alan,  1648,1649,1650,1651,1652,1653,1654,1655,1656,1657,1658 ve  1659 adaları kapsayan bölgedeMahkeme kararları doğrultusunda, İlçemiz İhsaniye Mahallesi, 69 pafta, 261 ada 4 parsel, 70 pafta, 1543 ada 36-62 ve 77 parseller,  1544 ada 18-61-65-67-69-70 ve 73 parseller,  Duatepe Mahallesi, 104 pafta, 581 ada 1 ila 5,14 ila 21 ve 23 parseller, 584 ada 1,2,3,6,7,8,9 ve 11 parseller, 585 ada 9 ila 33, 37 ve 39 parseller, 586 ada 1 ila 19 , 21 parseller, 801 ada 20,22,24 parselleri kapsayan alanda yapılan 3194 sayılı kanunun 18. madde uygulaması sonucu oluşan 30M-Ia, 30M-Ib, 31M-IVc ve 31M-IVd paftalar 1648,1649,1650,1651,1652,1653,1654,1655,1656,1657,1658 ve  1659 adalara  ait tüm parsellerin   iptal edilerek geri dönüştürülmesi ve tapu müdürlüğüne bildirilmesinin   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.02.2020 tarih ve E.2711 sayılı yazısının; teklif edildiği şekilde  kabulüne dair karar.

0155
208 19/02/2020

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 10 pafta, 8 ada 8 ve 9 nolu parsellerin birleştirme işleminin uygun görüldüğüne dair karar.

0154
209 19/02/2020

13.02.2020 tarihli ilgi yazı ile, İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 1058 ada 101 parselde bulunan eski SSK hastanesi,  Kaymakamlık binasının arkasında bulunan eski Jandarma Komutanlığı  ve Lojmanının AFAD tarafından yapılacak olan tatbikata istinaden kullanılması düşünüldüğünden; Belediyemiz ve Kaymakamlık  Makamı arasında protokol düzenlenerek  tatbikat tarihi olan 30 Mart 2020 den  önce gerekli yıkım işlemlerinin yaptırılması gerektiği bildirilmektedir.18.02.2020 Tarihli 650 sayılı ilgi yazı ile Kaymakamlık ve Belediyemiz arasında imzalanan protokole istinaden,18.02.2020 Tarihli 650 sayılı ilgi yazı ile Kaymakamlık ve Belediyemiz arasında imzalanan protokole istinaden, ihale hazırlığına ilişkin muhammen bedelin tespit edilmesi için   Belediye Başkan Yardımcısı Halil Doğukan EROĞLU, İnşaat Mühendisi Gülgün ÜMÜT, Makina Mühendisi Gamze USLU, Elektrik ve Elektronik Mühendisi Mehmet GACAR ve Destek Hizmetler Müdür Vekili Asım HAPÇIOĞLU’ dan oluşan 5 kişilik Kıymet Takdir Komisyonu kurulmasına gereği için Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ve Komisyon Üyelerine  havale ve tebliğine, encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

0153
210 19/02/2020

 Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne bağlı Gölet Restoran’ ta halkımıza satışa sunulmak üzere balık menüsü satış fiyatlarının yetersiz kalmasından dolayı fiyat tespitinin yeniden belirlenmesine, gereklerinin yerine getirilmesi için kararımızın İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine dair karar.

0152
211 19/02/2020

17-21 Mart 2020 tarihinde Erzincan’ da düzenlenecek Türkiye finalinde Tire’ yi temsil etmek üzere ;

      1-Yol giderleri (İzmir-Erzincan 7 kişi uçak ile)         3.900.-TL.

     2-Otel ve Konaklama giderleri (7 kişi 4 gün)              1.100.-TL.

olan giderlerin Belediyemizce karşılanması talebinin uygun görüldüğüne dair   karar.

0151
212 19/02/2020

 İlçemiz Kurtuluş Mahallesi,Balcı Caddesi No:3/E adresindeçay ocağı olarak faaliyet gösteren işletmeciliğini Barış SELEK’ in; ve İlçemiz Kurtuluş Mahallesi İsmail Taşlı Caddesi no:16/H adresinde çay ocağı olarak faaliyet gösteren ve işletmeciliğini İsa AKBULUT’ un; Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alabilmesi için tarafına 15 gün süre verilmesine dair karar.

0150
213 19/02/2020

İlçemiz İhsaniye Mahallesi Gökçenyolu Üzeri Benlitepe Mevkii(Veysel KIRLI) ve Turan Mahallesi Yağhane Caddesi No:1/A(Sadık SARIOĞLU) adresinde bulunan işyerlerine  Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almaları için Veysel KIRLI ve Sadık SARIOĞLU’nun tarafına 1 ay süre verilmesine

0149
214 19/02/2020

 Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 115 sayılı meclis kararına istinaden ; Şehrimiz Kurşak Mahallesi,545 parselde bulunan taşınmazın yola giden kısmının 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 5.maddesine göre umumun menfaati açısından kamulaştırılmasına dair karar.

0148
215 19/02/2020

12/07/2012 Tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmelik çerçevesince, şehrimizde kurulan Salı ve Cuma pazarlarında pazarcılık yapan esnafımızın üzerine tahsisli bulunan sergi yerleri ile ilgili olarak istenilen evrakları 28/02/2020 Cuma gününe kadar Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne teslim etmelerine, aksi taktirde ilgili yönetmelik çerçevesince tahsislerinin iptal olacağına ve 1 yıl içerisinde taraflarına yeni sergi yeri tahsisi yapılamayacağına, gereği için Belediyemiz  Zabıta Müdürlüğüne havale ve tebliğine, encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

0147
216 19/02/2020

 Belediyemiz Ocak/2020 dönemine ait olup 14/02/2020 tarihine kadar ödenmesi gereken işçi personellerinden kesilen 33.478,62 TL (Otuzüçbindörtyüzyetmişsekiz TLaltmışiki Kuruş) olan sigorta prim giderlerinin; vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden, Sosyal Güvenlik Priminin 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Hesap’’ kodundan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesine dair karar.

0146
217 19/02/2020

Belediyemizde bulunan 6 adet iş makinasının satışına esas muhammen bedelin belirlenebilmesi  için, Belediyemiz Encümen Üyesi Serhan AYDIN, Makine Mühendisi Gamze USLU ve Tamirci Ayhan YÜKSEL’den oluşan 3 kişilik Kıymet Takdir Komisyonu kurulmasına dair karar.

0145
218 19/02/2020

Şehrimizde ikamet etmekte olan 10 vatandaşımıza 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (n) fıkrası gereğince taraflarına 1 defaya mahsus olmak üzere nakdi yardım yapılmasına,Şehrimizde ikamet etmekte olan 6 vatandaşların yardım taleplerinin mümkün görülmediğine  dair karar.Şehrimizde ikamet etmekte olan aşağıda ad ve soyadları, ikametgâh adresleri yazılı vatandaşların yardım taleplerinin mümkün görülmediğine dair karar.

0144
219 19/02/2020

Mehmet DÖNER’in Dallık Mahallesi Soğulcaksu Küme Evleri No:14  adresindeki evinin tadilatının Belediyemiz tarafından yapılması talebinin; Belediyemiz mali imkanları yetersiz olduğundan mümkün görülmediğine dair karar.

0143
220 19/02/2020

Tire İlçe Müftülüğünün 14.02.2020 tarih ve 164870 sayılı yazıları ile Kocaaliler mahallesi camisinin halılarının Belediyemizce değiştirilmesi talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0142
221 19/02/2020

Belediyemiz Aralık/2019 dönemine ait olup 14/02/2020 tarihine kadar ödenmesi gereken işçi personellerinden kesilen 116.687,39 TL (Yüzonaltıbinaltıyüzseksenyedi Türk Lirası Otuzdokuz Kuruş) olan sigorta prim giderlerinin; vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden, Sosyal Güvenlik Priminin 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Hesap’’ kodundan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesine dair karar.

0141
222 19/02/2020

İlçemiz Akyurt Mahalle 123 ada 3 parsel nolu taşınmazda bulunan taşınmazın arka bahçesinde yapılan imalatlara ilişkin ilgi (a) yazıya istinaden 07.02.2020 tarihinde taşınmaz mahalline gidilerek yapılan incelemede; yapının arka bahçe mesafesi içerisinde, düşük olan tabii zemin kotunun betonarme döşeme yapılarak binanın subasman kotuyla hemzemin hale getirildiği, yapılan döşemede boşluk bırakılarak, döşemenin altına erişim sağlamak suretiyle 14.00mt*5.20mt ölçülerinde 72.8 m²  kapalı alan yapıldığı tespit edilerek ilgi (b)  yapı tatil zaptı düzenlenmiştir.3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine göre 1 ay içerisinde ruhsatsız yapının yıkılması, aksi halde yapının belediyemiz tarafından yıkılarak masrafın %20 fazlası ile tahsil edileceği, aynı kanunun 42.maddesine göre de Arif ÇIKMAZ'a (T.C:302********) 1.742,50.-TL (binyediyüzkırkiki Türk Lirası elli Kuruş) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0140
223 19/02/2020

Mülkiyeti Ali Rıza DEMİR'e ait İlçemiz İpekçiler(eski) , Adnan Menderes (yeni) Mahallesi, 49 pafta 609 ada 8 ve 9 nolu parsellerin birleştirme işleminin uygun görüldüğüne dair karar. 

0139
224 19/02/2020

Halil KAYA’nın 27.12.2019 tarihli dilekçesi gereği, Şehrimiz Karateke Mahallesi 822 parselde bulunan taşınmazımızın üzerinde İzmir İl Özel İdaresi tarafından 04/02/1991 tarih ve 206 no'lu yevmiye ile konan 10 yıllık takyitin süresi dolduğundan, T. C Ziraat Bankasından aldığı 30.01.2020 tarih ve 91/90 sayılı “Borcu Yoktur” yazısına istinaden şerhin kaldırılmasına dair karar.

0138
225 19/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Yeni Mahalle 102 ada 1 parsel  52 No'lu işyerini  23.05.2018 tarih ve 445 sayılı Encümen Kararı ile kiralamış olup(Sevgi TUTALER), 13.01.2020 tarihinde anahtar teslimi yaparak kiracılığının sonlandırılması,buna istinaden teminatın irad kaydedilmesi talebinin; uygun görüldüğüne dair karar.

0137
226 19/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Cumhuriyet  Mahallesi ,Namık Kemal Caddesinde  bulunan ve  Manav olarak kullanılan taşınmazın  Şerif Ahmet URAY ' a kiraya verilmesine dair karar.

0136
227 19/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz  Gökçen Mahallesi, Şehit Seyhan Kafalı Caddesi No:4/A ve 4/B adresinde bulunan işyeri vasıflı taşınmazların kiraya verilmesi işinin isteklisi çıkmadığından  2886 sayılı Kanununun 49.maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına dair karar.

0135
228 19/02/2020

 Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Fatih Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi no:21/1 adresinde bulunan içkisiz eğlence yeri ve Kafeterya vasıflı işyerinin,2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile aylık 11.600,00.-TL.kira bedeli üzerinden Metin ÇURKU' ya kiraya verilmesine dair karar.

0134
229 12/02/2020

Rıfkı BEZCİ’ nin Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle, 102 ada 1 parsel 40 no’lu işyerini 24.10.2018 tarih ve 878 sayılı encümen kararı ile kiralamış olup, 10.02.2020 tarihinde anahtar teslimi yaparak kiracılığının sonlandırılması buna istinaden teminatın irad kaydedilmesi talebinin; uygun görüldüğüne dair karar.

0133
230 12/02/2020

         Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle, 102 ada, 2 parselde bulunan 30 no’lu işyerinin kiracısı Latif SAKALLI’ nın kiracılık akdinin oğlu Mehmet SAKALLI üzerinden devam etmesi talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0132
231 12/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 1062 ada, 112 parsel, 4. Kat 13 nolu meskenin kiraya verilmesine dair karar.

0131
232 12/02/2020

 Pınar ÇAKMAKTAŞ’ ın Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz İpekçiler Mahallesi, Ustalar Caddesi, No:34/B adresinde bulunan tuvaleti 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren aylık 200.00.-TL ( iki yüz Türk Lirası) işgal bedeli karşılığında kullanma talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0130
233 13/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz muhtelif  mahallelerinde  bulunan zeytin bahçesi  vasıflı taşınmazların 5 yıllık kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına dair karar.

0129
234 12/02/2020

Şehrimiz Karateke Mahallesi, 110 ada, 1 parselde kayıtlı gayrimenkulün üzerinde 3367 Sayılı yasanın 15.maddesi gereğince Karateke Köy Tüzel Kişiliği tarafından 30.09.1998 tarihinde 2905 no’ lu yevmiye ile konan 10 yıl takyitin süresi dolduğundan şerhin kaldırılmasına dair karar.

0128
235 12/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanında bulunan Garanti Bankası ATM’ sinin 22/02/2020 - 21/02/2021 dönemi işgaliye kullanım hakkı bedelinin        18.000,00 –TL (On sekiz bin Türk Lirası) olarak belirlenmesine dair karar.

0127
236 12/02/2020

Şehrimizde ikamet etmekte olan aşağıda ad ve soyadları, ikametgâh adresleri ile yardım miktarı yazılı bulunan 6 vatandaşımıza 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (n) fıkrası gereğince taraflarına 1 defaya mahsus olmak üzere nakdi yardım yapılmasına,        Şehrimizde ikamet etmekte olan Aynur TAŞ,Gülseren KILAĞUZ' isimli vatandaşların yardım taleplerinin mümkün görülmediğine dair karar.

0126
237 12/02/2020

 İpekçiler Mahallesi Gökçen Efe Caddesi No:7/4 iç kapı no:31 adresinde bulunan işletme sahibi Bülent KİRACI’ ya  2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanununun 6.maddesinde ”Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen, işyerlerinin işletmecilerine 2020 yılı için tespit olunan 2.233,00- TL ile 4.448,00-TL. arasında idari para cezası verilir. Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.” hükmüne istinaden 2.233,00-TL (iki bin iki yüz otuz üç Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0125
238 12/02/2020

Mükerrem  ERŞEVİK 'in İlçemiz Ketenci Mahallesi, Tekin Sokak, 29 numarada bulunan evinin tadilatının Belediyemiz tarafından yapılması talebinin; Belediyemiz mali imkanları yetersiz olduğundan mümkün görülmediğine, bahsi geçen tadilat talebinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından talep edilmesine dair karar.

0124
239 12/02/2020

Cemal YÖRDEM’ in şehrimiz İhsaniye Mahallesi Köşk Sokak 10 numarada ikamet ettiği ve bitişik nizamda bulunan evin metruk olarak belirlendiği, tadilatının Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından hazırlanan 560,61TL. (Beş yüz atmış Türk Lirası, atmış bir Kuruş) keşif bedeli üzerinden Belediyemizce yapılmasının uygun görüldüğüne dair karar.

0123
240 12/02/2020

Selda TAŞDEMİR’ in aceze maaşının tekrar bağlanması talebinin; Belediyemizin mali imkanları yetersiz olduğundan mümkün görülmediğine dair karar.

0122
241 12/02/2020

Şehrimizde ikamet etmekte olan Gül ALLI ve Necla ÖNER'e 100,00.-TL. 5393  Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (n) fıkrası gereğince taraflarına 1 defaya mahsus olmak üzere nakdi yardım yapılmasına dair karar.

0121
242 12/02/2020

Galeri Bordo Züccaciye Elektrik Turizm San.Tic. ve Petrol Ltd.Şti.(V.No.: 388*******)  tarafından Emre Aykırı Davranış (İzinsiz el broşürü dağıtmak) yaptığından dolayı  hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesine istinaden( İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlendiğinden; ilgili işyerine 392,00-TL.(Üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0120
243 12/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Gökçen Mahallesi,182 ada, 18 parselde bulunan işyeri vasıflı taşınmazın kiraya verilmesi işinin isteklisi çıkmadığından ihaleden kaldırılmasına dair karar.

0119
244 05/02/2020

 

Başkanlık Makamınca Encümenimize sevk olunan taraflarına nakdi yardım yapılması talebinde bulunan Süzen AKKUZU,Mehmet SARI, Nurgül KARAKAYA,Kamile BULGURCU,Gülbahar DEMİRKAPANNazmi YENİGÜN,Melek KILAGUZ,Atilla SÜPÜRGE,Perihan NURDOĞAN,Aslı OĞUZ   ’un  taraflarına  nakdi yardım yapılması taleplerinin Belediyemiz mali imkanları yetersiz olduğundan dolayı mümkün görülmediğine dair karar.

0118
245 05/02/2020

Şehrimizde ikamet etmekte olan  4 vatandaşımıza 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (n) fıkrası gereğince taraflarına 1 defaya mahsus olmak üzere nakdi yardım yapılmasına dair karar.

 

0117
246 05/02/2020

Ortaköy Mahallesi ve Başköy Mahallesi Kayalı Mevkii küme evlerinde ezan sesi duyulmadığı ve yeni sistem alınarak takılması talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0116
247 05/02/2020

 

İlçemiz Turan  mahallesi, 1391  ada 7 ve 8 nolu parsellerin birleştirme işleminin uygun görüldüğüne dair karar.

0115
248 05/02/2020

İlçemiz İbni Melek Mahallesi 1393 ada 1 parselde bulunan inşaatın yapı denetim kuruluşu ile sözleşmesi;  yapı %80 seviyede iken fesih olmuş ve 01.03.2017 tarihinde UYDS üzerinden fesih seviye tespiti yapılmıştır. Mal sahibinin inşaata devam edebilmesi için sistem üzerinden yeni bir yapı denetim firması atanmış ve atanan firmanın denetçilerinin 24.12.2019 tarihli teknik raporunda yapının seviyesinin %95 seviyede olduğu belirtilmiştir. İncelemelerimizde inşaata devam edildiği görülmüş olup; inşaat seviyesinin %90 olduğu tespit edilmiş ve yapı tatil zaptı düzenlenerek inşai faaliyetler durdurulmuştur.         3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesi gereğince mevzuat hükümleri doğrultusunda 1 ay içerisinde yapı denetim kuruluşu ile sözleşme imzalanarak isim değişikliği ruhsatının alınmasına, ayrıca aynı kanunun 42. maddesi gereğince mükellefiyetini yerine getirmeyen yapı müteahhidi ERKAN SOLMAZ ER-FA YAPI 'ya (VD:773*******)  5.698,92 TL (beşbinaltıyüzdoksansekiz Türk Lirası – doksaniki Kuruş) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0114
249 05/02/2020

Nilgün YAZICI’nın çocuğuna bez ve ödeyemediği 300,00-TL kirası için nakdi yardım yapılması talebinin; Belediyemizce bez yardımı yapılmasının mümkün görülmediğine,  kira talebine istinaden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (n) fıkrası gereğince tarafına 300,00.-TL. (üç yüz  Türk Lirası) nakdi yardım yapılmasına dair karar.

0113
250 05/02/2020

Nesrin ÖLMEZ’ in çocuğuna bez ve mama yardımı yapılması talebinin; Belediyemizce bez ve mama yardımı yapılmadığından talebine istinaden 250.00-TL. (iki yüz elli Türk Lirası) nakdi yardım yapılmasının uygun görüldüğüne dair karar.

0112
251 05/02/2020

İlçemiz 4 Eylül Mahallesi Yunus Emre Caddesi 35 nolu evde ikamet eden Muzaffer ABACI’nın tarafına Belediyemiz aşevinden yemek yardımı alması talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0111
252 05/02/2020

1-       HASAN GÜNEŞ                                              AYDINOĞLU CADDESİ -1

2-         YAŞAR BİLİR                                                AYDINOĞLU CADDESİ -3

3-         HACER DALCI                                               AYDINOĞLU CADDESİ -15

4-         EMİNE DUDUGELEN                                    AYDINOĞLU CADDESİ -31

5-         GÜLPER DAĞHAN                                        AYDINOĞLU CADDESİ -39

6-         NURİ KOCABAŞ                                            AYDINOĞLU CADDESİ -2

7-         ARİF ŞEN                                                       AYDINOĞLU CADDESİ -4

8-         ALİ SERKEK                                                  AYDINOĞLU CADDESİ -48

9-         NECDET MALTEPE                                       AYDINOĞLU CADDESİ -34

10-         ÜMİT YAVUZ                                                 AYDINOĞLU CADDESİ -46

İlçemiz pazarı olan Salı günü Aydınoğlu Caddesi üzerinde sergi yeri tahsis işlemi yapılan pazarcı esnaflarından yukarıda ismi yazılı pazarcıları  söz  konusu sergilerini kullanmadığı tespit edilmiş olup, 12/07/2019 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yeri Yönetmeliğinin 27.maddesi gereğince tahsis işlemlerinin iptal edilmesine dair karar.

0110
253 05/02/2020

 

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Fatih Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi no:21/1 adresinde bulunan içkisiz eğlence yeri ve kafeterya vasıflı işyerinin kiraya verilmesi işinin               2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince aylık 3.000,00.-TL. bedel üzerinden Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına dair karar.

0109
254 05/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait, Şehrimiz Cumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Cad. adresinde  bulunan ve Nuri SEÇKİN tarafından Manav olarak kiralanan taşınmazın Nuri SEÇKİN' nin vefatı nedeniyle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 67. Maddesi gereğince kiracılığının sonlandırılarak teminatının varislerine geri verilmesine ve en son ödediği kira bedeli üzerinden kiraya verilmesi işinin 2886 Sayılı kanununun 45. Maddesi gereğince  ihaleye çıkılmasına dair karar.

0108
255 05/02/2020

Atatürk Mahallesi İstasyon Caddesi No:86/1A adresinde 1754 ada 1 parselde bulunan işyerini işletmekte olan Abdulvahab BARAN'ın işyerinin önündeki alanda sundurma yapma talebinin aylık 1,000.00-TL. (bin Türk Lirası) işgaliye bedeli karşılığında uygun görüldüğüne dair karar.

0107
256 05/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait olan ve 22.01.2020 tarih ve 53 sayılı Encümen kararı ile Emine UZUNAY’a ihale edilen İlçemiz Gökçen Mahallesi, Şehit Seyhan Kafalı Caddesi No:4/A ve 4/B adresinde bulunan işyeri vasıflı taşınmazın kirasının sonlandırılmasına, kiralayan tarafından yatırılan teminatın irad kaydedilmesine ve bahse konu yerin 2886 sayılı Kanununun 45. maddesi gereğince  ihaleye çıkarılmasına dair karar.

0106
257 05/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel kişiliğine ait, Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü tarafından kullanılan eski Sağlık Meslek Lisesi 225 ada 1 parselde bulunan binanın iç cephesinde kullanılmak üzere boya           (20 kg’lik 2 teneke)’nın Belediyemizce verilmesi talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0105
258 05/02/2020

İlçemiz İpekçiler Mahallesi 30L 2B Pafta 120 ada 1parsel nolu taşınmazın inşaatına ilişkin        yüklenici firma Pehlivan inşaat tarafından verilen dilekçe gereği bitirilen inşaata ait   kesin kabulünün uygun görüldüğüne dair karar.

0104
259 05/02/2020

            Belediyemiz Memur Personellerine ait (Ocak 2020 maaşlarından kesilen) emekli kesenek tutarı olan 140.232,96 TL.(yüz kırk bin iki yüz otuz iki Türk Lirası.- doksan altı Kuruş)’nin Belediyemiz iş yerlerinin aylık sigorta prim giderleri; vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemleri ve Sosyal Güvenlik Priminin 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Hesap’’ kodundan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesine dair karar.

0103
260 05/02/2020

Belediyemiz 2019 (Aralık) dönemine ait olup toplam 237.369,97 TL. (iki yüz otuz yedi bin üç yüz altmış dokuz Türk Lirası, doksan yedi Kuruş) tutarındaki vergi emanetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ve Sosyal Güvenlik Priminin 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Hesap’’ kodundan ödenmesine dair karar.

0102
261 05/02/2020

Atatürk Mahallesi Mercan Sokak No:7/A D:Zemin Tire İzmir adresinde faaliyet gösteren ‘’Kafe Başka’’ isimli iş yerinin ruhsat sahibinin iş yerinde olmadığı iş yerinde bulunan Emirhan ÇAMLICA isimli kişinin mesul müdürlük belgesinin olmadığı tespit edildiğinden işletme sahibi Esen AKBAŞOĞLU’ na 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanununun 6.maddesinde ”Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen, işyerlerinin işletmecilerine 2020 yılı için tesbit olunan 2.233,00- TL ile 4.448,00-TL. arasında idari para cezası verilir. Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.” hükmüne istinaden 2.233,00-TL (iki bin iki yüz otuz üç Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0101
262 05/02/2020
 1. 1986 Model Komatsu marka lastik tekerlekli Greyder
 2. 995 Model Beko Mastaş marka kepçe
 3. 1980 Model Galion Marka Greyder
 4. 1983 Model Fiat Allis marka paletli Dozer
 5. Komatsu silindir
 6. D7G  denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü.

    6 adet iş makinasının faydalı kullanım ömrünü tamamladığı fakat çalışabilir olduğu      tespit edilmiş olduğundan satış işlemlerinin uygun görüldüğüne dair karar.

0100
263 05/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle, Uzunçarşı Sokak  133 ada,15 parselde bulunan işyeri vasıflı taşınmazın 1 yıl kiraya  verilmesi işinin isteklisi çıkmadığından ihaleden kaldırılmasına dair karar.

0099
264 05/02/2020

 Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle, Uzunçarşı Sokak  133 ada,15 parselde bulunan işyeri vasıflı taşınmazın 1 yıl kiraya  verilmesi işinin isteklisi çıkmadığından ihaleden kaldırılmasına dair karar.

0099
265 05/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı No:6/B adresinde bulunan büfe vasıflı taşınmazın  3.600,00.-TL.ya  ihale olunmasına dair karar.

0098
266 05/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz  Gökçen Mahallesi, 182 ada, 18 parselde bulunan işyeri vasıflı taşınmazın 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işinin isteklisi çıkmadığından 2886 sayılı Kanununun 49.maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile yeniden ihaleye çıkılmasına dair karar.

0097
267 05/02/2020

 Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle, Gümüşpala Caddesi 669 ada 36 parsel 45 no’lu işyeri vasıflı taşınmazın 5 yıllık kiraya verilmesi işinin isteklisi çıkmadığından ihaleden kaldırılmasına dair karar.

0096
268 22/01/2020

Başkanlık Makamınca Encümenimize sevk olunan  taraflarına nakdi yardım yapılması talebinde bulunan Kadriye OMURTAĞ,Orhan GONCAGÜLLER,Yıldız DALKIRAN ’nın taraflarına  nakdi yardım yapılması taleplerinin Belediyemiz mali imkanları yetersiz olduğundan dolayı  mümkün görülmediğine dair karar.

0095
269 29/01/2020

Belediyemizde bulunan 6 adet iş makinasını durumlarının belirlenmesi amacıyla Mali Hizmetler Müdür Vekili M.Kamil ÖZEN,Belediye Encümen Üyesi Serhan AYDIN ve Belediye Bakım Tamircisi İbrahim KIRCAK,Belediyemiz Personeli İbrahim Sıtkı ÖNEM ve Gamze USLU’ dan oluşan 5 kişilik komisyon kurulmasınaz dair karar.

0094
270 29/01/2020

Şehrimiz Dallık mahallesi, Köyiçi mevkii, 283 ada 1 nolu parselde yer alan 1678,55 m² alanlı iki adet kargir iki katlı ev, kargir depo ve arsası niteliğindeki taşınmazın 2 'ye ifraz işleminin uygun görüldüğüne dair karar.

0093
271 29/01/2020

 Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmakta olan 5 adet iş makinası, Komatsu silindir ile D7G Dozer iş makinası hurdaya ayrılmıştır. Ancak ihtiyaca binaen 1990 model Benfra marka iş makinasının yedek parça temini amacı ile hurda kalması koşuluyla alınan encümen kararlarının iptal edilerek diğer 6 adet iş makinasının, gerekli bakımlarının yapılarak Belediyemiz bünyesinde hizmet verebilmesi için hurdaya ayrılmalarının iptal edilmesine

0092
272 29/01/2020

FMB firmasına ana para borcu olan 200.000,00 TL ayrıca taksitler halinde ödenmekte olup, icra dosyasına ilişkin vekalet ücreti bedeli olan 20.000,00 TL’nin 5393 sayılı yasa gereği ödenmesine dair karar.

0091
273 29/01/2020

Şehrimiz Karateke Mahallesi,112 ada 1 parselde kayıtlı gayrimenkulün üzerinde bulunan 07.09.1998 tarihinde 2654 no’ lu yevmiye ile konan 10 yıl takyitin süresi dolduğundan  kaldırılmasına dair karar.

0090
274 29/01/2020

Belediyemiz Mülkiyetindeki çeşitli adreslerde işgal ücreti karşılığında mesleki faaliyetlerini sürdüren isim, adres ve işgal bedelleri belirtilen mükelleflerin 31.12.2019 tarihinde işgal bedelleri için belirlenen süre sona erdiğinden  ekli listedeki güncel 2020 yılı işgal bedellerinin belirlenmesine dair karar.

0089
275 29/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Turan Mahallesi 1381 ada ile 1395 ada arasında kalan mevcut trafo yerinin 05/11/2018 tarih ve 236 sayılı Meclis kararı ile Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş’ ye yapılmış olan tahsisi 02/12/2019 tarih ve 242 sayılı meclis kararı ile kaldırılmış olup Mülkiye Müfettişi raporuna istinaden  işgalci durumda bulunan  Gediz E.D.AŞ.den 05.09.2016  tarihinden başlamak kaydıyla aylık 1.200,00.-TL. ecrimisil alınmasına dair karar.

0088
276 29/01/2020

İlçemiz Yeni Mahalle 1754 ada 1 parsel nolu taşınmazda bulunan A blok 1 nolu bağımsız bölüm numaralı marketin etrafında yapılan imalatlara 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine göre 1 ay içerisinde kamuya ait alandaki yapıların yıkılması, aksi halde yapıların belediyemiz tarafından yıkılarak masrafın %20 fazlası ile tahsil edileceği, aynı kanunun 42.maddesine göre de Abdulvahap BARAN'a (T.C: 392********)1.873,80.-TL (binsekizyüzyetmişüçlira seksenkuruş) idari para cezası verilmesine dair karar. 

0087
277 29/01/2020

İlçemiz Toki mahallesi,3-B Blok 7 nolu evde ikamet eder Arzu ŞAL‘ ın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (n) fıkrası gereğince 400,00.-TL. nakdi yardım yapılmasına dair karar.

0086
278 29/01/2020

 İlçemiz İpekçiler Mahallesi,Bahçekahve Sokak 8 nolu evde ikamet ettiği bildirilen Osman MERT’nin  tarafına Belediyemizden nakdi yardım yapılması talebinin mümkün görülmediğine dair karar.

0085
279 29/01/2020

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerinde muhteviyatı belli olmayan mal satışı yaptıklarından  dolayı (TC.116********) Hulki KARAKAYA ve (TC.109********)Mehmet ÖĞÜT isimli şahıslar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesine istinaden İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlendiğinden; her iki şahıs için ayrı ayrı 392,00 TL. İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0084
280 29/01/2020

 İlyas GÜRELİ’ nin Fatih Sultan Mehmet Parkı Jandarmanın alt köşesinde yol üzerinde seyyar olarak dondurma satma talebi doğrultusunda alınan  03.06.2015 tarih ve 367 sayılı encümen kararının   iptal edilmesinin uygun görüldüğüne dair karar.

0083
281 29/01/2020

            Başkanlık Makamınca Encümenimize sevk olunan İmar İşleri Müdürlüğü’nün 24.01.2020  tarih ve 1267 sayılı yazılarında;

 

           İlgi yazı ile üçüncü şahıslar tarafından yapılarak Gediz Elektrik A.Ş.'ye devredilecek olan elektrik dağıtım tesisinin isabet ettiği ilçemiz Fatih (Cumhuriyet) mahallesi, 1671 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 35 m2 lik kısmının trafo yeri ve 29,21 m2 lik kısmının kablo geçiş güzergahı olmak üzere toplam 64,21 m2 lik kısmında irtifak hakkı şeklinde TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine 99 yıllığına toplam 1 TL iz bedelle tapuya dayalı tesciline esas Encümen kararının alınarak ilgili Kadastro ve Tapu Müdürlüklerine aktarılmasına ilişkin hazırlanan değişiklik tasarımının tetkikinde;


Söz konusu parsel onaylı imar planımızın 31L-Id paftasında ayrık nizam 4 kat imarlı yapı adasında yer almaktadır. Taşınmazın 3217,43 m2 lik toplam arsa alanının 35 m2 lik kısmında trafo yeri ve 29,21 m2 lik kısmında kablo geçiş güzergahı olmak üzere toplam 64,21 m2 lik kısmında irtifak hakkı tesisi kurularak Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü adına 99 yıllığına 1 TL iz bedelle tapuya dayalı tescilinin yapılması talebinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16. maddesine göre Belediyemiz Encümenince kabulüne dair karar.

0082
282 29/01/2020

Şehrimiz Kurtuluş mahallesi, 210 ada 8 nolu parselin 2 'ye ifraz işleminin uygun görüldüğüne dair karar.

0081
283 29/01/2020

Başkanlık Makamınca Encümenimize sevk olunan 24.01.2020 tarihli dilekçesi ile  Ayşenur ÇİÇEK’in ve Zabıta  Müdürlüğü’nün 24.01.2020 tarih  ve 1246 sayılı Dilan TORUN’ nun ,22.01.2020 tarih ve 1105 sayılı Elvan DURGUN’nun, 1106 sayılı Nurcan SÜPÜRGE ,1107 sayılı Kevser EREN ’ nin taraflarına nakdi yardım yapılmasına dair karar.

0080
284 29/01/2020

 Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle, Uzunçarşı Sokak 133 ada,15 parselde bulunan işyeri vasıflı taşınmazınisteklisi çıkmadığından  2886 sayılı Kanununun 49.maddesi gereğince  Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına dair karar.

0079
285 29/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Gökçen mahallesi,182 ada,18 parselde bulunan işyeri vasıflı taşınmazın isteklisi çıkmadğından Pazarlık Usulü ihaleye çıkılmasına dair karar. 

0078
286 29/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Turan Mahallesi 711 ada,42 parsel zeytinlik  vasıflı taşınmazın kiraya verilmesine dair karar.

0077
287 29/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Fatih Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi no:21/1 adresinde bulunan içkisiz eğlence yeri ve kafeterya vasıflı işyerinin kiraya verilmesi işinin isteklisi çıkmadığından ihaleden kaldırılmasına dair karar.

0076
288 22/01/2020

5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 49 maddesinde belirtilen,çalışan memur personele başarı durumlarına göre toplam memur sayısının %10 nu oranına kadar belirlenen, yılda en çok iki kez Encümen Kararı ile ödenmesi uygun görülen ikramiyenin; 2020 yılı için verilecek 1. İkramiyenin (Net:2.000,00.-TL), Yazı İşleri Müdürlüğünde görevli Arşiv Şefi Mehmet BAĞCI’ ya ödenmesi talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0075
289 22/01/2020

Şükriye SEPETÇİ’ nin şehrimiz Ketenci Mahallesi 1. Dere Sokak 24 nolu evinin tadilatının Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından hazırlanan 1.260,00 TL. keşif bedeli üzerinden Belediyemizce yapılmasının uygun görüldüğüne dair karar.

0074
290 22/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Turan Mahallesinde  bulunan 449 ada,55 parsel zeytinliğin Murat ÇARKALI' ya ihale olunmasına, isteklisi çıkmayan Turan mh.711 ada, 42 parselin  Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına dair karar.

0073
291 22/01/2020

“Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne bağlı Derekahve Kafeteryasında satışa sunulan kahvaltı menüsünün dışında, halkımızdan gelen talep doğrultusunda extra olarak portakal suyu ve kaymak satışının ilave edilmesine ihtiyaç duyulduğu, bu ihtiyaç doğrultusunda satış fiyatlarının belirlenmesine dair karar.

0072
292 22/01/2020

İlçemiz Işıklar Mahalle muhtarı Ahmet DEMİR, Muhtarlık binası yapımında kullanılmak üzere lüzumlu bulunan; 1 kamyon kum ve 25 torba çimentonun Belediyemizce verilmesi talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0071
293 22/01/2020

 Belediyemiz Aralık/2019 dönemine ait olup 16.01.2020 tarihine kadar ödenmesi gereken işçi personelinden kesilen ekte listede bulunan  145.532,26.-TL (yüzkırkbeşbinbeşyüzotuziki Türk Lirası yirmialtı Kuruş) tutarındaki belediyemiz iş yerlerinin aylık sigorta prim giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ve Sosyal Güvenlik Priminin 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Hesap’’ Kodundan ödenmesine

0070
294 22/01/2020

 İlçemiz Eskioba Mahallesi Cumhuriyet Sokak 3 nolu evinin ön kısmında gübre taşıdığı römorku yıkayarak çevreyi kirlettiğinden dolayı  Naim ÇAYLAK’ın 1 defaya mahsus  uyarılmasına, fiilin tekrarı halinde hakkında cezai işlem uygulanmasına dair karar.

0069
295 22/01/2020

Başkanlık Makamınca Encümenimize sevk olunan  taraflarına nakdi yardım yapılması talebinde bulunan Nazlı SÜPÜRGE,İbrahim SARKUMLAR,Emine TABARU,Akile KARAÇALLI,Gülten BAYINDIR, Hayriye KİNKAV, Mehmet AKSOY,Fatma GÜNGÖR,Nazmiye GÜNGÖR’ ün taraflarına  nakdi yardım yapılması taleplerinin Belediyemiz mali imkanları yetersiz olduğundan dolayı  mümkün görülmediğine dair karar.

0068
296 22/01/2020

 Bahar GİRGİN’nin Kızılcahavlu Mahallesi Eylül Sokak no:4’te bulunan evinin tadilatının Belediyemiz tarafından yapılması talebinin; Belediyemiz mali imkanlarının yetersiz olduğundan dolayı mümkün görülmediğine dair karar.

0067
297 22/01/2020

Sadiye TÜFENK’ in İlçemiz Işıklar Mahallesi Kiremitçi Kümeevleri No:11/A nolu evinin çatı tadilatının Belediyemiz tarafından yapılması talebinin; keşif bedeli çıkartılmak üzere Belediyemiz  Fen İşleri Müdürlüğüne havalesine dair karar.

0066
298 22/01/2020

Mehmet POSALI’nın Yeğenli Mahallesi 174 ada 38 parselde bulunan evinin çatı ve duvar tadilatı talebinin; keşif bedeli çıkartılmak üzere Belediyemiz  Fen İşleri Müdürlüğüne havalesine dair karar.

0065
299 22/01/2020

          İlçemiz Akkoyunlu Mahallesi Çavdartepe Mevkii 5 nolu evde ikamet eden Ali MADEN’ in 17.12.2019 tarihinde evinde yangın çıktığını ve maddi durumunun yetersiz olduğunu evinin tadilatının Belediyemiz tarafından yapılmasını  talebinin; keşif bedeli çıkartılmak üzere Belediyemiz  Fen İşleri Müdürlüğüne havalesine dair karar.

0064
300 22/01/2020

İlçemiz Turan Mahallesi  449 ada 71 parselde bulunan taşınmazın 3194 Sayılı İmar Kanununun 32.maddesi gereğince; ruhsatsız inşaata başlanılması nedeniyle ilgilisi tarafından bu tarihten itibaren en çok 1 ay içerisinde mevzuat hükümleri doğrultusunda uygun görülmesi halinde ruhsatlandırılması ya da yıkılmasına, aksi halde belediye ekipleri tarafından yıkımının yapılmasına ve masraflarının yapı sahibinden tahsil edilmesine,aynı kanunun 42.maddesine göre (T.C.:512********) Gülşen TEZEL'e 3.606,11TL (üçbinaltıyüzaltı Türk Lirası onbir Kuruş) İdari Para Cezası verilmesne dair karar. 

0063
301 22/01/2020

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 1464 ada  3 parselde bulunan taşınmaz ile 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesi gereğince; ruhsatsız inşaata başlanılması nedeniyle ilgilisi tarafından 1 ay içerisinde mevzuat hükümleri doğrultusunda uygun görülmesi halinde evrak tekamülün yapılarak ruhsatlandırılması yada yıkılmasına, aksi  halde belediye personelleri tarafından yıkımın yapılması ve masraflarının yapı sahibinden tahsil edilmesine, aynı kanunun 42. maddesine göre (T.C.:391*********) Cihan SAKLI’ya 3.400,54  TL (üçbindörtyüz Türk Lirası  ellidört Kuruş) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0062
302 22/01/2020

İlçemiz Hürriyet Mahallesi 1344 ada 5 parselde bulunan inşaatın yapı denetim kuruluşu 23.01.2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kapatılmış ve 25.01.2018 tarihinde yapıya yapı tatil zaptı düzenlenerek inşai faaliyetler durdurulmuştur.3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesi gereğince mevzuat hükümleri doğrultusunda 1 ay içerisinde yapı denetim kuruluşu ile sözleşme imzalanarak isim değişikliği ruhsatının alınmasına, ayrıca aynı kanunun 42. maddesi gereğince mükellefiyetini yerine getirmeyen yapı müteahhidi TİRE GÜRYAPI İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 'ne 5.698,92 TL (beşbinaltıyüzdoksansekiz Türk Lirası doksaniki Kuruş) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0061
303 22/01/2020

Başkanlık Makamınca Encümenimize sevk olunan Zabıta  Müdürlüğü’nün 15.01.2020 tarih  ve 661 sayılı Türkan KARADAYI’nın ,15.01.2020 tarih ve 669 sayılı Sadike YILDIRIM’ın,15.01.2020 tarih ve 670 sayılı Belgin BOLLUK ‘un,15.01.2020 tarih ve 671 sayılı Gülay ATAY’ın,17.01.2020 tarih ve 846 sayılı Ferda AKSÜT’ün 17.01.2020 tarih ve 849 sayılı Ömer ÖZKIRAN’ın,20.01.2020 tarih ve 901 sayılı Hüseyin BOZKURT’un 22.01.2020 tarih ve 1031 sayılı Süzen AKKUZU’nun,22.01.2020 tarih ve 1034 sayılı Melike CENGİZ’in taraflarına 100,00.'er -TL.nakdi yardım yapılmasına dair karar.

0060
304 22/01/2020

İlçemiz Bahariye Mahallesi Börekçibağı Mevkiinde yola tecavüz edildiği bildirildiği ve Bahse konu olan alanda yerinde yapılan incelemeler neticesinde 994 ada 9 parselde bulunan gayrimenkulün yola tecavüzü olduğu tespit edilmiş olup mülk sahibine 30.05.2019 tarihli ilgi yazımız ile gerekli bilgilendirmeler yapılarak verilen süre zarfında herhangi bir işlem yapılmamıştır.

Söz konusu işlemlerin, Belediyemizce yaptırılması ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.cu maddesi gereği yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesine dair karar.

0059
305 22/01/2020

Mülkiyeti  Neslihanzade Hasan Çelebi Vakfına ait, Belediyemiz Tüzel Kişiliğince atölye olarak kullanılan gayrimenkulün 2020 yılı stopaj dahil 154.925,00 TL (yüzellidörtbindokuzyüzyirmibeş Türk Lirası)  kira ve 1.136,40 TL (binyüzotuzaltı Türk Lirası kırk Kuruş) teminat bedelinin ödenmesine dair karar.

0058
306 22/01/2020

 Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne bağlı Seha Gidel Sinemasının kafeteryasında halkımıza satışa sunulmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/e maddesi gereğine alınan ambalajlı mısır çeşitlerinin alış fiyatlarına yapılan zamlar nedeniyle satış fiyatlarının belirlenmesine dair karar.

0057
307 22/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı no:6/B adresinde bulunan büfe vasıflı taşınmazın  kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına dair karar.

0056
308 22/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Sarılar Mahallesinde bulunan zeytinlik vasıflı  gayrimenkullerin 5 yıllık kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanununun 45.Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile  aşağıda karşısında yazılı şahısların uhdesine ihale olunmasına dair karar.

0055
309 22/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz  Yeni Mahalle, Uzun Çarşı Sokak,133 ada,15 parselde bulunan işyeri vasıflı taşınmazın 3 yıl kiraya verilmesi işinin isteklisi çıkmadığından  2886 sayılı Kanununun 49.maddesi gereğince 29.01.2020 tarih Çarşamba günü   Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına dair karar.

0054
310 22/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Gökçen Mahallesi 182 ada 18 parselde bulunan  işyeri vasıflı taşınmazların kiraya verilmesi işinin 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile kiraya verilmesi ihalesinin sahıslara ihale olunmasına, istelisi çıkmayan Gökçen mh.Seyhan Kafalı cd.4 nolu işyerinin pazarlığa bırakılmasına dair karar.

0053
311 22/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz muhtelif  mahallelerinde  bulunan 5 adet incir ve 1 adet zeytin bahçesi vasıflı taşınmazların  kiraya verilmesi işinin 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile kiraya verilmesi ihalesinin şahıslara ihale olunmasına,Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz  Yemişler Mahallesinde bulunan  101 ada 5 parselde bulunan taşınmazın ihalesine isteklisi çıkmadığından ihaleden kaldırılmasına dair karar.

0052
312 15/01/2020

İlçemiz Fatih Mahallesi 1676 ada 7 parsel B-Blokta bulunan inşaatın şantiye şefi 08.02.2018 tarih ve 1312 numaralı noter onaylı istifaname ile görevinden istifa etmiş ve 09.02.2018 tarihinde yapıya yapı tatil zaptı düzenlenerek inşai faaliyetler durdurulmuştur.

3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesi gereğince mevzuat hükümleri doğrultusunda 1 ay içerisinde şantiye şefi temin edilerek isim değişikliği ruhsatının alınmasına, ayrıca aynı kanunun 42. maddesi gereğince mükellefiyetini yerine getirmeyen yapı müteahhidi YAŞAROĞULLARI İNŞAAT TAAHHÜT HAYVANCILIK TAŞIMACILIK PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TİC.SAN.LTD.ŞTİ. 'ne 5.698,92 TL. (beşbinaltıyüzdoksansekiz Türk Lirası  doksaniki Kuruş)  idari para cezası verilmesine dair karar.

0051
313 15/01/2020

Salman AYDOĞDU’nun Çayırlı Mahallesinde bulunan evinin bahçe duvarı yol çalışması sırasında yıkıldığından, yıkılan bahçe duvarının Belediyemiz imkanlarıyla yapılmasına  dair karar.

0050
314 15/01/2020

İlçemiz Fatih Mahallesi 1676 ada 7 parsel A-Blokta bulunan inşaatın şantiye şefi 08.02.2018 tarih ve 1312 numaralı noter onaylı istifaname ile görevinden istifa etmiş ve 09.02.2018 tarihinde yapıya yapı tatil zaptı düzenlenerek          3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince mevzuat hükümleri doğrultusunda 1 ay içerisinde şantiye şefi temin edilerek isim değişikliği ruhsatının alınmasına, ayrıca aynı kanunun 42. maddesi gereğince mükellefiyetini yerine getirmeyen yapı müteahhidi YAŞAROĞULLARI İNŞAAT TAAHHÜT HAYVANCILIK TAŞIMACILIK PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TİC.SAN.LTD.ŞTİ. 'ne 5.698,92 TL (beşbinaltıyüzdoksansekizlira doksanikikuruş)  idari para cezası verilmesine dair karar.

0049
315 15/01/2020

 Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne bağlı Derekahve Kafeteryasında halkımıza satışa sunulan tatlı çeşitlerinin alış fiyatlarının  göz önünde bulundurularak satış fiyatlarının belirlenmesine dair karar.

0048
316 15/01/2020

Şehrimiz Yeni Mahalle Atatürk Caddesi No:4 Z:3 adresinde işyeri sahibi Mukadder POLAT” ın;  Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alabilmesi için tarafına 15 gün süre verilmesine dair karar.

0047
317 15/01/2020

İlçemiz Dere Mahallesi Sandıkemini Sokak 1 nolu kendisine ait  işyerinin etrafında bulunan kaldırımdaki bira kasası ve şişeleri kaldırması için Erhan YALÇINÖZ’ün tarafına 1 hafta süre verilmesine dair karar.

0046
318 15/01/2020

Küçükkemerdere Mahalle Muhtarı Neşeli BAYDEMİR,Milli Eğitim Müdürlüğünden taraflarına tahsisi edilen okul binasını düğün salonu olarak kullanmakta oldukları ve binanın dışına kapalı bir yemek pişirme alanı oluşturulması talebinin; keşif bedeli çıkartılmak üzere Belediyemiz  Fen İşleri Müdürlüğüne havalesine dair karar.

0045
319 15/01/2020

Nurkadın TOSUN” un İlçemiz Kahrat Mahallesi Beyazıt Sokak 73 no.lu evinin  çatısının Belediyemiz tarafından yaptırılmasına dair karar.

0044
320 15/01/2020

 Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Sarılar Mahallesinde bulunan zeytinlik vasıflı  gayrimenkullerin 5 yıl  kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına dair karar.

0043
321 15/01/2020

Şerif DEMİR’in İlçemiz Toki Mahallesi Toros Caddesi üzerinde 399 ada 41 parsel batısında bulunan yol boşluğuna konteynır koyarak aylık 500.00.-TL. işgal  bedeli karşılığında kiralama talebi uygun görüldüğüne dair karar.

0042
322 15/01/2020

Cengiz SÖĞÜT,Bahar DEMİRKAPAN,Sibel DEMİRKAPAN,Esen GÜNAY,EMİNE YENİGÜN' nün taraflarına  nakdi yardım yapılması taleplerinin Belediyemiz mali imkanları yetersiz olduğundan dolayı  mümkün görülmediğine dair karar.

0041
323 15/01/2020

Sevil BÜTÜNER’ in kendisine  1 nüfus üzerinden aceze maaşı bağlanması talebinin; Belediyemizin mali  imkanları yetersiz olduğundan mümkün görülmediğine dair karar.

0040
324 15/01/2020

Başkanlık Makamınca Encümenimize sevk olunan Zabıta  Müdürlüğü’nün 14.01.2020 tarih  ve 591 sayılı tezkeresi Vatan DİNÇER, 14.01.2020 tarihli 585 sayılı tezkeresi Nihat ÇARKAL,14.01.2020 tarihli 588 sayılı tezkeresi Serpil UĞUR” un taraflarına 100' er TL.nakdi yardım yapılmasına dair karar.

0039
325 15/01/2020

Şehrimiz Küçükburun Mahallesi Okul Sokak No:29 da  ikamet eden Ali BAŞ’ın tarafına 2019  yılında her ay almış olduğu çölyak kolisinin 2020 yılında da devam olunması talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0038
326 08/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Boynuyoğun Mahallesi,111 ada,71 parsel sayılı taşınmazda yaklaşık 6.250 m2 sahalı alan izinsiz olarak Kenan KONUR tarafından 30.11.2019 tarihinde işgal ettiği tespit edildiğinden işgaliye kullanım hakkı bedelinin 3.100,00-TL olarak belirlenmesine dair karar.

0037
327 08/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle, Gümüşpala Ccaddesi,45 nolu işyeri  vasıflı taşınmazların 5 yıllık kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına dair karar.

0036
328 08/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Yeni Mahalle,Uzun Çarşı Sokak,133 ada,15 parselde bulunan işyeri vasıflı taşınmazın 3 yıl  kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına dair karar.

0035
329 08/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Gökçen Mahallesi  182 ada,18 parselde bulunan işyeri vasıflı taşınmazın 3 yıl  kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına dair karar.

0034
330 08/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Kırtepe Mahallesinde bulunan Kahvehane vasıflı taşınmazı Mestan GÜLDAĞ kiralamaktan vazgeçtiğinden ve teminatı irad kaydedildiğinden;Yatırmış olduğu tutardan kullandığı  aylar düşürülerek ve geri kalan 4.724,00-TL kira  ve 900,00-TL güvence bedeli olmak üzere toplam 5.624,00-TL'nin Mestan GÜLDAĞ'a ödenmesine dair karar.

0033
331 08/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Fatih Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi no:21/1 adresinde bulunan içkisiz eğlence yeri ve kafeterya vasıflı işyerinin  kiraya verilmesi işinin  2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince aylık 4.500,00.-TL.bedel üzerinden  Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına dair karar.

0032
332 08/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Turan  Mahallesinde bulunan 2 adet zeytin bahçesi vasıflı taşınmazın 5 yıl  kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına dair karar.

0031
333 08/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz muhtelif  mahallelerinde  bulunan 5 adet incir ve 1 adet zeytin bahçesi  vasıflı taşınmazların 5 yıllık kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına dair karar.

0030
334 08/01/2020

 İlçemiz muhtelif cadde ve sokaklarında Belediyemizden izinsiz olarak el ilanı dağıttığından dolayı  Birlik Tat Gıda San ve Tic Aş. hakkında Zabıta Personelleri tarafından Zabıt Varakası düzenlendiğinden; Birlik Tat Gıda San.ve Tic. Aş.’nin tarafına Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin 11/2. Maddesine aykırılıktan; 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t. 5728 s. K. m.66) 1.maddesine istinaden  392,00 TL. İdari Para Cezası verilmesine

0029
335 08/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanında bulunan Vakıfbank  ATM'sinin 28/12/2019-27/12/2020 dönemi işgaliye(kullanım hakkı) bedelinin 18.000,00-TL olarak belirlenmesine dair karar.

0028
336 08/01/2020

Osman HİZALOĞLU'nun 18/12/2019 tarih ve 1113 sayılı Encümen kararının iptal edilmesine dair  27/12/2019 tarihli dilekçesi Müdürlüğümüzce incelenmiş olup, bahsi geçen kabahat mevzusunun; hayvanların kaçması sebebiyle gerçekleşmiş olması ve şahsın sağlık sorunları ve yaşı dolayısıyla hayvanları kontrol edemediğinden kaynaklandığı tespit edilmiş olup, böyle bir durumun tekrarlanmayacağına  dair taahhüdüne istinaden; 1113 sayılı Encümen  Kararıyla Osman HİZALOĞLU’na verilen İdari Para Cezasının  iptal edilmesine

0027
337 08/01/2020

Gökçen mahallesi 182 ada 25 parsel , Gökçen mahallesi 197 ada 3 parsel  tapu kayıtlı  mülkiyetlerin mail-i indiham teşkil ettiği yerinde yapılan incelemelerde tespit edilmiş ve ilgili müştereklere iadeli taahhütlü bildirim için tebligat gönderilmiş fakat adreslere teslim yapılamamıştır. Yıkımın tamamlanması için gerekli olan ilanın yapılması hususuna ilişkin Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün yazısı sehven Encümene sevk edildiğinden; yazının ilgili müdürlüğüne geri gönderilmesine

0026
338 08/01/2020

 İlgi 26.12.2019 tarihli ve 81496270-492-4422 sayılı yazı gereği Gökçen Mahallesi mezarlığında Şehit Seyhan KAFALI’ya ait mezarın sulama ve bakımı yapmak için su hattı çekilmesi ilgili hususun; İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yazışma yapılıp, gelen cevaba göre hareket edilmesine dair karar.

0025
339 08/01/2020

  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz  Kızılcahavlu  Mahallesinde 126 ada,33 parselde bulunan harım vasıflı gayrimenkulün 1 yıllık kira bedeli 3.00,00.-TL.ya Adem KAŞLI ' ya ihale olunmasına dair karar.

0024
340 02/01/2020

2019 Mali yılı bütçesine ait Fen İşleri Müdürlüğü” nün 06.07.01.01 Proje Giderleri kaleminden      500.000,00.-TL.(Beşyüzbinlira) 2020 Mali Yılı Bütçesi ilgili kalemine devrinin yapılması ve 2019 Mali Yılında kullanılmayan ödeneklerin imha olunmasına dair karar.

0023
341 02/01/2020

Encümen Başkanı H. Doğukan EROĞLU” nun Encümene sunduğu teklifi üzerine;

Bir sonraki Encümen toplantısını 08.01.2020 tarih saat: 11.30”da yapılması teklif edilmektedir.

Belediye Encümenimizin bir sonraki toplantısının;08.01.2020 tarih saat: 11.30”da yapılmasına dair karar.

0022
342 02/01/2020

Belediyemiz Memur Personellerine ait (15 Aralık 2019 maaşlarından kesilen) emekli kesenekleri olan 130.701,39 TL.(Yüzotuzbinyediyüzbir TL.otuzdokuz Kr) tutarındaki Belediyemiz iş yerlerinin aylık sigorta prim giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ve Sosyal Güvenlik Priminin 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Hesap’’ Kodundan ödenmesine dair karar.

0021
343 02/01/2020

Belediyemiz Memur Personellerine ait (15 Aralık 2019 maaşlarından kesilen) emekli kesenekleri olan 130.701,39 TL.(Yüzotuzbinyediyüzbir TL.otuzdokuz Kr) tutarındaki Belediyemiz iş yerlerinin aylık sigorta prim giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ve Sosyal Güvenlik Priminin 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Hesap’’ Kodundan ödenmesine dair karar.

0021
344 02/01/2020

 Belediyemiz 2019 (Kasım) dönemine ait olup toplam 182.607,36 TL. (yüzsekseniki bin altı yüz yedi TL. otuzaltı KR) tutarındaki Belediyemiz iş yerlerinin aylık sigorta prim giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ve Sosyal Güvenlik Priminin 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Hesap’’ Kodundan ödenmesine

0020
345 02/01/2020

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 27 ada,8 parsel Alaybey Sokak 18 numarada bulunan yapıya Ayşe BAYTOP” un vefatından dolayı mirası tarafınıza intikal ettiğinden, konuya ilişkin gerekli işlemlerin varisli tarafından yapılması için yeniden yazışmalar yapılmış olup geçen süre zarfında herhangi bir işlem yapılmamıştır. Bahse konu olan yapıya ilişkin tehlike devam ettiğinden dolayı gerekli önlemlerin Belediyemizce yaptırılması ve 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi gereği yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilebilmesine istinaden hazırlanan uygun görüldüğüne dair karar.

0019
346 02/01/2020

İlçemiz Kurtuluş Mahallesi,Akyol Caddesi No:8 adresinde ve tapunun 208 ada,5 parselinde kayıtlı gayrimenkulünadreste tehlike devam ettiğinden dolayı güvenlik önlemi alınması gerektiğinden tarafımızca yapılacak  işlemler için 3194 Sayılı İmar Kanunun 39.maddesi gereği yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesi talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0018
347 02/01/2020

İlçemiz Kurtuluş Mahallesi,Akyol Caddesi No:8 adresinde ve tapunun 208 ada,5 parselinde kayıtlı gayrimenkulünadreste tehlike devam ettiğinden dolayı güvenlik önlemi alınması gerektiğinden tarafımızca yapılacak  işlemler için 3194 Sayılı İmar Kanunun 39.maddesi gereği yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesi talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0018
348 02/01/2020

 Belediyemizden ekmek yardımı almakta olan vatandaşlarımızın ekmek yardımının devam olunmasına dair karar.

0017
349 02/01/2020

İlçemiz Hasançavuşlar Mh.L18C20C-L19D16D pafta,0 ada 211 parselde 285 m2, 212 parselde 600 m2,213 parselde  590 m2,214 parselde 290 m2, 219 parselde 290 m2, 220 parselde 290 m2 kaide alanlı Ruhsat alınmadan Güneş Enerji Santrali Tesisi 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine göre: 1 ay içerisinde ruhsatsız yapılan Güneş Enerji Santrali tesisinin ruhsatlandırılmasına yada eski haline getirilmesine, aynı kanunun 42. Maddesine göre BAHAETTİN TİTİZ ENERJİ SAN.TİC.A.Ş.” ye 211 parsel için 6.360,02 TL. (altıbinüçyüzaltmış lira iki kuruş), 212 parsel için 13.389,51 TL.(onüçbinüçyüzseksendokuz lira ellibir kuruş), 213 parsel için 13.166,35 TL. (onüçbinyüzatmışaltı lira otuzbeş kuruş), 214 parsel için 6.471,60 TL.(altıbindörtyüzyetmiş lira altmış kuruş), 219 parsel için 6.471,60 TL. (altıbindörtyüzyetmiş liraaltmışkuruş), 220 parsel için 6.471,60 TL. (altıbindörtyüzyetmiş lira altmış kuruş) idari  para cezası verilmesine

0016
350 02/01/2020

Şehrimiz Akmescit Mahallesi 185 ada 12 nolu parselde yer alan 95590,33 m2 alanlı incir bahçesi ile Musalar Mahallesi 169 ada 1 nolu parselde yer alan 364,92 m2 alanlı incirlik niteliğinde taşınmazın tevhidi ve 3’e ifraz işlemi uygun görüldüğüne dair karar.

0015
351 02/01/2020

            İlçemiz Hasançavuşlar  mahallesi,211,212,213,214,219 ve 220  parselde yapılmış olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) için hesaplanan yol katılım ücretinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma payları ile ilgili hükümlerinin uygulamasına ilişkin Yönetmeliğin 5. Maddesine göre hesaplanıp tahakkuk edilmesi talep edilmektedir. Bahse günü 167.881,17 m2 yüzölçümünde ve Arsa niteliğindeki parselin yol katılım hesabı yapılmış olup Toplam 289.525,36.- TL. tutarında çizelge hazırlanmıştır.2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara katılma payları ile ilgili hükümlerinin uygulamasına ilişkin Yönetmeliğin payın hesaplaması ile ilgili 5 maddesinde “ Yol Harcamalarına Katılma Payı bir program dahilinde veya istek üzerine doğrudan doğruya yapılan işlerde,4 üncü maddede belirlenen hizmetler için yapılan giderlerin 1/3” üdür. Giderlerin hesaplanmasında maliyet, işler hangi ihale usulü ile yapılmış olursa olsun, Bayındırlık bakanlığı ve İller Bankası Genel Müdürlüğünün o yıllar için tespit ederek yayınlandığı birim fiyatlar ve rayiçlere göre hesaplanan gerçek bedeli geçemez. Yolların kaldırımlar da dahil olmak üzere (15) metreden fazla genişliklerine düşen giderler, Belediyelere ait olup, harç hesaplanmasında bu giderler nazara alınmaz. Böylece hesaplanan gider tutarında özel Devlet yardımları karşılıksız fon tahsisleri, bu iş için yapılan bağış ve yardımlar ile istimlak bedelleri düşüldükten sonra kalan miktarın 1/3” ü,4 üncü maddede belirtilen mükellefler adına Belediye Encümeninin kararına müteakip tahakkuk ettirilir.” Denilmektedir. Bu maddeye istinaden hazırlanan yol katılım hesabı çizelgesinde belirlenen bedelin peşin ödemede 1/3 oranında tahakkuk ettirilmesine

0014
352 02/01/2020

İlçemiz Cumhuriyet Mh. 1252 ada 6 parselde bulunan taşınmaz ile ilgili 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereğince: Ruhsatsız inşaata başlanılması nedeniyle ilgilisi tarafından 1 ay içerisinde mevzuat hükümleri doğrultusunda uygun görülmesi halinde evrak tekamülünün yapılarak ruhsatlandırılması yada yıkılmasına, aksi halde Belediye Personelleri tarafından yıkımın yapılması ve masraflarının yapı sahibinden tahsil edilmesine, aynı kanunun 42. Maddesine göre  Adnan GÖKSU” ya 1.162,28 TL.(bin yüzaltmış iki lira yirmisekiz kuruş) idari  para cezası verilmesine dair karar.

0013
353 02/01/2020

 İlçemiz Kaplan Mahallesi 119 ada 5 parsel incirlik niteliğinde taşınmaz üzerinde Osman TAŞKIRAN tarafından ruhsatsız inşaat yapılmasıyla ilgili,ilgi (a) Encümen Kararı alınmıştır.Kararda belirtilen süre içerisinde yapılan ruhsatsız yapının karara uygun hale getirilmediği,ilgi (b) tutanak ile tespit edilmiştir.

3194 Sayılı Kanunun 32.maddesi gereğince ilgilisi tarafından ruhsatsız yapının karara uygun hale getirilmemesi sebebiyle Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü görevlileri tarafından yıkımının yapılması masrafların yapı sahibinden tahsil edilmesine,aynı zamanda yapı sahibinden tahsil edilmesine,aynı zamanda yapı sahibi tarafından gereğinin yapılması nedeniyle yapı sahibi hakkında Hukuk İşleri Müdürlüğünce hukuki işlerin başlatılması hususunun mahkeme kararı sonuçlanıncaya kadar işlem yapılmamasına dair karar.

0012
354 02/01/2020

Göksel BİNGÜLLER ‘ e ait İlçemiz Cambazlı Mahallesi, 108 ada,26 parselde bulunan incirlik niteliğindeki taşınmaz üzerinde  yapılan ruhsatsız yapı ile ilgili Belediye Encümeninin 23.10.2019 tarih 958 sayılı kararı alınmıştır. Kararda belirtilen süre içerisinde ruhsatsız yapılan  yapının karara uygun hale getirilmediği tutanakla tespit edilmiştir.

            3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereğince ilgilisi tarafından uygun hale getirilmeyen yapının karara uygun hale getirilmemesi sebebiyle Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü görevlileri tarafından yıkılması, masraflarının yapı sahibi Göksel BİNGÜLLER ‘ den tahsil edilmesine, aynı zamanda yapı sahibi tarafından gereğinin yapılmaması nedeniyle yapı sahibi hakkında Hukuk İşleri Müdürlüğünce hukuki işlemlerin yürütülmesine dair karar.

0011
355 02/01/2020

           İlçemiz Kaplan Mh. 143 ada, 22 parselde yapılan ruhsat ve eklerine aykırı işlemler ile ilgili verilen ilgi (b) encümen kararında düzeltme talep edilmektedir.

           Söz konusu parselde 14.05.2019 tarih ve 69 sayılı yapı ruhsatı ile inşaatına başlamış olan bina için 27.08.2019 tarihinde tadilat başvurusu yapıldığı görülmüştür. Tadilat projesinin inceleme süreci esnasında 09.09.2019  tarihli şantiye şefi istifasına binaen seviye tespit edildiğinden dolayı 09.09.2019 tarihli yapı tatil zaptı tutulmuş olup, bu sürecin sonunda 18.09.2019 tarih 862 sayılı encümen kararı alınmıştır. Ruhsat sahibinin tadilat ruhsatı talebi üzerine ,tadilat yapılacak mimari proje görüş almak üzere Çevre Şehircilik Bakanlığı İzmir Müdürlüğüne gönderilerek, ilgi  yazı ile olumlu cevap alınmıştır.

             Ancak ilgi yazı ile; tadilat ruhsatı talebinin imar mevzuatı açısından uygun olduğu anlaşılmakla beraber,3194 sayılı İmar Kanunun 32. ve 42. Maddelerine göre yapılan işlemler ruhsat ve projelerine aykırı yapılması gerekçesiyle düzenlendiğinden; Belediye Encümeninin 18.09.2019 tarih ve 862 sayılı kararıyla verilen  cezanın kaldırılmasının uygun görüldüğüne dair karar.

0010
356 02/01/2020

İlçemiz Köprülü Caddesi Hastane Caddesi, Balcı Caddesi ve Zeytin Sokağı kapsayan bölgede 641 ve 1486 imar adalarını kapsayan bölgede İmar  İşleri Müdürlüğünce hazırlanan kırmızı kot çalışması bilgi haritası Encümenimizce uygun görüldüğüne dair karar.

0009
357 02/01/2020

İlçemiz Köprülü Caddesi Hastane Caddesi, Balcı Caddesi ve Zeytin Sokağı kapsayan bölgede 641 ve 1486 imar adalarını kapsayan bölgede İmar  İşleri Müdürlüğünce hazırlanan kırmızı kot çalışması bilgi haritası Encümenimizce uygun görüldüğüne dair karar.

0009
358 02/01/2020

Şehrimiz mücavir alan sınırları içerisinde mevcut umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılış-kapanış saatlerinin, Ülkemiz genelinde  yaz/kış saati uygulaması kaldırılmış olduğundan 2020 yılında geçerli olmak kaydı ile  yeniden belirlenmesi hususundaki Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün vaki talebi üzerine Encümenimizde yapılan değerlendirme neticesinde;

 1. Şehrimiz mücavir alan sınırları içerisinde faaliyet gösteren kahvehanelerin-açılış saati:05.00,kapanış saati:01.00
 1. Şehrimiz mücavir alan sınırları içerisinde faaliyet gösteren internet kafeler, playstation, oyun salonlarının açılış saati:08.00 kapanış saatlerinin :  saat :01.oo,
 1. Şehrimiz mücavir alan sınırları içerisinde faaliyet gösteren  birahaneler, meyhaneler. barların açılış saati:08.00,kapanış saatlerinin : 02.oo,

 

 1. Şehrimiz mücavir alan sınırları içerisinde faaliyet gösteren pavyonların açılış saati:08.00 kapanış saatlerinin : 04.oo,
 1. Şehrimiz mücavir alan sınırları içerisinde faaliyet gösteren içkili lokanta ve restoranların açılış saati:08.00 kapanış saati:02.00,olarak belirlenmesine dair karar.
0008
359 02/01/2020

Şehrimiz  Peşrefli Mahalle Muhtarı Yılmaz BAYRAKTAR ‘ ın mahallesinde bulunan caminin boyanması için 4 kova beyaz dış cephe boyası,2 kova kum beji iç cephe plastik boya,2 teneke okyanus mavisi yağlı boyanın  Belediyemiz tarafından karşılanmasına dair karar.

0007
360 02/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait şehrimiz Yeni  Mahalle, 102 ada,1 parselde bulunan işyeri vasıflı gayrimenkul ile ilgili 2886 Sayılı Kanunun 57. Maddesine istinaden ihalenin iptal edilmesine,  teminatın irad kaydedilmesine dair karar.

0006
361 02/01/2020

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 24. ve 25.maddeleri gereğince yıllık aidatın (2019 yılı) Haziran ve Ekim aylarında 2 eşit taksitte ödenmesi gerektiği, bu nedenle Tire Belediyesi adına tahakkuk ettirilen 2019 yılı yıllık aidat tutarını teşkil eden  921,55.-TL.'nin Tire Ticaret Odasına ödenmesine dair karar.l

0005
362 02/01/2020

          Mustafa Reşit MARTOĞLU’ nun , sahip olduğu işletmenin atık suyunun giderini sağlamak için ihtiyacı olan 50 metre büzün Belediyemizce verilmesi talebinin mümkün görülmediğine dair karar.

0004
363 02/01/2020

 

İlçemiz Toki mahallesi,3-B Blok 7 nolu evde ikamet eder Arzu ŞAL ‘ ın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (n) fıkrası gereğince 400,00.-TL. nakdi yardım yapılmasına dair karar.

0003
364 02/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Çukurköy Mahallesinde bulunan taşınmazın  kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince Pazarlık Usulü  ile kiraya verilmesine dair karar.

0002
365 02/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Cumhuriyet (Fatih)  Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:24/B (1261/1 parsel) adresinde bulunan kafeterya ve tuvalet  vasıflı gayrimenkulün   kiraya verilmesi ihalesinin 2886 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince yapılan Pazarlık Usulü  ile kiraya verilme ihalesinin; aşağıda karşısında yazılı şahısın uhdesine ihale olunmasına, kiralama bedelinin aylık peşin olarak tahsil edilmesine dair karar.

0001
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi