T.C. Tire Belediyesi
Encümen Kararları
Sıra Karar Tarihi Kararın Özeti Karar No
1 14/10/2020

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’ nün 14.10.2020 tarih ve E.14229 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Kaplan Mahallesi (Kaplan deresi-Göçüklük-Tayyarın yer altı-Kaplan bahçesi)mevkiinde bulunan kestane ağaçlarının sezonluk süreyle kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 51/k Maddesi gereğince 21.10.2020 tarih Çarşamba günü ihaleye çıkılmasına, dair karar.

0715
2 14/10/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün  14.10.2020 tarih ve 14235 sayılı yazısında;İlçemiz pazarı olan Salı günleri müstahsil pazarcıların bulunduğu Yeni Aydınoğlu Caddesinde taraflarına tahsisli sergi yerlerini ,  Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğinin 27.maddesinin ( c ) bendi "Hukuken geçerli bir mazereti bulunmaksızın, satış yerini üst üste üç (3) kez  veya bir takvim yılında sekiz (8) kez kullanmayanların tahsisleri Belediye Encümenince iptal edilir" gereğince, ilişikte sunulan Tutanakta ismi geçen pazarcı esnafına ait sergi yerlerinin iptal edilmesinin uygun görüldüğüne,dair karar.

0713
3 14/10/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün  14.10.2020 tarih ve 14234 sayılı yazısında;İlçemiz pazarı olan Salı günleri Portakal Pazarı üzerinde sergi açan aşağıda adı ve soyadı ile sergi yeri numarası verilen pazarcı esnafın,  sergi yeri tahsisinin; gerektiğinde m² cinsinden düzenleme yapma hakkı saklı kalmak kaydıyla  Encümenimizce uygun görüldüğüne, dair karar.

0712
4 14/10/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün  14.10.2020 tarih ve 14232 sayılı yazısında;İlçemiz pazarı olan Salı günleri İbnimelek Caddesi üzerinde sergi açan adı ve soyadı ile sergi yeri numarası verilen pazarcı esnafın,  sergi yeri tahsisinin; gerektiğinde m² cinsinden düzenleme yapma hakkı saklı kalmak kaydıyla  Encümenimizce uygun görüldüğüne,dair karar.

0711
5 14/10/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün  14.10.2020 tarih ve E.14231 sayılı yazılarında; İlçemiz pazarı olan Salı günleri Yeni Gümüşpala Caddesi 23 nolu sergi yerinin Ayşe ÇETİN’ e tahsis edilmesi talebinin; Encümenimizce uygun görüldüğüne,dair karar.

0710
6 14/10/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün  14.10.2020 tarih ve 14233 sayılı yazısında; İlçemiz pazarı olan Salı günleri Aydınoğlu Caddesi üzerinde sergi açan adı ve soyadı ile sergi yeri numarası verilen pazarcı esnafın,  sergi yeri tahsisinin; gerektiğinde m² cinsinden düzenleme yapma hakkı saklı kalmak kaydıyla  Encümenimizce uygun görüldüğüne,dair karar.

 

0709
7 14/10/2020

Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 13.10.2020 tarih ve E.14130 sayılı yazılarında;5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 24. ve 25. maddeleri gereğince (2020) yılı  munzam aidatın bedelini teşkil eden 957,33.-TL (Dokuzyüzelliyedi TL otuzüç Krş) nin Tire Ticaret Odasına ödenmesine dair karar.

0708
8 14/10/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 13.10.2020 tarih ve E.14118 sayılı yazılarında;Belediyemize 09.10.2020 tarihli dilekçe ile başvuran Mustafa Nuri KUTLU; Toki Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi No:10/B Tirede bulunan işyerini boşaltılmak için mahkeme kararı olduğu, itiraz hakkını kullanarak yeni bir işyeri aradığı ve bu nedenle 30.09.2020 tarihli Zabıta Memurlarının tutmuş olduğu Zabıt Varakasının iptali talebinin; uygun görülmediğine, dair karar.

0707
9 14/10/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 13/10/2020 tarih ve E.14117 sayılı yazılarında;Şehrimiz Duatepe  Mahallesi, 106 pafta,813 ada,9 nolu parselde yer alan incir bahçesi niteliğindeki taşınmazın 2’ ye ifraz işleminin; 3194 sayılı İmar Kanununun 15.maddesine göre sakıncası olmadığına, aynı kanunun 16. maddesine göre uygun görüldüğüne,dair karar.

0706
10 14/10/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.10.2020 tarih ve E.14058 sayılı yazılarında;birimince teklif edildiği şekilde  kabulüne, dair karar.

0705
11 14/10/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 12/10/2020 tarih ve E.14057 sayılı yazısında;İlçemiz Duatepe Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi D Blok No:19-21 Tire adresinde faaliyet gösteren  (Araç Süt Ürünleri ) ünvanlı işyerinde yapılan kontroller neticesinde; mevcut işletmenin Belediyemizden 13.12.2012 tarih ve 392/74 sıra nolu Tereyağı Üretim-Paketleme ve Soğuk Hava Deposu faaliyet konulu  İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatının mevcut olduğu, ancak yapılan denetimler esnasında  faaliyet konusuna aykırı olarak yoğurt ve peynir  üretimi  yapıldığı tespit edildiğinden; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Personelleri tarafından tanzim edilen Zabıt Varakası (08/10/2020 tarih ve No:6553) kapsamında işletmeci Ali İhsan ARAÇ’ ın tarafına; 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66 ) 1.Maddesi gereğince 392,00-TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine, gereği için Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne havale olunmasına dair karar.

0704
12 14/10/2020

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 12.10.2020 tarih ve E.13993 sayılı yazısında;Yaşar BUZ’ un kullanım hakkı; Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait olan Arappınarı Piknik alanı mevkiindeki defnelerin kesiminin yapılması için Meclis Üyesi Ahmet Alper KASAP, Mali Hizmetler Müdür Vekili M. Kamil ÖZEN  ve Belediye Personeli Süleyman BACAK’ tan oluşan 3 kişilik Kıymet Takdir Komisyonu kurulmasına, dair karar.

0703
13 14/10/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 12.10.2020 tarih ve E.13992 sayılı yazılarında;Yeni Gümüşpala Caddesi 38 nolu sergi yerini kullanmakta  olan Ali YANIK'ın; Zabıta Memurlarının yapmış olduğu denetimler esnasında 15-22-29/09/2020 ile 06.10.2020 tarihlerinde sergi yeri açmadığı tutanakla tespit edilmiştir. Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğinin 27.maddesinin ( c ) bendi "Hukuken geçerli bir mazereti bulunmaksızın, satış yerini üst üste üç (3) kez  veya bir takvim yılında sekiz (8) kez kullanmayanların tahsisleri Belediye Encümenince iptal edilir" hükmü gereğince söz konusu sergi yerinin iptal işleminin uygun görüldüğüne dair karar.

0702
14 14/10/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' nün 12/10/2020 tarih ve E.13991 sayılı yazısında;Şerif OYTUN isimli vatandaşın 08.10.2020 tarih ve 16825 sayılı dilekçesinde belirttiği; takyidin (şerhin) kaldırılması talebi ile ilgili olarak, şehrimiz Karateke Mahallesi, 111 ada, 4 parselde bulunan 02/09/1998 tarih ve 2615 no'lu yevmiye ile konulan  takyidin (şerhin) kaldırılmasına dair karar.

0701
15 14/10/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.09.2020  tarih ve E. 13051 sayılı yazısında;taşınmazların isteklisi çıkmadığından, 2886 Sayılı Kanunun 49.maddesi gereğince  21.10.2020 tarih Çarşamba günü  Pazarlık Usulü ile , Peşrefli Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin 3 yıllık, zeytinlik vasıflı gayrimenkullerin 5 yıllık  ihaleye çıkılmasına, dair karar.

0700
16 14/10/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 22.09.2020 tarih ve E.13053 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Kırtepe Mahallesi,109 ada- 13 parsel, 109 ada- 24 parsel, 109 ada- 21 parsel, 168 ada- 1 parsel, 122 ada- 94 parsel, 125 ada- 48 parsellerde bulunan tarla vasıflı taşınmazların; 2886 Sayılı Kanunun 49. maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile yapılan ihalesine istekli çıkmadığından ihaleden kaldırılmasına,dair karar.

0699
17 14/10/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.09.2020  tarih ve E. 13052 sayılı yazısında;taşınmazların isteklisi çıkmadığından, 2886 Sayılı Knunun 49.maddesi gereğince  21.10.2020 tarih Çarşamba günü  Pazarlık Usulü ile , Boynuyoğun Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin 3 yıllık, zeytinlik vasıflı gayrimenkullerin 5 yıllık  ihaleye çıkılmasına, dair karar.

0698
18 14/10/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.09.2020  tarih ve E. 13054 sayılı yazısında; Kireli Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin isteklisi çıkmadığından;2886 Sayılı Kanunun 49.maddesi gereğince  21.10.2020 tarih Çarşamba günü  Pazarlık Usulü ile gayrimenkullerin 3 yıllık, zeytinlik vasıflı gayrimenkullerin 5 yıllık  ihaleye çıkılmasına, dair karar.

0697
19 14/10/2020

Belediyemiz  Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 29.09.2020 tarih ve E.13399 sayılı yazısında;Şehrimiz Peşrefli Mahallesi 265 ada 1 parsel Körfez Sokak No:18/1 adresinde bulunan taşınmazın 3 yıllık kiraya çıkılması işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile yapılan ihale sonucunda Ali TOPAL uhdesine ihale olunmasına dair karar.

0696
20 14/10/2020

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 29.09.2020 tarih ve E.13398 sayılı yazısında;Şehrimiz Gökçen Mahallesinde bulunan taşınmazın kiraya çıkılması işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile yapılan işyeri vasıflı taşınmazın 3 yıllık kiralama ihalesi sonucunda Ekrem GÜLOĞLU uhdesine ihale olunmasına dair karar.

0695
21 14/10/2020

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 24.09.2020 tarih ve E.13196 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Yenişehir Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin; 2886 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile  3 yıllık ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 21.10.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü  Encümen huzurunda yapılmasına dair karar.

0694
22 14/10/2020

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 24.09.2020 tarih ve E.13196 sayılı yazısında; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Yenişehir Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin; 2886 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile  3 yıllık ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 21.10.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü  Encümen huzurunda yapılmasına dair karar.

0693
23 14/10/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.09.2020  tarih ve E.13194 sayılı yazısında;Şehrimiz Saruhanlı Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkulün 3 yıl, zeytinlik vasıflı gayrimenkulün 5 yıl  kiraya çıkılması işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile yapılan ihale sonucunda,Abdullah KAYA ve Şükrü ÖZTÜRK uhdesine ihale olunmasına,Saruhanlı Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkulün taşınmazların isteklisi çıkmadığından, 2886 sayılı kanunun 49.maddesi gereğince  21.10.2020 tarih Çarşamba günü  Pazarlık Usulü ile  zeytinlik vasıflı gayrimenkullerin 5 yıllık ihaleye çıkılmasına dair karar.

0692
24 14/10/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24/09/2020 tarih ve E.13193 sayılı yazısında; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Osmancık Mahallesinde bulunan zeytinlik vasıflı  gayrimenkullerin 5 yıl kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile yapılan ihale sonucunda; Neşeli AKGÜN ve Hüseyin DAŞDÖĞEN' in uhdesine ihale olunmasına dair karar.

0691
25 14/10/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24/09/2020 tarih ve E.13192 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Cambazlı Mahallesinde bulunan zeytinlik vasıflı gayrimenkullerin 5 yıllık  kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile yapılan ihale sonucunda;Mustafa SOYLU ve Mehmet AKARSU' nun uhdesine ihale olunmasına dair karar.

0690
26 14/10/2020

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’ nün 24.09.2020 tarih ve E.13191 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz  Eğridere Mahallesinde  bulunan zeytinlik ve bahçe vasıflı gayrimenkullerin, Belediye Meclisinin 06/03/2020 tarih ve 23 sayılı Kararına istinaden 5 yıl, tarla vasıflı gayrimenkulün 3 yıl  kiraya verilmesi işinin;  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. Maddesi Pazarlık Usulü gereğince, 21.10.2020 tarih Çarşamba günü ihaleye çıkılmasına,dair karar.

0689
27 07/10/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' nün 06/10/2020 tarih ve E.13763 sayılı yazısında; Atakan ÖZCAN isimli vatandaşın 02.10.2020 tarih ve bila sayılı dilekçesinde belirttiği; takyidin (şerhin) kaldırılması talebi ile ilgili olarak, şehrimiz Dere Mahallesi 160 ada, 3 parselde taşınmaz üzerinde bulunan  12/10/1990 tarih ve 4046 no'lu yevmiye ile konulan  takyidin (şerhin) kaldırılmasına, dair alınan karar.

0688
28 07/10/2020

Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 05/10/2020 tarih ve E.13662 sayılı yazısında; Musalar Mahalle Muhtarı, Ramazan Özer'in Belediyemize vermiş olduğu dilekçede; dik olan üretim yolunun kendi imkanları ile yapabilmesi için Belediyemizce malzeme yardımı talebinin; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Teknik Personelleri tarafından hazırlanan keşif bedeli (2.572,50-TL) mukabilinde Belediyemizce karşılanmasına,, dair alınan karar.

0685
29 07/10/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.10.2020 tarih ve E.13663 sayılı yazılarında; İlçemiz Fatih Mahallesi 1700 ada 4 parsel üzerinde çatı katında  yapılan ruhsat eklerine aykırı yapılaşma sebebiyle Belediyemiz Encümenince 12.09.2018 tarih ve 748 sayılı  kararla İdari Para Cezası verildiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğünün 21/09/2020 tarih ve E.68253 sayılı yazısıyla bahsi geçen yapıya ilişkin alınan yapı kayıt belgesinin iptal edildiği görülmüştür. 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince; aykırılıkların mal sahibi tarafından giderilmediği görüldüğünden; Belediye ekipleri tarafından yıkımının yapılmasına ve masraflarının yapı sahibi   (T.C:109******90) Serin GÜR' den   tahsil edilmesine, dair alınan karar.

0684
30 07/10/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 02/10/2020 tarih ve E.13612 sayılı yazısında;İlçemiz Toki Mahallesi adresinde doğu çevre yolu ile Tire Bayındır yolunun kesiştiği alanda bulunan İmalathane vasıflı depolar hakkında yapılan şikayetin değerlendirilmesi neticesinde, Toki Mahallesi  Hasan Tahsin Caddesi 10/B nolu işyeri ile ilgili; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Personelleri tarafından tanzim edilen Zabıt Varakası (30/09/2020 tarih ve No:6551) kapsamında işletmeci Mustafa Nuri KUTLU’nun  tarafına; 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66 ) 1.Maddesi gereğince 392,00-TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine, ayrıca Belediyemizden İşyeri Açma Ruhsatı alması için tarafına 15 (onbeş) gün süre verilmesine, dair alınan karar.

0682
31 07/10/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 02.10.2020 tarih ve E.13607 sayılı yazısında; İlçemiz İbnimelek Mahallesi Samim Üzer Caddesi üzerinde bulunan Hangar Düğün Salonu ön kısmındaki alanda 2021 yılı Şubat ayına kadar konuşlandırmak üzere 3 adet büyük-2 adet küçük oyun grubunu ücretini ödemek kaydıyla yerleştirilmesi talebinde bulunan  Oktay ÖZTÜRK ( Erkoç Lunapark işl.)'e; 10.000,00.-TL işgal bedeli karşılığında(2021 Yılı Şubat Ayına kadar) tarafına verilmesinin uygun görüldüğüne, dair alınan karar.

0681
32 07/10/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 09/09/2020 tarih ve E.12316 sayılı yazısında; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Yeğenli Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkulün , Belediye Meclisinin 06/03/2020 tarih ve 23 sayılı Kararına istinaden; tarla vasıflı gayrimenkullerin 3 yıllık kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile yapılan ihale sonucunda; aşağıda ismi yazılı şahsın uhdesine ihale olunmasına; Yeğenli Mahallesi,142 ada 2 parseldeki taşınmazın isteklisi çıkmadığından ihaleden kaldırılmasına, dair alınan karar.

0680
33 07/10/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.09.2020  tarih ve 13052 sayılı yazısında; Şehrimiz Boynuyoğun Mahallesinde bulunan  gayrimenkullerin, Belediye Meclisinin 06/03/2020 tarih ve 23 sayılı Kararına istinaden; Tarla vasıflı gayrimenkullerin 3 yıllık, Zeytinlik vasıflı gayrimenkullerin 5 yıllık kiraya çıkılması  işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile yapılan ihale sonucunda; aşağıda isimleri yazılı şahısların uhdesine ihale olunmasına, kiralama bedelinin peşin olarak tahsil edilmesine, Aşağıda yazılı bulunan taşınmazların isteklisi çıkmadığından, 2886 sayılı kanunun 49.maddesi gereğince  14.10.2020 tarih Çarşamba günü  Pazarlık Usulü ile tarla vasıflı gayrimenkullerin 3 yıllık, Zeytinlik vasıflı gayrimenkullerin 5 yıllık ihaleye çıkılmasına, dair alınan karar.

0679
34 07/10/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.09.2020  tarih ve E.13054  sayılı yazısında; Şehrimiz Kireli Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin, Belediye Meclisinin 06/03/2020 tarih ve 23 sayılı Kararına istinaden; tarla ve bahçe vasıflı gayrimenkullerin 3 yıllık kiraya çıkılması  işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile yapılan ihale sonucunda; aşağıda isimleri yazılı şahısların uhdesine ihale olunmasına, kiralama bedelinin peşin olarak tahsil edilmesine, Aşağıda yazılı bulunan taşınmazların isteklisi çıkmadığından, 2886 sayılı kanunun 49.maddesi gereğince  14.10.2020 tarih Çarşamba günü  Pazarlık Usulü ile Tarla  vasıflı gayrimenkullerin 3 yıllık , Zeytinlik vasıflı gayrimenkullerin 5 yıllık ihaleye çıkılmasına,  dair alınan karar.

0678
35 07/10/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.09.2020  tarih ve E. 13053 sayılı yazısında; Aşağıda yazılı bulunan taşınmazların isteklisi çıkmadığından, 2886 sayılı kanunun 49.maddesi gereğince  14.10.2020 tarih Çarşamba günü  Pazarlık Usulü ile , tarla vasıflı gayrimenkullerin 3 yıllık, zeytinlik vasıflı gayrimenkullerin 5 yıllık  ihaleye çıkılmasına, dair alınan karar.

0677
36 07/10/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.09.2020  tarih ve E.13051  sayılı yazısında;Şehrimiz Peşrefli Mahallesinde taşınmazların , Belediye Meclisinin 06/03/2020 tarih ve 23 sayılı Kararına istinaden; zeytinlik vasıflı gayrimenkullerin 5 yıllık, tarla vasıflı gayrimenkullerin 3 yıllık kiraya çıkılması  işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile yapılan ihale sonucunda; aşağıda isimleri yazılı şahısların uhdesine ihale olunmasına, kiralama bedelinin peşin olarak tahsil edilmesine, Aşağıda yazılı bulunan taşınmazların isteklisi çıkmadığından, 2886 sayılı kanunun 49.maddesi gereğince  14.10.2020 tarih Çarşamba günü  Pazarlık Usulü ile tarla vasıflı gayrimenkullerin 3 yıllık zeytinlik vasıflı gayrimenkulün 5 yıllık ihaleye çıkılmasına, dair alınan karar.

0676
37 30/09/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün  29.09.2020 tarih ve 13403 sayılı yazılarında;İlçemiz pazarı olan Salı günleri Yeni Gümüşpala Caddesi 63 nolu sergi yerinin İsmail KADIOĞLU'na tahsis edilmesi talebinin; Encümenimizce uygun görüldüğüne,dair karar.

0675
38 30/09/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün  29.09.2020 tarih ve 13402 sayılı yazılarında;Belediyemize 25.09.2020 tarihli dilekçe ile başvuran Nurcan TOZKAN’a ait; İlçemiz pazarı olan Salı günleri Atatürk Caddesi 130 nolu sergi yerinin tahsisinin kaldırılmasına, adına tahakkuk ettirilen 120,00 TL’nin iptal edilmesi talebinin; Encümenimizce uygun görüldüğüne,dair karar.

0674
39 30/09/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün  29.09.2020 tarih ve 13401 sayılı yazılarında;Belediye Encümeninin 26.08.2020 tarih ve 578 sayılı encümen kararı ile İlçemiz Atatürk Caddesi 102 no.lu sergi sahibi olan Yusuf İzzettin MERCAN’ ın vefat ettiğinden dolayı, söz konusu sergi yerini Uğur MERCAN’ a tahsis edilmesi talebinin; Encümenimizce uygun görüldüğüne,dair karar.

0673
40 30/09/2020

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 29.09.2020 tarih ve E.13399 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Peşrefli Mahallesi 265 ada 1 parsel Körfez Sokak No:18/1 adresinde bulunan taşınmazın 5 yılı geçmemek üzere kiraya çıkılması amacıyla; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 14.10.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü  Encümen huzurunda yapılmasına,dair karar.

0672
41 30/09/2020

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 29.09.2020 tarih ve E.13398 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Gökçen Mahallesi,122 ada 21 parsel Şehit Seyhan Kafalı Caddesi No:13 adresinde bulunan taşınmazın 5 yılı geçmemek üzere kiraya çıkılması amacıyla; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 14.10.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü  Encümen huzurunda yapılmasına,dair karar.

0671
42 30/09/2020

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 29.09.2020 tarih ve E.13397 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Dere Mahallesi, Şamdan Sokak No:9/A adresinde bulunan işyeri (içkisiz Sosyal Tesis) vasıflı taşınmazın 5 yılı geçmemek üzere kiraya çıkılması amacıyla; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 14.10.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü  Encümen huzurunda yapılmasına,dair karar.

0670
43 30/09/2020

Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 29.09.2020 tarih ve E.13413 sayılı yazısında;Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü' ne bağlı işletmelerde önergede belirtilen Yeni Rakı Uzun Demleme, meyve tabağı veya tatlı tabağının aşağıda belirtilen fiyatlardan satışının uygun görüldüğüne,dair karar.

0669
44 30/09/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29/09/2020 tarih ve E.13346 sayılı yazılarında;Şehrimiz Turan Mahallesi, 1280 ada, 1 nolu parselin ; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15. maddesince sakıncası olmayan 2’ye ifraz işleminin aynı kanunun 16. maddesine göre uygun görüldüğüne,dair karar.

0668
45 30/09/2020

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.09.2020 tarih ve E.13344 sayılı yazılarında;Belediyemiz Memur Personellerine ait (15 Eylül maaşlarından kesilen) emekli kesenek tutarı olan 136.717,07 TL (Yüzotuzaltıbinyediyüzonyedi TL yedi KR)  vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ödenmesine, Sosyal Güvenlik Priminin; 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar’’ hesabına alınarak, Sosyal Güvenlik Kurumuna daha sonra ödenmesine,dair karar.

0667
46 30/09/2020

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.09.2020 tarih ve E.13342 sayılı yazısında;Belediyemiz 2020/Ağustos ayına ait Ücret Damga Vergisi 11.172,05 TL, G.V 195.249,25 TL,sözleşmeye ait Damga Vergisi 379,18, ihaleye ait Damga Vergisi 43,70, diğer ödemelere ait Damga Vergisi 38.925,57 TL. olmak üzere  Toplam 245.769,75 TL (ikiyüzkırkbeşbinyediyüzaltmışdokuz Türk Lirası yetmişbeş Kuruş) tutarındaki vergi emanetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ve Sosyal Güvenlik Priminin 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Hesap’’ kodundan ödenmesine,dair karar.

0666
47 30/09/2020

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.09.2020 tarih ve E.13305 sayılı yazısında; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesine göre Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçesinden görülen ihtiyaç üzerine belirlenen tertipler arasında aktarma yapılmasına,dair karar.

0665
48 30/09/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28/09/2020 tarih ve E.13268 sayılı yazısında;Demokrat parti Teşkilatının Belediyemize verdiği dilekçede; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine  ait Atatürk Parkı içerisinde bulunan binayı 02/07/2020 tarihinde boşaltmış olup, herhangi bir eksiklik bulunmadığı, 02/07/2020 tarihi itibariyle kirasının sonlandırılıp teminatının irad kaydedilmesine,dair karar.

0664
49 30/09/2020

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 24.09.2020 tarih ve E.13196 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Yenişehir Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin 5 yılı geçmemek üzere kiraya çıkılması amacıyla; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 14.10.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü  Encümen huzurunda yapılmasına,dair karar.

0663
50 30/09/2020

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 24.09.2020 tarih ve E.13194 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Saruhanlı Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin 5 yılı geçmemek üzere kiraya çıkılması amacıyla; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 14.10.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü  Encümen huzurunda yapılmasına,dair karar.

0662
51 30/09/2020

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 24.09.2020 tarih ve E.13193 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Osmancık Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin 5 yılı geçmemek üzere kiraya çıkılması amacıyla; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 14.10.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü  Encümen huzurunda yapılmasına,dair karar.

0661
52 30/09/2020

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 24.09.2020 tarih ve E.13192 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Cambazlı Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin 5 yılı geçmemek üzere kiraya çıkılması amacıyla; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 14.10.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü  Encümen huzurunda yapılmasına,dair karar.

0660
53 30/09/2020

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’ nün 24.09.2020 tarih ve E.13191 sayılı yazısında; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Eğridere Mahallesinde  bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin 5 yılı geçmemek üzere kiraya verilmesi işinin; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi gereğince 14.10.2020 tarih Çarşamba günü ihaleye çıkılmasına, dair karar.

0659
54 30/09/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 02.09.2020 tarih ve E.12029 sayılı kararında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Kürdüllü Mahallesi,108 ada 10 parsel,109 ada 36 parsel,123 ada 20 parsel, 125 parsel 1 parsel,110 ada 21 parsel ve 111 ada 18 parsellerde bulunan taşınmazların; 2886 Sayılı Kanunun 49. maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile yapılan ihalesine istekli çıkmadığından ihaleden kaldırılmasına,dair karar.

0658
55 30/09/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 02.09.2020 tarih ve E.12027 sayılı kararında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Kahrat Mahallesi, 228 ada 25 parselde bulunan taşınmazın; 2886 Sayılı Kanunun 49.maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile yapılan ihalesine istekli çıkmadığından ihaleden kaldırılmasına,dair karar.

0657
56 30/09/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 02.09.2020 tarih ve E.12031 sayılı kararında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Işıklı Mahallesi, 104 ada 53 parselde bulunan taşınmazın 2886 Sayılı Kanunun 49.maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile yapılan ihalesine istekli çıkmadığından ihaleden kaldırılmasına,dair karar.

0656
57 30/09/2020

Belediyemiz Şehrimiz Yeğenli Mahallesi 110  ada, 10 parselde bulunan gayrimenkullün kiraya çıkılması  işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile yapılan ihale sonucunda Mehmet BULUT uhdesine ihale olunmasına,Yeğenli Mahallesinde bulunan iki adet taşınmazların isteklisi çıkmadığından, 2886 Sayılı Kanunun 49.maddesi gereğince  07.10.2020 tarih Çarşamba günü  Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına,dair karar.

0655
58 30/09/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.09.2020  tarih ve E.13086 sayılı yazısında;Şehrimiz Büyükkemerdere ve Kaplan Mahallelerinde bulunan kestane ağaçlarının kiraya çıkılması  işinin; 2886 Sayılı Kanunun 51/k. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile yapılan ihale sonucunda 3 kişinin uhdesine ihale olunmasına,Kaplan Mahallesinde bulunan Kaplan Deresi-Göçüklük-Tayyarın Yer Altı-Kaplan Bahçesi taşınmazın isteklisi çıkmadığından ihaleden kaldırılmasına dair karar.

0654
59 23/09/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.09.2020 tarih ve E.13091 sayılı yazısında; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.09.2020 tarih ve E.13091 sayılı yazısının; Birimince teklif edildiği şekliyle kabulüne, dair karar.

0653
60 23/09/2020

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’ nün 23.09.2020 tarih ve E.13086 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Büyükkemerdere ve Kaplan Mahallelerinde bulunan Kestane Ağaçlarının 1 yıl süreyle kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 51/k Maddesi gereğince 30.09.2020 tarih Çarşamba günü ihaleye çıkılmasına, dair karar.

0652
61 23/09/2020

Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 23.09.2020 tarih ve E.13085 sayılı yazısında;Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü' ne bağlı işletmelerde önergede belirtilen ürünün, belirtildiği fiyattan satışının uygun görüldüğüne, dair karar.

0651
62 23/09/2020

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 22.09.2020 tarih ve E.13054 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Kireli Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin beş yılı geçmemek üzere kiraya çıkılması amacıyla; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 07.10.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü  Encümen huzurunda yapılmasına, dair karar.

0650
63 23/09/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22.09.2020 tarih ve E.13053 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz  Kırtepe Mahallesinde  bulunan tarla vasıflı gayrimenkulün beş yılı geçmemek üzere kiraya çıkılması amacıyla, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 07.10.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılmasına, dair karar.

0649
64 23/09/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22.09.2020 tarih ve E.13052 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz  Boynuyoğun Mahallesinde  bulunan tarla vasıflı gayrimenkulün beş yılı geçmemek üzere kiraya çıkılması amacıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi hükümleri uyarınca Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 07.10.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılmasına, dair karar.

0648
65 23/09/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22.09.2020 tarih ve E.13051 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Peşrefli Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkulün beş yılı geçmemek üzere kiraya çıkılması amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 07.10.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılmasına,dair karar.

0647
66 23/09/2020

Mali imkanlarımızın yetersizliği sebebiyle temin edilemeyen aracın satın alınabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, Bakanlığın uygun gördüğü miktarda şartlı nakdi yardım talebinde bulunulmasına, Belediyemiz adına yardımla ilgili konularda Belediye Başkanı Salih Atakan DURAN’a yetki verilmesine, yardımın tarafımıza tahsisi yapıldığı takdirde, Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir yetkili tarafından teslim alınmasına, alınan yardımın maksadı doğrultusunda kullanılmasına, yardımla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen taahhütname hükümlerinin yerine getirilmesine ve Bakanlıkça istenen bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

0646
67 23/09/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün  22.09.2020 tarih ve 13049 sayılı yazısında; İlçemiz pazarı olan Salı günleri Yeni Gümüşpala Caddesi üzerinde sergi açan aşağıda adı ve soyadı ile sergi yeri numarası verilen pazarcı esnafın,  sergi yeri tahsisinin; gerektiğinde m² cinsinden düzenleme yapma hakkı saklı kalmak kaydıyla  Encümenimizce uygun görüldüğüne dair karar.

0645
68 23/09/2020

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 22.09.2020 tarih ve E.12968 sayılı yazısında;Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesine göre Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçesinden görülen ihtiyaç üzerine belirlenen tertipler arasında aktarma yapılması talebinin uygun görüldüğüne, dair karar.

0644
69 23/09/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 21/09/2020 tarih ve E.12900 sayılı yazısında;İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatı olmadan çalıştırıldığı tespit edilen; İlçemiz Kurtuluş Mahallesi, Karaefe Sokak No.: 8/A adresinde; işletmeciliğini Mustafa USLUOĞLU’ nun yaptığı Diş-Protez Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren işyeri ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda; işletme sahibi Mustafa USLUOĞLU’nun 16.06.2020 tarihinde İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı almak üzere Belediyemiz Ruhsat İşleri Müdürlüğüne müracaat ettiği, bu zaman zarfı içerisinde yapılması gereken prosedürlerin yerine getirildiği dönemde Zabıta ekibimizce yapılan kontrolde ruhsatının olmadığı ancak sürecinin devam ettiği, 21.09.2020 tarihinde de diğer prosedürlerin bitmesine müteakip İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatını almış olduğu tespit edildiğinden; Zabıta ekiplerimiz tarafından tanzim edilen Zabıt Varakasına istinaden Encümenimizce herhangi bir idari yaptırım uygulanmamasına, dair karar.

0643
70 23/09/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 17.09.2020 tarihli E.12899 sayılı yazısında;İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi İbnimelek Caddesi 18 nolu  işyerine;Belediyemizden açış belgesi almadığından dolayı 01.09.2020 tarih ve 5566  Nolu Zabıt Varakası tanzim edilmiş 09.09.2020 tarih ve 597 nolu Encümen kararı ile Hüseyin YILDIZ’a İşyeri Açma Ruhsatı alması için 15 gün süre ve 392,00 TL idari para cezası verilmiştir. Dilekçe sahibi Hüseyin YILDIZ’ın İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatı işlemleri için Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne 10.09.2020 tarihinde başvuru yaptığı anlaşılmış olup; Para cezasının iptal edilmesi talebinin uygun görülmediğine, dair karar.

0642
71 23/09/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.09.2020 tarih ve E.12886 sayılı yazısında;İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 1252 ada  6 parselde bulunan taşınmazın bahçesi üzerinde ruhsatsız araç otoparkı yapılması sebebiyle yıkım kararı alınan yapının sahibi Adnan GÖKSU' nun yurtdışında ikamet etmesi ve Covid-19 pandemi  nedeniyle yurtdışından gelemediğinden kendisine 6 ay süre verilmesine,dair karar.

0641
72 23/09/2020

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 18/09/2020 tarih ve E.12885 sayılı yazısında; Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü tarafından kullanılan eski Sağlık Meslek Lisesi 225 ada 1 parselde bulunan binanın çatı tadilatının yaptırılması ve bahçesine kilit parke taşı döşenmesi talebinin; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait olan yer için Encümenimizce karar alınmasına gerek olmadığına dair karar.

0640
73 23/09/2020

Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 18/09/2020 tarih ve E.12887 sayılı yazısında;Tire Belediyesi adına tahakkuk ettirilen (Tire Belediyesi Elektrik ve Buz Fabrikası) 2020 yılı yıllık aidat tutarını teşkil eden 1.210,00 TL.’ nin Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)’ na ödenmesine dair karar.

0639
74 23/09/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' nün 17/09/2020 tarih ve E.12815 sayılı yazısında;Halil KAYA isimli vatandaşın 15.09.2020 tarih ve bila sayılı dilekçesinde belirttiği; şerhin kaldırılması talebi ile ilgili olarak, Şehrimiz Karateke Mahallesi, 719 parselde bulunan taşınmaz üzerinde bulunan 04/02/1991 tarih ve 206 no’lu yevmiye ile konan takyidin 14/01/1975 tarih ve 237161 sayılı makbuz ile T.C. Ziraat Bankasına ödemiş olduğu tespit edildiğinden şerhin kaldırılmasına, dair karar.

0638
75 23/09/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 17/09/2020 tarih ve E.12795 sayılı yazısında;İlçemiz Yeni Mahalle Sevgi Yolu 7/8 nolu oyun alanına ruhsatsız olarak faaliyette bulunduğundan İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince Belediye Encümeninin 26.08.2020 tarih ve 572 sayılı kararı gereğince 15 gün süre verildiği ve 16.09.2020 tarihinde oyun alanına tebliğ tarihinden itibaren 1 gün süre verilerek tarafına Duyuru Belgesi tebliğ edildiği, söz konusu oyun alanında bulunan oyun makinalarını kullanmayacağı, 10 gün içerisinde kaldıracağı talebinin; uygun görüldüğüne,dair karar.

0637
76 23/09/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 17/09/2020 tarih ve E.12792 sayılı yazısında;; İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatı olmadan açıldığı tespit edilen; İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, İbnimelek Caddesi No.:31/B adresinde; işletmeciliğini Bekir BEKTAŞ’ın yaptığı işyeri ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda; işletme sahibi Bekir BEKTAŞ’ın 15.09.2020 tarihinde İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı almak üzere Belediyemiz Ruhsat İşleri Müdürlüğüne müracaat ettiği, ruhsat verilme aşamasında yapılması gereken diğer prosedürlerin yerine getirilme sürecinde olduğu tespit edildiğinden, Belediyemiz Zabıta ekibimizce tanzim edilen Zabıt Varakası (16/09/2020 tarih ve No:6653) ile ilgili olarak herhangi bir idari yaptırım uygulanmamasına, dair karar.

0636
77 23/09/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 17/09/2020 tarih ve E.12792 sayılı yazısında;İşyeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatı olmadan açıldığı tespit edilen; İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, İbnimelek Caddesi No.:31/B adresinde; işletmeciliğini Bekir BEKTAŞ’ın yaptığı işyeri ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda; işletme sahibi Bekir BEKTAŞ’ın 15.09.2020 tarihinde İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı almak üzere Belediyemiz Ruhsat İşleri Müdürlüğüne müracaat ettiği, ruhsat verilme aşamasında yapılması gereken diğer prosedürlerin yerine getirilme sürecinde olduğu tespit edildiğinden, Belediyemiz Zabıta ekibimizce tanzim edilen Zabıt Varakası (16/09/2020 tarih ve No:6653) ile ilgili olarak herhangi bir idari yaptırım uygulanmamasına,dair karar.

0635
78 23/09/2020

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü' nün 16.09.2020 tarih ve E.12747 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Saruhanlı Mahallesi, 113 ada, 24 parselde bulunan  tarla vasıflı, 723,64 m² taşınmazın; 31/03/2014 tarihinden, 14/09/2020 tarihine kadar (5,5 yıl) Hüseyin KOYUNCU tarafından kullanıldığı tutanakla tespit edildiğinden; Yıllık 500.00-TL. (beşyüz Türk Lirası) bedel üzerinden (5,5 yıllık) Toplam 2.750,00.-TL (ikibinyediyüzelli Türk Lirası) Ecrimisil alınmasına,dair karar.

 

0634
79 23/09/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 18/08/2020 tarih ve E.11240 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İpekçiler Mahallesi 1566 ada, 6 parselde bulunan gayrimenkuldeki 2292/2400 hissenin satışı ihalesine istekli çıkmadığından ihaleden kaldırılmasına dair karar.

0633
80 23/09/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02/09/2020 tarih ve E.12032 sayılı yazısında; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Gökçen Mahallesi,113 ada, 4 parselde bulunan tarla vasıflı gayrimenkulün 5 yıllık kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile yapılan ihale sonucunda;Gürkan KOSTAK uhdesine ihale olunmasına dair karar.

0632
81 23/09/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.09.2020 tarih ve E.12031  sayılı yazısında; İlçemiz Işıklı Mahallesinde bulunan taşınmazların isteklisi çıkmadığından, 2886 sayılı kanunun 49.maddesi gereğince 30.09.2020 tarih Çarşamba günü Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına, dair karar.

0631
82 23/09/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02/09/2020 tarih ve  E.12029 sayılı yazısında;İlçemiz Kürdüllü Mahallesinde bulunan taşınmazın isteklisi çıkmadığından,2886 sayılı kanunun 49.maddesi gereğince  30.09.2020 tarih Çarşamba günü Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına, dair karar.

 

0630
83 23/09/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02/09/2020 tarih ve E.12028 sayılı yazısında; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Kızılcahavlu Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin 5 yıllık kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince  Pazarlık Usulü ile yapılan ihale sonucunda; 2 kişi uhdesine ihale olunmasına dair karar.

0629
84 23/09/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02.09.2020   tarih ve E.12027 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Kahrat Mahallesi,228 ada,25 parselde bulunan gayrimenkulün  5 yıllık kiraya verilmesi işinin;  ihalesine istekli çıkmadığından  2886 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince 30.09.2020 tarih Çarşamba  günü  Pazarlık Usulü ile yeniden ihaleye çıkılmasına, dair karar.

0628
85 23/09/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 07/09/2020 tarih ve E.12245 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı 55 ada 2 parsel No:6/B (sandviççiler sokağı ) adresinde bulunan büfe vasıflı taşınmazın kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile yapılan ihale sonucunda; Uğur ARSLAN uhdesine ihale olunmasına dair karar.

0627
86 23/09/2020

Belediyemiz  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24/08/2020 tarih ve E.11505 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı 55 ada,2 parsel No:6/5 (sandviççiler sokağı) adresinde bulunan büfe vasıflı taşınmazın kiraya verilmesi işinin 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile 5 yıl süreyle kiraya verilmesi ihalesinin; Selim OTAR uhdesine ihale olunmasına dair karar.

0626
87 23/09/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 09.09.2020 tarih ve E.12319 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Çobanköy Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin 5 yıllık kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile yapılan ihale sonucunda; 18 kişi uhdesine ihale olunmasına dair karar.

0625
88 23/09/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 09/09/2020 tarih ve E.12318 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Seyrekli Mahallesi 653 parselde bulunan tarla vasıflı gayrimenkulün 5 yıllık kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile yapılan ihale sonucunda; Osman BİLİR uhdesine ihale olunmasına dair karar.

0624
89 23/09/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 09.09.2020  tarih ve 12317  sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Kurşak Mahallesinde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin 5 yıllık kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile yapılan ihalenin 8 kişi uhdesine ihale olunmasına dair karar.

0623
90 23/09/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 09.09.2020  tarih ve 12316  sayılı yazısında; İlçemiz Yeğenli Mahallesinde bulunan taşınmazların isteklisi çıkmadığından, 2886 sayılı kanunun 49.maddesi gereğince  30.09.2020 tarih Çarşamba günü  Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına, dair karar.

0622
91 16/09/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' nün 15/09/2020 tarih ve E.12642 sayılı yazılarında;     Şehrimiz Peşrefli Mahallesi,102 ada 2 ve 3 parsellerde bulunan taşınmazların üzerinde bulunan 2942 Sayılı Yasanın 7. Maddesine göre 11.10.2007 tarih ve 5685 no’lu yevmiye ile konan kamulaştırma şerhin içme suyu hatlarının İzsu’ ya 31.03.2014 tarihinde devir olduğundan; kamulaştırma şerhin kaldırılmasına,dair alınan karar.

0621
92 16/09/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 16/09/2020 tarih ve E.12641 sayılı yazısında;İlçemiz Kurtuluş Mahallesi İsmail Taşlı Caddesi 6/A nolu adreste; Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı almadan faaliyet gösterdiği tespit edilen Sinan DEMİR ile ilgili; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Personelleri tarafından tanzim edilen Zabıt Varakası (10/09/2020 tarih ve No:7046) kapsamında; işletmeci Sinan DEMİR’in tarafına; 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66 ) 1.Maddesi gereğince 392,00-TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine, ayrıca Belediyemizden İşyeri Açma Ruhsatı alması için tarafına7 (yedi) gün süre verilmesine,  dair alınan karar.

0620
93 16/09/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15/09/2020 tarih ve E.12640 sayılı yazısında;İlçemiz İhsaniye Mahallesi 1202 ada 16 ve 24 nolu parsellerin birleştirme işleminin; 3194 sayılı İmar Kanunun 15. maddesine göre sakıncası olmadığına, aynı kanunun 16.maddesine göre Encümenimizce uygun görüldüğüne,dair alınan karar.

0619
94 16/07/2020

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 15.09.2020 tarih ve E.12638 sayılı yazısında;Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 15.09.2020 tarih ve E.12638 sayılı yazısında; Temmuz /2020 dönemine ait olup 14/09/2020 tarihine kadar ödenmesi gereken işçi personellerinden kesilen 233.996,67TL.(ikiyüzotuzüçbindokuzyüzdoksan -altı TL altmışyedi KR ) olan sigorta prim giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna vezne yetersizliği nedeniyle ödenemediğinden,Vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ve vergilerin 368 no'lu vadesi geçmiş, ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar hesabına alınıp daha sonra ödenmesine,dair alınan karar.

0618
95 16/09/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 11.09.2020 tarih ve E.12452 sayılı yazılarında;Şehrimiz Ayaklıkırı Mahallesi, Köyiçi mevkii, 664 nolu parselde yer alan 2430,00 m² alanlı,avlulu kargir ev ve müştemilatı niteliğindeki taşınmazın 2 'ye ifraz işleminin; 3194 sayılı İmar Kanunun 15.maddesine göre sakıncası olmadığına, aynı kanunun 16.maddesine göre Encümenimizce uygun görüldüğüne,dair alınan karar.

0617
96 16/09/2020

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’ nün 18.08.2020 tarih ve E.11240 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İpekçiler Mahallesi 1566 ada 6 parselde bulunan gayrimenkuldeki 2292/2400 hissenin satışı ihalesine istekli çıkmadığından, 2886 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince 23.09.2020 tarih Çarşamba günü Pazarlık Usulü ile yeniden ihaleye çıkılmasına,dair alınan karar.

0616
97 16/09/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02/09/2020 tarih ve E.12033 sayılı yazısında;     Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Hasançavuşlar Mahallesi 1 parselde bulunan tarla vasıflı gayrimenkulün 5 yıllık kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile yapılan ihale sonucunda; aşağıda ismi yazılı şahsın uhdesine ihale olunmasına; kiralama bedelinin peşin olarak tahsil edilmesine,dair alınan karar.

0615
98 16/09/2020

Belediyemiz Emlak ve  İstimlak Müdürlüğü’ nün 02.09.2020 tarih ve E.12032 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Gökçen Mahallesi,113 ada,4 parselde bulunan tarla vasıflı gayrimenkulün kiralama ihalesine istekli çıkmadığından, 2886 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince 23.09.2020 tarih Çarşamba  günü  Pazarlık Usulü ile yeniden ihaleye çıkılmasına, dair alınan karar.

0614
99 16/09/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02/09/2020 tarih ve E.12031 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Işıklı Mahallesinde 104 ada 138 parselde bulunan tarla vasıflı gayrimenkulün 5 yıllık kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile yapılan ihale sonucunda; aşağıda ismi yazılı şahsın uhdesine ihale olunmasına;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Işıklı Mahallesinde 104 ada 53 parsel,105 ada 1 parseldeki İsteklisi çıkmayan taşınmazların 2886 sayılı kanunun 49.maddesi gereğince 23.09.2020 tarih Çarşamba günü Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına,  kiralama bedelinin peşin olarak tahsil edilmesine, dair alınan karar.

0613
100 16/09/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02/09/2020 tarih ve E.12030 sayılı yazısında; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Dereli Mahallesinde 155  ada 10 parsel zeytinlik, 120  ada 35 parsel tarla, 115 ada 2 parsel tarla, 151 ada 7 parsel zeytinlik  ve 165 ada 1 parsellerde bulunan zeytinlik vasıflı gayrimenkullerin 5 yıllık kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile yapılan ihale sonucunda; aşağıda isimleri yazılı şahısların uhdesine ihale olunmasına; kiralama bedelinin peşin olarak tahsil edilmesine, dair alınan karar.

0612
101 16/09/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.09.2020 tarih ve 12029 sayılı yazısında,Şehrimiz Kürdüllü Mahallesinde 130 ada 1 parsel ,113 ada 1 parsel,109 ada 28 parsellerde  bulunan gayrimenkullerin 5 yıllık kiraya çıkılması  işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile yapılan ihale sonucunda, isimleri yazılı şahısların uhdesine ihale olunmasına, kiralama bedelinin peşin olarak tahsil edilmesine,Şehrimiz Kürdüllü Mahallesinde 108 ada 10 parsel,109 ada 36 parsel,123 ada 20 parsel,125 ada 1 parsel,110 ada 1 parsel,111 ada 18 parselde yazılı bulunan taşınmazların isteklisi çıkmadığından, 2886 sayılı kanunun 49.maddesi gereğince  23.09.2020 tarih Çarşamba günü Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına, dair alınan karar.

0611
102 16/09/2020

Belediyemiz  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02/09/2020  tarih ve E.12028 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Kızılcahavlu Mahallesinde 121  ada 114 parsel ,  129 ada 5 parsel, 111 ada 49 parsel, 113 ada 30 parsel,126ada33 parsellerde bulunan  gayrimenkullerin 5 yıllık kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile  yapılan ihale sonucunda; aşağıda isimleri yazılı şahısların uhdesine ihale olunmasına, kiralama bedelinin peşin olarak tahsil edilmesine. Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Kızılcahavlu Mahallesi 121 ada 137 ve 116 parseldeki taşınmazların isteklisi çıkmadığından, 2886 sayılı kanunun 49.maddesi gereğince  23.09.2020 tarih Çarşamba  günü Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına, dair alınan karar.

0610
103 16/09/2020

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’ nün 02.09.2020 tarih ve E.12027 sayılı yazısında; Şehrimiz Kahrat Mahallesinde 214  ada 100 parsel,221 ada,7 parsel, 112 ada 25   parsellerde bulunan   gayrimenkullerin 5 yıllık kiraya çıkılması  işinin, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile yapılan ihale sonucunda;; aşağıda isimleri yazılı şahısların uhdesine ihale olunmasına, kiralama bedelinin peşin olarak tahsil edilmesine,Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Kahrat Mahallesi 228 ada 25 parselde bulunan gayrimenkulün isteklisi çıkmadığından 2886 sayılı kanunun 49.maddesi gereğince 23.09.2020 tarih Çarşamba  günü  Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına,  dair alınan karar.

0609
104 09/09/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün  09.09.2020 tarih ve 10827 sayılı yazılarında;İlçemiz pazarı olan Salı günleri Gümüşpala Caddesi üzerinde sergi açan aşağıda adı ve soyadı ile sergi yeri numarası verilen pazarcı esnafın,  sergi yeri tahsisinin; gerektiğinde m ²  cinsinden düzenleme yapma hakkı saklı kalmak kaydıyla  Encümenimizce uygun görüldüğüne, dair alınan karar.

0608
105 09/09/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09.09.2020 tarih ve E.12322 sayılı yazısının; İlçemiz Duatepe mahallesi S.S. Tire Küçük Sanayi Sitesi içerisinde, 1160 ada 1 parsel 22 nolu işyerinde izinsiz tadilat yapılması sebebiyle; 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesi gereğince,  ilgi Belediye Encümen Kararı alınmış ruhsatlandırılması yada eski hale getirilmesi için süre verilmiştir. Kararda  verilen 1 aylık yasal süre içerisinde tadilat ruhsatı alınmadığı,  proje ve eklerine göre uygun hale getirilmediği tespit edilmiştir. Bu nedenle  3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesi gereğince ilgilisi tarafından ruhsatsız yapılaşma ile ilgili aykırılıkların giderilmemesi sebebiyle Belediyemiz  görevlilerince yapının uygun hale getirilmesi masrafların yapı sahibinden tahsiline, aynı kanunun 42. maddesine göre yapı sahibi Cemile ARAÇ’a (T.C.:426******28)  3.fıkrasında ‘’ 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine 2020 yılı güncellendirilmiş hali ile 5.698,92 TL (beşbin altıyüzdoksansekizlira doksanikikuruş) tekrar idari para cezası verilmesine, aynı zamanda verilen süre içerisinde gereğinin yapılmaması sebebiyle Türk Ceza Kanunun 184. maddesince; İmar Kirliliğine neden olma suçundan Hukuk İşleri Müdürlüğünce suç duyurusunda bulunulması  hususunun;birimince teklif edildiği şekliyle kabulüne, dair alınan karar.

0607
106 09/09/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09.09.2020 tarih ve E.12321 sayılı yazısının;       İlgi dilekçe gereği; İlçemiz Kahrat Mahallesi 267 ada, 37 parselde ruhsatsız  inşaat  yapılması nedeniyle müdürlüğümüze bildirilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde; zemin kat ve 1. kattan oluşan 2 katlı toplam 174 m2 inşaat alanlı iskelet sistemi betonarme üç cephe duvarı tuğla ile çevirili ön cephesi alüminyum doğrama yapılmış zemin katta iki giriş kapısı ve içten merdivenli olarak yapıldığı, 1.kat döşeme çelik, çatı sandviç panel malzemeden yapılmış olduğu, işyeri önüne profil ve saç malzemeden 19 m2 alanlı gölgelik yapıldığı tespit edilmiş mühürleme işlemi yapılmıştır. İşyeri boş kullanılmamakta olduğu görülmüştür. Ayrıca yapı sahibinin 25.09.2018 tarih FJF41D7S belge nolu Yapı Kayıt Belgesi almış olduğu, yapı sahibinin beyanı ve Google Eart uydu görüntülerinden yapının 31.12.2017 tarihinden sonra yapılması nedeniyle İmar Barışı kapsamında olmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. maddesi gereğince  1 ay içinde mevzuat hükümleri doğrultusunda uygun görülmesi halinde evrak tekamülünün yapılıp ruhsatlandırılması  yada yıkılmasına, aksi halde belediyemiz tarafından yıkım işlerinin yapılıp masrafının yapı sahibinden tahsil edilmesine, aynı kanunun 42. maddesine göre yapı sahibi Cengiz AKKANAT'a(T.C.:229******32)35.247,11TL(otuzbeşbin kiyüzkırkyedilira onbirkuruş) olmak üzere idari para cezası verilmesine, Verilen 1 aylık yasal sürede ruhsatlandırılamadığı yada yıkılmadığı  takdirde yine 42.maddenin 3.fıkrasında belirtilen ‘’ 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine (2020 yılı güncellendirilmiş  hali 5.698,92 TL)  tekrar idari para cezası verileceği hususunun; birimince teklif edildiği şekliyle kabulüne, dair alınan karar.

0606
107 09/09/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09/09/2020 tarih ve E.12320 sayılı yazısının; Mülkiyeti Nuray AZAK ’a ait tapunun 883 ada 6 parsel üzerinde Yapı Ruhsatı düzenlenebilmesi için ilgili 30.12.2019 tarih E/443931 ve 06.01.2020 tarih ve E/447544 makbuz numaraları ile otopark ücreti ödenmiştir. İlgi yazıda, yapı ruhsatı aşamasında  tarımsal depo içinde otopark ücreti alınması gerektiği ve bunun kamyon veya otobüs cinsinden hesaplanması gerektiği belirtilmiştir. Söz konusu yazıya istinaden 09.07.2020 tarih ve E/469490 makbuz numarası ile, ”Belediye sınırları içinde, cadde, meydan ve bulvarlardan cephe alan parseller” kapsamında bedel alındığı ancak bedelin “Geriye kalan kısımdaki parseller” kapsamında, 2019 yılı tarifesine göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Alınan otopark bedeli 9.800,00 TL'nin %25’i olması gerekirken, 13.750,00 TL nin %25’inin alındığı tespit edilmiştir. Bu durumda alınan 3.437,50 TL otopark ücretinden 987,50 TL (dokuzyüzseksenyedi Türk Lirası elli Kuruş) sinin geri iadesinin gerekmekte olduğu tespit edildiği için; birimince teklif edildiği şekilde  kabulüne, gereklerinin yerine getirilmesi için kararımızın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,  Mali Hizmetler Müdürlüğü, Muhasebe Birimi ve Tahsilat Şefliğine   gönderilmesine, dair alınan karar.

0605
108 09/09/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 09.09.2020 tarih ve E.12319 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz  Çobanköy Mahallesinde  bulunan   tarla vasıflı gayrimenkullerin kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 23.09.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü  Encümen huzurunda yapılmasına, dair alınan karar.

0604
109 09/09/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 09.09.2020 tarih ve E.12318 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz  Seyrekli Mahallesinde  653 parselde bulunan   tarla vasıflı gayrimenkullerin kiraya verilmesi işinin, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 23.09.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü  Encümen huzurunda yapılmasına, dair alınan karar.

0603
110 09/09/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 09.09.2020 tarih ve E.12317 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz  Kurşak Mahallesinde  bulunan   tarla vasıflı gayrimenkullerin kiraya çıkılması. 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 23.09.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü  Encümen huzurunda yapılmasına, dair alınan karar.

0602
111 09/09/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 09.09.2020 tarih ve E.12316 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz  Yeğenli Mahallesinde bulunan   tarla vasıflı gayrimenkullerin kiraya çıkılması . 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 23.09.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü  Encümen huzurunda yapılmasına, dair alınan karar.

0601
112 09/09/2020

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 07.09.2020 tarih ve E.12245 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait  Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı 55 ada 2 parsel No:6/B (sandviççiler sokağı)  adresinde bulunan büfe vasıflı taşınmazın  08/09/2017 tarih ve 655 sayılı Encümen Kararı ile Serkan UZUNOĞLU 'nun üzerine ihale olunmuştur. Söz konusu  Büfe vasıflı taşınmazın  kiracısının talebi doğrultusunda  kirasının sonlandırılmasına teminatının irad kaydedilmesine; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile 5 yıl süreyle ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 23.09.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılmasına, dair alınan karar.

0600
113 09/09/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.09.2020 tarih ve E.12237 sayılı yazısında;İlçemiz Boynuyoğun Mahallesi, 119 ada  2 parselde bulunan taşınmaz üzerinde ruhsatsız yapılaşma sebebiyle. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 17.08.2020 tarih ve 2287423 sayılı kurumumuza yazılan yazı örneği iletilmiş, konuyla ilgili Bakanlık değerlendirmesine gönderileceği, sonucunun belediyemize ilgili kurum görüşünün bildirileceğinden;05/08/2020 tarih ve 546 sayılı Encümen Kararıyla yapının yıkılması işleminin durdurulmasına, verilen idari para cezasının ilgilisinden tahsil edilmesine, dair alınan karar.

0599
114 09/09/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 07.09.2020 tarih ve E.12166 sayılı yazısında;17.08.2020 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuran Ferhat DURMAZ’ın; Yemen Kahvesi isimli işletmesinin yan tarafında bulunan yeşil alana 3(üç) adet masa koyma talebi ile ilgili Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden görüş istenilmiş olup ilgili Müdürlüklerden gelen görüş sonucunda; Hukuk İşleri Müdürlüğünce yeşil alanın amacına uygun kullanılması gerektiğinden uygun görülmediği; Zabıta Müdürlüğünce Covıd-19 salgını ile mücadele ve Zabıta Yönetmeliğince uygun görülmediği, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce de olumlu ya da olumsuz görüş bildirilmediğinin tespiti üzerine, Ferhat DURMAZ’ın talebinin; Encümenimizce de uygun görülmediğine, dair alınan karar.

0598
115 09/09/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 07/09/2020 tarih ve E.12165 sayılı yazısında;İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi İbnimelek Caddesi 18 adresinde; Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı almadan faaliyet gösterdiği tespit edilen Hüseyin YILDIZ ile ilgili; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Personelleri tarafından tanzim edilen Zabıt Varakası (01/09/2020 tarih ve No:5556) kapsamında; işletmeci Hüseyin YILDIZ’ın tarafına; 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66 ) 1.Maddesi gereğince 392,00-TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine, ayrıca Belediyemizden İşyeri Açma Ruhsatı alması için 15 (onbeş) gün süre verilmesine,dair alınan karar.

0597
116 09/09/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26.08.2020 tarih ve E.11627 sayılı yazısına istinaden,Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait  Dağdere  Mahallesi 159 ada 1 parselde bulunan incir deposu vasıflı taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümleri uyarınca Açık Teklif Usulü ile yıllık 2.100.00-TL bedel üzerinden,5 yıllığına, Oktay KAYA’ ya ihale olunmasına,dair alınan karar.

0596
117 09/09/2020

Başkanlık Makamınca Encümenimize sevk olunan 18.08.2020  tarih ve E.11240 sayılı  kararında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İpekçiler Mahallesi 1566 ada 6 parselde bulunan gayrimenkuldeki 2292/2400 hissenin satışı ihalesine istekli çıkmadığından, 2886 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince  16.09.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü  Pazarlık Usulü ile yeniden ihaleye çıkılmasına, gereklerinin yerine getirilebilmesi için kararımızın Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğüne  ve Tahsilat Şefliğine gönderilmesine, dair alınan karar.

0595
118 02/09/2020

Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 02.09.2020 tarih ve E.12047 sayılı yazısında; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü' ne bağlı işletmelerde önergede belirtilen ürünlerin, aşağıda belirtildiği fiyatlardan satışının uygun görüldüğüne, dair alınan karar.

Kalamar Tava 1 (porsiyon) : 45.00-TL

Çıtır Tabak 1 (porsiyon)     : 20.00-TL

Bomonti Marka Bira           : 17.00-TL

Popcorn                             : Ücretsiz (İkram)

0594
119 02/09/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02.09.2020 tarih ve E.12033 sayılı yazısında; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Hasançavuşlar Mahallesi 1 parselde bulunan tarla vasıflı gayrimenkulün kiraya çıkılması amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 16.09.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılmasına, dair alınan karar.    

0593
120 02/09/2020

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 02.09.2020 tarih ve E.12032 sayılı yazısında; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Gökçen Mahallesi 113 ada 4  parselde bulunan tarla vasıflı gayrimenkulün kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 16.09.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü  Encümen huzurunda yapılmasına, dair alınan karar.

0592
121 02/09/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02.09.2020 tarih ve E.12031 sayılı yazısında; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Işıklı Mahallesinde 104 ada 138 parsel, 104 ada 53 parsel  ve 105 ada 1  parsellerde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullerin kiraya çıkılması amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 16.09.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılmasına, dair alınan karar.

0591
122 02/09/2020

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 02.09.2020 tarih ve E.12030 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Dereli Mahallesinde 155  ada 10 parsel zeytinlik, 120  ada 35 parsel tarla, 115 ada 2 parsel tarla, 151 ada 7 parsel zeytinlik  ve 165 ada 1  parsellerde bulunan zeytinlik vasıflı gayrimenkullerin  kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 16.09.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü  Encümen huzurunda yapılmasına, dair alınan karar.

0590
123 02/09/2020

Belediyemiz Encümenimize sevk olunan Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 02.09.2020 tarih ve E.12029 sayılı yazısında; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Kürdüllü Mahallesinde 130  ada 1 parsel , 108  ada 10 parsel , 109 ada 36 parsel , 113 ada 1 parsel, 123 ada 20 parsel, 125 ada 1 parsel, 109 ada 28 parsel, 110 ada 21 parsel ve  111 ada 18  parsellerde bulunan   gayrimenkullerin kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 16.09.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü  Encümen huzurunda yapılmasına, dair alınan karar.

0589
124 02/09/2020

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 02.09.2020 tarih ve E.12028 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Kızılcahavlu Mahallesinde121  ada 114parsel, 121  ada 137 parsel , 129 ada 5 parsel , 111 ada 49 parsel, 113 ada 30 parsel, 126 ada 33 parsel ve 121 ada 116  parsellerde bulunan   gayrimenkullerin kiraya çıkılması ihalesinin, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 16.09.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü  Encümen huzurunda yapılmasına, dair alınan karar.

0588
125 02/09/2020

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 02.09.2020 tarih ve E.12027 sayılı yazısında; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Kahrat Mahallesinde 214 ada 100 parsel, 221  ada 7 parsel, 228 ada 25 parsel ve 112 ada 25   parsellerde bulunan   gayrimenkullerin kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 16.09.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılmasına, dair alınan karar.

0587
126 02/09/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02/09/2020 tarih ve E.12026 sayılı yazısında; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlgi dilekçe gereği Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Kürdüllü Mahallesi 130 ada 1 parselde bulunan tarla vasıflı gayrimenkullün 20/11/2019 tarih ve 1020 Sayılı Encümen kararı ile üzerine ihale olunan  İrfan UYSAL'ın 01/09/2020 tarihinde kiracılığından vazgeçtiğine dair dilekçesi ile kiracılığının sonlandırılmasını talebinin; uygun görüldüğüne, teminatının irat kaydedilmesine, dair alınan karar.

0586
127 02/09/2020

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 02.09.2020 tarih ve  E.12021 sayılı yazılarında;Belediyemiz 2020/Temmuz ayına ait Ücret Damga Vergisi 7.364,07 TL, G.V 68.510,25 TL, Damga Vergisi 39.388,49 TL. olmak üzere  Toplam 115.262,81 TL (yüzonbeşbinikiyüzaltmışiki TL seksenbir KR) tutarındaki vergi emanetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ve Sosyal Güvenlik Priminin 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Hesap’’ kodundan ödenmesine, dair alınan karar.

0585
128 02/09/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.09.2020 tarih ve E.11990 sayılı yazılarında; Şehrimiz Ayaklıkırı mahallesi, Köyiçi mevkii, 664 nolu parselde yer alan 2430,00 m² alanlı, avlulu kargir ev ve müştemilatı niteliğindeki taşınmazın 2 'ye ifraz işlemi için Harita Mühendisine hazırlatılmış olan beyannamenin tetkikinde; Söz konusu parsel Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde, imar planımız dışında kalmakta olup 10.10.2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Oluru ile onaylanan İzmir-Manisa planlama bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında ve İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında kırsal yerleşme alanında kalmaktadır. İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı plan hükümlerinin 7.2.5. maddesindeki şartlar ile Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin 44. ve 45. maddesinde yer alan ölçü ve ebatların sağlandığı anlaşıldığından, İmar Kanunu'nun 15. maddesine göre sakıncası olmayan 2 'ye ifraz işleminin aynı kanununun 16. maddesine göre yazısının incelenmek üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine, dair alınan karar.

0584
129 02/09/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.09.2020 tarih ve E.11989 sayılı yazılarında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çağrı Merkezinin 3144545 bildirim kayıt numaralı şikayet yazısına göre; İlçemiz Fatih Mahallesi 1464 ada, 3 parsel B blok Zemin kat 9 nolu bağımsız bölüm işyerinden şikayet gelmesi nedeniyle işletmecisine ilgi (b) yazımız yazılmıştır.  Yazımızda şikayete konu bacanın proje ve eklerine  göre uygun hale getirilmesi için 15 gün süre verilmiştir. Verilen sürede söz konusu imalatların  uygun hale getirilmemesi nedenle ilgi (a) Yapı Tatil Zabtı düzenlenmiştir.Yerinde yapılan inceleme neticesinde; işyerinde arka cephe duvarda yerden yaklaşık 2,5 m yükseklikte yaklaşık 30 cm çapında baca deliği açıldığı, işyerinin içerisinden galvaniz baca ve mekanik havalandırma cihazının çıkışı bu baca deliğine bağlandığı belirlenmiştir. Ayrıca işyeri içerisinde projesinde olmayan bölme duvarlarıyla mutfak yapıldığı ve bir adet olan tuvaletin iki adet olarak tadili yapıldığı tespit edilmiştir.Bu nedenle 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. maddesi gereğince  15 gün içinde mevzuat hükümleri doğrultusunda apartman daire sahiplerinden muvafakat alınarak tadilat ruhsatı için evrak tekamülünün yapılıp ruhsatlandırılması  yada proje ve eklerine göre uygun hale (eski hale) getirilmesine, aksi halde belediyemiz tarafından yapılıp masrafının yapı sahibinden tahsil edilmesine, aynı kanunun  42. maddesine göre de işletme sahibi Sefa TOPALOĞLU' na (T.C.:394******76) 2.849,46 TL (ikibinsekizyüzkırkdokuzlira kırkaltıkuruş) olmak üzere idari para cezası verilmesine,Verilen 15 günlük yasal sürede ruhsatlandırılamadığı yada yıkılmadığı (eski haline getirilmediği) takdirde yine 42.maddenin 3.fıkrasında belirtilen ‘’ 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine (2020 yılı güncellendirilmiş  hali 5.698,92 TL)  tekrar idari para cezası verileceği hususunun, birimince teklif edildiği şekilde  kabulüne dair alınan karar.

0583
130 02/09/2020

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 01.09.2020 tarih ve E.11903 sayılı yazılarında;Belediyemiz Memur Personellerine ait (15 Ağustos 2020 maaşlarından kesilen) emekli kesenek tutarı olan 138.786,57 TL (Yüzotuzsekizbinyediyüzseksenaltı TL elliyedi KR)  vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ödenmesine, Sosyal Güvenlik Priminin; 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar’’ hesabına alınarak, Sosyal Güvenlik Kurumuna daha sonra ödenmesine, dair alınan karar.

0582
131 02/09/2020

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 31.08.2020 tarih ve E.11849 sayılı yazısında;5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49 maddesinde belirtilen, çalışan memur personele başarı durumlarına göre toplam memur sayısının % 10 nu oranına kadar belirlenen, yılda en çok iki kez Encümen kararı ile ödenmesi uygun görülen İkramiyenin 2020 yılı için 2. ikramiyenin (Net:2.000,00.-TL), Yazı İşleri Müdürlüğü emrinde görevli Arşiv Şefi Mehmet BAĞCI’ ya ödenmesinin uygun görüldüğüne, dair alınan karar.

0581
132 02/09/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/08/2020 tarih ve E.11802 sayılı yazısında;İlçemiz Yeni Mah. 101 ada 11 ve 12 nolu parsellerin, birleştirme işleminin;  Koruma Amaçlı İmar Planı plan hükümleri ile  3194 sayılı İmar Kanunun 15. maddesine göre sakıncası olmadığına, aynı kanunun 16.maddesine göre Encümenimizce uygun görüldüğüne, dair alınan karar.

0580
133 02/09/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/08/2020 tarih ve E.11801 sayılı yazısında;İlçemiz Turan Mah. Mahallesi,Küçük Çoban Mezarlığı Mevkii, 81 pafta, 553 ada 35 ve 96 nolu parsellerin birleştirme işleminin; 3194 sayılı İmar Kanunun 15. maddesine göre sakıncası olmadığına, aynı kanunun 16.maddesine göre Encümenimizce uygun görüldüğüne, dair alınan karar.

0579
134 26/08/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 26.08.2020 tarih ve E.11641 sayılı yazısında;İlçemiz pazarı olan Salı günleri Atatürk Caddesi üzerinde sergi açan pazarcı esnafa  sergi yerlerinin tahsisinin; ekli listedeki şekilde uygun görüldüğüne,dair alınan karar.

0578
135 26/08/2020

Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 26.08.2020 tarih ve E.11643 sayılı yazısında;Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü' ne bağlı işletmelerde halkımıza satışa sunulacak olan yeni ürünlerin satış fiyatlarının ekli listedeki şekilde uygun görüldüğüne,dair alınan karar.

0577
136 26/08/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26.08.2020 tarih ve E.11627 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait  Dağdere  Mahallesi 159 ada 1 parselde bulunan incir deposu vasıflı taşınmazın 5 yıllığına kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 09.09.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılmasına,dair alınan karar.

0575
137 26/08/2020

Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 11/08/2020 tarih ve E.10844 sayılı yazısında;Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Fırında satışa sunulan Ekmek gramaj ve  fiyatının 200 gr Beyaz Ekmek 1,00 TL. 200 gr Çeşit Ekmek (Çavdar Tam Buğday) 1,50 TL. şeklinde satışının uygun görüldüğüne dair alınan karar.

0574
138 26/08/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 24.08.2020 tarih ve E.11510 sayılı yazısında;İlçemiz 4 Eylül Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi 24 nolu ikamet ettiği  apartmanının teras kısmında  yaklaşık 10 adet güvercin beslediğinden dolayı; Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin 1/16.maddesi gereği Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Personelleri tarafından tanzim edilen Zabıt Varakasına (18/08/2020 tarih ve No:7041) istinaden, Çoşkun DİNÇER’in tarafına; 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66) 1.Maddesi kapsamında, 392,00-TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair alınan karar.

0573
139 26/08/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 24/08/2020 tarih ve E.11509 sayılı yazısında;İlçemiz Yeni Mahalle, Sevgi Yolu 7/8 adresinde; Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı almadan faaliyet gösterdiği tespit edilen; işletmeciliğini İclal URAK’ ın yaptığı oyun Salonu ile ilgili; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Personelleri tarafından tanzim edilen Zabıt Varakası (20/08/2020 tarih ve No:6895) kapsamında; işletmeci İclal URAK’ ın tarafına; 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66 ) 1.Maddesi gereğince 392,00-TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine, ayrıca Belediyemizden İşyeri Açma Ruhsatı alması için 15 (onbeş) gün süre verilmesine,dair alınan karar.

0572
140 26/08/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 24.08.2020 tarih ve E.11508 sayılı yazısında;Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin 1/16.maddesine aykırı hareket eden Yüksel KAPLAN hakkında Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Personelleri tarafından tanzim edilen İdari Yaptırım Tutanağına (17/08/2020 tarih ve No:0575) istinaden,Yüksel KAPLAN’ın tarafına; 5326 Sayılı Kanununun 32.Maddesi (Emre aykırı davranış) kapsamında,392,00-TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine ve Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine hafta sonu çalışmaması için tarafının uyarılmasına dair alınan karar.

0571
141 26/08/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün  24.08.2020 tarih ve E.11506 sayılı yazılarında;

1- İlçemiz Gökçen Mahallesi, Menderes Caddesi 20/C ‘ de Lokanta  sahibi Fatih ALPAY’ a; Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiklerinden dolayı; 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m.66) 1.Maddesine istinaden tarafına 392,00 TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine, ayrıca  Belediyemizden İşyeri Açma Ruhsatı alması için tarafına 1 hafta (yedi) süre verilmesine

2- İlçemiz Kurtuluş Mahallesi Şeht. Selahattin Çakır Bulvarı 2/A nolu See Future Kargo Yurtiçi Yurtdışı Taşımacılık Ltd.Şti. ne Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiğinden dolayı; 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m.66) 1.Maddesine istinaden, tarafına 392,00 TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine, ayrıca Belediyemizden İşyeri Açma Ruhsatı alması için tarafına 15 gün süre verilmesine, dair alınan karar.

0570
142 26/08/2020

Belediyemiz  Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 24,08.2020 tarih ve E.11507 sayılı yazısında; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 24.08.2020 tarih ve E.11507 sayılı yazısına istinaden; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesine göre Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçesinden görülen ihtiyaç üzerine belirlenen tertipler arasında aktarma yapılmasına dair alınan karar.

0569
143 26/08/2020

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 24.08.2020 tarih ve E.11505 sayılı yazısında 24/08/2020 tarihli dilekçe ile tarafımıza başvuran Alican HÖRKÜÇ’ün Mülkiyeti Tire Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait Yeni Mahalle 55 ada 2 parsel No:6/5 sandviççiler sokağında bulunan 25/12/2019 tarih ve 1125 nolu Encümen Kararı ile ihalesi yapılan Büfenin kiracılığından vazgeçtiği talebinin uygun görüldüğüne, teminatın irad kaydedilmesine, Açık Teklif Usulü ile 5 yıllık kiralama ihalesine çıkılması talebinin; ileriki zamanlarda değerlendirilmesine,dair alınan karar.

0568
144 26/08/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.07.2020 tarih ve E.10344 sayılı yazılarında; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Cambazlı Mahallesi,233 ada,4 parsel adresinde bulunan kahvehane vasıflı taşınmazın kiraya verilmesi işinin 2886 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile kiraya verilmesi ihalesinin; aşağıda karşısında yazılı şahsın uhdesine ihale olunmasına;Kiralama bedelinin yıllık peşin olarak tahsil edilmesine dair alınan karar.

0567
145 19/08/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 18/08/2020 tarih ve E.11241 sayılı yazısında;Muhtelif  Mahallelerde bulunan ve Tire Süt Kooperatifi tarafından kullanılmakta olan  Süt toplama Merkezi kullanım ve tank bedellerinin 2014 yılından 2020 tarihine kadar kullanım ücretlerinin; ekli listede belirlendiği şekliyle uygun görüldüğüne,dair alınan karar.

0566
146 19/08/2020

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 18.08.2020 tarih ve E.11240 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İpekçiler Mahallesi 1566 ada 6 parselde bulunan gayrimenkuldeki 2292/2400 hissenin satışı amacıyla ; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 09.09.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılmasına,dair alınan karar.

0565
147 19/08/2020

Zabıta Müdürlüğü’nün 17/08/2020 tarih ve E.11127 sayılı yazısında;İlçemiz Yeni Mahalle Atatürk Caddesi 55 nolu adresinde; Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı almadan faaliyet gösterdiği tespit edilen;  işletmeciliğini Esma BAŞGÖL’ ün yaptığı işyeri(Evim Döner) ile ilgili; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Personelleri tarafından tanzim edilen Zabıt Varakası (14/08/2020 tarih ve No:5555) kapsamında; işletmeci Esma BAŞGÖL’ ün tarafına; 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66 ) 1.Maddesi gereğince 392,00-TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine, ayrıca Belediyemizden İşyeri Açma Ruhsatı alması için tarafına 7 (yedi) gün süre verilmesine,dair alınan karar.

0564
148 19/08/2020

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 17.08.2020 tarih ve E.11175 sayılı yazısında;Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesine göre Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçesinden görülen ihtiyaç üzerine belirlenen tertipler arasında aktarma yapılması talebinin; uygun görüldüğüne,dair alınan karar.

    

0563
149 19/08/2020

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 17.08.2020 tarih ve E.11176 sayılı yazısında;Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 14.08.2020 tarih ve E.11176 sayılı yazısında; Temmuz /2020 dönemine ait olup 14/08/2020 tarihine kadar ödenmesi gereken işçi personellerinden kesilen 90.672,00 TL (Doksanbinaltıyüzyetmişiki TL) olan sigorta prim giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna vezne yetersizliği nedeniyle  ödenemediğinden, Vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ve vergilerin 368 no'lu vadesi geçmiş, ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar hesabına alınıp daha sonra ödenmesine,dair alınan karar.

0562
150 19/08/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 13/08/2020 tarih ve E.10994 sayılı yazısında;İşletmeciliğini Mehmet SARIPINAR’ın yaptığı İlçemiz Kurtuluş Mahallesi Şehit Selahattin Çakır Bulvarı 14/A adresindeki işyerinin; Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı almadan faaliyet gösterdiği tespit edildiğinden; gereği için Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne gönderilmesine dair alınan karar.

 

0561
151 19/08/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 13/08/2020 tarih ve E.10980 sayılı yazısında;Cihan SAKLI’ nın İlçemiz Fatih Mahallesi Turgut Özal Bulvarı 6/A nolu işletmesi hakkında 22/07/2020 tarih ve 503 sayılı Encümen kararı ile faaliyet konusu dışında üretim ve satış yaptığından dolayı 392,00 TL idari para cezasının iptal edilmesi talebinin; mümkün görülmediğine, dair alınan karar.

0560
152 19/08/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.07.2020   tarih ve E.10344 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Cambazlı Mahallesi,233 ada,4 parsel adresinde bulunan kahvehane vasıflı taşınmazın kiralama ihalesine istekli çıkmadığından, 2886 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince 26.08.2020 tarih Çarşamba  günü  Pazarlık Usulü ile yeniden ihaleye çıkılmasına dair alınan karar.

 

0559
153 19/08/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 04.08.2020  tarih ve E.10475  sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı 55 ada,2 parsel No:6/8 (sandviççiler sokağı) adresinde bulunan büfe vasıflı taşınmazın kiraya verilmesi işinin 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile kiraya verilmesi ihalesinin;1.400.- TL.bedeli karşılığında Gökhan YALÇIN uhdesine ihale olunmasına,dair alınan karar.

 

 

0558
154 19/08/2020

Belediyemiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 12/08/2020 tarih ve E.8661 sayılı yazısında;Mülkiyetinde bulunan arazilerde yetiştirilen Anasonun (76 Kg); 1 kg satış fiyatı 20.-TL üzerinden; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/k. maddesi gereği satış ihalesine en uygun teklifi veren,1.596,00.-TL. ihale bedeli karşılığında Distile İçki Sanayi ve Ticaret A.Ş.uhdesinde bırakılmasına dair alınan karar.

0557
155 12/08/2020

Belediyemiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 26/06/2020 tarih ve E.8661 sayılı yazısında;Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan arazilerde yetiştirilen Anasonun (76 Kg); 1 kg satış fiyatı 20.-TL üzerinden; 19/08/2020 tarih ve saat:11.40’de; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/k. maddesi gereği satış ihalesine çıkılmasına, ihalenin Encümen huzurunda yapılmasına, 46.00-TL (kırkaltı Türk Lirası) Geçici Teminat alınmasına, dair alınan karar.

0556
156 12/08/2020

Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 11/08/2020 tarih ve E.10844 sayılı yazısında;Ekmeğin gramajının ve fiyatının aşağıda listede belirlenen fiyatlardan satılmasının mümkün görülmediğine; dair alınan karar.

0555
157 12/08/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.08.2020 tarih ve E.10869 sayılı yazısının; Mülkiyeti İlker Horasan'a ait şehrimiz Cumhuriyet Mahallesi, 10 ada 10 nolu parselde yer alan kargir dükkan niteliğindeki taşınmazın tapu kaydında yer alan 23.06.1992 tarih ve 2172 yevmiye numaralı 18. madde uygulama şerhinin kaldırılması istenmektedir. Yapılan incelemelerimiz neticesinde; söz konusu taşınmazın yer aldığı bölge 2011 yılında Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamına alındığı için koruma amaçlı planı plan hükümlerine göre 18. madde uygulamasının hayata geçirilmesi mümkün değildir. Bu bağlamda 18. madde uygulama şerhinin kaldırılmasında sakınca bulunmamakta olup konunun Encümenimizce görüşülerek ,birimince teklif edildiği şekilde  kabulüne, dair alınan karar.

0554
158 12/08/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün  11.08.2020 tarih ve 10827 sayılı yazılarında;Hüseyin SARKUM’un sağlık nedenlerinden dolayı sergicilik işini bırakacağından, İlçemiz Atatürk Caddesi 27 nolu sergi yerinin iptal edilmesi talebinin; Encümenince uygun görüldüğüne, dair alınan karar.

0553
159 12/08/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 11/08/2020 tarih ve E.10828 sayılı yazısında;Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 62. maddesinde yer alan ölçü ve ebatların sağlandığı ve 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümleri ile İmar Kanunu'nun 15. maddesine göre ve  aynı kanununun 16. Maddesi gereği sakıncası olmayan tevhid ve 2’ye ifraz işleminin yapılabilmesi talebinin;uygun görüldüğüne, dair alınan karar.

0552
160 12/08/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün  10.08.2020 tarih ve 10760 sayılı yazılarında;Lütfi SAYIN’ ın İlçemiz Atatürk Caddesi 13 nolu sergi yerini ; 04.08.2020 - 28.07.2020 - 21.07.2020 - 14.07.2020 ve 07.07.2020 tarihlerinde sergi açmadığından Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü elemanlarınca tarafına tutanak tutulduğundan; Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğinin 27.maddesinin ( c ) bendi gereğince söz konusu sergi yerinin iptal edilmesi talebinin; uygun görüldüğüne dair alınan karar.

0551
161 12/08/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 10.08.2020 tarih ve E.10759 sayılı yazılarında;Ünal YILMAZTÜRK’ün Belediyemize verdiği 07.08.2020 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Ketenci Mahallesi Sabunhane Caddesi No:7 adresli Aslançeşme Kahvehanesinin işyeri açılışı başvurusunda bulunduğu değerlendirilmekte olan işyeri açılış dosyasının gecikmesinden dolayı müdürlüğümüzce mühürlendiği, işyerinde boya ve tesisat tamiratı yapmak için geçici de olsa mührün kaldırılması talebinin;  uygun görüldüğüne, ilgilinin işyerinde boya ve tesisat tamiratı yapması için tarafına 7 gün süre verilmesine, dair alınan karar.

0550
162 12/08/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Gökçen Mahallesi, 182 ada 18 parselde bulunan işyeri vasıflı taşınmazların 2886 Sayılı Kanunun 49.maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile yapılan ihalesine istekli çıkmadığından ihaleden kaldırılmasına, dair alınan karar.

0549
163 12/08/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı 55 ada,2 parsel No:B/24 (sandviççiler sokağı) adresinde bulunan büfe vasıflı taşınmazın kiraya verilmesi işinin 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile kiraya verilmesi ihalesinin; aşağıda karşısında yazılı şahsın uhdesine ihale olunmasına;dair alınan karar.

0548
164 12/08/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı 55 ada,2 parsel No:B/24 (sandviççiler sokağı) adresinde bulunan büfe vasıflı taşınmazın kiraya verilmesi işinin 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile kiraya verilmesi ihalesinin; aşağıda karşısında yazılı şahsın uhdesine ihale olunmasına;dair alınan karar.

0547
165 05/08/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.08.2020 tarih ve E.10489 sayılı yazılarına istinaden;İlçemiz Boynuyoğun Mahallesi, 119 ada,2 parselde bulunan taşınmaz üzerinde ruhsatsız yapılaşma sebebiyle Belediyemiz encümeninin; 26.12.2018 tarih ve 1132 sayılı  kararı ile 3194 Sayılı İmar kanununun 32. Maddesi gereğince ruhsatsız yapılaşma sebebiyle ilgilisi tarafından 1 ay içerisinde mevzuat hükümleri doğrultusunda evrat tekamülünün yapılarak ruhsatlandırılması ya da yıkılmasına, aksi halde Belediye Personelleri tarafından yıkımın yapılması ve masraflarının yapı sahibinden tahsil edilmesine, aynı kanununun 42. Maddesine göre Seyhun SOYKAN’ ın tarafına 20.882,32 TL. para cezası verildiği tespit edilmiştir. O tarihten itibaren ruhsatsız yapılaşma ile ilgili aykırılıkların giderilmemesi sebebiyle Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü görevlilerince kaçak yapının yıkılmasına,  masraflarının ilgilisi (T.C.:274*****88) Seyhun SOYKAN’ dan tahsil edilmesine, aynı zamanda verilen süre içerisinde gereğinin yapılmaması sebebiyle Hukuk İşleri Müdürlüğünce yasal işlem başlatılmasına,dair alınan karar.

0546
166 05/08/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 04.08.2020 tarih ve E.10519 sayılı yazısına istinaden;İlçemiz 4 Eylül Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi No:24/10 Lale Apartmanında ikamet eden Çoşkun DİNÇER’ in; 29.06.2020 tarih ve 418 sayılı Encümen kararınca tarafına verilen 392,00 TL. para cezasının iptal edilmesi talebinin mümkün görülmediğine,dair alınan karar.

0545
167 05/08/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün  04.08.2020 tarih ve E.10504 sayılı yazılarına istinaden;Dilencilik yaptığı tespit edilen Ahmet DUMANLI üzerinden çıkan 39,25.-TL (otuzdokuz lira yirmibeş kuruş) paranın kamuya geçirilmesine,dair alınan karar.

0544
168 05/08/2020

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.08.2020 tarih ve E.10532 sayılı yazılarına istinaden;İlçemiz Akkoyunlu Mahallesi, 5 pafta, - ada, 222 parselde bulunan taşınmaz üzerinde ruhsatsız yapılaşma sebebiyle Belediyemiz encümeninin; 31.10.2018 tarih ve 927 sayılı  kararı ile 3194 Sayılı İmar kanununun 32. Maddesi gereğince ruhsatsız yapılaşma sebebiyle ilgilisi tarafından  1 ay içerisinde mevzuat hükümleri doğrultusunda evrat tekamülünün yapılarak ruhsatlandırılması ya da yıkılmasına, aksi halde Belediye Personelleri tarafından yıkımın yapılması ve masraflarının yapı sahibinden tahsil edilmesine, aynı kanununun 42. Maddesine göre  İsmail YILDIRIM’ ın tarafına 1.352,69 TL. para cezası verildiği tespit edilmiştir. O tarihten itibaren ruhsatsız yapılaşma ile ilgili aykırılıkların giderilmemesi sebebiyle Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü görevlilerince kaçak yapının yıkılmasına,  masraflarının ilgilisi (T.C.:205*****76) İsmail YILDIRIM’ dan tahsil edilmesine, aynı zamanda verilen süre içerisinde gereğinin yapılmaması sebebiyle Hukuk İşleri Müdürlüğünce yasal işlem başlatılmasına,dair alınan karar.

0543
169 05/08/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04/08/2020 tarih ve E.10531 sayılı yazısına istinaden;Mülkiyeti İsmail AKDOĞAN ve Adem AKDOĞAN'a ait İlçemiz Topalak Mahallesi, L19-D-24-C-2-c pafta 123 ada 1 ve 2 nolu parsellerin birleştirme işleminin; Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 62. ve 45. Maddelerinde aranan ölçü ve ebatlar sağlanmış olduğundan, 3194 sayılı İmar Kanunun 15. maddesine göre sakıncası olmadığına, aynı kanunun 16.maddesine göre Encümenimizce uygun görüldüğüne,dair alınan karar.

0542
170 05/08/2020

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 04/08/2020 tarih ve E.10468 sayılı yazısına istinaden;birimince teklif edildiği şekilde kabulüne,dair alınan karar.

0541
171 05/08/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 04.08.2020 tarih ve E.10474 sayılı yazısına istinaden;İlçemiz Çayırlı Mahallesi Çayırlı Yol Altı Küme Evleri Sokak 19/A nolu tüp deposu olarak kullandığı işyerini İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı olmadan faaliyette bulunduğundan dolayı  Cevdet EKİNCİ’ nin  tarafına; 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince 392,00-TL. (Üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine, ayrıca Belediyemizden İşyeri Açma Ruhsatı alması için 7 (yedi) gün süre verilmesine,dair alınan karar.

0540
172 05/08/2020

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 04.08.2020 tarih ve E.10475 sayılı yazısına istinaden;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait  Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı 55 ada 2 parsel No:6/8 (sandviççiler sokağı)  adresinde bulunan büfe vasıflı taşınmazın 5 yıllığına kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 19.08.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılmasına,dair alınan karar.

0539
173 05/08/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.08.2020 tarih ve E.10491 sayılı yazılarına istinaden;İlçemiz Toki Mahallesi, 1622 ada, 1 parsel E blokta bulunan taşınmaza araç giriş ve çıkışı için proje ve eklerine aykırı sürgülü kapı yapılması sebebiyle Belediyemiz encümeninin; 10.06.2020 tarih ve 412 sayılı  kararı ile 3194 Sayılı İmar kanununun 32. Maddesi gereğince ruhsatsız yapılaşma sebebiyle ilgilisi tarafından 1 ay içerisinde mevzuat hükümleri doğrultusunda evrat tekamülünün yapılarak ruhsatlandırılması ya da yıkılmasına, aksi halde Belediye Personelleri tarafından yıkımın yapılması ve masraflarının yapı sahibinden tahsil edilmesine, aynı kanununun 42. Maddesine göre Ece KOZLU ve Elif KOZLU’ nun tarafına 1.000,00.-TL. para cezası verildiği tespit edilmiştir. O tarihten itibaren ruhsatsız yapılaşma ile ilgili aykırılıkların giderilmemesi sebebiyle Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü görevlilerince kaçak yapının yıkılmasına,  masraflarının ilgilisi (T.C.:154*****88)Ece KOZLU ve (T.C.:154******10) Elif KOZLU’ dan tahsil edilmesine, aynı zamanda verilen süre içerisinde gereğinin yapılmaması sebebiyle Hukuk İşleri Müdürlüğünce yasal işlem başlatılmasına,dair alınan karar.

0538
174 05/08/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.08.2020  tarih ve E.10490 sayılı yazılarına istinaden;İlçemiz Akkoyunlu Mahallesi, 2 pafta, - ada, 4 parselde bulunan taşınmaz üzerinde ruhsatsız yapılaşma sebebiyle Belediyemiz encümeninin; 26.12.2018 tarih ve 1134 sayılı  kararı ile 3194 Sayılı İmar kanununun 32. Maddesi gereğince ruhsatsız yapılaşma sebebiyle ilgilisi tarafından  1 ay içerisinde mevzuat hükümleri doğrultusunda evrat tekamülünün yapılarak ruhsatlandırılması ya da yıkılmasına, aksi halde Belediye Personelleri tarafından yıkımın yapılması ve masraflarının yapı sahibinden tahsil edilmesine, aynı kanununun 42. Maddesine göre Hakkı SARP’ ın tarafına 2.525,00.-TL. para cezası verildiği tespit edilmiştir. O tarihten itibaren ruhsatsız yapılaşma ile ilgili aykırılıkların giderilmemesi sebebiyle Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü görevlilerince kaçak yapının yıkılmasına,  masraflarının ilgilisi (T.C.:330*****28) Hakkı SARP’ dan tahsil edilmesine, aynı zamanda verilen süre içerisinde gereğinin yapılmaması sebebiyle Hukuk İşleri Müdürlüğünce yasal işlem başlatılmasına,dair alınan karar.

0537
175 05/08/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.08.2020  tarih ve E.10478 sayılı yazılarına istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 04.08.2020  tarih ve E.10478 sayılı yazısının; değerlendirilmek üzere Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine,dair alınan karar.

0536
176 05/08/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.08.2020 tarih ve E.10477 sayılı yazılarına istinaden;İlçemiz Hürriyet Mahallesi, 1040 ada, 299 parselde bulunan taşınmaz  bahçesi üzerinde ruhsatsız  araç otoparkı yapılması sebebiyle Belediyemiz encümeninin; 07.11.2018 tarih ve 947 sayılı  kararı ile 3194 Sayılı İmar kanununun 32. Maddesi gereğince ruhsatsız inşaata başlanılması nedeniyle ilgilisi tarafından  1 ay içerisinde mevzuat hükümleri doğrultusunda evrat tekamülünün yapılarak ruhsatlandırılması ya da yıkılmasına, aksi halde Belediye Personelleri tarafından yıkımın yapılması ve masraflarının yapı sahibinden tahsil edilmesine, ayın kanununun 42. Maddesine göre Mahber AKGÜN AKALIN’ ın tarafına 939.37.-TL. para cezası verildiği tespit edilmiştir. O tarihten itibaren ruhsatsız yapılaşma ile ilgili aykırılıkların giderilmemesi sebebiyle Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü görevlilerince kaçak yapının yıkılmasına,  masraflarının ilgilisi (T.C.:234*****86) Mahber AKGÜN AKALIN’ dan tahsil edilmesine, aynı zamanda verilen süre içerisinde gereğinin yapılmaması sebebiyle Hukuk İşleri Müdürlüğünce yasal işlem başlatılmasına,dair alınan karar.

0535
177 05/08/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.08.2020 tarih ve E.10476 sayılı yazılarına istinaden;İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 1252 ada, 6 parselde bulunan taşınmaz  bahçesi üzerinde ruhsatsız  araç otoparkı yapılması sebebiyle Belediyemiz encümeninin; 02.01.2020 tarih ve 13 sayılı kararı ile 3194 Sayılı İmar kanununun 32. Maddesi gereğince ruhsatsız inşaata başlanılması nedeniyle ilgilisi tarafından  1 ay içerisinde mevzuat hükümleri doğrultusunda evrat tekamülünün yapılarak ruhsatlandırılması ya da yıkılmasına, aksi halde Belediye Personelleri tarafından yıkımın yapılması ve masraflarının yapı sahibinden tahsil edilmesine, ayın kanununun 42. Maddesine göre  Adnan GÖKSU’nun tarafına 1.162,28 TL.para cezası verildiği tespit edilmiştir. O tarihten itibaren ruhsatsız yapılaşma ile ilgili aykırılıkların giderilmemesi sebebiyle Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü görevlilerince kaçak yapının yıkılmasına, masraflarının ilgilisi (T.C.:530*****08)Adnan GÖKSU’dan tahsil edilmesine,aynı zamanda verilen süre içerisinde gereğinin yapılmaması sebebiyle Hukuk İşleri Müdürlüğünce yasal işlem başlatılmasına,dair alınan karar.

0534
178 05/08/2020

Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğü’nün 30/07/2020 tarih ve 10396 sayılı yazılarına istinaden;İlçemiz Karateke Mahallesi 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ve 122 imar adalarının bulunduğu bölgede arazi alımı yapılarak (Siyah Kot) eğimli arazi yapısına uygun bölgesel Kırmızı Kot çalışmasının; Encümenimizce uygun görüldüğüne, dair alınan karar.

0533
179 05/08/2020

Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğü’nün 27.07.2020  tarih ve E.10241 sayılı yazılarına istinaden;İlçemiz Toki (Yeni) Mahallesi 1622 ada 4 nolu parselin içerisinde yer alması planlanan 40 m² lik alanın trafo yeri , 10 m² lik alanın kablo geçiş güzergahı olmak üzere toplam 50 m² lik alanın irtifak hakkı şeklinde TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 99 yıllığına toplam 1,00- TL iz bedelle tapuya dayalı tescilinin yapılması talebinin; Hukuk İşleri Müdürlüğünden görüş sorulmasına,dair alınan karar.

   

0532
180 05/08/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 16/07/2020 tarih ve E.9666 sayılı yazısına istinaden;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait  Gökçen Mahallesi, 182 ada 18 parselde bulunan işyerlerinin kiraya verilmesi işinin, 2886 sayılı Kanununun 49. Maddesi gereği “Pazarlık Usulü” ile 5 yıl süre ile kiraya verilmesi ihalesinin 12.08.2020 tarihini tesadüf eden  Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılmasına,dair alınan karar.

0531
181 29/07/2020

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 29.07.2020 tarih ve E.10355 sayılı yazısında;Şehrimiz Paşa Mahallesi,Süratlı Camii Caddesi 6 nolu evde ikamet eder Ayşe KAVAK’ ın kendisine ait Dere Mahallesi Zeybekoğlu Sokak No:10 daki evinin Belediyemizce ilk önce enkazının atılıp temizlenmesini sonra ev yapımı konusunda yardım istediğini belirttiği; şahsın Sosyal yardım Modülünde yapılan sorgulamasında Sosyal Yardım Verileri sorgusunda 8 adet Ayni/Nakdi yardım kaydı olduğu,TKGM verilerinde eşi Mehmet KAVAK üzerine pay sahibi olduğu,Ödemiş İlçesinde 5 adet tarla ve incir bahçesi tapuları bulunduğu ayrıca Ayşe KAVAK’ ın üzerine kayıtlı 1985 model marka otomobil ve 2015 model motosiklet olup eşi Mehmet KAVAK’ ın üzerine 1984 model 131 şahin markalı araç kayıtlı olduğu tespit edildiği, Ayşe KAVAK’ ın evinin tadilat talebinin Belediyemiz mali imkanları yetersiz olduğundan dolayı talebinin mümkün görülmediğine,dair alınan karar.

0530
182 29/07/2020

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 29.07.2020 tarih ve E.10344 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait  Cambazlı Mahallesi 233 ada 4 parsel adresinde bulunan kahvehane vasıflı taşınmazın 5 yıllığına kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 12.08.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılmasına,dair alınan karar.

0529
183 29/07/2020

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 29.07.2020 tarih ve E.10339 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait  Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı 55 ada 2 parsel No:B/24 (sandviççiler sokağı)  adresinde bulunan büfe vasıflı taşınmazın 5 yıllığına kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 12.08.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılmasına,dair alınan karar.

0528
184 29/07/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.07.2020 tarih ve E.10338 sayılı yazısında; 11.06.2020 tarih ve 9488 sayılı dilekçe gereği Tahsin KONUR’ un; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Boynuyoğun Mahallesi 71 parselde bulunan arazinin 15.750 m2 kısmının; 2.650.-TL işgal bedeli karşılığında 3 ay süre ile tarafına verilmesinin uygun görüldüğüne,dair alınan karar.

0527
185 29/07/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.07.2020 tarih ve E.10337 sayılı yazısında; Ercan SAĞLAM’ ın 21.07.2020 tarih ve 12091 sayılı dilekçesinde; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait  İbni Melek Mahallesi  Doğan Caddesi  No:58  adresinde  bulunan araziye  işgaliye karşılığında  dükkanının karsısında bulunduğu için  palet halinde sıvı yapıştırıcı  harcı ve strafor köpük  malzemesi koymak suretiyle  kullanma talebinin; mümkün görülmediğine,dair alınan karar.

0526
186 29/07/2020

Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 29/07/2020 tarih ve E.10345 sayılı yazısında;Dondurma tabağı, litrelik şerbet ve 180 ml bardak su fiyatlarının aşağıda listede belirlenen fiyatlardan satılmasının uygun görüldüğüne;dair alınan karar.

0525
187 29/07/2020

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 29.07.2020 tarih ve E.10356 sayılı yazısında; 15/06/2020 tarihli Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne ait yardım formu ile; Hüseyin YAZICI’ nın şehrimiz Karateke Mahallesi, Eğriazmak Mevkii Küme evleri 10 nolu evde eşiyle beraber ikamet ettiği, geçimini kendi aracıyla pazara giderek yaptığı, şahsın Sosyal yardım modülünde yapılan sorgulamasında, TKGM ve Belediyemiz Emlak sorgusunda 8 adet tarla tapu kaydı olduğu, üzerine kayıtlı araç bilgileri sorgusunda 1973 model Tofaş marka otomobil ve 1997 model mıtsubıshi marka kamyonet kaydı olduğu, kendisine ait işletmenin deposunda 4 Haziran 2020 tarihinde çıkan yangından dolayı lüzumlu bulunan malzemelerin Belediyemizce verilmesi talebinin; Belediyemiz mali imkanları yetersiz olduğundan dolayı mümkün görülmediğine,dair alınan karar.

0524
188 29/07/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/07/2020 tarih ve E.10306 sayılı yazısının;Şehrimiz İpekçiler  Mahallesi, 1048 ile 1485nolu imar adalarının arasında,1048 nolu imar adasına bitişik konumda yer alan tescil harici alanın yoldan ihdas işlemi için;1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 11. ve 15. maddesince sakıncası olmayan ihdas işleminin, aynı kanunun 16. maddesine göre uygun görüldüğüne,dair alınan karar.

0523
189 29/07/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 28.07.2020 tarih ve E.10280 sayılı yazısında;  28.06.2020 tarihinde emre aykırı davranışı (izinsiz satış) nedeni ile haklarında İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenen Mustafa SUVALI-Erdem BOZKUŞ-Fadime ELALMIŞ-Berrin BAY ve Aydın BOZKUŞ’un taraflarına ayrı ayrı (5 kişi) olmak üzere; 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince 392,00-TL. (Üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine,dair alınan karar. 

0522
190 29/07/2020

Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğü’nün 27.07.2020  tarih ve E.10241 sayılı yazılarında; İlçemiz Toki (Yeni) Mahallesi 1622 ada 4 nolu parselin içerisinde yer alması planlanan 40 m² lik alanın trafo yeri , 10 m² lik alanın kablo geçiş güzergahı olmak üzere toplam 50 m² lik alanın irtifak hakkı şeklinde TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 99 yıllığına toplam 1,00- TL iz bedelle tapuya dayalı tescilinin yapılması talebinin; gerekli araştırmalar yapılması amacıyla bir sonraki encümen toplantısında görüşülmesine,dair alınan karar.

0521
191 29/07/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 27/07/2020 tarih ve E.10215 sayılı yazısında;İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Fatih Caddesi 30/Z-7 nolu işletmekte olduğu işyerine; Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı almadan faaliyet gösterdiği tespit edilen; işletmeciliğini Reis SOLMAZ’ ın yaptığı işyeri ile ilgili; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Personelleri tarafından tanzim edilen Zabıt Varakası (27/07/2020 tarih ve No:7038) kapsamında; işletmeci  Reis SOLMAZ’ ın  tarafına; 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66 ) 1.Maddesi gereğince 392,00-TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine, ayrıca Belediyemizden İşyeri Açma Ruhsatı alması için 15 (onbeş) gün süre verilmesine,dair alınan karar.

0520
192 29/07/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün  27.07.2020 tarih ve e.10213 sayılı yazılarında;Dilencilik yaptığı tespit edilen Kudret ÖRSEPET üzerinden çıkan 41,50.-TL (kırkbirliraellikuruş) paranın kamuya geçirilmesine,dair alınan karar.

0519
193 29/07/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 27.07.2020 tarih ve E.10209 sayılı yazısında;İlyas GÜRELİ; Fatih Sultan Mehmet Parkı Jandarmanın alt köşesinde yol üzerinde seyyar olarak dondurma satışı yapacağından, bahsi geçen yerin tarafının kullanımına verilmesi talebinin ; 3 ay süreyle aylık 100.-TL işgal bedeli karşılığında  uygun görüldüğüne,dair alınan karar.

0518
194 29/07/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 27.07.2020 tarih ve 10202 sayılı yazılarına istinaden; İlçemiz Fatih Mahallesi 1464 ada, 3 parsel A blok Zemin kat 5 nolu bağımsız bölüm işyerine ruhsata ilave olarak pide fırını inşaa ettiğinden Zabıt Varakası tutulup, pide fırının mühürlenerek müdürlüğümüze bildirilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde;  3194 Sayılı  İmar Kanunun 42. maddesine göre yapı sahibi Cihan SAKLI' ya (T.C.:391******72) 1.444,15 TL (bin dörtyüzkırkdörtlira onbeş kuruş) olmak üzere idari para cezası verilmesine, verilen 1 aylık yasal sürede ruhsatlandırılamadığı yada yıkılmadığı (eski haline getirilmediği) takdirde yine 42.maddenin 3.fıkrasında belirtilen ‘’ 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine (2020 yılı güncellenmiş  hali 5.698,92 TL)  tekrar idari para cezası verileceği hususunun;birimince teklif edildiği şekilde  kabulüne, dair alınan karar.

0517
195 29/07/2020

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27/07/2020 tarih ve E.10199 sayılı yazısının; Belediyemiz 2020/Haziran ayına ait Ücret Damga Vergisi 9.984,56-TL, G.V 71.218,76-TL, Damga Vergisi 31.822,33 TL. olmak üzere Toplam 113.025,65-TL (yüzonüçbinyirmibeş TL.altmışbeş KR) tutarındaki vergi emanetleri; Tire Vergi Dairesine vezne yetersizliği nedeniyle ödenememiştir.Vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ve vergilerin 368 no'lu vadesi geçmiş, ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar hesabına alınıp daha sonra ödenmesi hususunun; birimince teklif edildiği şekilde kabulüne,dair alınan karar.

0516
196 29/07/2020

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 23.07.2020 tarih ve E.10096 sayılı yazısına istinaden; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesine göre Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçesinden görülen ihtiyaç üzerine belirlenen tertipler arasında aktarma yapılmasına,dair alınan karar.

0515
197 29/07/2020

Belediyemiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 26/06/2020 tarih ve E.8661 sayılı yazısına istinaden; Belediyemiz Encümeninin 01/07/2020 tarih ve 454 sayılı kararıyla, Mülkiyeti Belediyemiz mülkiyetinde bulunan arazilerde yetiştirilen ve hasadı yapılan Ziyabey Buğdaylarının ; 2886 sayılı Kanununun 49. Maddesi gereği “Pazarlık Usulü ile satışının yapılması ihalesine (20.400 Kg) 1 kg satış fiyatı 1,40.-TL. üzerinden yapılan ihaleye en uygun teklifi veren Yılmaz Yem Un Tarım Ziraat Na. İnş. Tur. .Akaryakıt Otomotiv Kom.San.Tic.İh.ve İth. Ltd. Şti. uhdesinde bırakılmasına,dair alınan karar.

0514
198 29/07/2020

Belediyemiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 26/06/2020 tarih ve E.8661 sayılı yazısına istinaden;Belediyemiz Encümeninin 01/07/2020 tarih ve 454 sayılı kararıyla, Mülkiyeti Belediyemiz mülkiyetinde bulunan arazilerde yetiştirilen ve hasadı yapılan Ziyabey Buğdaylarının ; 2886 sayılı Kanununun 49. Maddesi gereği “Pazarlık Usulü ile satışının yapılması ihalesine (20.400 Kg) 1 kg satış fiyatı 1,40.-TL. üzerinden yapılan ihaleye en uygun teklifi veren Yılmaz Yem Un Tarım Ziraat Na. İnş. Tur. .Akaryakıt Otomotiv Kom.San.Tic.İh.ve İth. Ltd. Şti. uhdesinde bırakılmasına,dair alınan karar.

0514
199 29/07/2020

Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 14/07/2020 tarih ve E.9607 sayılı yazısına istinaden;6360 Sayılı kanun gereğince Belediyemize devri yapılmış; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Eskioba Mahallesinde bulunan kantarın; 3 yıllık süre ile damga ve bakımlarının kiralayan şahıs yada kurumlarca yaptırılması şartı ile kiraya verilmesi işinin, 2886 Sayılı Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile 3 yıl ihaleye çıkarılmasına, aşağıda adı yazılı şahsa aylık 4.050.-TL bedel üzerinden ihale olunmasına,dair alınan karar.

0513
200 29/07/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 07/07/2020 tarih ve E.9214 sayılı yazısına istinaden;Belediyemiz Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait  Dere Mahallesi Neslihan Cad. No:45 adresinde bulunan   Kafeterya vasıflı işyerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümleri uyarınca; “Açık Teklif Usulü” ile 5 yıllık kiraya verilmesi ihalesinin aşağıda adı yazılı şahsa aylık 2.200,00-TL bedel üzerinden ihale olunmasına, dair alınan karar.

0512
201 29/07/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 16/07/2020 tarih ve E.9666 sayılı yazısına istinaden;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait  Gökçen Mahallesi, 182 ada 18 parselde bulunan işyerlerinin kiraya verilmesi işinin, 2886 sayılı Kanununun 49. Maddesi gereği “Pazarlık Usulü” ile 5 yıl süre ile kiraya verilmesi ihalesinin 05.08.2020 tarihini tesadüf eden  Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılmasına, dair alınan karar.

0511
202 22/07/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22/07/2020 tarih ve E.10003 sayılı yazısında; İlçemiz Şehrimiz Yeni mahalle, 20 pafta, 101 ada 11 ve 12 nolu parsellerin birleştirme işleminin; 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile  3194 sayılı İmar Kanunun 15. maddesine göre sakıncası olmadığına, aynı kanunun 16.maddesine göre Encümenimizce uygun görüldüğüne, dair alınan karar.

0510
203 22/07/2020

Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 22/07/2020 tarih ve E.10002 sayılı yazısında; Peşrefli Mahalle Muhtarı Yılmaz BAYRAKTAR’ ın Belediyemize vermiş olduğu dilekçede; Peşrefli İlköğretim Okulu bahçesine Belediyemizce beton dökülmesi talebinin; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Teknik Personelleri tarafından hazırlanan keşif bedeli (20.362,26-TL) mukabilinde Belediyemizce yapılmasına, dair alınan karar.

0509
204 22/07/2020

BelediyemizEmlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22.07.2020 tarih ve E.9956 sayılı yazısında;Belediyemize 16/07/2020 tarihli dilekçe ile başvuru yapan Oğulcan SARDOĞAN, Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Cumhuriyet Meydanı 6 ada 6 parselde bulunan zemin kat 1 No’da kiracısı bulunduğu işyerini annesi Tülin SARDOĞAN’a devir yapılması talebinin; uygun görüldüğüne, dair alınan karar.

0508
205 22/07/2020

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 22.07.2020 tarih ve E.9965 sayılı yazısında;10.07.2020 tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat eden Muammer KESKİN; Sosyal Hizmet Vakfı tarafından tadilat yapılan evinin eksik kalan tesisat ve inşaat malzemelerini Belediyemizden talep etmektedir. Çayırlı Mahallesi Küme evleri adresinde müstakil evde yalnız yaşadığı, fakir ve yardıma muhtaç biri olduğu tespit edilmiştir. Muammer KESKİN’in evinin eksik kalan tesisat ve inşaat malzemelerinin; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Teknik Personelleri tarafından hazırlanan keşif bedeli (2.759,10-TL) mukabilinde tarafına verilmesine, dair alınan karar.

0507
206 22/07/2020

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 20.07.2020 tarih ve E.9861 sayılı yazısında;23.01.2020 tarihli dilekçe ile 08/07/2020 tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat eden; evinin tadilatının Belediyemizce yaptırılması talebinde bulunan; Emine ÜNSAL; kendisine ait  şehrimiz Bahariye Mh.3. Havuzlu Sokak no:7/5 nolu evde ikamet ettiği,SGK sorgusunda maaş bilgisi bulunamadığı,Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hane durumu sorgulamasında hane durum bilgisinin zayıf ve muhtaç olduğu, bütçesinin yetersiz olmasından evinin tadilatının Belediyemiz tarafından yapılması talebinin ; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Teknik Personelleri tarafından hazırlanan keşif bedeli (1.275,80-TL) mukabilinde Belediyemizce yapılmasına dair alınan karar.

17.07.2020 tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat eden Halim KARAKAŞ; boya sandığı ve iş (tuvalet bekçiliği) talebinde bulunan şehrimiz Toki Mahallesi, Küme Evleri C1 02 Blok No:16/3 iç kapı no:20 nolu evinde eşiyle birlikte yaşadığı %80 özürlü olduğu tespit edildiği,Sosyal Yardım modülünde yapılan sorgulamasında nakdi yardım kaydı olduğu, TKGM ve Belediyemiz Emlak sorgusunda Erzurum Hınıs ilçesinde kayıtlı 29 tapu kaydı bulunduğundan talebinin mümkün görülmediğine, dair alınan karar.

0506
207 22/07/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 20.07.2020 tarih ve E.9818 sayılı yazısında; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Personelleri tarafından; 17.07.2020 tarihinde yapılan kontrollerde; Emre Aykırı hareket (izinsiz karpuz satışı )yaptığından dolayı hakkında (17/07/2020 tarih ve No:0668) İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenen İsmail DURMAZ isimli vatandaşa;  5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince 392,00-TL. (Üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine, dair alınan karar.

0505
208 22/07/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 21/07/2020 tarih ve E.9948 sayılı yazısında;İlçemiz Fatih Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:6/A adresinde işletmekte olduğu işyerine ruhsata kayıtlı faaliyet konusu dışında üretim ve satış yaptığından dolayı; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Personelleri tarafından tanzim edilen Zabıt Varakası (24/07/2020 tarih ve No:7257) kapsamında; Cihan SAKLI’ nın tarafına; 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66 ) 1.Maddesi gereğince 392,00-TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine, dair alınan karar.

0504
209 22/07/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 21/07/2020 tarih ve E.9948 sayılı yazısında;İlçemiz Fatih Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:6/A adresinde işletmekte olduğu işyerine ruhsata kayıtlı faaliyet konusu dışında üretim ve satış yaptığından dolayı; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Personelleri tarafından tanzim edilen Zabıt Varakası (24/07/2020 tarih ve No:7257) kapsamında; Cihan SAKLI’ nın tarafına; 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66 ) 1.Maddesi gereğince 392,00-TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine, dair alınan karar.

0503
210 22/07/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 20.07.2020 tarih ve E.9817 sayılı yazısında;Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Personelleri tarafından; 17.07.2020 tarihinde yapılan kontrollerde; Emre Aykırı hareket (izinsiz satış )yaptığından dolayı hakkında (17/07/2020 tarih ve No:0869) İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenen Ali ÇUNA isimli vatandaşa;  5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince 392,00-TL. (Üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine, dair alınan karar.

0502
211 22/07/2020

Belediyemiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 26/06/2020 tarih ve E.8661 sayılı yazısında;Belediyemiz mülkiyetinde bulunan arazilerde yetiştirilen ve hasadı yapılan Ziyabey Buğdaylarının (20.400 Kg); 1 kg satış fiyatı 1,40.-TL üzerinden; 29/07/2020 tarih ve saat:11.50’de; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. maddesi gereği “Pazarlık Usulü” ile ihalesine çıkılmasına, ihalenin Encümen huzurunda yapılmasına, 857.00-TL (sekizyüzelliyedi Türk Lirası) Geçici Teminat alınmasına dair alınan karar.

0501
212 22/07/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 03/06/2020 tarih ve E.7360 sayılı yazısına istinaden; Belediyemiz Encümeninin 16/07/2020 tarih ve 483 sayılı kararıyla; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İpekçiler Mahallesi, 1566 ada,6 parselde bulunan gayrimenkuldeki 2292/2400 hissenin 450.000.00-TL. muhammen bedel üzerinden satış ihalesinin, 2886 sayılı Kanununun 49. Maddesi gereği “Pazarlık Usulü” ile satışının yapılması ihalesine istekli çıkmadığından, ihalesinin kaldırılmasına dair alınan karar.

0500
213 22/07/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 03/06/2020 tarih ve E.7359 sayılı yazısına istinaden;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Belediyemiz Encümeninin 16/07/2020 tarih ve 482 sayılı kararıyla, Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Eskioba Mahallesi, 814 parselde bulunan 1.701,00 m2 sahalı tarla vasıflı gayrimenkulün 70.000.00-TL. (Yetmişbin Türk Lirası) bedelle satış ihalesinin; 2886 sayılı Kanununun 49. Maddesi gereği “Pazarlık Usulü” ile satışının yapılması ihalesine istekli çıkmadığından, ihalesinin kaldırılmasına dair alınan karar.

0499
214 22/07/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 03/06/2020 tarih ve E.7356 sayılı yazısına istinaden; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Belediyemiz Encümeninin 16/07/2020 tarih ve 481 sayılı kararıyla, Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İzmir İli Bayındır ilçesi Kızılcaova Mahallesinde bulunan 106 ada, 256 parsel ve 106 ada, 250 parsel no’lu gayrimenkullerin satış ihalesinin (her iki gayrimenkulün birlikte satın alınması şartıyla); 2886 sayılı Kanununun 49. Maddesi gereği “Pazarlık Usulü) ile satışının yapılması ihalesine istekli çıkmadığından, ihalesinin kaldırılmasına dair alınan karar.

0498
215 22/07/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 07/07/2020 tarih ve E.9209 sayılı yazısına istinaden,Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Fatih Mahallesi, Fahrettin Altay Cad. No: 21/1 adresinde bulunan İçkisiz Eğlence Yeri ve Kafeterya vasıflı işyerinin; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümleri uyarınca Açık Teklif Usulü ile aylık 5.000.00-TL bedel üzerinden  Metin ÇURKU’ ya ihale olunmasına, gereklerinin yerine getirilebilmesi için kararımızın Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliği’ne gönderilmesine dair alınan karar.

0497
216 16/07/2020

Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 16.07.2020 tarih ve E.9713 sayılı yazısında;İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı İşletmeler’de halkımıza satışa sunduğumuz  alkollü içeceklerin alış fiyatlarına yapılan zamlar sebebiyle satış fiyatları yetersiz kaldığından bahisle; Alkollü içecekler, kabak çiçeği dolması ve açık dondurma (bir top) fiyatının ; ekli listede belirlenen fiyatlardan satılmasının uygun görüldüğüne,dair alınan karar.

0496
217 16/07/2020

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 16/07/2020 tarih ve E.9697 sayılı yazısına istinaden;İlçemiz Kurtuluş Ortaokulu Müdürlüğü’ nün deposunda raf yapımında kullanılmak üzere; ebatı 5*10’ luk 45 metre ve 10*10’luk ebatı 13,5 metre  kereste ihtiyacının Belediyemizce karşılanması talebinin; uygun görüldüğüne,dair alınan karar.

0495
218 16/07/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 16.07.2020 tarih ve E.9686 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Cumhuriyet Mahallesi 6 ada 6 parsel sayılı taşınmazda bulunan Z-02  (6) nolu işyerinin doğalgaz tesisatı ihtiyacı bulunmaktadır. Kiracısı bulunan İkram HAYALİ tarafından kira bedeline mahsuben doğalgaz tesisatı yapmak istemektedir. Yapılacak olan masrafların tarafınca karşılanıp kiradan mahsup edilmesi talebinin; uygun görüldüğüne,dair alınan karar.

0494
219 16/07/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 16/07/2020 tarih ve E.9666 sayılı yazısına istinaden;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait aşağıda ada ve parseli yazılı bulunan Gökçen Mahallesi, 182 ada 18 parselde bulunan işyerlerinin kiraya verilmesi işinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü  ile 5 yıllık kiralama ihalesine çıkarılmasına, ihalesinin 29.07.2020 tarihini tesadüf eden  Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılmasına, dair alınan karar.

0493
220 16/07/2020

Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 14/07/2020 tarih ve E.9607 sayılı yazısına istinaden;6360 Sayılı kanun gereğince Belediyemize devri yapılmış; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Eskioba Mahallesinde bulunan kantarın; 3 yıllık süre ile damga ve bakımlarının kiralayan şahıs yada kurumlarca yaptırılması şartı ile kiraya verilmesi işinin, 2886 Sayılı Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile 3 yıl ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 29.07.2020 tarihini tesadüf eden  Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılmasına, dair alınan karar.

0492
221 16/07/2020

Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 14/07/2020 tarih ve E.9606 sayılı yazısında;Üzümler mahalle muhtarı Hakan TÜRKAY'ın verdiği Bila tarihli dilekçede, Mahallede bulunan cami içerisinde ve mahalledeki çeşitli sokaklarında kullanılmak üzere 60 torba çimento, 1 kamyon kum’un Belediyemiz tarafından karşılanması talebinin; uygun görüldüğüne, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın Fen İşleri Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine, dair alınan karar.

0491
222 16/07/2020

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 14.07.2020 tarih ve E.9605 sayılı yazısında;Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 14.07.2020 tarih ve E.9605 sayılı yazısında; Mayıs /2020 dönemine ait olup 14/07/2020 tarihine kadar ödenmesi gereken işçi personellerinden kesilen 152.017,55 TL (Yüzelliikibinonyedi TL ellibeş KR) olan sigorta prim giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna vezne yetersizliği nedeniyle  ödenemediğinden, Vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ve vergilerin 368 no'lu vadesi geçmiş, ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar hesabına alınıp daha sonra ödenmesine, gereklerinin yerine getirilebilmesi için kararımızın Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ve Muhasebe Birimine havalesine, dair alınan karar.

0490
223 16/07/2020

Belediyemiz  Zabıta Müdürlüğü’nün 14/07/2020 tarih ve E.9601 sayılı yazısında; İlçemiz Dere Mahallesi, Bahçekahve Caddesi 46/B nolu adreste, Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı almadan faaliyet gösterdiği tespit edilen; işletmeciliğini Celal OKÇU’ nun  yaptığı işyeri ile ilgili olarak, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Personelleri tarafından tanzim edilen Zabıt Varakası (13/07/2020 tarih ve No:6892) kapsamında; Celal OKÇU’ nun tarafına; 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66) 1.Maddesi gereğince 392,00-TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine, ayrıca Belediyemizden İşyeri Açma Ruhsatı alması için 15 (onbeş) gün süre verilmesine, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliğine gönderilmesine, dair alınan karar.

0489
224 16/07/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 14.07.2020 tarih ve E.9600 sayılı yazısında;Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Personelleri tarafından; 08.07.2020 tarihinde yapılan kontrollerde; Emre Aykırı Davranış(izinsiz satış) nedeni ile hakkında (08/07/2020 tarih ve No:0868) İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenen Şafak UYSAL isimli vatandaşa;  5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince 392,00-TL. (Üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine, gerekli işlemlerin yerine getirilebilmesi için kararımızın; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliğine gönderilmesine, dair alınan karar.

0488
225 16/07/2020

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 16.07.2020 tarih ve E.9694 sayılı yazısında;13/07/2020 tarihli Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü formu ile  Belediyemize müracaat eden Mehmet Ali KOYUTÜRK, Büyükkale Mahallesi Cumhuriyet Sokakta ikamet ettiği, maddi durumunun yetersiz olmasından dolayı geçimini zor sağladığı için, şahsına nakdi yardım talep etmiştir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Yapılan inceleme neticesinde; İkamet ettiği evde yalnız yaşadığı, işsiz olduğu, bir gözünün görmediği ama engelli raporunun olmadığı, cezaevinden covid 19 sebebiyle izne çıkarılması sebebiyle; talebi doğrultusunda şahsına 200,00.-TL nakdi yardım verilmesine dair alınan karar.   

27/04/2020 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuran Mustafa ÇALIŞKAN’ın 08/02/2020 tarihinde Kızılcahavlu Mahallesi Cumhuriyet Sokak no:15’te bulunan tek katlı müstakil evinin yandığını, eşya ve binanın ağır hasarlı olduğunu, maddi imkansızlık nedeniyle evinin tamirat ve tadilat işlerini yapamadığını yangın raporunun ekte olduğunu ve gerekli malzemelerin Belediyemiz tarafından verilmesini talep etmiştir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma neticesinde; ilgilinin yardıma muhtaç olduğu tespit edildiğinden, Belediyemizden talep ettiği 1000(bin) adet tuğla, 10(on) torba çimento (1.262,5.-TL Keşif Bedeli mukabilinde)Mustafa ÇALIŞKAN’ın tarafına verilmesinin; uygun görüldüğüne, gereklerinin yerine getirilebilmesi için kararımızın Fen İşleri Müdürlüğüne ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Muhasebe Birimi’ne havalesine,dair alınan karar.

0487
226 16/07/2020

Belediyemzi Zabıta Müdürlüğü’nün 08/07/2020 tarih ve E.9308 sayılı yazısında; İlçemiz Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı 11 nolu adreste, Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı almadan faaliyet gösterdiği tespit edilen; işletmeciliğini Arda KÖKTÜRK’ ün yaptığı büfe ile ilgili olarak, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Personelleri tarafından tanzim edilen Zabıt Varakası (06/07/2020 tarih ve No:6651) kapsamında; Arda KÖKTÜRK’ ün tarafına; 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66) 1.Maddesi gereğince 392,00-TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine, ayrıca Belediyemizden İşyeri Açma Ruhsatı alması için 15 (onbeş) gün süre verilmesine, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliğine gönderilmesine, dair alınan karar.

0486
227 16/07/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 17/06/2020 tarih ve E.8139 sayılı yazısına istinaden;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Muhtelif Mahallelerinde bulunan Ceviz Ağaçlarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. maddesi gereği “Pazarlık Usulü” ile sezonluk kiralama ihalesinin;  22/07/2020 tarihinde Encümen huzurunda yapılmasına, gerekli işlemlerin yerine getirilebilmesi için kararımızın, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliğine gönderilmesine, dair alınan karar.

0485
228 16/07/2020

Belediyemiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 26/06/2020 tarih ve E.8661 sayılı yazısında;Belediyemiz mülkiyetinde bulunan arazilerde yetiştirilen ve hasadı yapılan Ziyabey Buğdaylarının (20.400 Kg); 1 kg satış fiyatı 1,40.-TL üzerinden; 22/07/2020 tarih ve saat:11.45’de; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. maddesi gereği “Pazarlık Usulü” ile ihalesine çıkılmasına, ihalenin Encümen huzurunda yapılmasına, 857.00-TL (sekizyüzelliyedi Türk Lirası) Geçici Teminat alınmasına,gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliği’ne gönderilmesine, dair alınan karar.

 

0484
229 16/07/2020

Belediyemiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 26/06/2020 tarih ve E.8661 sayılı yazısında;Belediyemiz mülkiyetinde bulunan arazilerde yetiştirilen ve hasadı yapılan Ziyabey Buğdaylarının (20.400 Kg); 1 kg satış fiyatı 1,40.-TL üzerinden; 22/07/2020 tarih ve saat:11.45’de; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. maddesi gereği “Pazarlık Usulü” ile ihalesine çıkılmasına, ihalenin Encümen huzurunda yapılmasına, 857.00-TL (sekizyüzelliyedi Türk Lirası) Geçici Teminat alınmasına,gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliği’ne gönderilmesine, dair alınan karar.

 

0484
230 16/07/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 03/06/2020 tarih ve E.7360 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İpekçiler Mahallesi 1566 ada, 6 parselde bulunan gayrimenkuldeki 2292/2400 hissenin 450.000.00-TL muhammen bedel üzerinden satış ihalesinin,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. maddesi gereği “Pazarlık Usulü” ile 22/07/2020 tarihinde Encümen huzurunda yapılmasına, gerekli işlemlerin yerine getirilebilmesi için kararımızın, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliğine gönderilmesine, dair alınan karar.

0483
231 16/07/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 03/06/2020 tarih ve E.7359 sayılı yazısında;  Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Eskioba Mahallesi, 814 parselde bulunan 1.701,00 m2 sahalı tarla vasıflı gayrimenkulün 70.000.00-TL (yetmişbin Türk Lirası) bedelle satış ihalesinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. maddesi gereği “Pazarlık Usulü” ile 22/07/2020 tarihinde satış ihalesine çıkılmasına, ihalenin Encümen huzurunda yapılmasına, gerekli işlemlerin yerine getirilebilmesi için kararımızın, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliğine gönderilmesine, dair alınan karar.

0482
232 16/07/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 03/06/2020 tarih ve E.7356 sayılı yazısında;   Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İzmir İli Bayındır ilçesi Kızılcaova Mahallesinde bulunan 106 ada, 256 parsel ve 106 ada, 250 parsel no’lu gayrimenkullerin satış ihalesinin (her iki gayrimenkulün birlikte satın alınması  şartıyla); 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. maddesi gereği “Pazarlık Usulü” ile 22/07/2020 tarihinde yeniden satış ihalesine çıkılmasına, ihalenin Encümen huzurunda yapılmasına, gerekli işlemlerin yerine getirilebilmesi için kararımızın, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliğine gönderilmesine ,dair alınan karar.

 

0481
233 08/07/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 08.07.2020 tarih ve E.9260 sayılı yazısında;Torbalı ilçesinde bulunan devlet destekli ücretsiz okul olan Özel İzmir Pancar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, Belediyemize verdiği 15/06/2020 tarihli dilekçesinde; veli ve öğrencilere mesleki tanıtımı yapmak için stant kurma taleplerinin; sadece ilçemiz Salı pazarı günleri, Lütfi Paşa Camii önünde, 4 hafta süre ve 1500.00-TL. (binbeşyüz Türk Lirası) işgal bedeli karşılığında uygun görüldüğüne, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliği’ne gönderilmesine dair alınan karar.

0480
234 08/07/2020

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü' nün 08.07.2020 tarih ve 9261 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz muhtelif Mahallelerinde bulunan taşınmaz gayrimenkullerin satış, kiralama, ecrimisil ve işgaliye bedellerini tespit etmek amacıyla kıymet takdirlerinin yapılabilmesi için Belediyemiz Encümen Üyesi Ahmet Alper KASAP Başkanlığında, Emlak İstimlak Müdürlüğü personeli Süleyman BACAK ve Belediyemiz Mali Hizmetler Müdür Vekili Kamil ÖZEN’den oluşan 3 kişilik Kıymet Takdir Komisyonu teşkil olunmasına, gereği için kararımızın Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü ve Komisyon Üyelerine havale ve tebliğine, dair alınan karar.

0479
235 08/07/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' nün 08/07/2020 tarih ve E. sayılı yazılarında;Şehrimiz Karateke Mahallesi 112 ada 2 parselde bulunan taşınmazımızın üzerinde 3367 Sayılı yasanın 15.Maddesi gereğince Karateke Köy Tüzel Kişiliği tarafından 07/09/1998 tarih ve 2654 no’lu yevmiye ile konan 10 yıllık takyitin süresi dolduğundan; Karateke Köy Tüzel Kişiliği tarafından 07/09/1998 tarih ve 2654 no’lu yevmiye ile konan şerhin kaldırılmasına, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın;  Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne havale ve tebliğine, dair alınan karar.

0478
236 08/07/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 07/07/2020 tarih ve E.9214 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait  Dere Mahallesi Neslihan Cad. No:45 adresinde bulunan   Kafeterya vasıflı işyerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümleri uyarınca; “Açık Teklif Usulü” ile 29/07/2020 tarihinde kiralama ihalesine çıkılmasına, ihalenin Encümen huzurunda yapılmasına, gerekli işlemlerin yerine getirilebilmesi için kararımızın, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliğine gönderilmesine, dair alınan karar.

0477
237 08/07/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 07/07/2020  tarih ve E.9210 sayılı yazılarında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Yeni Mahalle 102 ada, 1 parselde bulunan 22 No'lu işyerini; kiracısı bulunan Elçin HANAYLI ve Hamide ÜLGÜDÜR'ün, işyerini boşaltma ve Ruhsat iptal tarihi olan 12.05.2020 tarihinde kirasının sonlandırılmasına ve teminatının irad kaydedilmesine, gerekli işlemlerin yerine getirilebilmesi için erinin yerine getirilebilmesi için kararımızın; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliğine gönderilmesine, dair alınan karar.

0476
238 08/07/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 07/07/2020 tarih ve E.9209 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Fatih Mahallesi, Fahrettin Altay Cad. No: 21/1 adresinde bulunan İçkisiz Eğlence Yeri ve Kafeterya vasıflı işyerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümleri uyarınca; “Açık Teklif Usulü” ile 22/07/2020 tarihinde kiralama ihalesine çıkılmasına, ihalenin Encümen huzurunda yapılmasına, gerekli işlemlerin yerine getirilebilmesi için kararımızın, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliğine gönderilmesine,dair alınan karar.

0475
239 08/07/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 07/07/2020 tarih ve 9202 sayılı yazısında;Belediyemize 07/07/2020 tarihli dilekçe ile başvuran Metin ÇURKU; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Fatih Mahallesi, Fahrettin Altay Caddesi, No:21/1 adresinde bulunan ve 05.02.2020 tarih ve 109 Sayılı Encümen kararı ile kiraladığı İçkisiz Eğlence Yeri ve Kafeterya vasıflı işyeri ile ilgili; kira bedelinin yüksek olması ve Covid-19 pandemisinden dolayı kiralamaktan vazgeçtiğini, ihalesi oluncaya kadar işgaliye bedeli karşılığında kullanma talebinin uygun görüldüğüne, teminatının irat kaydedilmesine, gereklerinin yerine getirilebilmesi için kararımızın Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliğine gönderilmesine, dair alınan karar.

0474
240 08/07/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03/07/2020 tarih ve E.9098 sayılı yazılarında;İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/07/2020tarih ve E.9098 sayılı yazısının; Şehrimiz Turan Mahallesi, 1220 ada, 62 ve 63 nolu parsellerin; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6. Maddesinin 13. bendi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 15. maddesince sakıncası olmayan sınır düzeltmesi işleminin, aynı kanunun 16. maddesine göre uygun görüldüğüne, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne havalesine, dair alınan karar.

0473
241 08/07/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 17/06/2020 tarih ve E.8139 sayılı yazısına istinaden;Belediyemiz Encümeninin 01/07/2020 tarih ve 453 sayılı kararıyla, Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait  Yeni Mahalle Gümüş Pala Cad. No:45  669 ada, 36 parselde bulunan işyeri vasıflı taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. Maddesi hükümleri uyarınca “Pazarlık Usulü” ile 5 yıl süre ile aylık 9.350.00-TL bedel üzerinden yeniden kiralama ihalesine istekli çıkmadığından ihaleden kaldırılmasına, gerekli işlemlerin yerine getirilebilmesi için kararımızın, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliğine gönderilmesine, dair alınan karar.

0472
242 08/07/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 17/06/2020 tarih ve E.8139 sayılı yazısına istinaden;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Muhtelif Mahallelerinde bulunan Ceviz Ağaçlarının; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. maddesi gereği “Pazarlık Usulü” ile sezonluk kiralama ihalesinin 16/07/2020 tarihinde Encümen huzurunda yapılmasına, gerekli işlemlerin yerine getirilebilmesi için kararımızın, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliğine gönderilmesine, dair alınan karar.

0471
243 08/07/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 03/06/2020 tarih ve E.7360 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İpekçiler Mahallesi 1566 ada, 6 parselde bulunan gayrimenkuldeki 2292/2400 hissenin 450.000.00-TL muhammen bedel üzerinden satış ihalesinin,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. maddesi gereği “Pazarlık Usulü” ile 16/07/2020 tarihinde Encümen huzurunda yapılmasına, gerekli işlemlerin yerine getirilebilmesi için kararımızın, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliğine gönderilmesine,dair alınan karar.

0470
244 08/07/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 03/06/2020 tarih ve E.7359 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Eskioba Mahallesi, 814 parselde bulunan 1.701,00 m2 sahalı tarla vasıflı gayrimenkulün 70.000.00-TL (yetmişbin Türk Lirası) bedelle satış ihalesinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. maddesi gereği “Pazarlık Usulü” ile 16/07/2020 tarihinde satış ihalesine çıkılmasına, ihalenin Encümen huzurunda yapılmasına, gerekli işlemlerin yerine getirilebilmesi için kararımızın, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliğine gönderilmesine, dair alınan karar.

0469
245 08/07/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 03/06/2020 tarih ve E.7356 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İzmir İli Bayındır ilçesi Kızılcaova Mahallesinde bulunan 106 ada, 256 parsel ve 106 ada, 250 parsel no’lu gayrimenkullerin satış ihalesinin (her iki gayrimenkulün birlikte satın alınması  şartıyla); 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. maddesi gereği “Pazarlık Usulü” ile 16/07/2020 tarihinde yeniden satış ihalesine çıkılmasına, ihalenin Encümen huzurunda yapılmasına, gerekli işlemlerin yerine getirilebilmesi için kararımızın, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliğine gönderilmesine, dair alınan karar.

0468
246 01/07/2020

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 01/07/2020 tarih ve E.8927 sayılı yazısında;İlgi Encümen kararlarıyla Müdürlüğümüze bildirilen 3194 sayılı İmar kanununun 32. maddesi gereğince; ruhsatsız inşaata başlatılması nedeniyle ilgilisi tarafından bu tarihten itibaren en çok 1 ay içerisinde mevzuat hükümleri doğrultusunda uygun görülmesi halinde ruhsatlandırılması ya da yıkılmasına, aksi halde belediye ekipleri tarafından yıkımının yapılmasına yönelik karar alınmış olup; Müdürlüğümüz bünyesindeki ekip ve ekipmanların yetersiz olmasından dolayı müdürlüğümüzce yıkım işlemleri yapılamamaktadır. RUHSATSIZ ve RUHSATA AYKIRI YAPILARIN YIKILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce gerekli işlemlerin yaptırılmasının Belediyemiz Encümenince değerlendirilerek karara bağlanması hususunun;birimince teklif edildiği şekliyle kabulüne, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; Fen İşleri Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve bilgi amaçlı olarak Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine,dair alınan karar.

0467
247 01/07/2020

Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 01/07/2020 tarih ve E.8928 sayılı yazısında; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne bağlı İşletmeler’ de halkımıza satışa sunduğumuz soğuk mezeler, sıcaklar, meşrubatlar, alkollü içecekler v.b. ürünlerin; ekli listede belirlenen fiyatlardan satılmasının uygun görüldüğüne; gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne havalesine,dair alınan karar.

0466
248 01/07/2020

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 01.07.2020 tarih ve E.8930 sayılı yazısında;24/06/2020 tarihli Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne ait yardım formu ile evinin çatısının yapılması ve onarılması için müracaat eden Yücel SAĞLAM (TC:38********) hakkında yapılan incelemede; Ertuğrul Mahallesi, Yalınayak Sokak, No:38 adresinde ikamet ettiği, hiçbir gelirinin olmadığı tespit edilmiş olup, talebi ile ilgili Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü personelince hazırlanan keşif özetinde belirtilen 13.477,39-TL bedelle talebinin uygun görüldüğüne; gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine,dair alınan karar.

0465
249 01/07/2020

Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 01/07/2020 tarih ve E.8883 sayılı yazısına istinaden; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 22/06/2020 tarihli E.8203401 nolu yazı ile; ilçemizde bulunan okul ve kurumların boya ve ufak tadilatlarına ait ihtiyaç listesi öncelik sıralaması yapılarak yazı ekinde gönderilen ve Belediyemizce gerekli değerlendirme yapılması talebinin; Belediyemiz bütçesinin yetersiz olması nedeniyle uygun görülmediğine; gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne havalesine,dair alınan karar.

0464
250 01/07/2020

Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 01/07/2020 tarih ve E.8880 sayılı yazısında; Alacalı Mahalle Muhtarı Erol CANER’in Belediyemize verdiği 29/06/2020 tarihli dilekçede; Alacalı Mahallesi, Harmantepe sokakta ikamet eden, engelli vatandaşımız Ali ÇOBANOĞLU’nun engelli aracı ile evine ulaşmakta zorluk yaşadığı ve 250 m yolunun parke taş döşenerek ulaşım kolaylığı sağlanması talebinin; uygun görüldüğüne, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın Fen İşleri Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine,dair alınan karar.

0463
251 01/07/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.06.2020 tarih ve E.8800 sayılı yazılarında; İlçemiz Turgutlu Mahallesi 6 pafta 234, 237, 238, 240, 252 ve 293 parseller 07.11.2019 tarih 70519141-0410-1120-19 sayılı İlçe Jandarma Komutanlığı yazısı ekindeki tutanaklarla yapılar ''genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz edecek yapı'' olarak belirlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre mal sahiplerine metruk yapılardaki tehlikenin giderilmesi için bildirim yapılması aşamasında Tire Giritliler Derneği tarafından  köy içerisindeki yapıların korunmasına yönelik İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne 22.02.2020 başvuru olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu başvuru ile ilgili 03.03.2020 tarih E.202765 sayılı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün yazısı ile; 2863 sayılı yasada belirtildiği şekilde tescil özellikleri taşıyıp taşımadığı ve kentsel sit potansiyeli olup olmadığına ilişkin çalışmalar yapılabilmesi amacıyla belediyemizden köy yerleşimine yönelik imar paftası ve kadastral pafta örnekleri istenilmiş olup; 20.03.2020 tarih E.4651 sayılı yazımız ile gönderilmiştir. Bu nedenle söz konusu parseller üzerindeki yapıların tarihi nitelikte olup olmadığının belli olmaması nedeniyle, Turgutlu(Hamidiye) Mahallesinde metruk yapı olarak belirlenen yapıların yıkım işlerinin yapılıp yapılmaması yada İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden gelecek karara göre işlemlerin yürütülmesi hususunun; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/06/2020 tarih ve E.8800 sayılı yazısının; birimince teklif edildiği şekilde kabulüne, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Tahsilat Servisine gönderilmesine,dair alınan karar.

0462
252 01/07/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 30.06.2020 tarih ve E.8804 sayılı yazısında;Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Personelleri tarafından; 25.06.2020 tarihinde yapılan kontrollerde; Emre Aykırı Davranış (izinsiz satış) yapması nedeni ile hakkında (25/06/2020 tarih ve No:0557) İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenen Çınar ACI isimli vatandaşa;  5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince 392,00-TL. (Üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine, gerekli işlemlerin yerine getirilebilmesi için kararımızın; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliğine gönderilmesine,dair alınan karar.

0461
253 01/07/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 30/06/2020 tarih ve E.8798 sayılı yazısında;İlçemiz Atatürk Mahallesi, Samanyolu Sokak, 6 nolu adreste, Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı almadan faaliyet gösterdiği tespit edilen; işletmeciliğini Serkan PEK’in yaptığı Trend Enerji ünvanlı işyeri ile ilgili olarak, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Personelleri tarafından tanzim edilen Zabıt Varakası (20/06/2020 tarih ve No:6887) kapsamında; Serkan PEK’in tarafına; 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66) 1.Maddesi gereğince 392,00-TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine, ayrıca Belediyemizden İşyeri Açma Ruhsatı alması için 15 (onbeş) gün süre verilmesine, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliğine gönderilmesine,dair alınan karar.

0460
254 01/07/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 30/06/2020 tarih ve E.8797 sayılı yazısında;  İlçemiz 4 Eylül Mahallesi Sabunhane Caddesi 12- 12 adresinde Hüseyin Hakan KIZILIŞIK tarafından işletilen Un ve Yem satış yeri konulu  işyeri , Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiğinden dolayı; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Personelleri tarafından tanzim edilen Zabıt Varakasına (26/06/2020 tarih ve No:7034) istinaden Hüseyin Hakan KIZILIŞIK tarafına, 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66 ) 1.Maddesine istinaden, ilgiliye 392,00-TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair alınan karar. İlçemiz 4 Eylül Mahallesi Sabunhane Caddesi 12- 12/B adresinde Hüseyin Hakan KIZILIŞIK tarafından Gözleme imalatı faaliyet konulu işyeri , Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiğinden dolayı; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Personelleri tarafından tanzim edilen Zabıt Varakasına (26/06/2020 tarih ve No:7035) istinaden Hüseyin Hakan KIZILIŞIK tarafına,1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66 ) 1.Maddesi gereğince 392,00-TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine. her iki işyeri için Belediyemizden İşyeri Açma Ruhsatı alması için tarafına 15 gün süre verilmesine, gereklerinin yerine getirilebilmesi için Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliğine gönderilmesine,dair alınan karar.

0459
255 01/07/2020

Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 30/06/2020 tarih ve E.8795 sayılı yazısında; Kırtepe, Osmancık, Çobanköy ve Saruhanlı Mahalle Muhtarlarının; Belediyemize verdikleri dilekçelerinde belirtmiş oldukları  mahallelerinde ekmek fırını yapılması taleplerinin; Fen İşleri Müdürlüğümüz teknik personelince hazırlanan keşif özeti kapsamında mümkün görülmediğine, işçilik ve yapım işlemleri hariç sadece fırın yapımında ihtiyaç duyulacak; 190x90x50 mm dolu harman tuğlası 650 adet, kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) 2 ton, ince sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) 0,20 ton, beton çelik çubuğu nervülü 8-12mm (S420,B420B-C,B500B-C) 80,000 kg, 32 mm’ye kadar kırmataş 08.023(Y) 1,50 m3, rabitzteli (metal depluvaye) 6,50 m2, 30 kg/m3 yoğunluğunda, 5cm kalınlığında cam yünü (inorganik menşeli) yüklenemeyen silikonlu 6,50 m2, 210x105x40 mm taban tuğlası (sarı) 130 adet, kaya tuzu (20 kg) 3 adet, 19x29x13,5 tuğla 105 adet, portland çimentosu (Torbalı) 150 adet malzemelerin Kırtepe, Osmancık, Çobanköy ve Saruhanlı Muhtarlıklarına verilmesinin uygun görüldüğüne, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; Fen İşleri Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine,dair alınan karar.

0458
256 01/07/2020

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26/06/2020 tarih ve E.8675 sayılı yazısında ;Belediyemiz 2020/Mayıs ayına ait Ücret Damga Vergisi 9.717,31-TL, G.V 101.796,85-TL, Damga Vergisi 35.583,65-TL. olmak üzere Toplam 147.097,81-TL (yüzkırkyedibindoksanyedi Türk Lirası, seksenbir Kuruş) tutarındaki vergi emanetleri; Tire Vergi Dairesine vezne yetersizliği nedeniyle ödenememiştir.Vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ve vergilerin 368 no'lu vadesi geçmiş, ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar hesabına alınıp daha sonra ödenmesi hususunun;birimince teklif edildiği şekilde kabulüne, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Muhasebe Birimi’ne gönderilmesine,dair alınan karar.

0457
257 01/07/2020

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26/06/2020 tarih ve E.8674 sayılı yazısına istinaden; Belediyemiz memur personellerine ait (15 Haziran maaşlarından kesilen)  emekli kesenekleri olan  137.108,76 TL (yüzotuzyedibinyüzsekiz TL yetmişaltı KR) tutarındaki emekli kesenekleri prim tutarının vezne yetersizliği nedeniyle ödenememiştir. Vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ve vergilerin 368 no'lu vadesi geçmiş, ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar hesabına alınıp daha sonra ödenmesi hususunun;birimince teklif edildiği şekilde kabulüne, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Muhasebe Birimi’ne gönderilmesine,dair alınan karar.

0456
258 01/07/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 26/06/2020 tarih ve E.8666 sayılı yazısında;İlçemiz Hürriyet Mahallesi, Maltepe Caddesi, 9/1-B adresinde; Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı almadan faaliyet gösterdiği tespit edilen; işletmeciliğini Gökhan PAŞALI’nın yaptığı Berber Salonu ile ilgili;Zabıta Müdürlüğü Personelleri tarafından tanzim edilen Zabıt Varakası (24/06/2020 tarih ve No:6886) kapsamında; işletmeci Gökhan PAŞALI’nın tarafına; 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66 ) 1.Maddesi gereğince 392,00-TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine, ayrıca Belediyemizden İşyeri Açma Ruhsatı alması için 15 (onbeş) gün süre verilmesine, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliğine gönderilmesine,dair alınan karar.

0455
259 01/07/2020

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan arazilerde yetiştirilen ve hasadı yapılan Ziyabey Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 26/06/2020 tarih ve E.8661 sayılı yazısında;Buğdaylarının (20.400 Kg); 1 kg satış fiyatı 1,40.-TL üzerinden; 16/07/2020 tarih ve saat:11.45’de; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümleri uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile satış ihalesine çıkılmasına,ihalenin Encümen huzurunda yapılmasına,857.00-TL(sekizyüzelliyedi Türk Lirası) Geçici Teminat alınmasına, Saman Balyalarının; kış aylarında ekonomik değeri yükseleceğinden satışının sonra yapılmasına, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliği’ne gönderilmesine,dair alınan karar.

0454
260 01/07/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 09.06.2020 tarih ve E.7630 sayılı yazısına istinaden;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait  Yeni Mahalle Gümüş Pala Cad. No:45  669 ada, 36 parselde bulunan işyeri vasıflı taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. Maddesi hükümleri uyarınca “Pazarlık Usulü” ile 5 yıl süre ile aylık 9.350.00-TL bedel üzerinden kiralanması ihalesine istekli çıkmadığından, ihalesinin 08/07/2020 tarihinde; 2886 sayılı Kanununun 49. Maddesine göre ‘Pazarlık Usulü’ ile yeniden ihaleye çıkılmasına, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliği’ne gönderilmesine,dair alınan karar.

0453
261 01/07/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 17/06/2020 tarih ve E.8140 sayılı yazısına istinaden;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Muhtelif Mahallelerinde bulunan Karadutların; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. Maddesi (k) bendi gereği “Pazarlık Usulü” ile sezonluk kiralama ihalesine istekli çıkmadığından, ihalesinin kaldırılmasına,gerekli işlemlerin yerine getirilebilmesi için kararımızın,Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne havalesine,dair alınan karar.

0452
262 01/07/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 17/06/2020 tarih ve E.8139 sayılı yazısına istinaden;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Muhtelif Mahallelerinde bulunan Ceviz Ağaçlarının; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. maddesi gereği “Pazarlık Usulü” ile 08/07/2020 tarihinde sezonluk kiralama ihalesine çıkılmasına, ihalesinin Encümen huzurunda yapılmasına, gerekli işlemlerinyerine getirilebilmesi için kararımızın, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliğine gönderilmesine, dair alınan karar.

0451
263 01/07/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 17/06/2020 tarih ve E.8138 sayılı yazısına istinaden,Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimizde bulunan Muhtelif Cadde,Sokak ve Yeşil Alanlarda evsel atıklardan ayrı olarak tekstil atıklarının düzenli olarak toplanması için 1x1 ebatlarında 60 adet giyim kumbarası yerlerinin 4 yıl süre ile ;2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümleri uyarınca Açık Teklif Usulü ile yıllık 72,200.00-TL bedel üzerinden Mundo Tekstil Mobilya Dayanıklı Tüketim İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.’ne ihale olunmasına, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliği’ne havalesine,dair alınan karar.

0450
264 01/07/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 08/06/2020 tarih ve E.7485 sayılı yazısına istinaden,Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Gökçen Mahallesi 232 Ada 1 Parselde bulunan işyeri vasıflı taşınmazın 5 yıl süre ile; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümleri uyarınca Açık Teklif Usulü ile aylık 1.200,00-TL bedel üzerinden  Mehmet ÇIRPAN’a ihale olunmasına, gereklerinin yerine getirilebilmesi için kararımızın Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliği’ne gönderilmesine,dair alınan karar.

0449
265 24/06/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24/06/2020 tarih ve E.8563 sayılı yazılarında; Bila tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat eden Urkiye YURTTABİR; Mülkiyetinde bulunan İlçemiz Kireli Mahallesi, 156 ada, 2 parselde kayıtlı kargir ev niteliğindeki taşınmazın,tehlike arz eden bölümlerinin güvenlik önlemlerini almak ve tehlikeyi gidermek için kapı ve pencerelerini kapatma işlemi için, tarafına 30 gün süre verilmesi talebinin; uygun görüldüğüne, gereği için kararımızın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne havalesine,dair alınan karar.

0448
266 24/06/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24/06/2020 tarih ve E.8561 sayılı yazısına istinaden; İlçemiz Dumlupınar Mahallesi 436 ada 3 parsel üzerindeki avlulu kargir ev niteliğindeki yapı ile ilgili; Fen İşleri Müdürlüğümüzün 16.08.2019 tarih ve 711 sayılı yazısı ile mal sahibine, yapıya ilişkin gerekli önlemlerin alınması gerektiği yapı sahibine bildirilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 39.maddesine göre mal sahibine bildirimi yapılmış  gerekli önlemlerin alınması için 30 gün süre verilmiştir. Verilen sürenin sonunda yapılan incelemede herhangi bir işlem yapılmadığı tutanak ve fotoğraflarla tespit edilmiştir. Söz konusu adreste tehlikeli durum devam ettiğinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik yapıya zarar vermeyecek malzeme ile açıkta bulunan kapı ve pencerelerin kapatılarak bina içerisine girişi engelleyecek şekilde kapatılması işlerinin Belediyemiz tarafından yapılmasına, yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesi hususunun; Belediyemiz Encümeninde görüşülüp gerekli karar ihdasını arz ederim. Denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.06.2020 tarih ve E.8561 sayılı yazısının; birimince teklif edildiği şekliyle kabulüne, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliği’ne gönderilmesine, dair alınan karar.

0447
267 24/06/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17/06/2020 tarih ve E.8132 sayılı yazılarında; Şehrimiz Dallık Mahallesi, Köyiçi mevkii, 255 ada 9 nolu parselde yer alan 1654,41 m² alanlı bahçe niteliğindeki taşınmazın 2 'ye ifraz işleminin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 15. maddesine göre sakıncası olmadığına, aynı kanununun 16. maddesine göre uygun görüldüğüne, gereklerinin yerine getirilebilmesi için kararımızın Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğüne havale ve tebliğine, dair alınan karar.

0446
268 24/06/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.06.2020 tarih ve 8557 sayılı yazılarında; Tire Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı yazısı ile Peşrefli Mahallesi, tapunun 267 ada 9 parselinde bulunan metruk yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği tespit edilmiştir. İmar Kanununun 39. maddesine göre mal sahiplerine 18.12.2019 tarih ve E.30 sayılı yazı ile tebligat yapılmış, ulaşılamayan yapı sahibi olması nedeniyle muhtarla birlikte tebligat yazısı yapı yerine asılmış belediyemiz internet sitesinde 30 gün süre ile ilan verilmiştir. Verilen sürenin sonunda yapılan incelemede herhangi bir işlem yapılmadığı tutanak ve fotoğraflarla tespit edilmiştir. Söz konusu adreste tehlikeli durum devam ettiğinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre yıkım işlerinin Belediyemiz tarafından yapılması, yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesi hususunun; Belediyemiz Encümeninde görüşülüp gerekli karar ihdasını arz ederim .Denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü;İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/06/2020 tarih ve E.8557 sayılı yazısının; birimince teklif edildiği şekilde  kabulüne, gereklerinin yerine getirilmesi için kararımızın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Tahsilat Servisine gönderilmesine dair alınan karar.

0445
269 24/06/2020

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’nün 24/06/2020 tarih ve E.8556 sayılı yazısında; Saruhanlı Mahalle Muhtarı Mustafa DİRLİK’in Bila tarihli Belediyemize verdiği dilekçede; Saruhanlı Mahallesinde vatandaşların mahalle ortasına ekmek fırını yapılması talebinin; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü personelinin yaptığı keşif özeti mukabilinde (9.083,62.-TL) uygun görüldüğüne, gereklerinin yerine getirilebilmesi için kararımızın Fen İşleri Müdürlüğüne havalesine, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne bilgi verilmesine, dair alınan karar.

0444
270 24/06/2020

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 24/06/2020 tarih ve E.8553 sayılı yazısında; İlgi Encümen kararlarıyla Müdürlüğümüze bildirilen 3194 sayılı İmar kanununun 32. maddesi gereğince; ruhsatsız inşaata başlatılması nedeniyle ilgilisi tarafından bu tarihten itibaren en çok 1 ay içerisinde mevzuat hükümleri doğrultusunda uygun görülmesi halinde ruhsatlandırılması ya da yıkılmasına, aksi halde belediye ekipleri tarafından yıkımının yapılmasına yönelik karar alınmıştır. Müdürlüğümüz bünyesindeki ekip ve ekipmanların yetersiz olmasından dolayı müdürlüğünüzce gerekli işlemler yapılamamaktadır. RUHSATSIZ VE RUHSATA AYKIRI YAPILARIN YIKILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce gerekli işlemlerin yaptırılmasının Belediyemiz Encümenince değerlendirilerek karara bağlanması hususunda; Gereğini görüşülmesi arz ederim. Denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü. Fen İşleri Müdürlüğü’nün 24/06/2020 tarih ve E.8553 sayılı yazısının; birimince teklif edildiği şekliyle kabulüne, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  ve  Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne havalesine, dair alınan karar.

0443
271 24/06/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.06.2020 tarih ve E.8544 sayılı yazısında;  24/06/2020 tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat eden Mehmet Okan NAROĞLU, Mülkiyeti Belediyeniz Tüzel Kişiliğine ait Fatih Mahallesi 523 ada 32 parselin batısında bulunan Yeşil alanı işgaliye karşılığında kullanma talebinin; 1 yıllık 600.00-TL işgal bedeli karşılığında Mehmet Okan NAROĞLU’nun kullanımına verilmesinin uygun görüldüğüne, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ve Tahsilat Şefliği’ne havalesine, dair alınan karar.

0442
272 24/06/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.06.2020 tarih ve E.8541 sayılı yazısında; 23/06/2020 tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat eden Halil Rıfat KÖSEOĞLU, Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Gökçen Mahallesi 221 ada 15 parselde bulunan tarlayı bedeli karlığında 5 ay süre ile ekime hazır şekilde bırakmak şartıyla kullanma talebinin; 15.000.00-TL  işgal bedeli karşılığında 5 ay süre ile kullanımına verilmesine, ekime hazır şekilde bırakmak şartıyla uygun görüldüğüne, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ve Tahsilat Şefliği’ne havalesine, dair alınan karar.

0441
273 24/06/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.06.2020 tarih ve E.8540 sayılı yazısında; 19/06/2020 tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat eden Süleyman ERTEM; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Peşrefli Mahallesi 111 ada 18 parselde bulunan tarlanın kiracısı olduğunu ve kiracılığının gelini Kübra ERTEM üzerinden devam ettirilmesi talebinin; uygun görüldüğüne, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliği’ne havalesine, dair alınan karar.

0440
274 24/06/2020

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 23.06.2020 tarih ve E.8490 sayılı yazısında; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma neticesinde; ilgilinin yardıma muhtaç olduğu tespit edildiğinden, Belediyemizden talep ettiği 1000 Adet Yığma Tuğla, 50 Torba Çimento, 20 Torba Kireç, 1 Römork Kum (6 m3) ve 0,07 Ton İnce Demir’in (2.666,02.-TL Keşif Bedeli mukabilinde) Gürkan ÇABALAR’ın tarafına verilmesinin; uygun görüldüğüne, gereklerinin yerine getirilebilmesi için kararımızın Fen İşleri Müdürlüğüne ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne havalesine, dair alınan karar.

0439
275 24/06/2020

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 22.06.2020 tarih ve E.8428 sayılı yazısında;Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesine göre Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçesinden görülen ihtiyaç üzerine belirlenen tertipler arasında aktarma yapılmasına, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Muhasebe Birimine gönderilmesine,dair alınan karar.

 

0438
276 24/06/2020

Belediyemiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü' nün 22/06/2020 tarih ve E.8425 sayılı yazılarında;Belediyemiz mülkiyetinde bulunan arazilerde yetiştirilen ve hasadı yapılan Ziyabey buğdayı ve saman balyalarının açık teklif usulü ile ihale edilmesi için, Encümen Üyesi Serhan AYDIN Başkanlığında, Park ve Bahçeler Müdür Vekili Birtan ARMAAN, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Personeli Özlem KARADAĞ’ dan oluşan 3 kişilik Fiyat Tespit Komisyonu kurulmasına, gereği için kararımızın Belediyemiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne ve Komisyon Üyelerine  havalesine,dair alınan karar.

0437
277 24/06/2020

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 19/06/2020 tarih ve E.8345 sayılı yazısında; 05/06/2020 tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat eden Mehmet ATMACA, Dumlupınar Mahallesi, Harlak Sokak No:42 adresindeki evinin eski ve bakımsız olması nedeniyle yağmurlu havalarda çatısının aktığını ve bu durumdan dolayı mağduriyet yaşadıklarını. Kendisinin ve eşinin bir gelirleri olmadığını ve bu yüzden mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmişlerdir. Belediyemizce yapılan araştırmada eşinin 537.-TL engelli maaşı aldığı, başkaca bir gelirinin bulunmadığı tespit edildiğinden ve Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce hazırlanan keşif bedeli (8.479,50.-TL) mukabilinde; Mehmet ATMACA’nın Dumlupınar Mahallesi Harrak Sokak No:42 adresindeki evinin tadilatının Belediyemiz tarafından yapılmasına, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne gönderilmesine dair alınan karar.

0436
278 24/06/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 18/06/2020 tarih ve E.8218 sayılı yazısında;13/06/2020 tarihinde 5326 Sayılı Kabahatlar Kanunu’nun 33.maddesi (dilencilik) gereğince, haklarında İdari Yaptırım Karar Tutanakları düzenlenen; Sultan DEMİRER (tutanak No:B0555), Güllü URAL (Tutanak No: B 0556) ve Gamze DEMİRCİ’nin (Tutanak No: B 0554)  taraflarına ayrı ayrı olmak üzere, 187,00-TL (yüzseksenyedi Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine, gerekli işlemlerin yerine getirilebilmesi için kararımızın  Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliğine havalesine, dair alınan karar.

0435
279 24/06/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 03/06/2020 tarih ve E.7316 sayılı yazısına istinaden; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Kocaaliler Mahallesi 115 ada,1 parselde bulunan Kahvehane vasıflı taşınmazın,5 yıl süreyle kiraya verilmesi ihalesinin; aşağıda adı yazılı şahsa yıllık 550.00-TL bedel üzerinden ihale olunmasına, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliği’ne havalesine dair alınan karar.

0434
280 24/06/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 09.06.2020 tarih ve E.7630 sayılı yazısına istinaden; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait  Yeni Mahalle Gümüş Pala Cad. No:45  669 ada, 36 parselde bulunan işyeri vasıflı taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümleri uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile 5 yıl süre ile aylık 9.350.-TL bedel üzerinden kiralanması ihalesine istekli çıkmadığından, ihalesinin  01/07/2020 tarihinde; 2886 sayılı Kanununun 49. Maddesine göre ‘Pazarlık Usulü’ ile yeniden ihaleye çıkılmasına, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliği’ne gönderilmesine dair alınan karar.

0433
281 17/06/2020

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 17.06.2020 tarih ve E.8162 sayılı yazısına istinaden; 12/06/2020 tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat eden Ali Şan KONCAK; Hiç bir gelirinin olmadığı, düzenli bir işi olmadığı için Simit satışı yapmak istediği gerekli izinleri aldığını yalnız simit tezgahı ve camı konusunda sıkıntı yaşadığını bildirmiş olup; Belediyemizden 200.-TL yardım talep etmiştir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yapılan incelemede, ilgilinin yardıma muhtaç biri olduğu anlaşıldığından, Alişan  KONCAK’ın tarafına 200 –TL nakdi yardım yapılmasına, 16.06.2020 tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat eden Hatice ŞAHAN; geçimini her ay aldığı 630,56-TL (Babasından ölüm aylığı ) maaşla sağladığı, Ertuğrul Mahallesi Yalınayak Sokak No:18 de ikamet ettiği, sosyal yardımdan destek aldığı fakat evinin ihtiyaçlarına yetmediği, bütçesinin yetersiz olmasından evinin tadilatının Belediyemiz tarafından yapılması talebinin; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Teknik Personelleri tarafından hazırlanan keşif bedeli (2.910,45-TL) mukabilinde Belediyemizce yapılmasına, gereklerinin yerine getirilebilmesi için kararımızın Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü’ne havalesine, dair alınan karar.

0432
282 17/06/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 17/06/2020 tarih ve E.8141 sayılı yazısında; Emine PANCAR’ın Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Boynuyoğun Mahallesi 71 Parselde bulunan taşınmazın 6.000 m2 'lik kısmında Börülce dikme talebinin; 5 aylık 1.500.-TL  işgaliye bedeli karşılığında Emine PANCAR’ın kullanımına verilmesine, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliği’ne havalesine; dair alınan karar.

0431
283 17/06/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 17/06/2020 tarih ve E.8140 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Muhtelif Mahallelerinde bulunan Karadutların; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. Maddesi (k) bendi gereği “Pazarlık Usulü” ile 01/07/2020 tarihinde  sezonluk kiralama ihalesine çıkılmasına, ihalesinin Encümen huzurunda yapılmasına, gerekli işlemlerin yerine getirilebilmesi için kararımızın, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliğine gönderilmesine, dair alınan karar.

0430
284 17/06/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 17/06/2020 tarih ve E.8139 sayılı yazısında; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Muhtelif Mahallelerinde bulunan Ceviz Ağaçlarının; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile 01/07/2020 tarihinde sezonluk kiralama ihalesine çıkılmasına, ihalesinin Encümen huzurunda yapılmasına, gerekli işlemlerin yerine getirilebilmesi için kararımızın, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliğine gönderilmesine, dair alınan karar.

0429
285 17/06/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 17/06/2020 tarih ve E.8138 sayılı yazısında;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimizde bulunan Muhtelif  Cadde,  Sokak  ve Yeşil Alanlarda evsel atıklardan ayrı olarak tekstil atıklarının düzenli olarak toplanması için 1x1 ebatlarında 60 adet Giyim Kumbaralarının 1 yıllık kira bedeli 72.000.-TL üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile 01/07/2020 tarih Saat :11.35’te ihaleye çıkılmasına, 2.160.-TL(%3) geçici teminat alınmasına, ihalesinin Encümen huzurunda yapılmasına, gerekli işlemlerin yerine getirilebilmesi için kararımızın, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliğine gönderilmesine, dair alınan karar.

0428
286 17/06/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17/06/2020 tarih ve E.8136 sayılı yazısında; İlgi şikayet dilekçesinde (02/06/2020 tarih ve Bila sayılı);  697 ada 37 parsel sahibi Naciye Hizaloğlu tarafından aralık 2019 veya ocak 2020 tarihlerinde konut ve hayvan damı yaptığını, bunların incelenerek kaçak yapıların yıktırılmasını ve zapt tutularak kaçak yapılardan dolayı ceza yazılması talep edilmiştir. İlçemiz Turan Mahallesi 84 pafta,697 ada,37 parselde yerinde yapılan incelemede; ruhsatsız 11mt. * 10,50 mt. ebadında 3mt. yüksekliğinde kargir ev ile 5mt. * 16mt. ebatlarında 3mt. yüksekliğinde dam yapıldığı tespit edilmiş ve  04.06.2020 tarihli yapı tatil zaptı düzenlenmiştir.  Söz konusu  yapılara 21.06.2019 tarih  N9M1UNRN belge nolu  50 m2 toplam inşaat alanlı İmar Kanunun Geçici 16.maddesi doğrultusunda Yapı Kayıt Belgesi alındığı görülmüştür. İmar Kanunun Geçici 16.maddesinde ''Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. ''denilmektedir. Yapılan incelemelerde; Turan Mah.697 ada, 37 parselde bulunan 3194 Sayılı İmar Kanunun Geçici 16.Maddesi doğrultusunda 31.12.2017 tarihinden önce uydu görüntülerinde görülen yaklaşık 40m2 alanlı bir adet yapının bulunduğu ,ancak bu yapının yıkılarak 31.12.2017 tarihinden sonra konut ve hayvan damı yapıldığı anlaşılmaktadır. Yapı Kayıt Belgesinin uydu görüntüleri sonucu geçerli olmadığına dair 05.06.2020 tarihli tutanak imza altına alınmıştır. 3194 Sayılı İmar Kanunun 32.ci maddesi gereği konut ve hayvan damının yapı sahibi Naciye HİZALOĞLU tarafından 1 ay içerisinde (mevzuat hükümleri doğrultusunda kadastral yola cephesi olmadığından ruhsat landırılamayacağın dan) yıkılmasına, aksi halde belediyemiz tarafından yıkılmasına ve masrafının yapı sahibinden tahsil edilmesine,3194 İmar Kanunun 42.mddesine göre yapı sahibi Naciye HİZALOĞLU’na (T.C.Kimlik No:425******68) konut için 17.837,89.- TL, dam için 3.464,95.-TL olmak üzere toplam 21.302,84.-TL(yirmibirbinüçyüziki Türk Lirası seksendört Kuruş) İdari Para Cezası verilmesine, Söz konusu parselin kadastral yola cephesi olmadığından ruhsatlandırılamayacağı   anlaşılmış olup verilen 1 aylık yasal sürede yıkılmadığı takdirde yine aynı kanunun 42.maddenin 3.fıkrasında belirtilen ‘’ 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine ve gözetmenlerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası,(2020 yılı güncellenmiş hali 5.698,92TL) bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası,(2020 yılı güncelleştirilmiş hali 11.397,82 TL) can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası(2020 yılı güncelleştirilmiş hali 17.096,74TL) idari para cezası verilir.(1) denilmekte olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 32.maddesine göre yapı tatil zaptının düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içinde mükellefiyetini yerine getirmeyen ilgililere aynı kanunun 42.maddesinin 3.cü fıkrasına göre de tekrar para cezası verileceği hususunda; Konunun Encümenimizce görüşülerek gerekli karar ihdasını arz ederim. Denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17/06/2020 tarih ve E.8136 sayılı yazısının; birimince teklif edildiği şekliyle kabulüne, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliği’ne gönderilmesine, dair alınan karar.

0427
287 17/06/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17/06/2020 tarih ve E.8135 sayılı yazısında; İlgi yazı (14/05/2020 tarih ve 1534527 sayılı) Tire Kaymakamlığı  İlçe Jandarma Komutanlığı yazısına göre Ayaklıkırı Mahallesi 165 parsel üzerinde Halil YAVUZ ve babası Sinan YAVUZ tarafından kullanıldığı ve herhangi bir ruhsatının bulunmadığı bildirilmiştir.Söz konusu hisseli parsel üzerinde 1/5 paya sahip Halil YAVUZ tarafından taşınmaza; 02.06.2020 tarihinde yerinde yapılan incelemede; 171,5m2 alanlı cepheleri yığma tuğla ön cephesi açık gezinme yeri bulunan üzeri galvaniz trapez saç malzeme ile kapalı dam ve 18m2 alanlı  cepheleri yığma tuğla üzeri galvaniz trapez saç ile kapalı barınma amaçlı yapı yapıldığı tespit edilmiştir. Toplam izinsiz yapılan yapı alanı 189,5 m2’dir.  Yapının devam eden inşai faaliyeti  bulunmadığı görülmüş ve  yapı tatil zaptı düzenlenerek mühürlenmiştir.  İncelemelerimiz esnasında yapılan ruhsatsız yapının belirli kısımları ve barınma amaçlı barakanın 05.06.2020 tarihinde belirlenen tutanak ve krokide Maliye Hazinesine ait  102 ada 1 parsel üzerinde yapılmış olduğu tespit edilmiştir.  3194 Sayılı İmar Kanunun 32. maddesi gereğince; 189,5 m2 ruhsatsız yapılan yapının yapı sahibi tarafından 1 ay içerisinde  yıkımının yapılmasına, aksi halde belediyemiz tarafından yıkılması ve masrafının yapı sahibinden tahsil edilmesine, aynı kanunun 42. maddesine göre  yapı sahibi (T.C.:623******74) Halil YAVUZ 'a  9.742,23.-TL  (dokuzbin yediyüzkırkiki Türk Lirası yirmiüç Kuruş) İdari Para Cezası verilmesine, Verilen 1 aylık yasal sürede yıkılmadığı takdirde yine 42. maddenin 3. fıkrasında belirtilen ‘’ 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine (2020 yılı güncellenmiş  hali 5.698,92 TL)  tekrar idari para cezası verileceği hususunda; Konunun Encümenimizce görüşülerek gerekli karar ihdasını arz ederim.Denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17/06/2020 tarih ve E.8135 sayılı yazısının; birimince teklif edildiği şekliyle kabulüne, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliği’ne gönderilmesine, dair alınan karar.

0426
288 17/06/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17/06/2020 tarih ve E.8134 sayılı yazısında;İlgi tarihli şikayet dilekçesinde(08/06/2020 tarih ve 182 sayılı) ; Duatepe Mahallesi S.S. Tire Küçük Sanayi Sitesi içerisinde, 1160 ada 1 parsel 22 nolu işyerinin yapı sahibi tarafından tadilat maksadıyla 1. katta bulunan taşıyıcı kirişe zarar verildiği belirtilerek tutanak tutulup gereğinin yapılması talep edilmiştir.  İlçemiz Duatepe Mahallesi 30M-1b pafta, 1160 ada, 1 parsel 22 nolu batarkatlı işyerinde yapılan incelemede; 1. Katta bulunan taşıyıcı kirişin kırıldığı, çatı tabliye betonu üzerine dikmeler monte edildiği görülmüş olup, 08.06.2020 tarihli yapı tatil zaptı düzenlenmiştir.  3194 Sayılı İmar Kanunun 32.ci maddesi gereği, yapı sahibi Cemile ARAÇ  tarafından 1 ay içerisinde mevzuat hükümleri doğrultusunda evrak tekamülünün yapılarak, ruhsatlandırılması yada eski haline getirilmesi gerekmektedir.  3194 İmar Kanunun 42.maddesine göre yapı sahibi Cemile ARAÇ’a (T.C.Kimlik No:426******28)  1.000,00 TL(bin Türk Lirası), İdari Para Cezası verilmesine,1 aylık yasal sürede  ruhsatlandırılmadığı yada eski haline getirilmediği takdirde yine aynı kanunun 42.maddenin 3.fıkrasında belirtilen ‘’ 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine,  ikibin Türk Lirası,(2020 yılı güncellenmiş  hali 5.698,92TL) bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası,(2020 yılı güncelleştirilmiş hali 11.397,82 TL) can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası(2020 yılı güncellenmiş hali 17.096,74TL) tekrar idari para cezası verileceği hususunda;  Konunun Encümenimizce görüşülerek gerekli karar ihdasını arz ederim.Denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü.İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17/06/2020 tarih ve E.8134 sayılı yazısının; birimince teklif edildiği şekliyle kabulüne, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliği’ne gönderilmesine, dair alınan karar.

0425
289 17/06/2020

Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğü’nün 17.06.2020 tarih ve 8132 sayılı yazılarında;Şehrimiz Cambazlı Mahallesi, Yanık mevkii, 211 ada 2 nolu parselde yer alan 2157,77 m² alanlı incir bahçesi niteliğindeki taşınmazın 3’e ifraz işleminin ; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 15. maddesine göre sakıncası olmadığına, aynı kanununun 16. maddesine göre uygun görüldüğüne, gereklerinin yerine getirilebilmesi için kararımızın Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğüne havale ve tebliğine, dair alınan karar.

0424
290 17/06/2020

Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 17/06/2020 tarih ve E.8131 sayılı yazısında;Çayırlı Mahalle Muhtarı İbrahim ÖZKAN’ın 16/06/2020 tarihli Belediyemize verdiği dilekçe ile; Mülkiyeti Mali Hazinesine ait tahsisi Çayırlı Muhtarlığında olan okulun bahçesine Muhtarlığı bünyesinden karşılanarak tuvalet yaptırıldığı, bu tuvaletin su abonelik işlemlerinin yapılması için 650.-TL’nin Belediyemiz tarafından karşılanması talebinin; uygun görülmediğine, gereklerinin yerine getirilebilmesi için kararımızın Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne havalesine, dair alınan karar.

0423
291 17/06/2020

Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 17/06/2020 tarih ve E.8130 sayılı yazısında;Saruhanlı Mahalle Muhtarı Mustafa DİRLİK’in Bila tarihli Belediyemize verdiği dilekçede; Saruhanlı Mahallesinde vatandaşların mahalle ortasına ekmek fırını yapılması talebinin; keşif özetinin çıkarılarak 24.06.2020 tarihindeki Encümen toplantı gündemine sunulmasına, gereklerinin yerine getirilebilmesi için kararımızın Fen İşleri Müdürlüğüne havalesine, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne bilgi verilmesine, dair alınan karar.

0422
292 17/06/2020

Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 17.06.2020 tarih ve E.8129 sayılı yazısında;Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Derekahve Kafeteryasında halkımıza satışa sunulacak tost çeşitlerinin satış fiyatlarının; aşağıda yazılı şekilde uygun görüldüğüne, gerekli işlemlerin yapılması için kararımızın İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne havale edilmesine,dair alınan karar.

0421
293 17/06/2020

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 15.06.2020 tarih ve E.7954 sayılı yazısında; Nisan /2020 dönemine ait olup 14/06/2020 tarihine kadar ödenmesi gereken işçi personellerinden kesilen 132.505,07 TL (Yüzotuzikibinbeşyüzbeş TL yedi KR) olan sigorta prim giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna vezne yetersizliği nedeniyle ödenemediğinden, Vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ve vergilerin 368 no'lu vadesi geçmiş, ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar hesabına alınıp daha sonra ödenmesine, gereklerinin yerine getirilebilmesi için kararımızın Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ve Muhasebe Birimine havalesine, dair alınan karar.

0420
294 17/06/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 15.06.2020 tarih ve E.7894 sayılı yazısında;İlçemiz Hürriyet Mahallesi İnan Caddesi 3/A nolu işletmekte olduğu işyerini İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı olmadan faaliyette bulunduğundan; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Personelleri tarafından tanzim edilen Zabıt Varakasına (11/06/2020 tarih ve No:7255) istinaden Şerif YÜKSEK’in tarafına; 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66) 1.Maddesine istinaden 392,00-TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine, Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı alması için tarafına 15 gün süre verilmesine, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliğine havale edilmesine, dair alınan karar.

0419
295 17/06/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 15.06.2020 tarih ve E.7892 sayılı yazısında;İlçemiz 4 Eylül Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi 24 nolu apartmanının ortak kullanım alanı olan teras kısmında güvercin besleyerek koku ve pisliği ile çevreye rahatsız ettiğinden dolayı; Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin 1/16.maddesi gereği Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Personelleri tarafından tanzim edilen Zabıt Varakasına (03/06/2020 tarih ve No:7254) istinaden, Çoşkun DİNÇER’in tarafına; 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66) 1.Maddesi kapsamında, 392,00-TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliğine havale edilmesine, dair alınan karar.

0418
296 17/06/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 15.06.2020 tarih ve E.7892 sayılı yazısında;İlçemiz  Hürriyet Mahallesi Faik Tokluoğlu Bulvarı 37/A nolu çalıştırmakta olduğu Unlu Mamülleri satış yerinde şarküteri  ürünü satarak ruhsatının faaliyet konusu dışında satış yaptığından; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Personelleri tarafından tanzim edilen Zabıt Varakasına (10/06/2020 tarih ve No:6884) istinaden Erdal ERKAN tarafına; 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66) 1.Maddesine istinaden, 392,00-TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine, tarafına 15 gün süre verilmesine,  bu süre zarfında ruhsatını yenilemesi ve şarküteri ürünü satışı yapmamasına, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne ve Tahsilat Şefliğine havale edilmesine dair alınan karar.

0417
297 17/06/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15/06/2020 tarih ve E.7890 sayılı yazısında; 18/05/2020 tarihli Zabıt Varakasına istinaden Zabıta Müdürlüğünce 20.05.2020 tarih E.6793 sayılı yazı ile Belediye Encümenine konunun değerlendirilmesi için yazı yazılmış,  27.05.2020 tarih 359 nolu encümen kararında İlçemiz Bahariye Mahallesi Batıdağı Küme Evleri No:22 adresindeki zeytinlik içerisine 170m2 kapalı alan inşa eden Kezban SARIOĞLU hakkında tanzim edilen Zabıt Varakası ile ilgili ;İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce inceleme yapılarak karar yönelik araştırma sonucunun bir sonraki Encümen toplantısına hazır edilmesine karar verilmiştir. İlçemiz Bahariye Mahallesi 955 ada, 4 parsele ait Kezban SARIOĞLU adına kayıtlı taşınmaza 01.06.2020 tarihinde yerinde yapılan incelemede; 100m2 alanlı  demir profil dikmeler üzeri trapez saç, yanları ahşap malzeme ile kapatılarak kapalı alan oluşturulduğu (yüksekliği:3,80mt) aynı parsel içerisinde 70m2 alanlı yığma tuğla 3,5mt. yüksekliğinde üzeri saçla kapalı mesken yapıldığı, devam eden inşai faaliyet  bulunmadığı tespit edilmiş ve  yapı tatil zaptı düzenlenmiştir. Söz konusu kaçak yapılara 13.09.2018 tarih, 0ISZHPV0 belge nolu  150m2 toplam inşaat alanlı İmar Kanunun Geçici 16. maddesi doğrultusunda Yapı Kayıt Belgesi alındığı görülmüştür. İmar  Kanunun geçici 16.maddesinde  ''Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Denilmektedir.  Yapılan incelemelerde; 955 ada 4 parselde bulunan  iş yeri ve konut olarak yapılan yapıların uydu görüntüleri sonucu 31.12.2017 tarihinden sonra yapıldığı, Yapı Kayıt Belgelerinin geçerli olmadığı, ancak bahçe duvarı ve istinat duvarlarının 31.12.2017 tarihinden önce yapıldığı tespit edilmiş ve 02.06.2020 tarihli tutanakla imza altına alınmıştır.3194 Sayılı İmar Kanunun 32.ci maddesi gereği 70 m2 konut ve 100m2 iş yerinin yapı sahibi tarafından 1 ay içerisinde mevzuat hükümleri doğrultusunda ilgili kurum görünüşleri alınıp,evrak tekamülünün yapılarak ruhsatlandırılması  yada yıkılmasına, aksi halde belediyemiz tarafından yıkılmasına ve masrafının yapı sahibinden tahsil edilmesine,  3194 İmar Kanunun 42.mddesine göre yapı sahibi Kezban SARIOĞLU’na (T.C.Kimlik No:425********) konut için 11.816,74 TL, iş yeri için 10.897,20TL olmak üzere toplam 22.713,94.-TL İdari Para Cezası verilmesine, Verilen 1 aylık yasal sürede ruhsatlandırılamadığı yada yıkılmadığı takdirde yine 42.maddenin 3. fıkrasında belirtilen ‘’ 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine (2020 yılı güncellenmiş  hali 5.698,92 TL)  tekrar idari para cezası verileceği hususunda; Konunun Encümenimizce görüşülerek gerekli karar ihdasını arz ederim. Denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15/06/2020 tarih ve E.7890 sayılı yazısının; birimince teklif edildiği şekliyle kabulüne, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliği’ne gönderilmesine dair alınan karar.

0416
298 17/06/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 03/06/2020 tarih ve E.7361 sayılı yazısında; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz İpekçiler Mahallesi Ustalar Cad. No:34/B adresinde WC vasıflı taşınmazın 5 yıl süreyle kiraya verilmesi ihalesinin; aşağıda adı yazılı şahsa aylık 105.-TL bedel üzerinden ihale olunmasına ,gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliği’ne havalesine dair alınan karar.

0415
299 17/06/2020

Belediyemiz, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 03/06/2020 tarih ve E.7318 sayılı yazısına istinaden;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı No:7/01 adresinde bulunan Büfe vasıflı taşınmazın 5 yıl süreyle kiraya verilmesi ihalesinin; aşağıda adı yazılı şahsa aylık 2.500.-TL bedel üzerinden ihale olunmasına ,gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliği’ne havalesine dair alınan karar.

0414
300 17/06/2020

Belediyemiz olunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 03/06/2020 tarih ve E.7316 sayılı yazısına istinaden; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Kocaaliler Mahallesi 115 Ada, 1 Parselde bulunan Kahvehane vasıflı taşınmazın 5 yıl süreyle kiraya verilmesi ihalesine istekli çıkmadığından, ihalesinin 24/06/2020 tarihinde 2886 sayılı Kanununun 49. Maddesine göre ‘Pazarlık Usulü’ ile yeniden ihaleye çıkılmasına, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliği’ne gönderilmesine dair alınan karar.

 

0413
301 10/06/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.06.2020 tarih ve E.7680 sayılı yazısında;  İlçemiz Toki (Yeni) Mahallesi 1622 ada, 1 parsel E blokta bulunan yapıya araç ile giriş çıkış yapılabilmesi için Fatih Sultan Mehmet Bulvarına cepheli 5m bahçe duvarı yıkılarak proje ve eklerine aykırı demir profil ve ahşap malzeme ile 2,25m yüksekliğinde otomatik sürgülü kapı yapıldığı tespit edilmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanunun 32. maddesi gereğince  1 ay içinde mevzuat hükümleri doğrultusunda ilgili kurum uygunluk görüşleri alınarak tadilat ruhsatı için evrak tekamülünün yapılıp ruhsatlandırılması  yada proje ve eklerine göre uygun hale (eski hale) getirilmesine, aksi halde belediyemiz tarafından yapılıp masrafının yapı sahibinden tahsil edilmesine,3194 Sayılı İmar Kanunun 42. Maddesine göre tapu sahipleri Ece KOZLU (T.C.:154******88) ve Elif KOZLU (T.C.:154******10)'ya toplam 1.000,00TL (bin Türk Lirası) olmak üzere idari para cezası verilmesine, Verilen1aylık yasal sürede ruhsatlandırılamadığı yada yıkılmadığı takdirde yine 42.maddenin3.fıkrasında belirtilen ‘’ 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine (2020 yılı güncellendirilmiş hali 5.698,92 TL) tekrar idari para cezası verileceği hususunda,birimince teklif edildiği şekliyle kabulüne, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliği’ne gönderilmesine dair alınan karar.

0412
302 10/06/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.06.2020 tarih ve E.7682 sayılı yazısında; Şehrimiz Kurtuluş Mahallesi,tapunun 207 ada 8 parselinde bulunan tescilli metruk yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği tespit edilmiştir. İmar Kanununun 39.maddesine göre mal sahibine 14.02.2020 tarih ve E.2448 sayılı yazı ile; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu yazısı doğrultusunda onaylı restorasyon projesine göre uygulamaya başlanmasına kadar geçen sürede can ve mal güvenliğinin ve yapının dış etkilerden korunmasının sağlanmasına yönelik yapı giriş-çıkışlarının yapıya zarar vermeyecek nitelikte malzeme ile kapatılması için 30 gün süre verilmiştir. Verilen sürenin sonunda yapılan incelemede herhangi bir işlem yapılmadığı tutanak ve fotoğraflarla tespit edilmiştir. Söz konusu adreste tehlikeli durum devam ettiğinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre can ve mal güvenliğinin ve yapının dış etkilerden korunmasına yönelik yapı giriş-çıkışlarının yapıya zarar vermeyecek malzeme ile kapatılması işlerinin Belediyemizce tarafından yapılmasına, yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesi hususunun,birimince teklif edildiği şekliyle kabulüne, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliği’ne gönderilmesine dair alınan karar.

0411
303 10/06/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.06.2020 tarih ve E.7683 sayılı yazısında;Tire Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün yazısı ile Paşa Mahallesi, tapunun 327 ada 31 parselinde bulunan metruk yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği tespit edilmiştir. Söz konusu parsel korunması gerekli tescilli taşınmaz olduğundan, İzmir 1 Numaralı KVK Bölge Kuruluna görüş sorulmuş, taşınmazın tehlike arz eden kısımlarına yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlatılması istenmiştir. İmar Kanununun 39. maddesine göre mal sahibine ulaşılamadığından muhtar gözetiminde tebligat yazısı yapı yerine asılmış ve Belediyemiz internet sitesinde yayınlanarak 30 gün süre verilmiştir. Verilen sürenin sonunda yapılan incelemede herhangi bir işlem yapılmadığı tutanak ve fotoğraflarla tespit edilmiştir. Söz konusu adreste tehlikeli durum devam ettiğinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun39.maddesine göre can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik yapıya zarar vermeyecek malzeme ile güvenlik önlemlerin alınması işlerinin Belediyemiz tarafından yapılmasına, yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesi hususunun,birimince teklif edildiği şekliyle kabulüne, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliği’ne gönderilmesine dair alınan karar.

0410
304 10/06/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.06.2020 tarih ve E.7684 sayılı yazısında;Tire Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün yazısı ile Yeni Mahallesi, tapunun 127 ada 9 parselinde bulunan metruk yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği tespit edilmiştir. Söz konusu parsel korunması gerekli tescilli taşınmaz olduğundan, İzmir 1 Numaralı KVK Bölge Kuruluna görüş sorulmuş; taşınmazın can ve mal güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması, bina içinde yıkılan ahşap döşemelerin belgelenerek Belediyesi denetimde kaldırılmasına ve rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlatılması istenmiştir. İmar Kanununun 39. maddesine göre mal sahibine 14.02.2020 tarih ve E.2438 sayılı yazı ile bildirim yapılmış ve karar doğrultunda gerekli işlemlerin yapılması için 30 gün süre verilmiştir. Verilen sürenin sonunda yapılan incelemede herhangi bir işlem yapılmadığı tutanak ve fotoğraflarla tespit edilmiştir. Söz konusu adreste tehlikeli durum devam ettiğinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun39.maddesine göre can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik yapıya zarar vermeyecek malzeme ile güvenlik önlemlerinin alınması işlerinin Belediyemiz tarafından yapılmasına, yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesi hususunun,birimince teklif edildiği şekliyle kabulüne, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliği’ne gönderilmesine dair alınan karar.

0409
305 10/06/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.06.2020 tarih ve E.7685 sayılı yazısında; Tire Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün yazısı ile Kurtuluş Mahallesi,tapunun 216 ada 5 parselinde bulunan metruk yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği tespit edilmiştir. Söz konusu parsel korunması gerekli tescilli taşınmaz olduğundan, İzmir 1 Numaralı KVK Bölge Kuruluna görüş sorulmuş; gelen cevabi yazıda taşınmazın çevre, can ve mal güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması ve rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlatılması istenmiştir.İmar Kanununun 39. maddesine göre mal sahibine 10.02.2020 tarih ve E.5 sayılı yazı ile bildirim yapılmış ve karar doğrultunda gerekli işlemlerin yapılması için 30 gün süre verilmiştir. Verilen sürenin sonunda yapılan incelemede herhangi bir işlem yapılmadığı tutanak ve fotoğraflarla tespit edilmiştir. Söz konusu adreste tehlikeli durum devam ettiğinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik  yapıya zarar vermeyecek malzeme ile güvenlik önlemlerinin alınması işlerinin Belediyemiz tarafından yapılmasına, yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesi hususunun birimince teklif edildiği şekliyle kabulüne, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliği’ne gönderilmesine dair alınan karar.

0408
306 10/06/2020

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.06.2020 tarih ve E.7686 sayılı yazısında; Tire Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün yazısı ile Turan Mahallesi tapunun 48 ada, 12 parselinde bulunan metruk yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği tespit edilmiştir. Söz konusu parsel korunması gerekli tescilli taşınmaz karşısında kaldığından, İzmir 1 Numaralı KVK Bölge Kuruluna görüş sorulmuş; gelen cevabi yazıda taşınmazın çevre, can ve mal güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmasında veya güvenlik önlemleri alınarak yıkılmasında sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. İmar Kanununun 39. maddesine göre mal sahibine 10.02.2020 tarih ve E.3 sayılı yazı ile yapı sahibi veya varislerine adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden ulaşılamaması nedeniyle muhtar ile birlikte tebligat yazısı yapı yerine asılmış ve belediyemiz internet sitesinde 30 gün süre verilmiştir. Verilen sürenin sonunda yapılan incelemede herhangi bir işlem yapılmadığı tutanak ve fotoğraflarla tespit edilmiştir. Söz konusu adreste tehlikeli durum devam ettiğinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre yıkım işlerinin Belediyemiz tarafından yapılması, yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesi hususunun;birimince teklif edildiği şekliyle kabulüne, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliği’ne gönderilmesine dair alınan karar.

0407
307 10/06/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.06.2020 tarih ve E.7687 sayılı yazısında;Tire Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün yazısı ile Turan Mahallesi, tapunun 478 ada 21 parselinde bulunan metruk yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği tespit edilmiştir. İmar Kanununun 39. maddesine göre mal sahibine 12.12.2019 tarih ve E.10 sayılı yazı yapı sahibine ulaşılamaması nedeniyle muhtarla birlikte tebligat yazısı yapı yerine asılmış belediyemiz internet sitesinde 30 gün süre ile ilan verilmiştir. Verilen sürenin sonunda yapılan incelemede herhangi bir işlem yapılmadığı tutanak ve fotoğraflarla tespit edilmiştir. Söz konusu adreste tehlikeli durum devam ettiğinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre yıkım işlerinin Belediyemiz tarafından yapılması, yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesi hususunun ; birimince teklif edildiği şekliyle kabulüne, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliği’ne gönderilmesine dair alınan karar.

0406
308 10/06/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.06.2020 tarih ve E.7688 sayılı yazısında; Tire Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün yazısı ile Dumlupınar Mahallesi,tapunun 435 ada 1 parselinde bulunan metruk yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği tespit edilmiştir. Söz konusu parsel korunması gerekli tescilli taşınmaz karşısında bulunduğundan, İzmir 1 Numaralı KVK Bölge Kuruluna görüş sorulmuş; gelen cevabi yazıda taşınmazın çevre, can ve mal güvenliği için gerekli tedbirlerin alınarak yıkılmasında sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. İmar Kanununun 39. maddesine göre mal sahibine 26.03.2020 tarih ve E.13 sayılı yazı ile bildirim yapılmış ve karar doğrultunda gerekli işlemlerin yapılması için 30 gün süre verilmiştir. Verilen sürenin sonunda yapılan incelemede herhangi bir işlem yapılmadığı tutanak ve fotoğraflarla tespit edilmiştir. Söz konusu adreste tehlikeli durum devam ettiğinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre yıkım işlerinin Belediyemiz tarafından yapılması, yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesi hususunun;birimince teklif edildiği şekliyle kabulüne, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliği’ne gönderilmesine dair alınan karar.

0405
309 10/06/2020

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 10.06.2020 tarih ve E.7691 sayılı yazısına istinaden; 08/06/2020 tarihli dilekçe ile müracaat eden Kamil AZAKOĞLU ile hakkında yapılan incelemede ;Anne ve babasından kalan İstiklal Mahallesi, Kara Hüseyin Sokak 42 nolu hanede tek başına ikamet ettiği, geçimini her ay aldığı 672,81-TL yaşlılık maaşı alarak sağladığı, başkaca bir gelirinin olmadığı tespit edilmiş olup talebi ile ilgili Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü personelince hazırlanan keşif özetinde belirtilen 8.145,71-TL bedelle talebinin uygun görüldüğüne;

03.06.2020 tarihli dilekçe ile müracaat eden Ayşe GÜLMEZ ile hakkında yapılan incelemede ; geçimini her ay aldığı 2.128-TL emekli maaşı alarak sağladığı, Dört Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 10.06.2020 tarih ve E.7691 sayılı yazısında;Eylül Mahallesinde ikamet ettiği evinin 400,00-TL kira bedelini ödeyemediklerini ve bu sebeple abisine ait araziye kalabilmeleri için yaptıkları barakanın, maddi yetersizlik yüzünden yarım kaldığını gerekli malzemelerinin alınmasını Belediyemizden talep etmiştir. Bu talebi doğrultusunda; 2 pencere ve kasası, 1 kapı ve kasası, üst çatı ve yapımı hariç. 1 traktör kum, 15 torba çimento, 10 torba kireç, 500 adet tuğla malzeme talebinin uygun görüldüğüne; gereklerinin yerine getirilebilmesi için kararımızın Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine dair alınan karar.

0404
310 10/06/2020

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 10/06/2020 tarih ve E.7690 sayılı yazısına istinaden; Dört Eylül Ortaokulu Müdürü Hakan ÇADIRCI’nın 08.06.2020 tarihli E.7545941 nolu dilekçesinde okulun A ve B blokların dış cephelerinde boya yaptırılmasına ilişkin talep de bulunmuştur. Bahse konu olan talebin;Belediyemizin bütçesinin yetersiz olmasından dolayı talebinin uygun görülmediğine; gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın Fen İşleri Müdürlüğü’ne havalesine dair alınan karar.

0403
311 10/06/2020

Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 05/06/2020 tarih ve E.7454 sayılı yazısında; Bila tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat eden İbrahim ONUR, Hasançavuşlar Mahallesinde ikamet ettiğini, tekerlekli sandalye kullandığını, engelli olduğunu, evine ulaşmakta zorluk çektiğini ve yolunun Belediyemiz tarafından yapılması talebinin; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Teknik Personelleri tarafından hazırlanan keşif bedeli (8.534,67-TL) mukabilinde Belediyemizce yapılmasına, gereklerinin yerine getirilebilmesi için kararımızın Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü’ne havalesine dair alınan karar.

0402
312 10/06/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 09/06/2020 tarih ve E.7638 sayılı yazısında;02.06.2020 tarihinde emre aykırı davranışı nedeni ile (Maske takmamak) haklarında İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenen; İlçemiz Salı Pazarında Esnaflık yapan Ramazan SOYTAR ve Ramazan SUBAŞI’na taraflarına ayrı ayrı olmak üzere, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince 392,00-TL. (Üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine, gerekli işlemlerin yerine getirilebilmesi için kararımızın; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliğine gönderilmesine dair alınan karar.

0401
313 10/06/2020

Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 09.06.2020 tarih ve E.7637 sayılı yazısına istinaden; Topalak Mahalle Muhtarı Hüseyin BAĞCİ’nın bila tarihli dilekçesi gereği, mahalle içinde bulunan ilköğretim okulu bahçesinde düğün ve toplu etkinliklerde yağmur ve güneşten etkilenmemek için branda ile örtülmesi ayrıca etrafına çocukların tehlikeye maruz kalmaması için tel çit ile çevrilmesi ve 12 adet 3/lük demir boru (5mt’lik), 100 mt tel ve 2 adet çöp konteynır’ın Belediyemizce karşılanması talebinin uygun görüldüğüne, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğüne havalesine dair alınan karar.

0400
314 10/06/2020

Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 09/06/2020 tarih ve E.7636 sayılı yazısına istinaden;  Çayırlı Mahalle Muhtarı İbrahim ÖZKAN’ın bila tarihli dilekçesi gereği, Çayırlı köy içinde bulunan 9 Pafta 204 Parsel nolu zeytinlik ve bahçeli kargir ev (hisseli) hissedarlardan Muammer KESKİN’in evi olmadığı ve hiçbir geliri olmadığından bahsi geçen hisseli tapunun içine ev yapılması, işçilik ücretinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının karşılayacağı, 3 Traktör Betonluk Malzeme, 2 Traktör Kaba Kum, 1 Traktör İnce Kum, 1700 adet Yığma Tuğla, 12’lik Demir Çubuk, 10 Adet 40x60, 21 Adet 40x40, 13 Adet OSB Kereste, 3 Adet Nevran, 750 Adet Marsilya Kiremit, 6 Adet Konturplak, 40 Adet Çimento ve 60 Torba Kireç malzemesinin Belediyemiz tarafından karşılanması talebinin uygun görüldüğüne, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmesine dair alınan karar.

0399
315 10/06/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 09/06/2020 tarih ve E.7635 sayılı yazısında; İlçemiz Boynuyoğun Mahallesi, 180 ada, 8 parselde bulunan taşınmazın genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği, tehlikeli durum mal sahiplerince ortadan kaldırılmadığı tespit edilmiş,  26/02/2020 tarih ve 165 sayılı Encümen Kararı ile işlemin Belediyemizce yapılması kararı alınmıştır. Adı geçen binanın mirasçıları tarafından binanın tehlike arz eden bölümlerinin güvenlik önlemlerini almak ve tehlikeyi gidermek için dilekçe (Sadık BALA mirasçılarına ait 03/06/2020 tarih ve 9164 kayıt no’lu dilekçe) müracaatı ile Belediye Encümen Kararının iptal edilmesi ve 15 gün süre verilmesi talebinin uygun görüldüğüne, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliğine gönderilmesine dair alınan karar.

0398
316 10/06/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.06.2020 tarih E.7354 sayılı yazısının; birimince teklif edildiği şeklinde kabulüne, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; Hukuk İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliğine gönderilmesine dair alınan karar.

0397
317 10/06/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 09.06.2020 tarih ve E.7632 sayılı yazısında;İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 09.06.2020 tarih ve E.7632 sayılı yazısının; birimince teklif edildiği şekliyle kabulüne, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliği’ne gönderilmesine dair alınan karar.

0396
318 10/06/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 09.06.2020 tarih ve E.7631 sayılı yazısında; Şehrimiz Yeni Mahallesi 114 ada, 45 parselde bulunan Kargir Dükkan vasıflı taşınmazın (11,61 m²) 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 5. maddesine göre umumun menfaati açısından 115.000,00-TL (yüzonyedibin üçyüz otuzüç Türk Lirası) bedelle kamulaştırılmasına, gerekli işlemlerin yapılabilmesi içinkararımızın; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Muhasebe Birimi’ne gönderilmesine dair alınan karar.

0395
319 10/06/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 09.06.2020 tarih ve E.7630 sayılı yazısında; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine Yeni Mahalle Gümüş Pala Cad. No:45 669 ada 36 parselde bulunan işyeri vasıflı taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümleri uyarınca “Açık Teklif Usulü”ile kiralama ihalesine çıkılmasına, ihalesinin 24/06/2020 tarihinde, Encümen huzurunda yapılmasına; gerekli işlemlerin yapılabilmesi içinkararımızın; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü veTahsilat Şefliği’ne gönderilmesine dair alınan karar.

0394
320 10/06/2020

Belediyemiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 09.06.2020 tarih ve E.7564 sayılı yazısında; Belediyemiz mülkiyetinde bulunan arazilerdeki ürünlerden elde edilen ve paketlemesi yapılan samanların satış işleminin ileriki zamanda değerlendirilmesine; gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine dair alınan karar.

0393
321 10/06/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 08/06/2020 tarih ve E.7485 sayılı yazısında;05/06/2020 tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat eden Halil Rıfat KÖSEOĞLU;  Kahrat Mahallesi, Abdi İpekçide bulunan mülkiyeti belediyenize ait kiralamış olduğu iş yerinden çıkış yapacağından kiranın sonlandırılması talebinin; uygun görüldüğüne, teminatın İrat kaydedilmesine, 01.07.2020 tarihinde 5 yıl süre ile, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümleri uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile yeniden kiralama ihalesine çıkılmasına, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliği’ne gönderilmesine dair alınan karar.

 

0392
322 10/06/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 05/06/2020 tarih ve E.7459 sayılı yazısında;İlçemiz Hürriyet Mahallesi Piri Reis Caddesi No;1-8 adresinin önüne isabet eden kaldırım üzerine mantolama dış cephe malzemesi koyarak işgal etmesinden dolaylı Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin 3/1.maddesine aykırı hareket eden Gürege İnşaat Gıda Tarım Hayvancılık Turizm San.Tic.Ltd.Şti hakkında; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Personelleri tarafından düzenlenen Zabıt Varakasına (03/06/2020 tarih ve No:6880) istinaden, Gürege İnşaat Gıda Tarım Hayvancılık Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti.nin tarafına; 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66 ) 1.Maddesi kapsamında, 392,00 TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliğine havale edilmesine, dair alınan karar.

0391
323 10/06/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 05/06/2020 tarih ve E.7457 sayılı yazılarında;İlçemiz Hürriyet Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde binanın önüne isabet eden kaldırım üzerine mantolama dış cephe malzemesi koyarak işgal etmesinden dolaylı Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin 3/1.maddesine aykırı hareket eden Arif SOLUR hakkında; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Personelleri tarafından düzenlenen Zabıt Varakasına (03/06/2020 tarih ve No:6881) istinaden, Arif SOLUR’un tarafına; 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66 ) 1.Maddesi kapsamında 392,00-TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliğine havale edilmesine dair alınan karar.

0390
324 10/06/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 05/06/2020 tarih ve E.7455 sayılı yazılarında;İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi 36 nolu apartmanın daire temizliği esnasında meydana gelen çöp ve süprüntü artıklarını pencereden atarak çevreyi kirlettiğinden; Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin 2/18.maddesine aykırı hareket eden Özge AHUR hakkında; Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Personelleri tarafından tanzim edilen Zabıt Varakasına (03/06/2020 tarih ve No:7253) istinaden, Özge AHUR’un tarafına; 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66) 1.Maddesi kapsamında, 392,00-TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliğine havale edilmesine dair alınan karar.

0389
325 10/06/2020

Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 04/06/2020 tarih ve E.7406 sayılı yazısında;Saruhanlı Mahalle Muhtarı Mustafa DİRLİK’in 02.06.2020 tarihli dilekçesine istinaden; Tire İlçe Müftülüğünden 03.06.2020 tarih ve E.381507 no’lu aldığı izin yazısı ile mahallede bulunan caminin boya, badana işlemleri için gerekli 140 kg boyanın Belediyemizce karşılanması talebinin uygun görüldüğüne, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine dair alınan karar.

0388
326 10/06/2020

Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 04/06/2020 tarih ve E.7405 sayılı yazısında;Çobanköy Mahalle Muhtarı Birol GÜNAY’ın 12/05/2020 tarihli Belediyemize verdiği dilekçede; Çobanköy Mahallesinde vatandaşlarımızın kullanması için fırına ihtiyaç olduğundan ekmek fırını yapılması talebinin; keşif özetinin çıkarılması için Fen İşleri Müdürlüğüne havalesine, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne bilgi verilmesine dair alınan karar.

0387
327 10/06/2020

Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 18.05.2020 tarih ve E.6748 sayılı yazısına istinaden;Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Adnan Menderes Mah. Faik TOKLUOĞLU Bulvarı No: 39 adresinde bulunan Büfe vasıflı taşınmazın, ihaleye tek istekli olarak katılan Erhan YALÇINÖZ’e;5 yıllığına aylık 1.400.00-TL (bindörtyüz Türk Lirası) bedel üzerinden kiralanmasına, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliği’ne gönderilmesine dair alınan karar.

0386
328 03/06/2020

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 03/06/2020 tarih ve E.7362 sayılı yazısına istinaden; Mehmet Ali YANIK’ın Belediyemize verdiği dilekçesinde, Dere Mahallesi Kırıkdiş Sokak No:6 adresindeki evinin yıkılmış ve oturulamaz halde olduğunu belirterek, evin enkazının Belediyemiz tarafından temizlenmesi veya tadilatının yapılması talebinde bulunmuştur. Bu talebe istinaden Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce yapılan araştırmada; Mehmet Ali YANIK’ın 1949 doğumlu ve bekar olduğu, geçimini yaşlılık maaşıyla sağladığı ve başkaca bir gelirinin bulunmadığı, mirasçısı olduğu evde tek başına ikamet ettiği tespit edildiğinden ve Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce hazırlanan keşif bedeli (8.030,95.-TL) mukabilinde; Mehmet Ali YANIK’ın Dere Mahallesi Kırıkdiş Sokak No:6 adresindeki evinin enkazının Belediyemiz tarafından temizlenmesine, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine dair alınan karar.

0385
329 03/06/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 03.06.2020 tarih ve E.7361 sayılı yazısına istinaden; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz İpekçiler Mahallesi Ustalar Cad. No:34/B adresinde WC vasıflı taşınmazın 5 yıl süreyle kiraya verilmesi ihalesinin; 17/06/2020 tarihinde 2886 sayılı Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Encümen huzurunda yapılmasına, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için kararımızın; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliği’ne havalesine dair alınan karar.

0384
330 03/06/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 03.06.2020 tarih ve E.7360 sayılı yazısına istinaden; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İpekçiler Mahallesi 1566 ada 6 parselde bulunan gayrimenkuldeki 2292/2400 hissenin satış ihalesinin; 08/07/2020 tarihinde 2886 sayılı Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Encümen huzurunda yapılmasına dair alınan karar.

0383
331 03/06/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Eskioba Mahallesi, 814 parselde bulunan gayrimenkuldeki 1.701,00 m2 sahalı tarla 151/1548 hissenin hissedarına 38.500.TL bedelle eşit ve müşterek olarak satış ihalesinin; 08/07/2020 tarihinde 2886 sayılı Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Encümen huzurunda yapılmasına dair alınan karar.

0382
332 03/06/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 03.06.2020 tarih ve E.7358 sayılı yazısına istinaden; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Cumhuriyet Mahallesi 10 ada 36 parselde bulunan gayrimenkuldeki 151/1548 hissenin hissedarına 38.500.TL bedelle eşit ve müşterek olarak satış ihalesinin; 08/07/2020 tarihinde 2886 sayılı Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Encümen huzurunda yapılmasına dair alınan karar.

0381
333 03/06/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 03.06.2020 tarih ve E.7357 sayılı yazısına istinaden; Şehrimiz Cumhuriyet Mahallesi, 10 ada 35 parselde arsa vasıflı taşınmazdaki 4191/4644 hissesinin (13,05 m²), 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 5.maddesine göre umumun menfaati açısından 13.500,00-TL (onüçbinbeşyüz Türk Lirası ) bedelle kamulaştırılmasına dair alınan karar.

0380
334 03/06/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 03.06.2020 tarih E.7356 sayılı yazısına istinaden; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İzmir İli Bayındır ilçesi Kızılcaova Mahallesinde bulunan 106 ada 256 parsel ve 106 ada 250 parsel gayrimenkullerin satış ihalesinin (her iki gayrimenkulün birlikte satın alınması  şartıyla); 08/07/2020 tarihinde 2886 sayılı Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Encümen huzurunda yapılmasına dair alınan karar.

0379
335 03/06/2020

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 03.06.2020 tarih E.7355 sayılı yazısına istinaden; Kurtuluş Mahallesi 1058 ada 101 parselde bulunan SSK hastanesi, 68 ada 45 parselde bulunan eski Jandarma binası ve Lojmanların hurda karşılığı yıkım işine ait Kabul Komisyonunun; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde görevli İşçi Berna ÇEVİK, Mimar Handan ÇİÇEK ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli; İnşaat Mühendisi Mehmet ÇAPKAN’dan teşkil olunmasına dair alınan karar.

0378
336 03/06/2020

Şehrimiz Gökçen Mahallesi, tapunun 182 ada 25 parselinde bulunan metruk yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği tespit edilmiştir. İmar Kanununun 39. maddesine göre mal sahibine ulaşılamadığından muhtar gözetiminde tebligat yazısı yapı yerine asılmış ve Belediyemiz internet sitesinde yayınlanarak 30 gün süre verilmiştir. Verilen sürenin sonunda yapılan incelemede herhangi bir işlem yapılmadığı tutanak ve fotoğraflarla tespit edilmiştir. Söz konusu adreste tehlikeli durum devam ettiğinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre yıkım işlerinin Belediyemiz tarafından yapılması, yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesi hususunun, Encümenimize yapılan teklifin birimince teklif edildiği şeklinde kabulüne dair alınan karar.

0377
337 03/06/2020

Belediyemiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün 03.06.2020 tarih ve E.7353 sayılı yazısına istinaden; Mülkiyeti Belediyemize ait arazilere ekilmiş olan (hububat) ürünlerinin; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. Maddesinin (k) bendine (Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri değerine veya beklemeden doğacak yararına oranla yüksek bulunan malların satımı) göre; Toprak Mahsulleri Ofisinin Güncel hububat fiyat listesi kapsamında, kg fiyatı üzerinden(KDV Hariç) 17.06.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü Saat:11.40’da Encümen huzurunda yapılmasına dair alınan karar.

0376
338 03/06/2020

04/03/2020 tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat eden Celil ŞENGÜL; Mülkiyetinde bulunan Yeni Mahalle Mektep Caddesi No;28 adresinde 20 pafta 100 ada 4 parselde kayıtlı kagir ev niteliğindeki taşınmazın 28/01/2020 tarihli yazı ile 30 gün içinde yıkılması istendiği, maddi durumunun yeterli olmadığından, Belediye tarafından yıkılmasını talep etmektedir. Talebinin uygun görülmediğine dair alınan karar.

0375
339 03/06/2020

Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 03/06/2020 tarih ve E.7322 sayılı yazısına istinaden; Işıklı Mahalle Muhtarı Mehmet ACUN’un Belediyemize verdiği 11/05/2020 tarihli dilekçesinde belirttiği; Işıklı Mahallesi Ova Küme Evleri, Yol Küme Evleri, Köy İçi Okul Sokak ve Hüseyin Efe Sokağı halkının ilan, duyuru ve anonsları rahatça duyamadıklarından anons sistemi hoparlör teşkilatı kurulması talebinin uygun görüldüğüne dair alınan karar.

0374
340 03/06/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.06.2020 tarih ve E.7321 sayılı yazısına istinaden; İlçemiz İpekçiler Mahallesi Kara Gazi Çeşme Sokak No:25 adresinde ve tapunun 302 ada,26 parselinde bulunan metruk yapının genel güvenlik ve asayiş tarafından tehlike arz etmesi, bahse konu mülk sahiplerine 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. maddesine göre gerekli tebligat ve süre verilmesine rağmen herhangi bir işlem yapılmaması nedeniyle; 3194 sayılı İmar Kanunun 39. maddesine göre yıkım işleminin Belediyemiz ilgili Müdürlüğünce yapılarak, harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesine yönelik  Belediyemiz Encümenince alınan 26.02.2020 tarih ve 187 nolu Kararımızın; mülk sahipleri İfakat GÜRAL, Seda GÜRAL, Orhan GÜRAL ve Ahmet GÜRAL’ın 15/05/2020 tarihli Belediyemize verdiği dilekçelerinde; yapının genel güvenlik ve asayişinin tehlike arz eden yerlerinin kendileri tarafından tadilatının yapılmış olması ve mülke giriş çıkış olanağının ortadan kaldırılması nedeniyle yıkım işlemine gerek kalmadığını bu nedenle daha önce alınan encümen kararının değişmesini talep etmişlerdir. Bu itibarla İlçemiz İpekçiler Mahallesi Kara Gazi Çeşme Sokak No:25 adresinde ve tapunun 302 ada, 26 parselde bulunan metruk yapı ile ilgili Belediyemiz ekiplerince yapılan kontrol ve denetimde; genel güvenlik ve asayiş tedbirleri alınmış olduğu ve binaya giriş çıkış olanağı kalmadığı tespit edildiğinden yıkım işleminin durdurulmasına dair alınan karar.

0373
341 03/06/2020

Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 03.06.2020 tarih ve E.7319 sayılı yazısına istinaden; Müdürlüğe bağlı İşletmelerde halkımıza satışa sunulmak üzere soğuk mezeler, sıcaklar ve şarap ürünlerinin (KDV Dahil) yeniden belirlendiğine dair alınan karar.

0372
342 03/06/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 03/06/2020 tarih ve E.7318 sayılı yazısına istinaden; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, No:7/01 adresinde bulunan Büfe vasıflı taşınmazın 5 yıl süreyle kiraya verilmesi ihalesinin; 17/06/2020 tarihinde 2886 sayılı Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Encümen huzurunda yapılmasına dair alınan karar.

0371
343 03/06/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 03/06/2020 tarih ve E.7317 sayılı yazısına istinaden; Şehrimiz Kurtuluş Mahallesi 207 ada, 4 parselde bulunan Kargir Dükkan vasıflı taşınmazın (50,78 m²) 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 5. maddesine göre umumun menfaati açısından 55.000,00-TL (ellibeşbin Türk Lirası) bedelle kamulaştırılmasına dair alınan karar.

0370
344 03/06/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 03/06/2020 tarih ve E.7316 sayılı yazısına istinaden; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Kocaaliler Mahallesi 115 Ada, 1 Parselde bulunan Kahvehane vasıflı taşınmazın 5 yıl süreyle kiraya verilmesi ihalesinin; 17/06/2020 tarihinde 2886 sayılı Kanununun 45. Maddesine göre ‘Açık Teklif Usulü’ ile Encümen huzurunda yapılmasına, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Tahsilat Şefliği’ne gönderilmesine dair alınan karar.

0369
345 03/06/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 03/06/2020 tarih ve E.7323 sayılı yazısına istinaden; Koronavirüs'ün yayılma ve bulaşma hızındaki azalma ve vakaların düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda; 01/06/2020 tarihinden itibaren bazı yasak ve kısıtlamaların kaldırılması sebebiyle, Encümenimizce alınan 01/04/2020 tarih ve 287 sayılı kararın (İlçemiz dışından gelen esnafın Tire pazarlarında sergi açmamalarına dair karar) iptal edilmesine, ilçemiz dışından gelen pazarcı esnafın gerekli tedbirleri almak suretiyle Salı ve Cuma pazarında sergi açmasının uygun görüldüğüne dair alınan karar.

0368
346 03/06/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02/06/2020 tarih ve E.7256 sayılı yazısına istinaden;İlçemiz Akyurt Mahallesi, 123 ada, 3 parselde bulunan taşınmaz üzerinde ruhsat eklerine aykırı yapılaşma sebebiyle ilgi (a) encümen kararı alınmıştır. Kararda belirtilen süre içerisinde aykırılığın ruhsatlandırılmadığı yada giderilmediği ilgi (b) tutanak ile tespit edildiğinden, 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesi gereğince ilgilisi tarafından ruhsatsız yapılaşma ile ilgili aykırılıkların giderilmemesi sebebiyle Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü görevlilerince aykırılığın giderilmesine, masraflarının ilgilisi (T.C.:302********) Arif ÇIKMAZ’dan tahsil edilmesine, aynı zamanda yasal süre içerisinde gereğinin yapılmaması sebebiyle Hukuk İşleri Müdürlüğünce hukuki işlerin başlatılması hususunun,birimince teklif edildiği şekliyle kabul edildiğine dair alınan karar.

0367
347 03/06/2020

İlçemiz Sarılar Mahallesi, 105 ada, 8 parselde bulunan taşınmaz üzerinde ruhsatsız yapılaşma sebebiyle ilgi (a) encümen kararı alınmıştır. Kararda belirtilen süre içerisinde yapının ruhsatlandırılmadığı yada aykırılığın giderilmediği ilgi (b) tutanak ile tespit edilmiştir.3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesi gereğince ilgilisi tarafından ruhsatsız yapılaşma ile ilgili aykırılıkların giderilmemesi sebebiyle Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü görevlilerince kaçak yapının yıkımının yapılması, masraflarının ilgilisi Şakir APPAN’dan tahsil edilmesine, aynı zamanda  yasal süre içerisinde gereğinin yapılmaması sebebiyle Hukuk İşleri Müdürlüğünce hukuki işlerin başlatılmasına dair alınan karar.

0366
348 03/06/2020

Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 29/05/2020 tarih ve E.7153 sayılı yazısına istinaden; Büyükkömürcü Mahalle Muhtarı Şevket ACAR’ın Belediyemize vermiş olduğu dilekçesinde belirttiği; Büyükkömürcü Mahallesinde bulunan faal haldeki eski tuvaletin yenilenmesi ve ek olarak bayan tuvaleti yapılması amacıyla; malzeme yardımı (50 çubuk 12’lik demir, 40 çubuk 8’lik demir, 20 metreküp beton, 2000 adet tuğla, 6 metreküp kum, 50 torba çimento, 50 torba kireç) ve işçi yevmiyelerinin karşılanması talebinin; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce iş programına dahil edilerek ileriki dönemlerde değerlendirilmesine dair alınan karar.

0365
349 03/06/2020

Belediyemiz memur personellerine ait (15 Mayıs maaşlarından kesilen) emekli kesenekleri olan 135.186,26-TL (Yüzotuzbeşbin yüzseksenaltı TL, yirmialtı KR) tutarındaki emekli kesenekleri prim tutarının vezne yetersizliği nedeniyle ödenememiştir, Vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ve vergilerin 368 no'lu vadesi geçmiş, ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar hesabına alınıp daha sonra ödenmesi hususunun, birimince teklif edildiği şekilde kabulüne dair alınan karar.

0364
350 03/06/2020

Belediyemiz 2020/Nisan ayına ait Ücret Damga Vergisi 7.191,12 TL, G.V 75.748,54 TL, Damga Vergisi 37.071,99 TL. olmak üzere  Toplam 120.011,65-TL (yüzyirmibin onbir TL, altmışbeş KR) tutarındaki vergi emanetleri Tire Vergi Dairesine vezne yetersizliği nedeniyle ödenemediğinden, vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ve vergilerin 368 no'lu vadesi geçmiş, ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar hesabına alınıp daha sonra ödenmesi hususunun, birimince teklif edildiği şekilde kabulüne dair alınan karar.

0363
351 03/06/2020

İlçemiz Turan Mahallesi, 449 ada, 71 parselde bulunan taşınmaz üzerinde ruhsat eklerine aykırı yapılaşma sebebiyle ilgi (a) encümen kararı alınmıştır. Kararda belirtilen süre içerisinde yapının ruhsatlandırılmadığı yada aykırılığın giderilmediği ilgi (b) tutanak ile tespit edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesi gereğince ilgilisi tarafından ruhsatsız yapılaşma ile ilgili aykırılıkların giderilmemesi sebebiyle Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü görevlilerince kaçak yapının yıkımının yapılması, masraflarının ilgilisi Gülşen TEZEL’den tahsil edilmesine dair alınan karar.

0362
352 27/05/2020

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.05.2020 tarih ve E.6955 sayılı yazısına istinaden; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesine göre Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçesinden görülen ihtiyaç üzerine belirlenen tertipler arasında aktarma yapılmasına dair karar.

0361
353 27/05/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.05.2020 tarih ve E.6954 sayılı yazsına istinaden; 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesi gereğince ilgilisi tarafından ruhsatsız yapılaşma ile ilgili aykırılıkların giderilmemesi sebebiyle Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü görevlilerince ön bahçe mesafesi içerisinde yapılan yapının yıkımının yapılması, masraflarının ilgilisi (T.C.:391********) Cihan SAKLI’dan tahsil edilmesine, aynı zamanda yasal süre içerisinde gereğinin yapılmaması sebebiyle Hukuk İşleri Müdürlüğünce hukuki işlerin başlatılması hususunun birimince teklif edildiği şeklinde kabulüne dair karar.

0360
354 27/05/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 20.05.2020 tarih ve E.6793 sayılı yazısına istinaden; İlçemiz Bahariye Mahallesi Batıdağı Küme Evleri No: 22 adresindeki zeytinlik içerisine 170 m2 kapalı alan inşa eden Kezban SARIĞOLU hakkında tanzim edilen Zabıt Varakası ile ilgili; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce inceleme yapılarak; karara yönelik araştırma sonucunun bir sonraki Encümen toplantısına tesadüf eden 03.06.2020 tarihinde hazır edilmesine dair karar.

0359
355 20/05/2020

Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 20/05/2020 tarih ve E.6794 sayılı yazısı gereği; Zabıta Müdürlüğümüz tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen: İlçemiz 4 Eylül Mahallesi Samim Üzer Cad. No:16/C adresinde 'Dikim Atölyesi' faaliyeti gösteren  işletme sahibi Ceylan ÖZTÜRK’e 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66 ) 1.Maddesi kapsamında, 392,00-TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0358
356 20/05/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20/05/2020 tarih ve E.6759 sayılı yazısına istinaden; 3528-190 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu tarafından talep edilen, mülkiyeti Nail ŞENGÜL ve Sevim ŞENGÜL'e ait İlçemiz Çeriközü Mahallesi, Köyiçi mevkii, 128 ada, 1 ve 4 nolu parsellerin birleştirme işlemi için hazırlanan beyannamenin tetkikinde;

Söz konusu parsellerin; Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde, uygulama imar planımız dışında kalmaktadır. Bahse konu parseller, 12/03/2018 tarih  05.320 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun görülen ve 23/05/2018 tarihli Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onanan 1/25000 ölçekli İzmir Doğu Bölgesi Nazım İmar Planı kapsamında kırsal yerleşme alanında,  04.11.2009 tarihli ve 404 sayılı İl Genel Meclis kararı ile onaylanan köy yerleşik alan tespiti paftasında köy yerleşik alan sınırı içerisinde kalmakta olup Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. ve 45. maddelerinde aranan ölçü ve ebatlar sağlanmış olduğundan, 3194 sayılı İmar Kanunun 15. maddesine göre sakıncası olmayan birleştirme işleminin aynı kanunun 16. maddesine göre yapılmasının uygun görüldüğüne dair karar.

0357
357 20/05/2020

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 20/05/2020 tarih ve E.6758 sayılı yazısına istinaden; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesine göre Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçesinden görülen ihtiyaç üzerine belirlenen tertipler arasında aktarma yapılması talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0356
358 20/05/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 20/05/2020 tarih ve E.6750 sayılı yazısına istinaden; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şerhimiz Duatepe Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 1167 ada, 1 parseldeki Yeşil Alanda bulunan Foseptik Çukurunun; aylık 200.00-TL (ikiyüz Türk Lirası) işgaliye bedeli karşılığında S.S. Tire Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin kullanımına verilmesinin uygun görüldüğüne dair karar.

0355
359 20/05/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 20/05/2020 tarih ve E.6749 sayılı yazısı gereği; İlçemiz Fatih Mahallesi (Cumhuriyet) 526 Ada, 23 Parsel sayılı taşınmazın 18. Madde İmar Uygulaması sonucunda Elmas Sokak ile Evliya Çelebi Sokak’ın birleştiği yerde bulunan ve Yeşil Alan içinde kalan Artezyen Kuyusu (Belediyemize devri yapılmış) bedeli olarak 1.000,00-TL (bin Türk Lirası)’nin Kuyu sahibi Ahmet HADİMOĞLU’na ödenmesinin uygun görüldüğüne dair karar.

0354
360 20/05/2020

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 18/05/2020 tarih ve E.6742 sayılı yazısına istinaden; Belediyemiz Nisan/2020 dönemine ait olup 14/05/2020 tarihine kadar ödenmesi gereken işçi personellerden kesilen 134.399,85.-TL (yüzotuzdörtbin üçyüz doksandokuz Türk Lirası seksenbeş Kuruş) olan sigorta prim giderleri; Sosyal Güvenlik Kurumuna vezne yetersizliği nedeniyle ödenemediğinden, Vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ve vergilerin 368 no’lu vadesi geçmiş, ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar hesabına alınıp daha sonra ödenmesi husundaki talebinin; birimince teklif edildiği şekilde kabul edildiğine dair karar.

0353
361 20/05/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 15.05.2020 tarih ve E.6678 sayılı yazısı gereği; Karateke Mahalle Muhtarı Erkan TUTKAÇ 'ın vermiş olduğu 08.05.2020 tarihli dilekçesine istinaden; Karateke Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait tuvalet binasının tadilatı ve foseptik çukuru yapılması amacıyla; işçiliğinin köy halkınca yapılmak üzere talep ettiği; 700 adet yığma tuğla, 20 torba kireç, 25 torba çimento, 50 m2 fayans ve 2 adet penkapı'nın Belediyemiz tarafından karşılanmasının uygun görüldüğüne dair karar.

0352
362 20/05/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.05.2020 tarih ve 6746 sayılı yazısına istinaden; Mülkiyeti Ahmet ÇULLOĞLU ve müştereklerine ait İlçemiz Turan Mahallesi, 86 Pafta 710 ada, 100,101 ve 102 nolu parsellerin birleştirme işlemi için hazırlanan beyannamenin tetkikinde;

Söz konusu parsellerin; Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde, uygulama imar planımız dışında ve 10/04/2017 tarih ve 05.354 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun görülen ve 14/07/2017 tarih 05.794 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onanan 1/25000 ölçekli İzmir Doğu Bölgesi Nazım İmar Planı kapsamında kalmakta olup Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 62.ve 45.maddelerinde aranan ölçü ve ebatlar sağlanmış olduğundan, 3194 sayılı İmar Kanunun 15.maddesine göre sakıncası olmayan birleştirme işleminin aynı kanunun 16. maddesine göre uygun görüldüğüne dair karar.

0351
363 20/05/2020

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.05.2020 tarih ve E.6747 sayılı yazısına istinaden; İlçemiz Çeriközü Mahallesi 128 ada, 1 parselde yapılan imalatlara ilişkin taşınmaz mahalline gidilerek yapılan incelemede; zemin kat betonarme 96 m², 1.kat yığma 152 m² alanlı mesken amaçlı ruhsatsız bina yapılmakta olduğu tespit edilerek yapı tatil zaptı düzenlenmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 32.maddesi gereğince; ruhsatsız inşaata başlanılması nedeniyle ilgilisi tarafından bu tarihten itibaren en çok 1 ay içerisinde mevzuat hükümleri doğrultusunda uygun görülmesi halinde ruhsatlandırılması ya da yıkılmasına, aksi halde belediye ekipleri tarafından yıkımının yapılmasına ve masraflarının yapı sahibinden tahsil edilmesine, aynı kanunun 42.maddesine göre (T.C.:353********) Nail ŞENGÜL'e, 36.850,95-TL (otuzaltıbin sekizyüzelli lira doksanbeşkuruş Türk Lirası), İdari Para Cezası verilmesi hususunun; Birimince teklif edildiği şekilde kabul edildiğine dair karar.

0350
364 20/05/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 18.05.2020 tarih ve 6744 sayılı yazısı gereği; İlçemiz İpekçiler Mahallesi Ereğli Caddesi, No:21 adresinde Himmet GÜLER'e ait işletme hakkında; İlçe Emniyet Müdürlüğünün 07/05/2020 tarih ve 472 sayılı yazısına istinaden; İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı olmadan faaliyette bulunduğu tespit edilen; Himmet GÜLER’e; 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66 ) 1.Maddesi kapsamında, 392,00-TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0349
365 20/05/2020

Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 18.05.2020 tarih ve E.6745 bilgilerin yazısı gereği; İlçemiz Adnan Menderes Mahallesi Şehit Selahattin Çakır Bulvarı No: 15 adresinde  ' Turizm ve Araç Kiralama ' faaliyeti gösteren Ayşe Nur TÜRKOĞLU ve Hürriyet Mahallesi Güven Caddesi No: 38 / A adresinde ' Kuaför' faaliyeti gösteren Ayşe AKSOY 'a, Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin 8 /13.maddesi gereğince tanzim olunan Zabıt Varakalarına istinaden; 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66) 1.Maddesi onun iki işletme sahibine ayrı ayrı 392,00-TL  (üçyüzdoksaniki Türk İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0348
366 20/05/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 18.05.2020 tarih ve E.6748inizin yazısına istinaden; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Adnan Menderes Mah. Faik TOKLUOĞLU Bulvarı No: 39 adresinde bulunan Büfe vasıflı taşınmazın; Kıymet Takdir Raporunda bunun bedel üzerinden; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkartılabilir, ihalesinin 10.06.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü  Encümen huzurunda gereksiniz dair karar.

0347
367 13/05/2020

Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 12.05.2020 tarih ve E.6558 sayılı yazısı gereği; İlçemiz Kaplan Mahallesi 137 Ada, 3 Parseldeki taşınmazın sahibi Elsun YILDIZ’ın Belediyemize verdiği dilekçede, mülkiyetine giden yolun sağ tarafında kayalık bir alan olduğundan istinat duvarı yapılması talebinin; Belediyemiz mali imkanları yetersiz olduğundan, söz konusu istinat duvarının talepte bulunan Elsun YILDIZ tarafından yapılmasının uygun görüldüğüne dair karar.

0346
368 13/05/2020

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 13.05.2020 tarih ve E.6566 gereklidir yazısına istinaden; Mülkiyeti Belediyemize ait Atatürk Mahallesi (Eskisi-Yeni Mahalle) 1265 ada 10 parselin batısı, 1265 ada 16 parsel ve 1633 ada 10 parsel arasında bulunan yaklaşık 8000 m2'lik; Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda bulunan Oyun Alanı vasıflı yerin, silajlık mısır ve buğday gibi ekin ekmek içindir. emsal bedeller göz önünde bulunururularak Encümenimizce yapılan güncel neticesinde; 2.000,00-TL (ikibin Türk Lirası) İşgaliye Bedeli 6 Ay önce Bahadır Deniz ÖKSÜM'ün gerekliliğine, işgal bedelinin peşin ödenmesine dair karar.

0345
369 13/05/2020

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 12.05.2020 tarih ve E.6559 sayılı yazısı gereği; Aceze Maaşı (Fakir Aylığı) talebinde bulunan Kadri KAYAK ve Sakıp GEZER isimli vatandaşların taleplerinin uygun görüldüğüne dair karar.

0344
370 13/05/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün 12.05.2020 tarih ve E.6498 sayılı yazısı gereği; İlçemiz Salı pazarı; Atatürk Caddesi mekiindeki açmış olduğu sergisinde satış etiketi bulunmayan Ramazan GÜNÇIKTI’ya; Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin 8/13.maddesi gereğince tanzim olunan Zabıt Varakasına istinaden; 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66 ) 1.Maddesi kapsamında 392,00-TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine,sergi yerinin 3 hafta ticaretten men edilmesine dair karar.

0343
371 06/05/2020

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 06/05/2020 tarih ve E.6288 sayılı yazısına istinaden; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe  Yönetmeliği’nin 38. Maddesine göre Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçesinden görülen ihtiyaç üzerine belirlenen tertipler arasında aktarma yapılmasına dair karar.

0342
372 06/05/2020

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 05.05.2020 tarih ve 6252 sayılı yazısında belirtildiği üzere; Bahadır Deniz ÖKSÜM isimli vatandaşın 05.05.2020 tarihinde vermiş olduğu dilekçeye istinaden; bahse konu ve yer ilgili olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce; emsallerinin göz önünde bulundurularak sonuca yönelik detaylı bir araştırma yapılmasına, yapılan araştırma sonucunun karara bağlanmak üzere 13.05.2020 tarihinde yapılacak olan encümene hazır edilmesine dair karar.

0341
373 06/05/2020

Zabıta Müdürlüğünce ilçemiz Salı pazarında yapılan kontrolde; sergide satışa sunduğu malların faturasını ibraz edemediğinden hakkında Zabıt Varakası tanzim edilen Abdullah ÇETİN’e 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66 )1.Maddesine istinaden, 392,00 TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine, ayrıca cezanın tebliğ tarihinden itibaren 3 hafta süre ile ticaretten men edilmesine dair karar.

0340
374 29/04/2020

Sevil BÜTÜNER’in tarafına Aceze Maaşının bağlanması talebinin uygun görüldüğüne  dair karar.

0339
375 29/04/2020

İlçemiz Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından bahçe düzenleme, tuvalet ve çay ocağı yapımı işinin Belediyemiz tarafından yapılmasına dair karar.

0338
376 29/04/2020

Şehrimiz Duatepe mahallesi, 30M-Ia, 30M-Ib, 30M-Ic ve 30M-Id pafta, 587, 588, 802, 803, 804, 806, 807 ve 826 adalar ve civarını kapsayan ve imar planında “Gelişme Konut Alanı, Cami, Park, Otopark, Taşıt ve Yaya Yolları” olarak belirlenmiş alanın yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan NİP-1159,9 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ile UİP-8175,38 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerileri İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 13.12.2019 gün ve 05.1151 sayılı kararı ile değişiklikle uygun görülerek onaylanmıştır.

Onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna göre; 587 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 ve 21 parseller, 588 ada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 123 ve 124 parseller

802 ada 1, 2, 4, 5, 6, 7 ve 8 parseller, 803 ada 1 parsel,  804 ada 4 parsel, 806 ada 1, 2, 3 ve 4 parseller, 807 ada 1, 2 ve 3 parseller, 826 ada 1 parsel numaralı taşınmazları içerisine alan bölgede 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre imar uygulaması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. İmar uygulaması dosyasının hazırlanabilmesi için Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliği'nin 10. maddesine göre belirlenen düzenleme sahasının aynı yönetmeliğin 9. maddesine göre Encümenimizce görüşülerek karara bağlanması, uygun görüldüğü takdirde aynı yönetmeliğin 11. maddesine göre Tapu Müdürlüğü'nden tapu kayıtlarının, Kadastro Müdürlüğü'nden mülkiyet raporunun temin edilmesi hususunun; birimince teklif edildiği şekliyle kabulüne dair karar.

0337
377 29/04/2020

Belediyemiz Memur Personellerine ait (Nisan 2020 maaşlarından kesilen) emekli kesenek tutarı olan 136.710,63 TL (Yüzotuzaltıbin yediyüzon TL altmışüç KR) nin; vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ödenmesine, Sosyal Güvenlik Priminin; 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar’’ hesabına alınarak, Sosyal Güvenlik Kurumuna daha sonra ödenmesine dair karar.

0336
378 29/04/2020

Belediyemiz 2020/Mart ayına ait Ücret Damga Vergisi 7.261,73 TL, G.V 65.193,04 TL, Damga Vergisi 31.593,79 TL, Sözleşmeye ait Damga Vergisi 2.155,07 TL. olmak üzere  Toplam 106.203,63 TL (yüzaltıbinikiyüzüç TL altmışüç KR) tutarındaki vergi emanetlerinin vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ve vergilerin 368 no'lu vadesi geçmiş, ertelenmiş ve taksitlendirilmiş borçlar hesabına alınıp daha sonra ödenmesine dair karar.

0335
379 29/04/2020

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 38. maddesine göre Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine belirlenen tertipler arasında aktarma yapılmasının uygun görüldüğüne dair karar.

0334
380 29/04/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce yapılan denetimler sonucu; İlçemiz 4 Eylül Mahallesi, Samim Uzer Caddesi, No:26 adresinde; Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan faaliyette bulunan işyeri sahibi Ceylan ÖZTÜRK hakkında tanzim olunan Zabıt varakası ile ilgili olarak  gerekli inceleme yapmak üzere Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne havale edildiğine dair karar.

0333
381 29/04/2020

17.04.2020 tarihinde emre aykırı davranış yapması nedeniyle Nasuh DURMAZ hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesi gereğince düzenlenen İdari Yaptırım Karar Tutanağına istinaden Nasuh DURMAZ’a 392,00- TL (Üç yüz doksan iki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0332
382 29/04/2020

İlçemiz pazarı olan Salı günü Yeni Mahalle Atatürk Caddesi 29 nolu adreste faaliyet gösteren Fazıl DİNLEMEZ 'in işlettiği Ünlü Kuru Yemiş faaliyet konulu işyerinin 16/04/2020 tarih ve 2020/04/02 karar nolu İlçe Hıfzısıhha Kurulu Kararının 4.maddesinin (a) bendi gereğince açıkta çerez satışı yapması nedeni ile Fazıl DİNLEMEZ’e; 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun 282 maddesi gereğince 3.150,00-TL (üç bin yüz elli Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0331
383 29/04/2020

Zeki ERGİN’in 20.04.2020 tarihli dilekçesinde tarafımıza ilettiği talebinin; Encümenimizde yapılan değerlendirme neticesinde; 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 1 Maddesi (ç) fıkrasına göre işgal bedelinin 19/03/2020 tarihine kadar(Mayıs 2019’dan itibaren) dikkate alınmasına, Devlet Demir Yollarıyla Belediyemiz arasında yapılan protokol gereği (güvenlik nedeniyle) ve ülkemizde yaşanan yeni Koronavirüs (covid-19) sebebiyle salgının önlenmesine yönelik alınan tedbirlerinin kaldırılmasına müteakip Zeki ERGİN’in bahsi geçen yeri boşaltmasına dair karar.

0330
384 22/04/2020

Tire Mesleki Eğitim Merkezi’ne ait binada yapılacak olan tadilatta gerekli olan; 30 torba çimento ve 25 Kg. Yağlı Boya’nın Belediyemiz tarafından karşılanması talebi uygun görüldüğüne dair karar.

0329
385 22/04/2020

25/03/2020 tarih ve 257 sayılı Encümen Kararı ile Mülkiyeti D.D.Y. kullanım hakkı Belediyemiz bünyesinde olan alanın bir kısmında trambolin işletmekte olan Zeki ERGİN'in 2019 Mayıs ayı ile 2020 Mart ayı aylık 500.00- TL işgal bedeli tahakkuk ettirilmiş olup; ; konu ile  ilgili etraflıca araştırma yapılarak 29.04.2020 tarihindeki encümen toplantısında tekrardan görüşülmesine dair karar.

0328
386 22/04/2020

İlçemiz Yeni Mahalle 525 ada 5 parselde tescilli TCDD gar binası önünde bulunan istasyon parkı içerisinde yapılan imalatlara 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesinde  "...yapının inşa edilmesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır" denilmektedir. Bu madde gereğince (T.C.:431********) Erkan ÖZKAN'a, 19.946,18.-TL (on dokuz bin dokuz yüz kırkaltı Türk Lirası onsekiz Kuruş) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0327
387 22/04/2020

İlçemiz Cuma pazarında kendisine ait sergide etiketsiz olarak mallarını satan Mehmet MIZRAK’a; 1608 Sayılı  Kanununun  (Değişik madde:  23.01.2008  t.5728 s. K. m. 66) 1.maddesi  gereğince, 392,00- TL (Üçyüz doksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine, ayrıca sergi yerinin 3 hafta ticaretten men edilmesine dair karar.

0326
388 22/04/2020

Belediye Encümeninin 15.04.2020 tarih 48461740 - 03 - 01 - 320 sayılı kararı ile Kıymet Takdir Komisyonuna havale edilerek muhammen bedelleri belirlenen, kullanım ömrünü tamamlamış 1 adet iş makinasının; dünyamızda ve ülkemizde meydana gelen COVID 19 salgını nedeniyle yayınlanan Genelgeler kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde şehirler arası giriş çıkış yasağın esnetilmesi yada kaldırılmasına müteakip uygun bir tarihte; kıymet takdir komisyonunca belirlenen bedel üzerinden; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile Encümen huzurunda satılmasına dair karar.

0325
389 22/04/2020

Beşler Metal Nakliye Gıda İnş. Taahhüt İthalat İhracat Sanayi Ltd. Şti. ne ihale edilen iki adet iş makinasına ait ihale bedelinin yasal süreç içerisinde ödenmemesi nedeni ile firma tarafından yatırılan teminatların irad kaydedilmesine, söz konusu 2 adet iş makinesinin; dünyamızda ve ülkemizde meydana gelen COVID 19 salgını nedeniyle yayınlanan Genelgeler kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde şehirler arası giriş çıkış yasağın esnetilmesi yada kaldırılmasına müteakip uygun bir tarihte; daha önce belirlenmiş olan muhammen bedel üzerinden; 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile Encümen huzurunda satılmasına

0324
390 22/04/2020

17.04.2020 tarihinde emre aykırı davranış yaptığından hakkında İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenen  Gürsel AYLANÇ’a; yapmış olduğu emre aykırı davranış sebebi ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince 392,00-TL. (Üçyüz doksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0323
391 22/04/2020

Neşet KAYAŞAHİN’e; yapmış olduğu emre aykırı davranış sebebi ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince 392,00-TL. (Üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0322
392 15/04/2020

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 38. maddesine göre Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine belirlenen tertipler arasında aktarma yapılmasının uygun görüldüğüne dair karar.

0321
393 15/04/2020

Belediyemizde bulunan 1 (Bir) adet iş makinasının satışına esas muhammen bedelin belirlenebilmesi  için, Belediyemiz Encümen Üyesi Serhan AYDIN, Makine Mühendisi Gamze USLU ve Tamirci Ayhan YÜKSEL’den oluşan 3 kişilik Kıymet Takdir Komisyonu kurulmasına dair karar.

0320
394 15/04/2020

Belediyemiz Mart/2020 dönemine ait olup 14/04/2020 tarihine kadar ödenmesi gereken işçi personellerinden kesilen 33.045,06 TL (Otuzüçbinkırkbeş TL Altı Krş) olan sigorta prim giderlerinin; vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden, Sosyal Güvenlik Priminin 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Hesap’’ kodundan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesine dair karar.

0319
395 15/04/2020

Belediyemiz Encümeni'nin 26.02.2020 tarihli 191 sayılı kararı gereğince Kurtuluş Mahallesi 1058 ada 101 parselde bulunan SSK Hastanesi, 68 ada 45 parselde bulunan eski Jandarma binası ve lojmanların hurda karşılığı yıkım işine ait 14.04.2020 tarihinde yüklenici firma olan Nermanoğlu Alt Yapı Kentsel Dönüşüm Petrol Ürünleri Akaryakıt Madencilik Geri Dönüşüm Tesis İşletmeleri San.ve Tic. A.Ş. ile  sözleşmesi imzalandığından ;Söz konusu işe ilişkin kontrol görevlisi  olarak Makine Mühendisi Gamze USLU, İnşaat Mühendisi Gülgün ÜMİT, Elektrik ve Elektronik Mühendisi Mehmet GACAR’ın görevlendirilmesine dair karar.

0318
396 15/04/2020

İlçemiz Salı pazarında bulunan tezgahında yapılan kontrollerde kendisine ait sergide etiketsiz ürün satışı yaptığından dolayı Çoşkun AKÇALI ve Okan BEZİRGAN’ ın taraflarına;  ayrı ayrı olmak üzere;1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66 ) 1.Maddesine istinaden, 392,00 TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0317
397 15/04/2020

İlçemiz pazarı olan Salı günü İlçemiz Kurtuluş Mahallesi Türkoçağı Caddesi  üzerinde bulunan sergisinde etiketsiz ürün sattığından dolayı Ömer UÇAR’ ın tarafına;1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66 ) 1.Maddesine istinaden, 392,00 TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0316
398 15/04/2020

09.04.2020 tarihinde emre aykırı hareket yaptığından dolayı haklarında İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenen : Kadın Danışma Merkezinde görevli İpek KENDİRCİ ve Özlem ERDOĞAN’ a, Tire Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli Gamze USLU’ ya ve  Tire Belediyesi Aşevinde görevli Didem ÖNCÜ ‘ye; 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesine istinaden her bir şahıs için ayrı ayrı  392,00 -TL. İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0315
399 15/04/2020

Bahadır Deniz ÖKSÜM’ün; Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine Atatürk Mahallesi(Eskisi- Yeni Mahalle) 1265 ada 10 parselin batısı 1265 ada 16 parsel ve 1633 ada 10 parsel arasında bulunan yaklaşık 8000 m2 Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu kuzeyinde bulunan Oyun Alanı vasıflı alana, silajlık mısır ve buğday gibi ekin ekmek için işgal bedeli karşılığında kullanma talebinin; yıllık 4.000,00.-TL işgal bedeli karşılığında  uygun görüldüğüne dair karar.

0314
400 15/04/2020

Belediyemiz  Şubat/2020  dönemine ait olup 14/04/2020 tarihine kadar ödenmesi gereken işçi personellerinden kesilen 92.464,60 TL (doksan iki bin dört yüz altmış dört TL altmış Kr) olan sigorta prim giderlerinin; vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden, Sosyal Güvenlik Priminin 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Hesap’’ kodundan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesine dair karar.

0313
401 15/04/2020

Şehrimiz Cumhuriyet Mahallesi Yalınayak Geçidi Sokak  adresinde, tapunun 23 ada 10 parselinde bulunan metruk yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre yıkım işlerinin Belediyemiz tarafından yapılması,  yapılan harcamaların    %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesine dair karar. 

0312
402 15/04/2020

Şehrimiz Yenioba Mahallesi Köprübaşı Sokak No:11, tapunun 125 ada 10 parselinde bulunan metruk yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre yıkım işlerinin Belediyemiz tarafından yapılması,  yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesine dair karar.

0311
403 15/04/2020

Şehrimiz Yenioba Mahallesi Köprübaşı Sokak No:4 ve 4/A adresinde, tapunun 114 ada  1 parselindeki adres numaraları belirtilen metruk yapıların genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği Söz konusu adreste tehlikeli durum devam ettiğinden dolayı; 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre belirtilen adresteki yapıların  yıkım işlerinin Belediyemiz tarafından yapılması,  yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesine dair karar.

0310
404 15/04/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle Gümüşpala Caddesi No:45 669 ada 36 parsel de bulunan işyeri vasıflı taşınmazın 2886 Sayılı Kanunun 49.maddesi gereğince  ihalesine istekli çıkmadığından ihaleden kaldırılmasına dair karar.

0309
405 15/04/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Palamut Mahallesinde bulunan 114 ada, 27 parsel, 111 ada 30 parsel ve 111 ada 31 parsel gayrimenkullerin satışına ilişkin ihalesine isteklisi çıkmadığından ihaleden kaldırılmasına dair karar.

0308
406 15/04/2020

Şehrimizde ikamet etmekte olan 39 vatandaşımıza 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (n) fıkrası gereğince taraflarına 1 defaya mahsus olmak üzere nakdi yardım yapılmasına dair karar.

0307
407 08/04/2020

İlçemiz Işıklar Mahallesinde bulunan Muhtarlık binasında kullanılmak üzere; 5 teneke (1 teneke =18 kg) dış cephe boyası, 5 teneke iç cephe bej rengi boya, 6  teneke astar boya, 3 teneke beyaz tavan boyasının, Belediyemizce verilmesi talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0306
408 08/04/2020

Normal Ekmek 1000 - 0,90  KR                
Tam Buğday 1000 - 1,00  TL

1000 adet üzeri 1,00.-TL. 

0305
409 08/04/2020

İlçemiz pazarı Salı günü İbnimelek Caddesi üzerinde sergi açan  Kamil UYAR ve Veli AKÇALI  tarafından faturasız ve piyasa değeri üzerinde ürün satışı yaptığından dolayı  Belediye  Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin 8/18.maddesi gereğince tanzim olunan Zabıt Varakasına göre 392,00 TL.para cezası ve 3 hafta ticaretten men edilmesine dair karar.

0304
410 08/04/2020

Tire Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün 09.03.2020 tarih ve 72667593.78459.2020/İd-29 sayılı yazılarına istinaden ; İlçemiz İbnimelek Mahallesi  Sabunhane Caddesi No.98 adresinde bulunan, işletmeciliğini Kasım KOCABAŞ tarafından yapılan işyerinin 07/03/2019 tarih ve 28 sayılı işyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı aldığı anlaşılmış olup, söz konusu işletmenin 18/03/2020 tarih ve 244 sayılı Encümen kararında bahsi geçen 2.233,00 TL idari para cezasının iptal edilmesine dair karar.

0303
411 08/04/2020

Tire Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün 09.03.2020 tarih ve 72667593.78459.2020/İd-29 sayılı yazılarına istinaden ; İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Şehit Yüzbaşı Gültekin Başargan Caddesi No.11 adresinde bulunan, işletmeciliğini Cansu BEKTAŞ tarafından yapılan işyerinin 01/10/2014 tarih ve 177 sayılı işyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı aldığı anlaşılmış olup, söz konusu işletmenin 18/03/2020 tarih ve 244 sayılı Encümen kararında bahsi geçen 2.233,00 TL idari para cezasının iptal edilmesine dair karar.

0302
412 08/04/2020

İlçemiz İhsaniye Mahallesi İnkilap Caddesi 35 nolu adreste faaliyet bulunan Ahmet OKKAYA 'a ait kahvehanenin 09/03/2020 tarihi itibaren Metin ONUŞ tarafından işletildiği, ancak Emniyet müdürlüğünün  ruhsatsız işyeri olarak işlem yaptığından dolayı ruhsat almak şartı ile mühürün kaldırılmasına dair karar

0301
413 08/04/2020

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 38. maddesine göre Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçesinden görülen ihtiyaç üzerine belirlenen tertipler arasında Özel Kalem Müdürlüğüne aktarma yapılmasına dair karar.

0300
414 08/04/2020

Koruma Amaçlı Onaylı İmar Planı içerisinde (TT2) Turizme Yönelik Ticaret İmarlı bulunan Kültür Varlıkları ve Anıtlar Kurulu tarafından belirlenen fonksiyonda kullanılmak üzere, kamulaştırılma işleminin yapılabilmesi amacıyla  Kurtuluş Mahallesi 207 ada 3,4 ve 8 parselde bulunan taşınmazların 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 5. maddesi gereğince Kamu Yararı Kararı alınması, 6. maddesi gereği Kaymakamlık Makamına onayı sunulması ve Kıymet Taktir Komisyonu(Süleyman BACAK,Doğukan EROĞLU,Emre SARDOĞAN) kurulmasına dair karar.

0299
415 08/04/2020

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün   08 /04  /2020 tarih ve 5326   Sayılı; Belediyemiz 2019 yılı Gider ve Gelir kesin Hesabı ile Taşınır mal kesin Hesabı ekte tarafınıza sunulmuş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesi ve 27.05.2016 tarih, 29724 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44. Maddesi gereğince görüşülüp Belediye Meclisine tetkiki için sunulmasına dair karar.

0298
416 08/04/2020

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 08/04/2020 tarih ve 5327   Sayılı; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. Maddesine göre Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçesinden görülen ihtiyaç üzerine belirlenen tertipler arasında aktarma yapılmasına dair karar

0297
417 08/04/2020

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ nün 08 /04 /2020 tarih ve 5328  sayılı;  39 kişinin nakdi yardım taleplerinin uygun görüldüğüne dair karar.

0296
418 08/04/2020

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 06.04.2020 tarih ve 5232 sayılı; Tire Belediye Encümeninin 18.03.2020 Tarihinde 6 Adet İş Makinalarının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışı ihalesinde, satışa sunulan 2 Adet iş makinasından; 1995 Model Beko Mastaş Marka Kepçe ve 1983 Model Fiat Allis Marka Paletli Dozer Açık Arttırma Usulü satışı sonunda Beşler Metal Nakliye Gıda İnş. Taahhüt İthalat İhracat Sanayi Ltd.Şti tarafından satın alınmıştır. Firmaya ihale şartnamesinin 9. maddesi gereğince 24.03.2020 tarihinde yapılan tebligatın tarafına ulaşmasından sonraki 7günlük yasal süre olan 02.04.2020 tarihine kadar firma tarafından ihale bedelleri tarafımıza yatırılmadığı için ihalenin iptal edilip, ihale teminatının irat kaydedilmesine dair karar.

0295
419 08/04/2020

01.04.2020 tarih ve 277 sayılı karara ektir. Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle, Gümüşpala Caddesi No:45 669 ada 36 parsel de bulunan işyeri vasıflı  taşınmazın kiraya verilmesi hususunda ihaleye çıkılması.

0294
420 08/04/2020

01.04.2020 tarih ve 279 sayılı karara ektir. Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel kişiliğine ait Palamut Mahallesinde bulunan 114 ada, 27 parsel, 111 ada 30 parsel ve 111 ada 31 parsel gayrimenkullerin satışının Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına dair karar.

0293
421 01/04/2020

Mehmet UZMAN’ ın İlçemiz Sarılar  Mahallesi ,Tepe Mevkii 68 nolu adresindeki evinin tadilatı için gerekli olan;1 römork sıva kumu, 500 adet tuğla,20 torba çimento,10 torba kireç,10 kg.kum beji iç cephe boyası(yağlı),Eğer var ise çıkma 4 adet pencere ve kasası, 3 adet kapı ve kasası’nın  Belediyemiz tarafından karşılanması talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0292
422 01/04/2020

İlçemiz Duatepe Mahallesi 588 ada 1 parselde bulunan ruhsatlı yapıya ilave olarak 7,6 mtx 8 mt ebatlı duvarları tuğla çatısı saçla kapatılmak sureti ile ilave odalar inşa edildiği taşınmazda yapılan kaçak yapılara ilişkin ilgi (a) encümen kararıyla 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesi gereği idari para cezası ve aynı kanunun 32. maddesi uyarınca aykırılığın giderilmesi için bir ay mühlet verilmiştir.  Bahsi geçen yapılarla ilişkin taşınmazın 588 ada,2 parselde bulunan tescilli çeşme ile bitişik olduğu  görülmüştür.3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince; ruhsatsız yapılan ilave yapının 1 ay içerisinde mevzuat hükümleri doğrultusunda İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünden izin alınarak ruhsatlandırılması uygun görüldüğünden; belediye ekipleri tarafından yıkımının yapılması, masrafların yapı sahibi (T.C: 494********) Cemal GÜLÜM' den   tahsil edilmesi ve 6.883,14.-TL (altıbinsekizyüzseksenüç Türk Lirası,ondört Kuruş) İdari Para Cezası verilmesi hususunun; Belediyemiz Encümenince görüşülüp gerekli karar ihdasını arz ederim. Denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü;İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.03.2020 tarih ve E.4947 sayılı yazısının; birimince teklif edildiği şekilde  kabulüne dair karar.

0290
423 01/04/2020

İşletmekte olduğu işyerine; 10.03.2020 tarihli ve 41 no.lu işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almış bulunmakta ancak; 11.03.2020 tarihli encümen kararı ile tarafına para cezası verildiği ve bu karar tarafına 25.03.2020 tarihinde tebliğ edildiğinden bu tarihten önce Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden ruhsatını aldığı için mağduriyetinin kaldırılması talep etmektedir. Belediyemiz Encümeninde konunun görüşülmesi hususunu arz ederim. Denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü.Sefa ÜNDEN’ in tarafına verilen idari para cezasının iptal edilmesi talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0289
424 01/04/2020

Ufuk ERDEM’ in mevcut sergi yerinin arka tarafına isabet eden yerin,  işyeri sahibinin talebi üzerine  tahsis edilmesinden dolayı, sadece Tire Salı pazarında pazarcılık yaptığını ve bu durumun kendisini oldukça mağdur ettiğini , bu sebeple işyeri sahibine Encümen kararıyla tahsis edilmiş olan yerin, yine Belediyemiz Encümenince iptal edilmesi talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0288
425 01/04/2020

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27/03/2020 tarih ve E.5929 Sayılı Koronavirüs Tedbirleri /Pazar Yerleri başlıklı yazıda: Temel gıda/temizlik maddelerinin satışının yapıldığı pazarlarda, Valilik ve Kaymakamlıklarca  Belediyeler ile işbirliği içinde, yoğunluğun oluşturacağı temaslar  nedeniyle virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla vatandaşların temel gıda/ temizlik maddelerine erişimini engellemeden, pazar yerleri ve günlerine ilişkin olarak alternatifler üretilerek tedbirler planlanabilecektir " denilmekte  ve İlçemiz pazarında sergici esnafının 30/03/2020 tarihli talep dilekçesinde ilçe dışından sergici esnafının Covid-19 salgını nedeni ile tezgah açmamasına dair karar.

0287
426 01/04/2020

Belediyemiz 2020 (Şubat) dönemine ait olup toplam 155.598,17 TL. (yüzellibeşbinbeşyüzdoksansekiz TL. onyedi KR) tutarındaki vergi emanetlerinin; vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden Tire Vergi Dairesine ödenmesi gereken vergi emanetlerinin  368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Hesap’’ kodundan ödenmesine dair karar.

0286
427 01/04/2020

Belediyemiz Memur Personellerine ait (15 Mart 2020 maaşlarından kesilen) emekli kesenek tutarı olan 138.988,02 TL (Yüzotuzsekizbindokuzyüzseksensekiz TL. iki KR ) nin; vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ödenmesine, Sosyal Güvenlik Priminin; 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar’ hesabına alınıp, Sosyal Güvenlik Kurumuna daha sonra ödenmesine dair karar.

0285
428 01/04/2020

Şehrimiz Yeni Mahalle, Belediye Hanı sokak ve Atatürk Caddesindeki  Ali KORKMAZ’ a ait 2 adet Yeni Mahalle Atatürk Caddesindeki Muzaffer COŞKUN’ a,Kurtuluş Mahallesi, Balcı Sokaktaki Aykut GÜRGEN’ e ait sergi yerlerindeki , İlçemiz Salı Pazarında bulunan tezgahlarında yapılan kontrollerde sattığı malın faturasını ibraz edemediğinden dolayı, Belediye Emir Ve Yasakları Yönetmeliğinin 8-18.maddesi gereğince haklarında  tanzim olunan Zabıt Varakası düzenlenmiştir.Ali KORKMAZ, Muzaffer COŞKUN ve Aykut GÜRGEN hakkında; 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66 ) 1.Maddesine istinaden, taraflarına ayrı ayrı olmak üzere 392,00 TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine, ayrıca cezanın tebliğ tarihinden itibaren 3 hafta süre ile hizmetten men edilmelerine dair karar.

0284
429 01/04/2020

Şehrimiz Kızılcahavlu mahallesi, L19-c-08-d-3 pafta, 111 ada 81 nolu parselde yer alan sağımhane at ahırı makine alanı, ahır, ofis ve tank bölümü ve tarlası niteliğindeki taşınmazın 4 'e ifraz işlemi için Harita Mühendisine hazırlatılmış olan beyannamenin tetkikinde;Söz konusu parsel Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde, imar planımız dışında kalmakta olup 10.10.2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Oluru ile onaylanan İzmir-Manisa planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında ve İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında tarım ve büyükova koruma alanında kalmaktadır.İzmir Doğu Bölgesi 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı plan hükümlerinin 7.7.2. Tarım Arazileri (5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa tabi araziler) başlığı altında yer alan 7.7.2.2. maddesinde “Bu planda yer alan tarım alanları tek gösterim altında toplanmış olup, 5403 sayılı kanun ve ilgili yönetmeliğinde tanımlanan tarım arazileri sınıflarına ayrılmamıştır. Tarım alanlarında yer alan taşınmazların sınıflaması, 5403 Sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılır.” denilmekte olup bu maddeye istinaden söz konusu kanun ve yönetmelikler nezdinde incelemenin yapılarak ekteki dosyaya ve toprak sınıfına göre  4 'e ifrazın yapılmasının uygun olup olmadığı hususunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne görüş sorulmuş, ilgili Müdürlüğün 23.03.2020 tarih ve 31383352-240-E.992166 sayılı cevabı yazısı “Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün 03.11.2017 tarih ve 2768754 sayılı uygulama talimatının 2. bölüm (a) maddesinde “Tarım arazilerinde yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz işlemi yapılamaz.” denilmektedir. İfraza konu tarım arazisinin vasfı sağımhane at ahırı makine alanı, ahır, ofis ve tank bölümü ve tarlası olarak kayıtlıdır. TBS sistemi üzerinde yapılan incelemeye göre sulu tarım arazisi olduğu görülmektedir. Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri 6537 sayılı kanuna ekli 1. sayılı listede sulu tarım arazilerinde Tire ilçesi için 55 da olarak belirlenmiştir. İlgide kayıtlı yazınızda belirtilen parselin 4 'e ifrazı sonucunda oluşacak yeni parsellerin büyüklükleri yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünün üzerinde olacağından ifraz işlemi  Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün 03.11.2017 tarih ve 2768754 sayılı uygulama talimatına göre uygundur.” şeklinde olmuştur.Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 62. maddesinde yer alan ölçü ve ebatların sağlandığı ve 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümleri ile İmar Kanunu'nun 15. maddesine göre sakıncası olmayan 4 ’e ifraz işleminin aynı kanununun 16. maddesine göre Belediyemiz Encümenince görüşülüp gerekli karar ihdasını arz ederim. Denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü;Şehrimiz Kızılcahavlu Mahallesi, L19-c-08-d-3 pafta, 111 ada 81 nolu parselde yer alan sağımhane at ahırı makine alanı, ahır, ofis ve tank bölümü ve tarlası niteliğindeki taşınmazın ;    İmar Kanunu'nun 15. maddesine göre sakıncası olmayan 4 ’e ifraz işleminin aynı kanununun 16. maddesine göre Belediyemiz Encümenince uygun görüldüğüne dair karar.

0283
430 01/04/2020

Şehrimiz Derebaşı mahallesi, Köyiçi Mevkii 763 nolu parselde yer alan  12965,00 m2 alanlı zeytin bahçesi ve kargir ev niteliğindeki 2 'ye ifraz işlemi için Harita Mühendisine hazırlatılmış olan beyannamenin tetkikinde;Söz konusu parsel Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde ,imar planımız dışında kalmakta olup,10.10.2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Oluru ile onaylanan İzmir-Manisa planlama bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında kırsal yerleşme alanında kalmakla birlikte  18/08/2004 tarih 2004-200 sayılı İl İdare Kurul Kararı ile köy yerleşik alanı ve civarı sınırları içerisinde yer almaktadır.İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar  Planı plan hükümlerinin 7.2.5. maddesindeki şartlar ile Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 44.ve 45.maddesinde yer alan  ölçü ve ebatların sağlandığı anlaşıldığından, İmar Kanunu'nun 15. maddesine göre sakıncası olmayan 2 'ye ifraz işleminin aynı kanununun 16. maddesine göre Belediyemiz Encümenince görüşülüp gerekli karar ihdasını arz ederim. Denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü;3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 15. maddesine göre sakıncası olmayan 2 'ye ifraz işleminin aynı kanununun 16. maddesine göre uygun görüldüğüne dair karar.

0282
431 01/04/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz İpekçiler Mahallesi Selahattin Çakır Bulvarı no:24 adresinde bulunan Büfe  vasıflı taşınmazın kiraya verilmesi işinin 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile kiraya verilmesi ihalesinin, 1 aylık kira bedeli olan 1.350,00 TL.'ye Canan KADEM uhdesine ihale olunmasına kiralama bedelinin aylık  peşin olarak tahsil edilmesine dair karar.

0281
432 01/04/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi İbni Melek Caddesi No:33/C adresinde bulunan işyeri vasıflı taşınmazın kiraya verilmesi işinin 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile kiraya verilmesi ihalesinin; 1 aylık kira bedeli olan 550,00 TL.'ye Engin YÜCEL uhdesine ihale olunmasına kiralama bedelinin aylık  peşin olarak tahsil edilmesine dair karar.

0280
433 01/04/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçesi Palamut Mahallesinde bulunan 114 ada, 27 parsel, 111 ada 30 parsel ve 111 ada 31 parsel gayrimenkullerin satışına istinaden fiyat tespiti yapılarak raporu ekte sunulmuştur. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34/g maddesi gereğinceTaşınmaz mal satımına,trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararları uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralamasına karar vermek. ’ hükmü gereği, fiyat tespiti yapılan gayrimenkullerin 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre satış işleminin yapılabilmesi için tezkerenin encümenimizce görüşülerek gerekli kararın verilmesini görüşlerinize arz ederim. Denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü.Aşağıda yazılı bulunan İsteklisi çıkmayan  gayrimenkullerin satışının; 2886 sayılı Kanunun 49.maddesi gereğince 08.04.2020 tarihinde Çarşamba  günü  Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına dair karar.

0279
434 01/04/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle, Cumhuriyet meydanı No:6/8 no.lu Büfe vasıflı taşınmazın kiraya verilmesi işinin isteklisi çıkmadığından ihaleden kaldırılmasına dair karar.

0278
435 01/04/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle Gümüşpala Caddesi No:45 669 ada 36 parsel de bulunan işyeri vasıflı taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34/g maddesi gereğince ‘Taşınmaz mal satımına, t rampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararları uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralamasına karar vermek. ’ Encümenin görevleri arasında sayılmıştır. .Denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü.Aşağıda yazılı bulunan İsteklisi çıkmayan  taşınmazın 2886 sayılı kanunun 49.maddesi gereğince 08.04.2020 tarih Çarşamba  günü  Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına,  kiralama bedelinin aylık  peşin olarak tahsil edilmesine dair karar.

0277
436 25/03/2020

Yücel SAĞLAM adlı vatandaş, Ertuğrul Mahallesi, Yalınayak sokak  No:38 adresindeki evinin çatı tadilatının yapılması talebinin mümkün görülmediğine dair karar.

0276
437 25/03/2020

İlçemiz Yeni Mahalle ,525 ada 5 parselde tescilli TCDD gar binası önünde bulunan istasyon parkı içerisinde yapılan imalatlara ilişkin 19.03.2020 tarihinde taşınmaz mahalline gidilerek yapılan incelemede; park içerisinde 8,50*20,6mt kenar ölçülü 175 m² alanlı ahşap taşıyıcı/makas sistemli yapı inşasının sürdüğü, parkın geri kalanında ise tamamlanma tarihi bilinmeyen 26*4mt ölçülerinde 104 m² alanlı etrafı açık bir adet sundurma, 40 m² alanlı beşgen planlı etrafı katlanır cam ile kapalı bir adet oturma alanı ve toplam 13 m² alanlı iki adet büfe olduğu tespit edilerek ilgi  yapı tatil zaptı düzenlenmiştir.3194 Sayılı İmar Kanununun 32.maddesi gereğince; ruhsatsız inşaata başlanılması nedeniyle ilgilisi tarafından bu tarihten itibaren en çok 1 ay içerisinde mevzuat hükümleri doğrultusunda uygun görülmesi halinde ruhsatlandırılması ya da yıkılmasına, aksi halde belediye ekipleri tarafından yıkımının yapılmasına ve masraflarının yapı sahibinden tahsil edilmesine, aynı kanunun 42.maddesine göre (T.C.:431********) Erkan ÖZKAN'a, büfe yapıları için 2.849,46.-TL (ikibinsekizyüzkırkdokuz Lira Kırkaltı Kuruş), geri kalan oturma alanları için 19.088,50.-TL (ondokuzbinseksensekiz Lira Elli Kuruş) olmak üzere toplam 21.937,96.-TL (yirmibirbindokuzyüzotuzyedi Lira doksanaltı Kuruş), İdari Para Cezası verilmesi hususunda ; Belediyemiz Encümenince görüşülüp gerekli karar ihdasını arz ederim. Denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü;İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2020 tarih ve E.4846 sayılı yazısının; birimince teklif edildiği şekilde  kabulüne dair karar.

0275
438 25/03/2020

İlçemiz Atatürk (Yeni) Mahallesi,  31L-Ib, 31L-Ic, 31L-Id, 31L-IVa pafta, 1623 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 no.lu parseller,  1624 ada  2-3-4-5  no.lu parseller,  1625 ada  1-2-3  no.lu parseller,  1630 ada  1 ve 2  no.lu parseller,  1631 ada  1-2-3-4 no.lu parseller  ve  1632 ada  1-2-3-4 no.lu Parselleri kapsayan  alanında, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre düzenlenen ve Tire Belediyesi Encümeninin 06.11.2019 tarih ve 01-992 sayılı kararı ile onaylanan imar planı uygulaması ve dağıtım cetvelleri, 5216 sayılı kanunun 7/1-b maddesi gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nin 23.01.2020 tarih ve 96772592.302.03-01.81 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Söz konusu imar uygulaması 3194 sayılı İmar Kanununun 19.Maddesine göre  17.02.2020  tarihi ile 18.03.2020 tarihi mesai bitimine kadar Tire Belediyesi, resmi internet sitesi  ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. Kat ilan panosunda  1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkartılmış olup askı süresi içerisinde 1625 ada 3 parsel maliki Muammer ŞENGÜN’ ün  vekili Av. Serdar AKGÜNEY tarafından 17.03.2020 tarihli ve  5274 kayıt  numaralı dilekçe ile itiraz edilmiştir.. Konunun Encümenimizce görüşülerek gerekli karar ihdasını arz ederim. Denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü;Muammer ŞENGÜN  Vekili Av. Serdar AKGÜNEY 17.03.2020 tarihli ve  5274  kayıt numaralı  dilekçe ile;1- Alanda yapılan revizyon planın hangi hukuksal yarar için yapıldığının arsası revizyona uğrayan maliklere açıklanmadığı, önceki imar uygulaması sırasında müvekkilinin zarara uğratıldığı, şimdi bu elinde kalan arsanın konumunun ve değerinin oldukça düşürüldüğünü ve DOP kesintisi ile zarara uğratıldığını, revizyon öncesi yeşil alan iken revizyon sonrası daha çok yapılaşmaya açılmış bir bölge haline getirilmek istenmesi, bazı parsellerin caddeye cepheli hale getirilerek diğer parsellerin bu parseller için feda edilmesi, revizyonun nedeni gösterilen otopark ve yeşil alan bütünleştirilmesinin sonuç olarak sağlanamaması, 2- Müvekkiline ait parselin Özgürlük caddesine olan cephesinin değiştirilmesi neticesinde parselin değerinin büyük ölçüde azaldığını, parselde yerindeliğin sağlanmadığı ve  yapılan ötelemenin hukuki sebebi ve koruduğu değer ortaya konularak alınmış bir karar olmadığı,3- Alınan karar ile imar planlamasından önce Özgürlük caddesi cephesinde bulunan ve 1625 ada üzerinde ayrılmış olan yeşil alanın yeni yapılan düzenleme ile kaldırılarak müvekkili ve çevre parsellerde bulunan mülk sahiplerinin, temel haklardan biri ile bağlantılı olan çevre hakkının ihlal edilmesi gerekçeleri revizyon planı ve dağıtım cetvellerinin müvekkillerine ait  1625 ada 3 parsel açısından yeniden değerlendirilerek iptaline karar verilmesini talep etmektedir.İzmir ili, Tire ilçesi, Atatürk Mahallesi, Maltepe Mevkii, 31L-Ib, 31L-Ic, 31L-Id ve 31L-IVa paftalar, 1623, 1624, 1625, 1630, 1631, 1632 ve 1635 nolu adalar ve civarında, toplayıcı ulaşım aksı oluşturulması, otopark alanlarının belirlenmesi , yeşil alanların bütünleştirilmesi ve yaklaşık 15000 kişi kapasiteli Gazi Mustafa Kemal Paşa Stadyumu çevresinde bulunan konut alanında oluşabilecek herhangi bir güvenlik tehdidinin yaşanmaması  amacıyla imar planı kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP-8175,18 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 gün, 05.724 sayılı kararı ile uygun görülerek 18.08.2017-18.09.2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkartılarak onaylanmıştır. Onaylanan Uygulama İmar Planı Revizyonuna istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ve ilgili yönetmeliğine göre arsa ve arazi düzenlemesi uygulaması ihtiyacı oluşmuştur.Bahse konu bölgede yapılan parselasyon planının yapım aşamasında mülk sahipleri ile toplantılar düzenlenerek yüz yüze proje hakkında bilgilendirmeler yapıldığı, proje genelinde mülk sahiplerinin neredeyse tamamının rızası alınarak muvafakatları imza altına alındığı,  parselasyon planında genel anlamda parsel bütünlüğünün sağlanması hedeflenerek uygulamaya giren parsellerin bir bütün olarak uygulamadan çıkması sağlanmıştır. İtiraz konusu 1625 ada 3 parselde  planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. Maddesinde aranan ölçü ve ebatları sağladığı, yerindelik ilkesine uyulmuş olduğu,  parselden herhangi bir DOP kesintisi yapılmadığı, uygulama alanında  yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planını değişikliğinde  itiraz konusu parsele komşu yeşil alanın daha kullanışlı bir alana aktarılması ile bu alanda değer kaybının düşmesinden ziyade değer artışının sağlandığı,  uygulama bölgesinde kat adetleri ile yapılaşma koşullarının aynı olduğu ve yapılan imar uygulamasında  herhangi bir  hak kaybı olmadığı gerekçeleri ile yapılan itirazın reddedilmesine dair karar.

0274
439 25/03/2020

İlçemiz Atatürk (Yeni) Mahallesi,  31L-Ib, 31L-Ic, 31L-Id, 31L-IVa pafta, 1623 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 no.lu parseller,  1624 ada  2-3-4-5  no.lu parseller,  1625 ada  1-2-3  no.lu parseller,  1630 ada  1 ve 2  no.lu parseller,  1631 ada  1-2-3-4 no.lu parseller  ve  1632 ada  1-2-3-4 no.lu Parselleri kapsayan  alanında, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre düzenlenen ve Tire Belediyesi Encümeninin 06.11.2019 tarih ve 01-992 sayılı kararı ile onaylanan imar planı uygulaması ve dağıtım cetvelleri, 5216 sayılı kanunun 7/1-b maddesi gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nin 23.01.2020 tarih ve 96772592.302.03-01.81 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Söz konusu imar uygulaması 3194 sayılı İmar Kanununun 19.Maddesine göre  17.02.2020  tarihi ile 18.03.2020 tarihi mesai bitimine kadar Tire Belediyesi, resmi internet sitesi  ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. Kat ilan panosunda  1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkartılmış olup askı süresi içerisinde 1631 ada 1 parsel maliki Saim KARAYEL tarafından 13.03.2020 tarihli ve  5021 kayıt numaralı  dilekçe ile itiraz edilmiştir. Konunun Encümenimizce görüşülerek gerekli karar ihdasını arz ederim. Denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü;Saim KARAYEL  12.03.2020 tarihli ve  5021  kayıt numaralı  dilekçe ile;Mülkiyeti şahsına ait 1631 ada 1 parselde daha önce spor tesis alanına ilişkin yapılacak düzenlemelerin ileri sürülerek ve kamu yararı olduğu belirtilerek 3194 sayılı yasanın 18. Maddesi uyarınca imar planı  uygulamasına maruz kaldığını, bu defa da söz konusu taşınmazın 06/11/2019 tarihli ve 01-992 sayılı Tire Belediyesi Encümen kararı ile  tekrar 18. Uygulamasına maruz kaldığını ve yeni planda taşınmazın  rayiç değer bakımından çok daha değerli olabileceği bir konumdan, daha atıl ve kullanışsız bir konumda yer aldığı bu alanda yapılan ikinci bir 18. Madde uygulamasının kamu yararı taşımadığı gerekçeleri ile söz konusu uygulamanın müvekkiline ait parsel yönünden iptalini talep etmektedir.İzmir ili, Tire ilçesi, Atatürk Mahallesi, Maltepe Mevkii, 31L-Ib, 31L-Ic, 31L-Id ve 31L-IVa paftalar, 1623, 1624, 1625, 1630, 1631, 1632 ve 1635 nolu adalar ve civarında, toplayıcı ulaşım aksı oluşturulması, otopark alanlarının belirlenmesi , yeşil alanların bütünleştirilmesi ve yaklaşık 15000 kişi kapasiteli Gazi Mustafa Kemal Paşa Stadyumu çevresinde bulunan konut alanında oluşabilecek herhangi bir güvenlik tehdidinin yaşanmaması  amacıyla imar planı kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP-8175,18 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 gün, 05.724 sayılı kararı ile uygun görülerek 18.08.2017-18.09.2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkartılarak onaylanmıştır. Onaylanan Uygulama İmar Planı Revizyonuna istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ve ilgili yönetmeliğine göre arsa ve arazi düzenlemesi uygulaması ihtiyacı oluşmuştur.Bahse konu bölgede yapılan parselasyon planında genel anlamda parsel bütünlüğünün sağlanması hedeflenerek uygulamaya giren parsellerin bir bütün olarak uygulamadan çıkması sağlanmıştır. İtiraz konusu 1631 ada 1 parselde  planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. Maddesinde aranan ölçü ve ebatları sağladığı, parselden herhangi bir DOP kesintisi yapılmadığı, bu alandaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planını değişikliğinde itiraz konusu parselin yeşil alanda kaldığı ve aynı yerde konut imarlı parsel verilemeyeceği için konumlama olarak en yakınındaki uygun bir konut imarlı adadan yer verildiği,  uygulama bölgesinde kat adetleri ile yapılaşma koşullarının aynı olduğu ve yapılan imar uygulamasında  herhangi bir  hak kaybı olmadığı gerekçeleri ile yapılan itirazın reddedilmesine dair karar.

0273
440 25/03/2020

İlçemiz Atatürk (Yeni) Mahallesi,  31L-Ib, 31L-Ic, 31L-Id, 31L-IVa pafta, 1623 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 no.lu parseller,  1624 ada  2-3-4-5  no.lu parseller,  1625 ada  1-2-3  no.lu parseller,  1630 ada  1 ve 2  no.lu parseller,  1631 ada  1-2-3-4 no.lu parseller  ve  1632 ada  1-2-3-4 no.lu Parselleri kapsayan  alanında, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre düzenlenen ve Tire Belediyesi Encümeninin 06.11.2019 tarih ve 01-992 sayılı kararı ile onaylanan imar planı uygulaması ve dağıtım cetvelleri, 5216 sayılı kanunun 7/1-b maddesi gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nin 23.01.2020 tarih ve 96772592.302.03-01.81 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Söz konusu imar uygulaması 3194 sayılı İmar Kanununun 19.Maddesine göre  17.02.2020  tarihi ile 18.03.2020 tarihi mesai bitimine kadar Tire Belediyesi, resmi internet sitesi  ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. Kat ilan panosunda  1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkartılmış olup askı süresi içerisinde 1631 ada 1 parsel maliki Refiye YÜKSEK’ in vekili Av. M.Serdar TETİK ve Av. Gökberk TETİK tarafından 12.03.2020 tarihli ve  4954 kayıt numaralı  dilekçe ile itiraz edilmiştir. Konunun Encümenimizce görüşülerek gerekli karar ihdasını arz ederim. Denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü; Refiye YÜKSEK  Vekili Av. M.Serdar TETİK  ve Av. Gökberk TETİK  12.03.2020 tarihli ve  4954  kayıt numaralı  dilekçe ile;Müvekkiline ait 1631 ada 1 parselde daha önce spor tesis alanına ilişkin yapılacak düzenlemelerin ileri sürülerek ve kamu yararı olduğu belirtilerek 3194 sayılı yasanın 18. Maddesi uyarınca imar planı uygulamasına maruz kaldığını, bu defa da söz konusu taşınmazın 06/11/2019 tarihli ve 01-992 sayılı Tire Belediyesi Encümen kararı ile tekrar 18. Uygulamasına maruz kaldığını ve yeni planda taşınmazın  rayiç değer bakımından çok daha değerli olabileceği bir konumdan, daha atıl ve kullanışsız bir konumda yer aldığı bu alanda yapılan ikinci bir 18. Madde uygulamasının kamu yararı taşımadığı gerekçeleri ile söz konusu uygulamanın müvekkiline ait parsel yönünden iptalini talep etmektedir.İzmir ili, Tire ilçesi, Atatürk Mahallesi, Maltepe Mevkii, 31L-Ib, 31L-Ic, 31L-Id ve 31L-IVa paftalar, 1623, 1624, 1625, 1630, 1631, 1632 ve 1635 nolu adalar ve civarında, toplayıcı ulaşım aksı oluşturulması, otopark alanlarının belirlenmesi, yeşil alanların bütünleştirilmesi ve yaklaşık 15000 kişi kapasiteli Gazi Mustafa Kemal Paşa Stadyumu çevresinde bulunan konut alanında oluşabilecek herhangi bir güvenlik tehdidinin yaşanmaması amacıyla imar planı kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP-8175,18 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 gün, 05.724 sayılı kararı ile uygun görülerek 18.08.2017-18.09.2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkartılarak onaylanmıştır. Onaylanan Uygulama İmar Planı Revizyonuna istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ve ilgili yönetmeliğine göre arsa ve arazi düzenlemesi uygulaması ihtiyacı oluşmuştur.Bahse konu bölgede yapılan parselasyon planında genel anlamda parsel bütünlüğünün sağlanması hedeflenerek uygulamaya giren parsellerin bir bütün olarak uygulamadan çıkması sağlanmıştır. İtiraz konusu 1631 ada 1 parselde  planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. Maddesinde aranan ölçü ve ebatları sağladığı, parselden herhangi bir DOP kesintisi yapılmadığı, bu alandaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planını değişikliğinde itiraz konusu parselin yeşil alanda kaldığı ve aynı yerde konut imarlı parsel verilemeyeceği için konumlama olarak en yakınındaki uygun bir konut imarlı adadan yer verildiği,  uygulama bölgesinde kat adetleri ile yapılaşma koşullarının aynı olduğu ve yapılan imar uygulamasında  herhangi bir  hak kaybı olmadığı gerekçeleri ile yapılan itirazın reddedilmesine dair karar.

0272
441 25/03/2020

Şehrimiz İlçemiz Atatürk (Yeni) Mahallesi,  31L-Ib, 31L-Ic, 31L-Id, 31L-IVa pafta, 1623 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 no.lu parseller,  1624 ada  2-3-4-5  no.lu parseller,  1625 ada  1-2-3  no.lu parseller,  1630 ada  1 ve 2  no.lu parseller,  1631 ada  1-2-3-4 no.lu parseller  ve  1632 ada  1-2-3-4 no.lu Parselleri kapsayan  alanında, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre düzenlenen ve Tire Belediyesi Encümeninin 06.11.2019 tarih ve 01-992 sayılı kararı ile onaylanan imar planı uygulaması ve dağıtım cetvelleri, 5216 sayılı kanunun 7/1-b maddesi gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nin 23.01.2020 tarih ve 96772592.302.03-01.81 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Söz konusu imar uygulaması 3194 sayılı İmar Kanununun 19.Maddesine göre  17.02.2020  tarihi ile 18.03.2020 tarihi mesai bitimine kadar Tire Belediyesi, resmi internet sitesi  ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. Kat ilan panosunda  1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkartılmış olup askı süresi içerisinde 1624 ada 2 parsel malikleri Ali SANSAK, Mürüvvet BALIKÇI, Gülden ÇANKAYA ve Hikmet SANSAK tarafından 05.03.2020 tarihli ve  4468 kayıt numaralı  dilekçe ile itiraz edilmiştir. Konunun Encümenimizce görüşülerek gerekli karar ihdasını arz ederim. Denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü;Ali SANSAK ve Müşterekleri 05.03.2020 tarihli ve 4468 kayıt numaralı dilekçe ile; İmar uygulaması yapılacak 1624 ada 2 parselin daha önce yapılan imar uygulaması karşılığında kendilerine verilmiş olup; dolayısı ile ikinci bir uygulama yapılmasının uygun olmadığını, parselasyon sonucu kendilerine verilen alanın uygun olmadığını, 10 yıldır paftalarda yapılan uygulamalar ve kanunsuz asfaltlama çalışmaları ile stadyum çevresinde bulunan arsa sahiplerinin mağdur edildiğini, yeni yapılacak olan imar uygulamasına itiraz ettiklerini belirterek; Tire Belediyesi olarak 1624 ada 2 parselde bulunan taşınmazın emsal kararlara uygun olarak kamulaştırılmasını talep edilmektedir.İzmir ili, Tire ilçesi, Atatürk Mahallesi, Maltepe Mevkii, 31L-Ib, 31L-Ic, 31L-Id ve 31L-IVa paftalar, 1623, 1624, 1625, 1630, 1631, 1632 ve 1635 nolu adalar ve civarında, toplayıcı ulaşım aksı oluşturulması, otopark alanlarının belirlenmesi, yeşil alanların bütünleştirilmesi ve yaklaşık 15000 kişi kapasiteli Gazi Mustafa Kemal Paşa Stadyumu çevresinde bulunan konut alanında oluşabilecek herhangi bir güvenlik tehdidinin yaşanmaması amacıyla imar planı kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP-8175,18 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 gün, 05.724 sayılı kararı ile uygun görülerek 18.08.2017-18.09.2017 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkartılarak onaylanmıştır. Onaylanan Uygulama İmar Planı Revizyonuna istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ve ilgili yönetmeliğine göre arsa ve arazi düzenlemesi uygulaması ihtiyacı oluşmuştur.Bahse konu bölgede yapılan parselasyon planında genel anlamda parsel bütünlüğünün sağlanması hedeflenmiş olup Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. Maddesinde aranan ölçü ve ebatları sağladığı, yerindelik ilkesi sağlanmış olduğu, DOP kesintisi yapılmadığı, uygulama bölgesinde kat adetleri ile yapılaşma koşullarının aynı olduğu ve yapılan imar uygulamasında  herhangi bir  hak kaybı olmadığı gerekçeleri ile yapılan itirazın reddedilmesine dair karar.

0271
442 25/03/2020

Tire İlçesi Yeni Mahallesi Akyol Caddesi 10 nolu adreste işletmesi bulunan Mustafa ALTINTAŞ’ın düzeninin kurulması ve yerleşmesi bitmediğinden dolayı  Belediye Encümeninin 11/03/2020 tarih ve 219 sayılı kararı gereğince adına tahakkuk ettirilen İdari Para Cezasının iptal edilmesi talebinin; uygun görülmediğine dair karar.

0270
443 25/03/2020

Mülkiyeti Ateş Halat Hırdavat Nakliye Plastik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. ve Ali ATEŞ'e ait İlçemiz Turan mahallesi, 85 pafta 555 ada 15 , 19  , 21 ve 24 nolu parsellerin birleştirme işlemi için hazırlanan beyannamenin tetkikinde;Söz konusu parseller; Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde, uygulama imar planımız dışında ve 10/04/2017 tarih ve 05.354 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun görülen ve 14/07/2017 tarih 05.794 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onanan 1/25000 ölçekli İzmir Doğu Bölgesi Nazım İmar Planı kapsamında kalmakta olup Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 62. ve 45. maddelerinde aranan ölçü ve ebatlar sağlanmış olduğundan, 3194 sayılı İmar Kanunun 15. maddesine göre sakıncası olmayan birleştirme işleminin aynı kanunun 16. maddesine göre Encümenimizce de görüşülerek gerekli karar ihdasını arz ederim. Denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü.Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 62. ve 45. Maddesinde aranan ölçü ve ebatlar sağlanmış olduğundan; 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. Maddesince sakıncası olmayan Birleştirme işleminin aynı kanunun 16.maddesine göre Encümenimizce uygun görüldüğüne dair karar.

0268
444 25/03/2020

İlçemiz Çayırlı Mahallesi, 103 ada,3 parsel yapılmış olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) için hesaplanan yol katılım ücretinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 5. Maddesine göre hesaplanıp tahakkuk edilmesi talep edilmektedir .  Bahse konu 15.541,67 m2 yüzölçümünde ve arsa niteliğindeki parselin yol katılım hesabı yapılmış olup Toplam 156.202,71.- TL tutarında çizelge hazırlanmıştır.2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin payın hesaplaması ile ilgili 5 maddesinde “ Yol Harcamalarına Katılma Payı bir program dahilinde veya istek üzerine doğrudan doğruya yapılan işlerde, 4 üncü madde de belirlenen hizmetler için yapılan giderlerin 1/3’üdür. Giderlerin hesaplanmasında maliyet, işler hangi ihale usulü ile yapılmış olursa olsun, Bayındırlık Bakanlığı ve İller Bankası Genel Müdürlüğünün o yıllar için tespit ederek yayınlandığı  birim fiyatlar ve rayiçlere göre hesaplanan gerçek bedeli geçemez. Yolların kaldırımlar da dahil olmak üzere (15) metreden fazla genişliklerine düşen giderler, belediyelere ait olup, harç hesaplanmasında bu giderler nazara alınmaz. Böylece hesaplanan gider  tutarında özel Devlet yardımları karşılıksız fon tahsisleri, bu iş için yapılan bağış ve yardımlar ile istimlak bedelleri düşüldükten sonra kalan miktarın 1/3’ü, 4 üncü maddede belirtilen mükellefler adına Belediye Encümeninin kararını müteakip tahakkuk ettirilir.” Denilmektedir. Bu maddeye istinaden hazırlanan yol katılım hesabı çizelgesinde belirlenen bedelin peşin ödemede 1/3 oranında tahakkuk ettirilmesine dair karar.

0267
445 25/03/2020

İlçemiz Çayırlı Mahallesi, 103 ada,2 parsel yapılmış olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) için hesaplanan yol katılım ücretinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 5. Maddesine göre hesaplanıp tahakkuk edilmesi talep edilmektedir .  Bahse konu 15.228,34 m2 yüzölçümünde ve arsa niteliğindeki parselin yol katılım hesabı yapılmış olup Toplam 74.784,02.- TL tutarında çizelge hazırlanmıştır.  
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin payın hesaplaması ile ilgili 5 maddesinde “ Yol Harcamalarına Katılma Payı bir program dahilinde veya istek üzerine doğrudan doğruya yapılan işlerde, 4 üncü madde de belirlenen hizmetler için yapılan giderlerin 1/3’üdür. Giderlerin hesaplanmasında maliyet, işler hangi ihale usulü ile yapılmış olursa olsun, Bayındırlık Bakanlığı ve İller Bankası Genel Müdürlüğünün o yıllar için tespit ederek yayınlandığı  birim fiyatlar ve rayiçlere göre hesaplanan gerçek bedeli geçemez. Yolların kaldırımlar da dahil olmak üzere (15) metreden fazla genişliklerine düşen giderler, belediyelere ait olup, harç hesaplanmasında bu giderler nazara alınmaz. Böylece hesaplanan gider  tutarında özel Devlet yardımları karşılıksız fon tahsisleri, bu iş için yapılan bağış ve yardımlar ile istimlak bedelleri düşüldükten sonra kalan miktarın 1/3’ü, 4 üncü maddede belirtilen mükellefler adına Belediye Encümeninin kararını müteakip tahakkuk ettirilir.” Denilmektedir. Bu maddeye istinaden hazırlanan yol katılım hesabı çizelgesinde belirlenen bedelin peşin ödemede 1/3 oranında tahakkuk ettirilmesine dair karar.

0266
446 25/03/2020

3528-190 Nolu Tire Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosunun 18.03.2020 tarih ve 58 sayılı yazısı ile şehrimiz Çayırlı mahallesi, 242 (Eski 52) nolu parsel lehine, 37 nolu parsel aleyhine 1974 m2 'lik yol geçit hakkının terkin edilmesi istenmektedir..
Yapılan incelemelerimiz neticesinde; söz konusu parseller imar planımız dışarısında kalmakta olup kadastral yola cephesi olmayan 242 nolu parselin 37 nolu parsel üzerinden 18.04.1995 tarih 1296 yevmiye numarası ile tescil edilen yol geçit hakkının bulunduğu tespit edildiği hususunu gereğini bilgilerinize arz ederim. Denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü.  
Söz konusu parseller imar planımız dışarısında kalmakta olup kadastral yola cephesi olmayan 242 nolu parselin 37 nolu parsel üzerinden 18.04.1995 tarih 1296 yevmiye numarası ile tescil edilen yol geçit hakkının terkin edilmesinde Belediyemizce bir sakınca bulunmadığına dair karar.

0265
447 25/03/2020

İlçemiz Hürriyet Mahallesi, Maltepe Caddesi, 13/A da işyeri  sahibi Ayhan ER ; Yeni Mahalle Eski Hallaçlar Sokak 9 nolu işyeri sahibi Mehmet ÇETİN’e Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiklerinden Mehmet ÇETİN ve Ayhan ER’ e  ayrı ayrı olmak üzere;1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66 ) 1.Maddesine istinaden, taraflarına 392,00 TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine, ayrıca Belediyemizden İşyeri Açma Ruhsatı alması için taraflarına 15 gün süre verilmesine dair karar.

0264
448 25/03/2020

İlçemiz Hürriyet Mahallesi, Maltepe Caddesi, 13/A da işyeri  sahibi Ayhan ER ; Yeni Mahalle Eski Hallaçlar Sokak 9 nolu işyeri sahibi Mehmet ÇETİN’e Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiklerinden Mehmet ÇETİN ve Ayhan ER’ e  ayrı ayrı olmak üzere;1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66 ) 1.Maddesine istinaden, taraflarına 392,00 TL (üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine, ayrıca Belediyemizden İşyeri Açma Ruhsatı alması için taraflarına 15 gün süre verilmesine dair karar.

0264
449 25/03/2020

İlçemiz Karacaali Mahallesi Karacaali  Caddesi 115 nolu adreste bulunan Kahvehanenin sorumlusu Kadir  GÜNGÖR’ün, Belediye Encümenimizin 04.03.2020 tarih ve 199 nolu Encümen Kararı ile tarafına verilen İdari Para Cezasının iptal edilmesi talebinin; uygun görülmediğine dair karar.

0263
450 25/03/2020

İlçemiz Karacaali Mahallesi Karacaali  Caddesi 115 nolu adreste bulunan kahvehanenin sahibi Mustafa EMSEN’in, Belediye Encümeni’nin 04.03.2020 tarih ve 199 nolu Encümen Kararı ile Kadir GÜNGÖR’e verilen İdari Para Cezasının iptal edilmesi talebinin; mümkün görülmediğine dair karar.

0262
451 25/03/2020

İlçemiz Kurtuluş Mahallesi, 209 Ada 29 ve 30 nolu Parsellerin tevhid ve yola terk işlemleri için ilgilisinin talebi üzerine hazırlanan değişiklik tasarımının tetkikinde;    23.01.2020 tarih ve 1238 kayıt numaralı dilekçe ile talep edilen; şehrimiz Kurtuluş mahallesi, 209 ada 29 ve 30 nolu parsellerin tevhid ve yola terk işlemleri için Harita Mühendisine hazırlatılmış olan beyannamenin tetkikinde; Söz konusu taşınmazlar onaylı koruma amaçlı imar planımızın L19-d-20-b-1-c paftasında K-2 (Konut alanı - 2 kat) ve imar yolu imarlı yapı adasında yer almakta olup öncelikle tevhid işlemi ile (T) parseli oluşturulmuş,  (T) parseli yola terk işlemine tabi tutularak (A) parseli elde edilmiştir.Koruma Amaçlı İmar Planımızın plan hükümleri kapsamında söz konusu işlemin gerçekleştirilmesinin mümkün olup olmadığı hususunda İzmir 1 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na 28.01.2020 tarih ve E.1357 sayılı yazımız ile kurum görüşü sorulmuştur. İzmir 1 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.02.2020 tarih 10450 sayılı kararı ile tevhid ve yola terk işleminin gerçekleştirilmesinde sakınca olmadığı tarafımıza bildirilmiştir. Denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü.
1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 15. maddesince sakıncası olmayan tevhid ve yola terk işleminin aynı kanunun 16. maddesine göre Encümenimizce uygun görüldüğüne dair karar.

0261
452 25/03/2020

Tire İlçesi Cumhuriyet Mahallesi İbnimelek Caddesi 6 nolu adreste bulunan kahvehanenin Tire Kaymakamlığı’nın 16/03/2020 tarih ve E.1004 sayılı Coranavirüs tedbirleri çerçevesince 16/03/2020 tarihi itibaren faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu ve söz konusu adreste faaliyet gösterecek olan işyerinin İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliği hükümlerince gerekli işlemleri başlattığı, söz konusu nedenlerden dolayı Belediye Encümeninin 11/03/2020 tarih ve 217 sayılı kararı gereğince adına tahakkuk ettirilen İdari Para Cezasının iptal edilmesi talebinin; uygun görüldüğüne dair karar.

0260
453 25/03/2020

Şadiye TÜFENK adlı vatandaş, Işıklar Mahallesi, Kiremitçi Kümeevleri  No:11/A adresindeki evinin çatı tadilatı için gerekli olan; 15 adet Hamur Kireç, 60 torba çimento ve 3 traktör(14 ton) sıvalık kumun Belediyemiz tarafından karşılanması talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0259
454 25/03/2020

Mülkiyeti Ahmet MADEN’e ait Akkoyunlu Mahallesi Çavdartepe Mevkii No:5 adresindeki evinin tadilatının, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü teknik personelinin yerinde yaptığı inceleme sonrasında çıkardığı keşif bedeli mukabilinde yapılması talebinin; Belediyemiz mali imkanları yetersiz olduğundan mümkün görülmediğine, bahsi geçen tadilat talebinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından talep edilmesine dair karar.

0258
455 25/03/2020

Mülkiyeti D.D.Y.ait 29.000 m2 alan Tire Belediye Spora tahsisli iken 06.05.2019 tarih ve 93 numaralı Tire Belediye Meclisi kararı ile tahsis kaldırılmıştır. Söz konusu tarihten itibaren Nazım Çulcu Parkı, Demiryolu kenarında bulunan alanın bir kısmında işgalci olarak bulunan Zeki ERGİN’in Mayıs/2019 dan Mart/2020 sonuna kadar aylık işgaliye ücretini 500.00-TL. (Beşyüz Türk Lirası) işgaliye bedeli karşılığında uygun görüldüğüne dair karar.

0257
456 25/03/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Yeni mahalle Cumhuriyet meydanı  55 ada,2 parsel adresinde bulunan WC  vasıflı taşınmazın kiraya verilmesi işinin 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile kiraya verilmesi ihalesinin;1 Aylık Kira Bedeli olan 250,00 TL.'ye Osman AYKAÇ' ın uhdesine ihale olunmasına dair karar. 

 

0256
457 18/03/2020

Mehmet UYSAL’ ın İlçemiz Dumlupınar Mahallesi 1.Harlak Sokak 48 nolu adresindeki evinin tadilatı için gerekli olan;1 traktör kum, 20 torba hamur kireç ve 10 torba Çimento’nun Belediyemiz tarafından karşılanması talebinin; Mehmet UYSAL’ın maddi durumunun araştırılması için kararımızın Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne havalesine dair karar.

0255
458 18/03/2020

Mustafa AKARSU’nun Paşa Mahallesi, Ekinhisarı Caddesi 80 nolu adresindeki işyeri ile ilgili verilen İdari Para Cezasının iptal olması talebinin;  mümkün görülmediğine dair karar.

0254
459 18/03/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Gökçen Mahallesi Şht. Seyhan Kafalı Cad. No: 4/A ve 4/B adresinde bulunan işyeri vasıflı taşınmazları 04.03.2020 tarih ve 195 sayılı Encümen Kararı ile kiralayan Mustafa BAĞRIAÇIK İçkili Lokanta yapmak istemiş fakat İçkili Lokanta Ruhsatı alamadığından dolayı ( Söz konusu alan İçkili Yer Bölgesi  olmadığından Ruhsat verilememiştir.) kiralamaktan vazgeçtiği ve buna istinaden teminatın irad kaydedilmesi şartıyla talebinin uygun görüldüğüne,09.03.2020 tarih ve Seri E No 452686 Makbuzla Belediyemiz veznesine yatırmış olduğu 500,00.-TL Kira Bedelinin tarafına iade edilmesine dair karar.

0252
460 18/03/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait  İpekçiler Mahallesi Selahattin Çakır bulvarı No:24 adresinde bulunan Büfe vasıflı taşınmazın 5 yıllık kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 01.04.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılmasına dair karar.

0251
461 18/03/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi İbn-i Melek Caddesi No:33/C adresinde bulunan işyeri vasıflı taşınmazın 5 yıllık kiraya verilmesi işinin, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile  ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 01.04.2020 tarihini tesadüf eden  Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılmasına dair karar.

0250
462 18/03/2020

İlçemiz Başköy  Mahallesinde bulunan meyhane işletmecisi ve sahibi olan Hasan Hüseyin ADIBELLİ’ye;  2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanununun 6.maddesinde ”Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen, işyerlerinin işletmecilerine 2020 yılı için tesbit olunan 2.233,00- TL ile 4.448,00-TL. arasında idari para cezası verilir. Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.hükmüne istinaden;  2.233,00-TL (iki bin iki yüz otuz üç Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0249
463 18/03/2020

İlçemiz Kahrat Mahallesinde bulunan kahvehanenin  işletmecisi Mehmet ARSLANER’e   2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanununun 6.maddesinde ”Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen, işyerlerinin işletmecilerine 2020 yılı için tesbit olunan 2.233,00- TL ile 4.448,00-TL. arasında idari para cezası verilir. Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.hükmüne istinaden; 2.233,00-TL (iki bin iki yüz otuz üç Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0248
464 18/03/2020

İlçemiz Büyükkale Mahallesi Cumhuriyet Sokak No:2 Tire İzmir adresinde yer alan  kahvehanenin işletmecisi Hüseyin CEKA’ya;  2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanununun 6.maddesinde ”Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen, işyerlerinin işletmecilerine 2020 yılı için tespit olunan 2.233,00- TL ile 4.448,00-TL. arasında idari para cezası verilir. Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.hükmüne istinaden;  2.233,00-TL (iki bin iki yüz otuz üç Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0247
465 18/03/2020

İlçemiz İhsaniye mahallesi İnkılap Caddesi No:35 Tire İzmir adresinde faaliyet gösteren Dutlu Kahvehane isimli işyerinin işletmecisi Ahmet OKKAYA’nın tarafına; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanununun 6.maddesinde ”Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen, işyerlerinin işletmecilerine 2020 yılı için tespit olunan 2.233,00- TL ile 4.448,00-TL. arasında idari para cezası verilir. Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.hükmüne istinaden2.233,00-TL (iki bin iki yüz otuz üç Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0246
466 18/03/2020

Yeni Mahalle Fevzi Paşa Cad. No;122  adresindeki Kahvehanenin sahibi İbrahim MENDEGÜMELİ’ye, Yeni Mahalle İsmail Taşlı Caddesi 7/3 No:25 D:14 de bulunan  Teras Et ve Süt Ürünleri San.ve Tic. Ltd. Şti’ye,  Yeni Mahalle Bedesten Caddesi No.8 adresinde bulunan Ali Efe Kahvehanesi sahibi Gülay GÜNEŞ’ e, Yeni Mahalle Aydınoğlu Caddesi No:16 da bulunan Kısmet Kıraathanesi sahibi Emine BOZKURT’ a  ayrı ayrı olmak(4 kişi) üzere taraflarına; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanununun 6.maddesinde ”Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen, işyerlerinin işletmecilerine 2020 yılı için tespit olunan 2.233,00- TL ile 4.448,00-TL. arasında idari para cezası verilir. Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.hükmüne istinaden; 2.233,00-TL (iki bin iki yüz otuz üç Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0245
467 18/03/2020

Belediyemiz OCAK/2020 dönemine ait olup 16/03/2020 tarihine kadar ödenmesi gereken işçi personellerinden kesilen 175.131,92.TL (Yüzyetmişbeşbinyüzotuzbir Türk Lirası doksaniki Kuruş) olan sigorta prim giderlerinin; vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden, Sosyal Güvenlik Priminin 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Hesap’’ kodundan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesine dair karar.

0243
468 18/03/2020

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddelerinde belirtildiği şekilde bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında bütçede tertibi bulunmayan, Belediyemiz Hukuk Müşavirliği bütçesi içinde 46.35.30.24.03.3.9.5.03.07.01.02 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları  tertibinin açılmasına ve bu tertibe Mali Hizmetler  Müdürlüğü Bütçesi içindeki 46.35.30.38.01.1.2.5.09.06 Yedek Ödenek kaleminden 30.000,00-TL.aktarım yapılmasının uygun görüldüğüne dair karar.

0242
469 18/03/2020

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 37. 38. maddelerinde belirtildiği şekilde bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında bütçede tertibi bulunmayan, Belediyemiz Hukuk Müşavirliği bütçesi içinde 46.35.30.24.03.3.9.5.03.07.01.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları  tertibinin açılmasına ve bu tertibe Mali Hizmetler  Müdürlüğü Bütçesi içindeki 46.35.30.38.01.1.2.5.09.06 Yedek Ödenek kaleminden 20.000,00-TL.  aktarım yapılmasının uygun görüldüğüne dair karar.

0241
470 18/03/2020

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.37.38. maddelerinde belirtildiği şekilde bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında bütçede tertibi bulunmayan, Belediyemiz Veterinerlik Müdürlüğü bütçesi içinde 46.35.30.49.07.9.9.5.03.05.01. 04 Müteahhitlik Hizmetleri tertibinin açılmasına ve bu tertibe Mali Hizmetler Müdürlüğü Bütçesi içindeki 46.35.30.38.01.1.2.5.09.06 Yedek Ödenek kaleminden 15.000,00-TL. aktarım yapılmasına, ayrıca 2020 Mali Yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine belirlenen tertipler arasında aktarma yapılmasının uygun görüldüğüne dair karar.

0240
471 18/03/2020

İlçemiz 4 Eylül Mahallesi Şehit Yüzbaşı Gültekin Başargan Caddesi üzerinde 35 YIE 48 plakalı araç ile “Emre Aykırı Davranış” fiilini gerçekleştiren, Deniz Meşrubat Gıda Turizm İnş. Tic. Ltd. Şti. hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesine istinaden İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlendiğinden; tarafına    392,00 TL. İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0239
472 18/03/2020

Ekmekçiali Sokak No:3/A’da bulunan işyerinin ön tarafına tekabül eden , İlçemiz pazarı olan Salı günleri 2 metrelik sergi yerini talep eden Alican TOKTAŞ’ın sergi yerinin kendisine tahsis edilmesi talebinin; uygun görüldüğüne dair karar.

0238
473 18/03/2020

İlçemiz Kahrat Mahallesi Köy Civarı Mevkiinde sıvı gübre dökerek çevreye rahatsızlık verdiği ve kirliliğe sebep olduğundan dolayı; Ensar İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t.5728 s. K. m. 66 ) 1.Maddesine istinaden, tarafına 392,00 TL(üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0237
474 18/03/2020

İlçemiz İhsaniye Mahallesi, 658 ada 9 parselde 6mt x 8mt ebatlı demir direkler üzerinde saçlarla kapatılmak sureti ile kapalı alan oluşturulduğu tespit edilerek yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir.
3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesi gereğince; ruhsatsız yapılan yapının 1 ay içerisinde mevzuat hükümleri doğrultusunda ruhsatlandırılması ya da yıkılmasına,  aksi halde yıkım işinin belediyemiz tarafından yapılıp masrafların yapı sahibinden %20 fazlası ile tahsil edilmesine, aynı kanunun 42. maddesine göre (T.C.Kim.No:21974517264) Kiracı Veysel KIRKI’ya  2.849,46 TL (ikibinsekizyüzkırkdokuz lira,kırkaltı kuruş) idari para cezası verilmesine dair karar.

0236
475 18/03/2020

İlçemiz Kurşak Mahallesi, 798 parselde yapılmış olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) için hesaplanan yol katılım ücretinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 5. Maddesine göre hesaplanıp tahakkuk edilmesi talep edilmektedir .  Bahse konu 96.135,36 m2 yüzölçümünde ve arsa niteliğindeki parselin yol katılım hesabı yapılmış olup Toplam 92.626,90 TL tutarında çizelge hazırlanmıştır.  
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin payın hesaplaması ile ilgili 5 maddesinde “ Yol Harcamalarına Katılma Payı bir program dahilinde veya istek üzerine doğrudan doğruya yapılan işlerde, 4 üncü madde de belirlenen hizmetler için yapılan giderlerin 1/3’üdür. Giderlerin hesaplanmasında maliyet, işler hangi ihale usulü ile yapılmış olursa olsun, Bayındırlık Bakanlığı ve İller Bankası Genel Müdürlüğünün o yıllar için tespit ederek yayınlandığı  birim fiyatlar ve rayiçlere göre hesaplanan gerçek bedeli geçemez. Yolların kaldırımlar da dahil olmak üzere (15) metreden fazla genişliklerine düşen giderler, belediyelere ait olup, harç hesaplanmasında bu giderler nazara alınmaz. Böylece hesaplanan gider  tutarında özel Devlet yardımları karşılıksız fon tahsisleri, bu iş için yapılan bağış ve yardımlar ile istimlak bedelleri düşüldükten sonra kalan miktarın 1/3’ü, 4 üncü maddede belirtilen mükellefler adına Belediye Encümeninin kararını müteakip tahakkuk ettirilir.” Denilmektedir. Bu maddeye istinaden hazırlanan yol katılım hesabı çizelgesinde belirlenen bedelin peşin ödemede 1/3 oranında tahakkuk ettirilmesine dair karar.

0235
476 18/03/2020

İlçemiz Atatürk Mahallesi 1099 ada 1 parsel Toplu Konut Sitesi B-3 Blok zemin 1 nolu bağımsız bölümde  yapılan ruhsat eklerine aykırı işlere ilişkin ilgi (a) encümen kararıyla 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesi gereği idari para cezası ve aynı kanunun 32. maddesi uyarınca aykırılığın giderilmesi için bir ay mühlet verilmiştir.  Bahsi geçen yapılarla ilişkin alınan yapı kayıt belgesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğünün ilgi (b) yazısıyla iptal edildiği görülmüştür.
3194 Sayılı İmar Kanununun 32.maddesi gereğince; aykırılıkların mal sahibi tarafından giderilmediği görüldüğünden; Belediye ekipleri tarafından ruhsat eklerine uygun hale getirilmesine ve masraflarının yapı sahibi (T.C: 288********) Fahri KARADUMAN'dan   tahsil edilmesine dair karar.

0234
477 18/03/2020

İlçemiz Çayırlı Mahallesi,  103 ada 3 parselde 330 m² kaide alanlı ruhsat alınmadan Güneş Enerji Santrali Tesisi yapıldığı tespit edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine göre; 1 ay içerisinde ruhsatsız yapılan Güneş Enerji Santrali Tesisinin ruhsatlandırılmasına ya da eski haline getirilmesine, aynı kanunun 42. maddesine göre (T.C.:345********) ALİ APALI‘ya 9.027,17TL (dokuzbin yirmiyedi lira onyedikuruş) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0233
478 18/03/2020

İlçemiz Yeğenli Mahallesi 160 ada 5 parselde 20.05.2019 tarih 71 sayılı yapı ruhsatı düzenlenen hayvancılık yapılarının temel, subasman vb. vizeleri yapılmadan inşaatın tamamlandığı tespit edilmiş olup ilgi yapı tatil zaptı düzenlenmiştir.

Bahsi geçen yapılar için gerekli tüm fenni muayene ve raporların hazırlatılmasına ve 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince mevzuat hükümleri gereğince yükümlülüklerini yerine getirmeyen müteahhit firma İZYAPI MAKİNA İNŞAAT HAYVANCILIK ve İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ'ye  (V.K.No: 484*******) 5.698,92 TL (beşbinaltıyüzdoksansekiz lira doksaniki kuruş) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0232
479 18/03/2020

İlçemiz Yeğenli Mahallesi 160 ada 5 parselde 20.05.2019 tarih 71 sayılı yapı ruhsatı düzenlenen hayvancılık yapılarının temel, subasman vb. vizeleri yapılmadan inşaatın tamamlandığı tespit edilmiş olup ilgi yapı tatil zaptı düzenlenmiştir.

Bahsi geçen yapılar için gerekli tüm fenni muayene ve raporların hazırlatılmasına ve 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince mevzuat hükümleri gereğince yükümlülüklerini yerine getirmeyen müteahhit firma İZYAPI MAKİNA İNŞAAT HAYVANCILIK ve İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ'ye  (V.K.No: 484*******) 5.698,92 TL (beşbinaltıyüzdoksansekiz lira doksaniki kuruş) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0232
480 18/03/2020

İlçemiz Çayırlı Mahallesi, 103 ada 2 parselde 330 m2 kaide alanlı ruhsat alınmadan Güneş Enerji Santrali Tesisi ve 55 m2 güvenlik kulübesi yapıldığı tespit edilmiştir. 

3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre; 1 ay içerisinde ruhsatsız yapılan Güneş Enerji Santrali Tesisinin ruhsatlandırılmasına yada eski haline getirilmesine, aynı kanunun 42. maddesine göre (T.C.: 345********) Ali APALI’ ya 11.876,53 TL. (onbirbin sekizyüz yetmişaltı lira  elliüç kuruş) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0231
481 18/03/2020

Yeni Mh. Cumhuriyet Mey. No:6/8 55 ada 2 parselin 1.350 TL. bedeli karşılığında Yusuf BAHÇE ' ye ihhale olunmasına , Yeni Mh. Cumhuriyet Meydanı 6/7 nolu Büfenin pazarlığa bırakılmasına dair karar.

0230
482 18/03/2020

İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 1058 Ada,101 Parselde (Eski SSK Hastanesi) bulunan gayrimenkulün yıkımı ile Yeni Mahalle,68 Ada, 45 Parselde (Jandarma Karakolu) bulunan gayrimenkulün yıkım işinin; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile yıkım + 41.518,55.-TL + Para (TL) üzerinden yapılan ihaleye istekli olarak katılan; 1-Çelikler Konteyner Atık Yön.Elkt.Elk.İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti., 2-Oğuzhan Metal Önder KAPLAN, 3-Özkaplan Müh. Geri. Dön. San. ve Tic. Ltd. Şti., 4-Cemay Met. Geri. Dön. İml. Nak. İtl. İhr. San.ve Tic. Ltd. Şti., 5- Veli ÇİNKAYA Hernevi Hurda Metal Alım Satım, 6- Çelik Ticaret Halil ÇELİK, 7-Öğün Metal Geri Dönüşüm Murat ÖĞÜN, 8-Mulcar İnş. ve Nak. Aysel BULCAR, 9-Özbaşkent Konteyner Mad. Met. Nak. İnş. Tur. San. Tic. Ltd., 10-MYK Grup İnş.Met. ve Harf. Nak. San. Tic. Ltd. Şti., 11-Cengizhan Met.Geri Dönüşüm Şeref ÇİNKAYA, 12- Ankara Hurda Erdoğan GENÇ, 13-Beşler Met. Nak. Gıda. İnş. Taah. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti., 14-Memişoğlu Harf.Nak.Demir Çelik İnş. Kömür Gıda Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti., 15-Özgül–Ol Yık.Enk. Harf. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti., 16-Sarılar Metal Cihan SARI, 17-Özer Hurdacılık Halil ÖZER,  18- Nermanoğlu Alt Yapı Kentsel Dönüşüm Petrol Ürünleri Akaryakıt Madencilik Geri Dönüşüm Tesis İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. arasında yapılan Açık Arttırma sonucunda, 250.000,00-TL bedel mukabilinde Nermanoğlu Alt Yapı Kentsel Dönüşüm Petrol Ürünleri Akaryakıt Madencilik Geri Dönüşüm Tesis İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş.’ ye ihale olunmasına dair karar.

0229
483 18/03/2020

26.02.2020 tarih ve 173 sayılı karara ektir. Kıymet takdir Komisyonuna havale edilerek muhammen bedelleri belirlenen kullanım ömrünü tamamlamış 6 adet iş makinalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ;

1986 Model Komatsu Marka Lastik Tekerlekli Greyder; 73.000,00 TL.; MEHMET ALİ PEKDEMİR

1995 Model Beko Mastaş Marka Kepçe; 21.000,00 TL.; BEŞLER METAL NAK.GIDA.İNŞ.TAAH.

1980 Model Galion Marka Greyder; 26.000,00 TL.; Mehmet Ali PEKDEMİR

1983 Model Fiat Allis Marka Paletli Dozer; 36.000,00 TL.;

BEŞLER MAKİNA NAK.GIDA İNŞ.Komatsu Silindir; 21.000,00 TL.;

 İMİRZALIOĞLU MET. İŞ. MAK. VE NAK. SAN. TİC. LTD. D7G Dozer; 51.000,00 TL.; MEHMET ALİ PEKDEMİR

uhdelerine ihale olunmasına dair karar.

0228
484 11/03/2020

Mali Hizmetler müdürlüğü’ nün 11.03.2020 tarih ve 4142 sayılı; Belediyemize ait 2005 model Liebherr marka iş makinasının çalışabilirlik durumunun tespiti için oluşturulan tespit komisyonu hususunun görüşülmesi.

0227
485 11/03/2020

Mali Hizmetler müdürlüğü’ nün 11.03.2020 tarih ve 4142 sayılı; Belediyemize ait 2005 model Liebherr marka iş makinasının çalışabilirlik durumunun tespiti için oluşturulan tespit komisyonu hususunun görüşülmesi talebin uygun görüldüğüne dair karar.

0227
486 11/03/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait  İlçemiz Yeni Mahalle,  30L-2A pafta, 103 ada, 42 parselde T-3 ( Ticaret 3 Kat) müsaadeli gayrimenkul üzerine yapılacak olan  İnşaata ait,  ihale hazırlığına ilişkin muhammen bedelin tespit edilmesine ilişkin kurulan komisyon kurulması talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0226
487 11/03/2020

Serdar Kosti konulu ilgi yazıda, İlçemiz Kurtuluş Mahallesi Gümüşpala Caddesi 127 nolu adresteki   işyerinde içine fırın yaptığı ve Belediyemizden gerekli izin ve uygunluk almadan tamir ve tadilat yaptığından dolayı 3194 sayılı İmar Kanunu ve Belediye Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin 3/10 .maddesi gereğince zabıt varakası talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0225
488 11/03/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Cumhuriyet Meydanı 55 ada 2 parsel adresinde bulunan WC olarak kiraladığı taşınmazdaki kiracılığının sonlandırılmasını talep eden Sevdai KAHYALAR' ın teminatının irad kaydedilmesi Aylık 200,00 TL bedelle yeniden kiraya çıkılması 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34/g maddesi gereğince “Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.” Encümenin görev ve yetkileri arasındadır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümleri uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile kiralama ihalesine çıkılması hususunun görüşülmesi.

0224
489 11/03/2020

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 44 ada 11 parsel nolu taşınmazda yapılan ruhsat eklerine aykırı yapılaşmaya ilişkin ilgi (a) encümen kararıyla 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesi gereği idari para cezası ve aynı kanunun 32. maddesi uyarınca aykırılığın giderilmesi için bir ay mühlet verilmiştir.  Bahsi geçen yapılarla ilişkin alınan yapı kayıt belgesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğünün ilgi (b) yazısıyla iptal edildiği görülmüştür.3194 Sayılı İmar Kanununun 32.maddesi gereğince; aykırılıkların mal sahibi tarafından giderilmediği görüldüğünden; Belediye ekipleri tarafından yıkımının yapılmasına ve masraflarının yapı sahibi (T.C: 319********) Kaşif GÜREL'den tahsil edilmesi 

0223
490 11/03/2020

İlçemiz Hisarlık Mahallesi 154 ada 126 parsel nolu taşınmazda yapılan kaçak yapılara ilişkin ilgi (a) encümen kararıyla 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesi gereği idari para cezası ve aynı kanunun 32. maddesi uyarınca aykırılığın giderilmesi için bir ay mühlet verilmiştir.  Bahsi geçen yapılarla ilişkin alınan Yapı Kayıt Belgesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğünün ilgi (b) yazısıyla iptal edildiği görülmüştür.

0222
491 11/03/2020

İlçemiz Hisarlık Mahallesi 154 ada 126 parsel nolu taşınmazda yapılan kaçak yapılara ilişkin ilgi (a) encümen kararıyla 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesi gereği idari para cezası ve aynı kanunun 32. maddesi uyarınca aykırılığın giderilmesi için bir ay mühlet verilmiştir.  Bahsi geçen yapılarla ilişkin alınan Yapı Kayıt Belgesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğünün ilgi (b) yazısıyla iptal edildiği görülmüştür.

0222
492 11/03/2020

Dibekçiler mahalle muhtarı Sercan TEKELİOĞLU mahallesinde bulunan cami lojmanına bakım onarım yapacaklarını ve dilekçede bulunan malzemelerin Belediyemiz tarafından karşılanmasının uygun görüldüğüne dair karar.

0221
493 11/03/2020

Dibekçiler mahalle muhtarı Sercan TEKELİOĞLU mahallesinde bulunan cami lojmanına bakım onarım yapacaklarını ve dilekçede bulunan malzemelerin Belediyemiz tarafından karşılanmasını talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0221
494 11/03/2020

1-Dudu OĞUZ=Red,  2-Cevriye KONCAK=Red,  3-Orhan  KONCAGÜLLER=Red,  4-Hüseyin BOZKURT=100TL.,  5- Kamile ÖZKAN=100 TL.,  6-Ayşe ONART=100 TL.,  7- Sami ULUDAĞ=300 TL., 8-Nefiye KONCAK=100TL., 9-Sadike YILDIRIM=Red, 10- İmran GENCER=Günde 2 Ekmek yardımı yapılmasına, 1-Şeribani CAV=Red, 12- Sibel ERÇOLAK=100TL., 13- Gül YATBAZ=100 TL., 14-Hediye DÖNEMLİ=250 TL., 15- Ogün BİLGE=Red, 16- Süzen AKKUZU=100 TL.

0220
495 11/03/2020

İlçemiz Yeni Mahalle, Akyol Caddesi 10 no.lu işyerinin Belediyemizden işyeri açma ve Çalıştırma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiğinden dolayı, Mustafa ALTINDAŞ hakkında İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince Zabıt Varakası tanzim edilmiştir. Tanzim edilen Zabıt Varakası hususunun taraflarına 15 gün süre ve tarafına 392 TL.para Cezası verilmesine dair karar.

0219
496 11/03/2020

İlçemiz Duatepe  Mahallesi,  Kazanoğlu Camii Sokak 20 no.lu kendisine ait konut da inşaat faaliyeti yürüttüğünden dolayı, Cemal GÜLÜM hakkında 3194 Sayılı İmar Kanunun 32-42. Maddesi gereğince tanzim olunan Zabıt Varakası hususunun İmar İşleri Müdürlüğüne havale olunmasına dair karar.

0218
497 11/03/2020

İşletmekte oldukları işyerlerine, Belediyemizden ruhsat almadan faaliyette bulunduklarından dolayı, Sefa ÜNDEN, Yunus TOKSÖZ ve Nilay YÖRDEM hakkında İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince tanzim olunan Zabıt Varakaları Taraflarına 15 gün süre ve herbirine ayrı olmak üzere taraflarına 392 TL.para Cezası verilmesine dair karar.

0217
498 11/03/2020

İlçemiz Yeni Mahalle, Atatürk Caddesi 17/A no.lu işyerine İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden ruhsat almadan yapı faaliyetine başladığından dolayı İşletme sahibi Arslan BEKAR hakkında 3194 Sayılı İmar Kanunun 32-42. Maddesi gereğince tanzim olunan Zabıt Varakası hususunun İmar İşleri Müdürlüğüne havale olunmasına dair karar.

0216
499 11/03/2020

Ferhat ÇAPKAN’ ın İlçemiz 4 Eylül Mahallesi Şehit Yüzbaşı Gültekin Başargan Caddesi 34 numarada kiracı olarak ikamet ettiği, elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktığı, tadilat yapılması gerektiği ve gereken tadilatın Belediyemizce yapılması talebinin; Belediyemiz mali imkanları yetersiz olduğundan mümkün görülmediğine dair karar.

0215
500 11/03/2020

Rıfkı BEZCİ dilekçesinde 27.12.2019 tarihinde Avm yönetimiyle ilişkisini sonlandırdığını ve bu tarihin yani 27.12.2019 tarihinde kira sonlandırılma tarihi olarak belirlenmesini ve 27.12.2019 tarihinden sonraki borçlarının terkininin yapılmasını talebinin mümkün görülmediğine dair karar.

0214
501 11/03/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait aşağıda ada ve parseli yazılı bulunan Hürriyet Mahallesi  Orhan Aksay Caddesi No:7/1 adresinde bulunan büfe vasıflı taşınmazın 3 yıllık kiraya verilmesi işinin 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile Nusret KAVUŞOĞLU uhdesine dair karar.

0213
502 04/03/2020

03.03.2020 tarihli dilekçe gereği Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Çeriközü Mahallesinde bulunan Bakkal dükkanının kiracısı bulunan Halil İbrahim YELGİN 'in, 03.03.2020 tarihinde anahtar teslimi yaparak kiracılığının sonlandırılması  talebinin; uygun görüldüğüne dair karar.

0212
503 04/03/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait   İlçemiz Yeni Mahalle, 30L-2A pafta,103 ada, 42 parselde T-3 (Ticaret 3 kat) müsaadeli  gayrimenkul üzerinde yapılacak olan inşaata ait, ihale hazırlığına ilişkin muhammen bedelin tespit edilmesi için, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Doğukan EROĞLU Başkanlığında Makine Mühendisi Gamze USLU, İnşaat Mühendisi Gülgün ÜMİT, Elektrik ve Elektronik Mühendisi Mehmet GACAR ve Mimar Handan ÇİÇEK’ten oluşan 5 kişilik Tespit Komisyonu kurulmasına dair karar.

0211
504 04/03/2020

Belediyemizde bulunan 35 TİRE BLD 01 tescil plaka nolu  iş makinasının satışına esas muhammen bedelin belirlenebilmesi  için, Belediyemiz Encümen Üyesi Serhan AYDIN, Mali Hizmetler Müdür Vekili M.Kamil ÖZEN, Makine Mühendisi Gamze USLU, Tekniker İbrahim Sıtkı ÖNEM ve Belediye Bakım Tamircisi İbrahim KIRCAK ’tan oluşan 5 kişilik Tespit Komisyonu kurulmasına dair karar.

0210
505 04/03/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait aşağıda ada ve parseli yazılı bulunan Yeni Mahallede bulunan büfe  vasıflı taşınmazların kiraya verilmesi işinin, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 18.03.2020 tarihini tesadüf eden  Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılmasına dair karar.

0209
506 04/03/2020

3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine göre: 1 ay içerisinde ruhsatsız yapılan Güneş Enerji Santrali tesisinin ruhsatlandırılmasına yada eski haline getirilmesine, aynı kanunun 42. Maddesine göre (VKN:7730354270) SOLARUS 10 ENERJİ ÜRETİM DANIŞMANLIK SAN. TİC. A.Ş. YE 49.840,39.-TL. (kırkdokuzbin sekizyüzkırk Türk Lirası  otuzdokuz Kuruş)  İdari  Para Cezası verilmesine dair karar.

0208
507 04/03/2020

Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Gölet Restaurant ve Toptepe Aile Gazinosunda  halkımıza satışa sunulmak üzere alınan Efe Rakı çeşitlerinin aşağıdaki listede gösterildiği şekilde satış fiyatlarının  belirlenmesine dair karar.

0207
508 04/03/2020

Belediyemiz Memur Personellerine ait (Ocak 2020 maaşlarından kesilen) emekli kesenek tutarı olan 139.111,88 TL (yüzotuz dokuzbin yüzonbir Türk Lirası seksensekiz Kuruş) nin; vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ödenmesine, Sosyal Güvenlik Priminin; 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar’’ hesabına alınıp, Sosyal Güvenlik Kurumuna daha sonra ödenmesine dair karar.

0206
509 04/03/2020

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Kurtuluş Mahallesi, 1062 ada, 112 parsel 4. kat , 13 nolu Menderes Apartmanında mevcut daire için yapılan tamirat ve tadilat giderlerinin toplam bedeli 2.500,00.-TL (iki bin beşyüz  Türk Lirası) nin Menderes Apartmanı Yönetimine ödenmesi talebinin; uygun görüldüğüne dair karar.

0205
510 04/03/2020

Mehmet GÜNGÖR adlı vatandaş, Çeriközü Mahallesi,Gültepe Sokak 12 nolu adresindeki evinin tadilatı için gerekli olan; 2500 adet tuğla, 50 torba çimento, 2 kamyon kum, 1500 adet çatı için kiremit, 50 torba kireç ve çatı altı tahtasının Belediyemiz tarafından karşılanması talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0204
511 04/03/2020

2020 tarih ve E. 26.0219096 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yazısı ile yeni oluşan 34 parselinde 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 6,9,10,12. fıkralarına göre muafiyet uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle Belediyemize yatırılan 7.444,05 TL 'lik yol katılım tutarının Tire Solmaz Yapı İnşaat ‘a geri iadesinin yapılmasına dair karar.

0203
512 04/03/2020

Musalar Mahalle Muhtarı Ramazan ÖZER’ in mahallesindeki kadastral yollara beton dökmek için 150 Torba Çimento ve 4 Kamyon Çağıl ihtiyacının Belediyemiz tarafından karşılanması talebinin; uygun görüldüğüne dair karar.

0202
513 04/03/2020

1-Sakip GEZER(100) 2-Ayşe EKERLER(100) 3-Mustafa ÇALIŞKAN(red) 4-Gülizar BULANIK(red) 5-Yüksel SERTDEMİR(100) 6-Pınar NAZİK(red) 7-Cengiz SÖĞÜT(100) 8-Sami SUNEL(100) 9- Hatice ŞAKUN(100) 10-Arzu KİNKAV(400) 11-Ömer ÖZKIRAN(100) 12-İbrahim ADAGİDELİ (100) 13-Hülya GÜNGÖR(Red) 14-Dilşah KEÇECİ(100) 15-Zeynep VARDARLI(100) 16-Buse BAYRAMOĞLU(Red) 17-İmren GENCER(100) 18-Mehmet KIYKAÇ(100) 19-Türkan KARADAYI(150) 20-Ali Cevat GAZCI (red) taraflarına nakdi yardım yapılmasına dair karar.

0201
514 04/03/2020

Paşa Mahallesi, Ekinhisarı Caddesi 80 nolu adresteki kahvehanede; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanununun 6.maddesinde ”Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen, işyerlerinin işletmecilerine 2020 yılı için tesbit olunan 2.233,00- TL ile 4.448,00-TL. arasında idari para cezası verilir. Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.” hükmüne istinaden işyeri sorumlusu Mustafa AKARSU’ ya 2.233,00-TL (iki bin iki yüz otuz üç Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0200
515 04/03/2020

Karacaali Mahallesi, Karacaali Caddesi 115 nolu adreste “Çınar Kahvehanesi” isimli işyerinde; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanununun 6.maddesinde ”Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen, işyerlerinin işletmecilerine 2020 yılı için tesbit olunan 2.233,00- TL ile 4.448,00-TL. arasında idari para cezası verilir. Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.” hükmüne istinaden işyeri sorumlusu Kadir GÜNGÖR’e 2.233,00-TL (iki bin iki yüz otuz üç Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0199
516 04/03/2020

İstiklal Mahallesi, Karagazi Caddesi 74 nolu adreste  “Kuyulu Kahvehanesi” isimli işyerinde; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanununun 6.maddesinde ”Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen, işyerlerinin işletmecilerine 2020 yılı için tesbit olunan 2.233,00- TL ile 4.448,00-TL. arasında idari para cezası verilir. Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.” hükmüne istinaden işyeri sorumlusu Mehmet ARTUK’a 2.233,00-TL (iki bin iki yüz otuz üç Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0198
517 04/03/2020

Adnan Menderes Mahallesi, Faik Tokluoğlu Caddesi 62/A nolu adreste “Kaptanın Kıraathanesi” isimli işyerinde ;  2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanununun 6.maddesinde ”Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen, işyerlerinin işletmecilerine 2020 yılı için tesbit olunan 2.233,00- TL ile 4.448,00-TL. arasında idari para cezası verilir. Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.” hükmüne istinaden işyeri sahibi Ayşe YILMAZ’a 2.233,00-TL (iki bin iki yüz otuz üç Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0197
518 04/03/2020

Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Şehir Sineması Kafeteryası ile Seha Gidel Sinema Salonu Kafeteryasındaki ürünlerinin alış fiyatlarının artması üzerine aşağıdaki listedeki ürünlerin satış fiyatlarının yeniden belirlenmesine dair karar.

0196
519 04/03/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait aşağıda ada ve parseli yazılı bulunan Gökçen Mahallelerinde bulunan işyeri  vasıflı taşınmazların Mustafa BAĞRIAÇIK uhdesine dair karar.

0195
520 26/02/2020

Refik ELDEK ‘ in kendi aracının üzerinde küçük çaplı sebze ve meyve satışını yapabilmesi için Belediyemizce uygun görülen  bir yer gösterilmesi talebinin mümkün görülmediğine dair karar.

0194
521 26/02/2020

Şehrimiz Küçükkemerdere Mahallesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tahsis edilen okul binasını düğün salonu olarak kullanmakta oldukları ve binanın dışında kapalı bir yemek pişirme alanı oluşturulması  için Belediyemizin imkanları dahilinde yapılmasına dair karar.

0193
522 26/02/2020

Eşref AK’ın işletmekte olduğu İlçemiz  Cumhuriyet Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi No: 3/B adresinde bulunan  erkek kuaförü olarak faaliyet gösteren işyerine ruhsat alabilmesi için 15 gün daha ek süre verilmesine dair karar.

0192
523 26/02/2020

İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 1058 Ada,101 Parselde(Eski SSK Hastanesi) bulunan gayrimenkulün yıkımı ile Yeni Mahalle,68 Ada,45 Parselde (Jandarma Karakolu) bulunan gayrimenkulün yıkım işinin; 483.762,76.-TL Muhammen Bedel(Hurda Bedeli) üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkılmasına, ihalelesinin 18.03.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü saat.11.30’ da Encümen huzurunda yapılmasına dair karar.

0191
524 26/02/2020

Şehrimiz Yeni Mahalle Gölet Rekreasyonu alanı çerçevesinde 28 Şubat 2020 ile  1 Mart 2020 tarihleri arasında Küçük Menderes Karadenizliler Derneği ve Tire Belediyesi işbirliği ile düzenlenecek olan 2.Hamsi Şenliğinde halkımıza bedava dağıtılacak olan hamsi için 2500 adet ekmeğe ihtiyacının Belediyemiz tarafından karşılanması talebinin; uygun görüldüğüne dair karar.

0190
525 26/02/2020

Şehrimiz Kurtuluş Mahallesi tapunun 1058 ada 101 parselde kayıtlı atıl durumda bulunan (eski SSK Hastanesi) Betonarme Dört Katlı Dispanser Binası ve Yeni Mahalle tapunun 68 ada 45 parselinde kayıtlı bulunan ( eski Jandarma Komutanlığı binası ve lojmanı )  Kâgir Jandarma Hizmet Binası ve Lojmanı niteliğindeki yapıların genel güvenlik ve asayiş bakımından yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçilebilmesi amacıyla metruk bina kapsamında yıkılmasına dair karar.

0189
526 26/02/2020

Şehrimiz İpekçiler Mahallesi, Gazi Caddesi Sokak No:23 adresinde, tapunun 1769 ada, 23 parselinde bulunan metruk yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği bildirilmiştirSöz konusu adreste tehlikeli durum devam ettiğinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre yıkım işlerinin Belediyemizin ilgili Müdürlüğü  tarafından yapılması,  yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesi

0188
527 26/02/2020

Şehrimiz İpekçiler Mahallesi, tapunun 302 ada, 26 parselinde bulunan metruk yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği bildirilmiştirSöz konusu adreste tehlikeli durum devam ettiğinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre yıkım işlerinin Belediyemizin ilgili Müdürlüğü  tarafından yapılması,  yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesine dair karar.

0187
528 26/02/2020

Şehrimiz Yeni Mahalle Sakarya Caddesi No:26, tapunun 68 ada 13 parselinde bulunan metruk yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği bildirilmiştir. Söz konusu adreste tehlikeli durum devam ettiğinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre yıkım işlerinin Belediyemizin ilgili Müdürlüğü  tarafından yapılması,  yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesine dair karar.

0186
529 26/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Aydın İli İncirliova İlçesi Palamut Mahallesinde bulunan 114 ada, 27 parsel, 111 ada 30 parsel ve 111 ada 31 parsel gayrimenkullerin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile satılmasına, ihalesinin 01.04.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılmasına dair karar.

0185
530 26/02/2020

Şehrimiz Kızılcaavlu Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 576 (eski), 132 ada 5 (yeni) nolu parselde yer alan 2801 m² alanlı avlulu ev ve dam niteliğindeki taşınmazın 2 'ye ifraz işlemi için Harita Mühendisine hazırlatılmış olan beyannamenin tetkikinde;

İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı plan hükümlerinin 7.2.5. maddesindeki şartlar ile Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin 44. ve 45. maddesinde yer alan ölçü ve ebatların sağlandığı anlaşıldığından, İmar Kanunu'nun 15. maddesine göre sakıncası olmayan 2 'ye ifraz işleminin uygun görüldüğüne dair karar.

0184
531 26/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle, Gümüşpala Caddesi No:45’te (  669 ada 36 Parsel ) bulunan işyeri vasıflı taşınmazın 5 yıllık kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 01.04.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılmasına dair  karar.

0183
532 26/02/2020

Mülkiyeti Mehmet GÖKALP'e ait İlçemiz Yenioba Mahallesi, L19-D-17-B-2 pafta 108 ada 5, 6 ve 7 nolu parsellerin birleştirme işlemi için hazırlanan beyannamenin tetkikinde;
Söz konusu parseller; Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde, uygulama imar planımız dışında ve 10/04/2017 tarih ve 05.354 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun görülen ve 14/07/2017 tarih 05.794 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onanan 1/25000 ölçekli İzmir Doğu Bölgesi Nazım İmar Planı kapsamında kalmakta olup Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 62. ve 45. maddelerinde aranan ölçü ve ebatlar sağlanmış olduğundan, 3194 sayılı İmar Kanunun 15. maddesine göre sakıncası olmayan birleştirme işleminin aynı kanunun 16. maddesine göre Encümenimizce uygun görüldüğüne dair karar.

0182
533 26/02/2020

İlçemiz İhsaniye Mahallesi, 272 Ada 3 ve 4 nolu Parsellerin birleştirme işlemi için ilgilisinin talebi üzerine hazırlanan değişiklik tasarımının tetkikinde; Söz konusu parseller onaylı imar planımız 30L-IIb paftasında ayrık nizam 3 ve 5 kat imarlı yapı adasında yer almaktadır. Taşınmazların kat adetlerinin farklı olması sebebiyle tevhid sonrası oluşan yeni tapu kaydı  01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 7. maddesinin 9. ve 14. bentlerine tabidir. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. Maddesinde aranan ölçü ve ebatlar sağlanmış olduğundan; 3194 Sayılı İmar Kanununun 15. Maddesince sakıncası olmayan Birleştirme işleminin aynı kanunun 16. maddesine göre Encümenimizce uygun görüldüğüne dair karar.

0181
534 26/02/2020

İlçemiz Yeni Mahalle, Fevzipaşa Caddesi No:3 nolu ve Yeni Mahalle, Fevzipaşa  Caddesi 7-5 nolu işyerlerinde “Züccaciye ve Hediyelik Eşya” olarak faaliyet gösteren ve işletmeciliklerini Fatih SOLMAZ’ ın; yaptığı işyerlerinin, Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alabilmesi için tarafına 15 gün süre verilmesine dair karar.

0180
535 26/02/2020

Mehmet Tunahan İÇLİ’ nin Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle, 102 ada 1 parsel 50 no’lu işyerini 11.07.2018 tarih ve 567 sayılı Encümen kararı ile kiralamış olup, 27.11.2019 tarihinde anahtar teslimi yaparak kiracılığının sonlandırılması, işyerinin boya masraflarının tahakkuk ettirilerek Mehmet Tunahan İÇLİ’ den tahsil edilmesi ve buna istinaden teminatın irad kaydedilmesi talebinin; uygun görüldüğüne dair karar.

0179
536 26/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Hürriyet Mahallesi Orhan Aksay Caddesi No:7/1 adresinde bulunan büfe vasıflı taşınmazın kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına, ihalesinin 11.03.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılmasına dair karar.

0178
537 26/02/2020

Şehrimiz Cumhuriyet Mahallesi 21 ada, 2 parsel (Kadınlar Hamamı altı) adresinde bulunan, tescilli yapının yıkılmak üzere olduğundan, tehlikenin devam ettiği tespit edildiğinden, yerinde yapılan incelemeler neticesinde; korunmasına yönelik yapılması gereken imalatların Belediyemiz tarafından yapılmasına dair karar.

0177
538 26/02/2020

           Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait 6 ada,6 parsel zemin 02 (6) numaralı işyerinin(İkram HAYALİ tarafından kullanılan) kira artışının; kira şartnamesindeki hüküm gereği TÜFE oranında arttırılmasına, kira bedelinin aylık 3.000.-TL olarak belirlenmesine dair karar.

0176
539 26/02/2020

İlçemiz Sarılar Mahallesi 105 ada 8 parsel nolu taşınmazda bulunan taşınmazda yapılan imalatlara ilişkin ilgi (a) dilekçeye istinaden 17.02.2020 tarihinde taşınmaz mahalline gidilerek yapılan incelemede; taşınmaz içerisinde profil direkler üzerinde trapez saç örtülü 7.50mt*20mt kenar ölçülü, 150 m² alanlı ruhsatsız hayvan barınağı yapıldığı tespit edilerek ilgi (b)  yapı tatil zaptı düzenlenmiştir.3194 Sayılı İmar Kanununun 32.maddesi gereğince; ruhsatsız inşaata başlanılması nedeniyle ilgilisi tarafından bu tarihten itibaren en çok 1 ay içerisinde mevzuat hükümleri doğrultusunda uygun görülmesi halinde ruhsatlandırılması ya da yıkılmasına, aksi halde belediye ekipleri tarafından yıkımının yapılmasına ve masraflarının yapı sahibinden tahsil edilmesine, aynı kanunun 42.maddesine göre (T.C.:239********) Şakir APPAN'a 3.846,76.-TL (üçbinsekizyüzkırkaltı Türk Lirası yetmişaltı Kuruş) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0175
540 26/02/2020

Şehrimizde ikamet etmekte olan  6 vatandaşımıza 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (n) fıkrası gereğince taraflarına 1 defaya mahsus olmak üzere nakdi yardım yapılmasına Şehrimizde ikamet etmekte olan 9 vatandaşımıza yardım taleplerinin mümkün görülmediğine dair karar.

0174
541 26/02/2020

Belediye Encümeninin 29.01.2020 tarih 48461740-03-01-92 sayılı kararı ile Kıymet Takdir Komisyonuna havale edilerek muhammen bedelleri belirlenen, kullanım ömrünü tamamlamış 6 adet iş makinalarının; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satılabilmesi için  ; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile satılmasına, ihalesinin 18.03.2020 tarihini tesadüf eden Çarşamba günü Encümen huzurunda yapılmasına dair karar.

0173
542 26/02/2020

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 38. maddesine göre Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçesinde görülen ihtiyaç üzerine belirlenen tertipler arasında aktarma yapılmasının uygun görüldüğüne dair karar.

0172
543 26/02/2020

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün  21.02.2020 tarih ve  2944 ilgi sayılı yazı  ile  Belediyemiz Kayıp Eşya Buluntu Yönetmeliği gereğince; 14 Ayar 4,67 Gram Alyans ve 14 Ayar 3,03 Gram Alyansın piyasadan teklif1 alınmak suretiyle 1.385,00.-TL (binüçyüzseksenbeş Türk Lirası) bedelle Sarraf Şeref ÖZUYSAL’a satılan ziynet eşyalarının; 05.09.01.99 Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler Hesabına gelir kaydedilebilmesi için kamuya geçirilmesine dair karar.

0171
544 26/02/2020

           Şehrimiz Ayaklıkırı Mahallesi Cumhuriyet Sokak No:35  Tire adresindeki Ganime IŞILAK’a ait 11899476 nolu  su  abonesindeki evde durulmadığı için abone tarafından ödenen Mart/2018 Ocak/2020 tarihleri arasındaki (22x6,50-TL=143 + 1x9,00-T). toplam 152,00-TL(yüzelliiki Türk Lirası).’nin   İzmir Büyükşehir Belediyesinin 16.02.2018 tarih ve 97509404.301.05.148 nolu meclis kararı gereğince tarafına  iade edilmesine dair karar.

0170
545 26/02/2020

Şehrimiz Akkoyunlu Mahallesi Camii Sokak No:1 ve 4 adresinde, tapunun 9 pafta 369 ve 370 parsellerinde bulunan metruk yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği bildirilmiştir         Söz konusu adreste tehlikeli durum devam ettiğinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre yıkım işlerinin Belediyemiz tarafından yapılması,  yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesine dair karar.

0169
546 26/02/2020

Şehrimiz Peşrefli Mahallesi, Eğriyol sokak 32, tapunun 224 ada,3 parselinde bulunan metruk yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği bildirilmiştir.Söz konusu adreste tehlikeli durum devam ettiğinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre yıkım işlerinin Belediyemizin ilgili Müdürlüğü  tarafından yapılması,  yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesine dair karar.

0168
547 26/02/2020

Şehrimiz Peşrefli Mahallesi, Piri Veli Efendi Sokak No:23 adresinde, tapunun 196 ada,11 parselinde bulunan metruk yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği Söz konusu adreste tehlikeli durum devam ettiğinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre yıkım işlerinin Belediyemizin ilgili Müdürlüğü  tarafından yapılması,  yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesine dair karar.

0167
548 26/02/2020

Şehrimiz Kireli Mahallesi Atatürk Sokak No:2 adresinde, tapunun 160 ada 1 parselinde bulunan metruk yapının sahibi Şükrü EMEL 26.02.2020 tarihli dilekçe ile Belediyemize müracaat ederek, evle ilgili güvenlik tedbirlerinin oluşturulacağını, kısa bir süreye ihtiyacı olduğunu bu sürece kadar yıkım işleminin gerçekleşmemesini talep etmiştir. İlgilinin talebinin; Encümenimizce uygun görüldüğüne, tarafına 1 ay süre verilmesine dair karar.

0166
549 26/02/2020

Şehrimiz Boynuyoğun Mahallesi, tapunun 180 ada,8 parselinde bulunan metruk yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği bildirilmiştir.          Söz konusu adreste tehlikeli durum devam ettiğinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre yıkım işlerinin Belediyemizin ilgili Müdürlüğü  tarafından yapılması,  yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesine dair karar.

0165
550 26/02/2020

Teira Avm bünyesinde bulunan mal varlıklarımıza tahakkuk eden aidat ve ortak giderlere ilişkin toplam 11.180,11 TL (onbirbinyüzseksen Türk Lirası onbir Kuruş) borç dökümü şu şekildedir; Aidat : 5.836,00 TL (Ocak2020 2.474,00+Şubat 3.362,00 TL = 5.836,00 TL) Ortak Alan Elektrik :5.344,11 TL (Aralık 2019) Kat Mülkiyeti Kanununun 18. Maddesi gereğince belirtilen tutarın ödenmesine dair karar.

0164
551 26/02/2020

               Dilencilik yaptığı tespit edilen Senem ÖĞÜLEN nin üzerinden çıkan 124,00.-TL (yüzyirmidört Türk Lirası). paranın kamuya geçirilmesine dair karar.

0162
552 26/02/2020

Seha Gidel Sinemasının Kafeteryasında; 34 gr olarak belirtilen ambalajlı  darının piyasada  üretimi 27 gr olarak değiştiği ve alım fiyatının da aynı olduğu göz önüne alınarak, encümen kararındaki ibarenin (27 gr ) olarak düzeltilmesi talebinin uygun görüldüğüne

0161
553 26/02/2020

Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı işletmelerde halkımıza satışa sunulmak üzere alınan et ürünlerinin alış fiyatlarının artması üzerine ekli listedeki ürünlerin satış fiyatlarının belirlenmesine dair karar. 

0160
554 26/02/2020

Belediye  Encümeninin 11.09.2019 tarihli ve 816 sayılı kararında; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı işletmelerden ( Toptepe Aile Gazinosu, Gölet Restoran ve Derekahve Kafeteryası ) temsil ağırlama ve tören giderleri bütçesinden ödenmek üzere Belediyemiz Birimlerince alınan yiyecek ve içeceklerin ( Belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ) maliyetin üzerine %10 kar ilave edilerek satışının yapılması kararının maliyet hesaplamaları değişkenlik arzettiğinden, hesaplamalarda zorluklarla karşılaşıldığından düzenlenen adisyon üzerinden  %20 iskonto uygulaması yapılması uygun görülmüştür. Ancak söz konusu uygulama esnasında yaşanan zorluklar nedeniyle, uygulanan kararın iptaline dair karar.

0159
555 26/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait aşağıda ada ve parseli yazılı bulunan Gökçen Mahallelerinde bulunan işyeri  vasıflı taşınmazların 3 yıllık kiraya verilmesi işinin İsteklisi çıkmadığından taşınmazların ihaleden kaldırılmasına dair karar.

0158
556 26/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Akyurt  ve Akkoyunlu Mahallelerinde bulunan zeytin bahçesi vasıflı taşınmazların Hasan Asil ÇOBAN, Eray GACAR' IN  5 yıllık kiraya verilmesine, İsteklisi çıkmayan  Akçaşehir Mahallesi, 120 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın ihaleden kaldırılmasına

0157
557 26/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz  Kurtuluş Mahallesi, 1062 ada, 112 parsel, 4. kat 13 nolu taşınmazın 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işinin isteklisi çıkmadığından 2886 sayılı Kanununun 49. maddesi gereğince 04.03.2020 tarih Çarşamba günü Pazarlık Usulü ile yeniden ihaleye çıkılmasına dair karar.

0156
558 19/02/2020

Şehrimiz Duatepe Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi ile mezarlık arasında yer alan,  1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658 ve  1659 adaları kapsayan bölgede Mahkeme kararları doğrultusunda, İlçemiz İhsaniye Mahallesi, 69 pafta, 261 ada 4 parsel, 70 pafta, 1543 ada 36-62 ve 77 parseller,  1544 ada 18 - 61 - 65 - 67 - 69 - 70 ve 73 parseller,  Duatepe Mahallesi, 104 pafta, 581 ada 1 ila 5,14 ila 21 ve 23 parseller, 584 ada 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 ve 11 parseller, 585 ada 9 ila 33, 37 ve 39 parseller, 586 ada 1 ila 19 , 21 parseller, 801 ada 20, 22, 24 parselleri kapsayan alanda yapılan 3194 sayılı kanunun 18. madde uygulaması sonucu oluşan 30M-Ia, 30M-Ib, 31M-IVc ve 31M-IVd paftalar 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658 ve  1659 adalara  ait tüm parsellerin   iptal edilerek geri dönüştürülmesi ve tapu müdürlüğüne bildirilmesinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.02.2020 tarih ve E.2711 sayılı yazısının; teklif edildiği şekilde  kabulüne dair karar.

0155
559 19/02/2020

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 10 pafta, 8 ada 8 ve 9 nolu parsellerin birleştirme işleminin uygun görüldüğüne dair karar.

0154
560 19/02/2020

13.02.2020 tarihli ilgi yazı ile, İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 1058 ada 101 parselde bulunan eski SSK hastanesi,  Kaymakamlık binasının arkasında bulunan eski Jandarma Komutanlığı  ve Lojmanının AFAD tarafından yapılacak olan tatbikata istinaden kullanılması düşünüldüğünden; Belediyemiz ve Kaymakamlık  Makamı arasında protokol düzenlenerek  tatbikat tarihi olan 30 Mart 2020 den  önce gerekli yıkım işlemlerinin yaptırılması gerektiği bildirilmektedir.18.02.2020 Tarihli 650 sayılı ilgi yazı ile Kaymakamlık ve Belediyemiz arasında imzalanan protokole istinaden,18.02.2020 Tarihli 650 sayılı ilgi yazı ile Kaymakamlık ve Belediyemiz arasında imzalanan protokole istinaden, ihale hazırlığına ilişkin muhammen bedelin tespit edilmesi için   Belediye Başkan Yardımcısı Halil Doğukan EROĞLU, İnşaat Mühendisi Gülgün ÜMÜT, Makina Mühendisi Gamze USLU, Elektrik ve Elektronik Mühendisi Mehmet GACAR ve Destek Hizmetler Müdür Vekili Asım HAPÇIOĞLU’ dan oluşan 5 kişilik Kıymet Takdir Komisyonu kurulmasına gereği için Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ve Komisyon Üyelerine  havale ve tebliğine, encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

0153
561 19/02/2020

Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne bağlı Gölet Restoran’ ta halkımıza satışa sunulmak üzere balık menüsü satış fiyatlarının yetersiz kalmasından dolayı fiyat tespitinin yeniden belirlenmesine, gereklerinin yerine getirilmesi için kararımızın İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine dair karar.

0152
562 19/02/2020

17-21 Mart 2020 tarihinde Erzincan’ da düzenlenecek Türkiye finalinde Tire’ yi temsil etmek üzere ;

      1-Yol giderleri (İzmir-Erzincan 7 kişi uçak ile) 3.900.-TL.

     2-Otel ve Konaklama giderleri (7 kişi 4 gün) 1.100.-TL.

olan giderlerin Belediyemizce karşılanması talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0151
563 19/02/2020

İlçemiz Kurtuluş Mahallesi, Balcı Caddesi No:3/E adresinde çay ocağı olarak faaliyet gösteren işletmeciliğini Barış SELEK’ in; ve İlçemiz Kurtuluş Mahallesi İsmail Taşlı Caddesi no:16/H adresinde çay ocağı olarak faaliyet gösteren ve işletmeciliğini İsa AKBULUT’ un; Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alabilmesi için tarafına 15 gün süre verilmesine dair karar.

0150
564 19/02/2020

İlçemiz İhsaniye Mahallesi Gökçenyolu Üzeri Benlitepe Mevkii (Veysel KIRLI) ve Turan Mahallesi Yağhane Caddesi No:1/A ( Sadık SARIOĞLU ) adresinde bulunan işyerlerine  Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almaları için Veysel KIRLI ve Sadık SARIOĞLU’nun tarafına 1 ay süre verilmesine

0149
565 19/02/2020

Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 115 sayılı meclis kararına istinaden; Şehrimiz Kurşak Mahallesi, 545 parselde bulunan taşınmazın yola giden kısmının 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesine göre umumun menfaati açısından kamulaştırılmasına dair karar.

0148
566 19/02/2020

12/07/2012 Tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmelik çerçevesince, şehrimizde kurulan Salı ve Cuma pazarlarında pazarcılık yapan esnafımızın üzerine tahsisli bulunan sergi yerleri ile ilgili olarak istenilen evrakları 28/02/2020 Cuma gününe kadar Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne teslim etmelerine, aksi taktirde ilgili yönetmelik çerçevesince tahsislerinin iptal olacağına ve 1 yıl içerisinde taraflarına yeni sergi yeri tahsisi yapılamayacağına, gereği için Belediyemiz  Zabıta Müdürlüğüne havale ve tebliğine, encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

0147
567 19/02/2020

Belediyemiz Ocak / 2020 dönemine ait olup 14/02/2020 tarihine kadar ödenmesi gereken işçi personellerinden kesilen 33.478,62 TL (Otuzüç bindörtyüz yetmişsekiz TLaltmışiki Kuruş) olan sigorta prim giderlerinin; vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden, Sosyal Güvenlik Priminin 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş,  Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Hesap’’ kodundan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesine dair karar.

0146
568 19/02/2020

Belediyemizde bulunan 6 adet iş makinasının satışına esas muhammen bedelin belirlenebilmesi  için, Belediyemiz Encümen Üyesi Serhan AYDIN, Makine Mühendisi Gamze USLU ve Tamirci Ayhan YÜKSEL’den oluşan 3 kişilik Kıymet Takdir Komisyonu kurulmasına dair karar.

0145
569 19/02/2020

Şehrimizde ikamet etmekte olan 10 vatandaşımıza 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (n) fıkrası gereğince taraflarına 1 defaya mahsus olmak üzere nakdi yardım yapılmasına, Şehrimizde ikamet etmekte olan 6 vatandaşların yardım taleplerinin mümkün görülmediğine  dair karar.Şehrimizde ikamet etmekte olan aşağıda ad ve soyadları, ikametgâh adresleri yazılı vatandaşların yardım taleplerinin mümkün görülmediğine dair karar.

0144
570 19/02/2020

Mehmet DÖNER’in Dallık Mahallesi Soğulcaksu Küme Evleri No:14  adresindeki evinin tadilatının Belediyemiz tarafından yapılması talebinin;  Belediyemiz mali imkanları yetersiz olduğundan mümkün görülmediğine dair karar.

0143
571 19/02/2020

Tire İlçe Müftülüğünün 14.02.2020 tarih ve 164870 sayılı yazıları ile Kocaaliler mahallesi camisinin halılarının Belediyemizce değiştirilmesi talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0142
572 19/02/2020

Belediyemiz Aralık/2019 dönemine ait olup 14/02/2020 tarihine kadar ödenmesi gereken işçi personellerinden kesilen 116.687,39 TL  (Yüz on altıbin altı yüz seksenyedi Türk Lirası Otuzdokuz Kuruş) olan sigorta prim giderlerinin;  vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden, Sosyal Güvenlik Priminin 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Hesap’’ kodundan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesine dair karar.

0141
573 19/02/2020

İlçemiz Akyurt Mahalle 123 ada 3 parsel nolu taşınmazda bulunan taşınmazın arka bahçesinde yapılan imalatlara ilişkin ilgi (a) yazıya istinaden 07.02.2020 tarihinde taşınmaz mahalline gidilerek yapılan incelemede; yapının arka bahçe mesafesi içerisinde, düşük olan tabii zemin kotunun betonarme döşeme yapılarak binanın subasman kotuyla hemzemin hale getirildiği, yapılan döşemede boşluk bırakılarak, döşemenin altına erişim sağlamak suretiyle 14.00mt * 5.20mt ölçülerinde 72.8 m²  kapalı alan yapıldığı tespit edilerek ilgi (b)  yapı tatil zaptı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine göre 1 ay içerisinde ruhsatsız yapının yıkılması, aksi halde yapının belediyemiz tarafından yıkılarak masrafın %20 fazlası ile tahsil edileceği, aynı kanunun 42. maddesine göre de Arif ÇIKMAZ'a  (T.C:302********) 1.742,50.-TL (binyediyüz kırkiki Türk Lirası elli Kuruş) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0140
574 19/02/2020

Mülkiyeti Ali Rıza DEMİR'e ait İlçemiz İpekçiler(eski) , Adnan Menderes (yeni) Mahallesi, 49 pafta 609 ada 8 ve 9 nolu parsellerin birleştirme işleminin uygun görüldüğüne dair karar. 

0139
575 19/02/2020

Halil KAYA’nın 27.12.2019 tarihli dilekçesi gereği, Şehrimiz Karateke Mahallesi 822 parselde bulunan taşınmazımızın üzerinde İzmir İl Özel İdaresi tarafından 04/02/1991 tarih ve 206 no'lu yevmiye ile konan 10 yıllık takyitin süresi dolduğundan, T. C Ziraat Bankasından aldığı 30.01.2020 tarih ve 91/90 sayılı “Borcu Yoktur” yazısına istinaden şerhin kaldırılmasına dair karar.

0138
576 19/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Yeni Mahalle 102 ada 1 parsel  52 No'lu işyerini  23.05.2018 tarih ve 445 sayılı Encümen Kararı ile kiralamış olup(Sevgi TUTALER), 13.01.2020 tarihinde anahtar teslimi yaparak kiracılığının sonlandırılması,buna istinaden teminatın irad kaydedilmesi talebinin; uygun görüldüğüne dair karar.

0137
577 19/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Cumhuriyet  Mahallesi ,Namık Kemal Caddesinde  bulunan ve  Manav olarak kullanılan taşınmazın  Şerif Ahmet URAY ' a kiraya verilmesine dair karar.

0136
578 19/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz  Gökçen Mahallesi, Şehit Seyhan Kafalı Caddesi No:4/A ve 4/B adresinde bulunan işyeri vasıflı taşınmazların kiraya verilmesi işinin isteklisi çıkmadığından  2886 sayılı Kanununun 49.maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına dair karar.

0135
579 19/02/2020

 Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Fatih Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi no:21/1 adresinde bulunan içkisiz eğlence yeri ve Kafeterya vasıflı işyerinin,2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile aylık 11.600,00.-TL.kira bedeli üzerinden Metin ÇURKU' ya kiraya verilmesine dair karar.

0134
580 12/02/2020

Rıfkı BEZCİ’ nin Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle, 102 ada 1 parsel 40 no’lu işyerini 24.10.2018 tarih ve 878 sayılı encümen kararı ile kiralamış olup, 10.02.2020 tarihinde anahtar teslimi yaparak kiracılığının sonlandırılması buna istinaden teminatın irad kaydedilmesi talebinin; uygun görüldüğüne dair karar.

0133
581 12/02/2020

         Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle, 102 ada, 2 parselde bulunan 30 no’lu işyerinin kiracısı Latif SAKALLI’ nın kiracılık akdinin oğlu Mehmet SAKALLI üzerinden devam etmesi talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0132
582 12/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 1062 ada, 112 parsel, 4. Kat 13 nolu meskenin kiraya verilmesine dair karar.

0131
583 12/02/2020

 Pınar ÇAKMAKTAŞ’ ın Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz İpekçiler Mahallesi, Ustalar Caddesi, No:34/B adresinde bulunan tuvaleti 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren aylık 200.00.-TL ( iki yüz Türk Lirası) işgal bedeli karşılığında kullanma talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0130
584 13/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz muhtelif  mahallelerinde  bulunan zeytin bahçesi  vasıflı taşınmazların 5 yıllık kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına dair karar.

0129
585 12/02/2020

Şehrimiz Karateke Mahallesi, 110 ada, 1 parselde kayıtlı gayrimenkulün üzerinde 3367 Sayılı yasanın 15.maddesi gereğince Karateke Köy Tüzel Kişiliği tarafından 30.09.1998 tarihinde 2905 no’ lu yevmiye ile konan 10 yıl takyitin süresi dolduğundan şerhin kaldırılmasına dair karar.

0128
586 12/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanında bulunan Garanti Bankası ATM’ sinin 22/02/2020 - 21/02/2021 dönemi işgaliye kullanım hakkı bedelinin        18.000,00 –TL (On sekiz bin Türk Lirası) olarak belirlenmesine dair karar.

0127
587 12/02/2020

Şehrimizde ikamet etmekte olan aşağıda ad ve soyadları, ikametgâh adresleri ile yardım miktarı yazılı bulunan 6 vatandaşımıza 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (n) fıkrası gereğince taraflarına 1 defaya mahsus olmak üzere nakdi yardım yapılmasına,        Şehrimizde ikamet etmekte olan Aynur TAŞ,Gülseren KILAĞUZ' isimli vatandaşların yardım taleplerinin mümkün görülmediğine dair karar.

0126
588 12/02/2020

 İpekçiler Mahallesi Gökçen Efe Caddesi No:7/4 iç kapı no:31 adresinde bulunan işletme sahibi Bülent KİRACI’ ya  2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanununun 6.maddesinde ”Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen, işyerlerinin işletmecilerine 2020 yılı için tespit olunan 2.233,00- TL ile 4.448,00-TL. arasında idari para cezası verilir. Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.” hükmüne istinaden 2.233,00-TL (iki bin iki yüz otuz üç Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0125
589 12/02/2020

Mükerrem  ERŞEVİK 'in İlçemiz Ketenci Mahallesi, Tekin Sokak, 29 numarada bulunan evinin tadilatının Belediyemiz tarafından yapılması talebinin; Belediyemiz mali imkanları yetersiz olduğundan mümkün görülmediğine, bahsi geçen tadilat talebinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından talep edilmesine dair karar.

0124
590 12/02/2020

Cemal YÖRDEM’ in şehrimiz İhsaniye Mahallesi Köşk Sokak 10 numarada ikamet ettiği ve bitişik nizamda bulunan evin metruk olarak belirlendiği, tadilatının Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından hazırlanan 560,61TL. (Beş yüz atmış Türk Lirası, atmış bir Kuruş) keşif bedeli üzerinden Belediyemizce yapılmasının uygun görüldüğüne dair karar.

0123
591 12/02/2020

Selda TAŞDEMİR’ in aceze maaşının tekrar bağlanması talebinin; Belediyemizin mali imkanları yetersiz olduğundan mümkün görülmediğine dair karar.

0122
592 12/02/2020

Şehrimizde ikamet etmekte olan Gül ALLI ve Necla ÖNER'e 100,00.-TL. 5393  Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (n) fıkrası gereğince taraflarına 1 defaya mahsus olmak üzere nakdi yardım yapılmasına dair karar.

0121
593 12/02/2020

Galeri Bordo Züccaciye Elektrik Turizm San.Tic. ve Petrol Ltd.Şti.(V.No.: 388*******)  tarafından Emre Aykırı Davranış (İzinsiz el broşürü dağıtmak) yaptığından dolayı  hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesine istinaden( İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlendiğinden; ilgili işyerine 392,00-TL.(Üçyüzdoksaniki Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0120
594 12/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Gökçen Mahallesi, 182 ada, 18 parselde bulunan işyeri vasıflı taşınmazın kiraya verilmesi işinin isteklisi çıkmadığından ihaleden kaldırılmasına dair karar.

0119
595 05/02/2020

Başkanlık Makamınca Encümenimize sevk olunan taraflarına nakdi yardım yapılması talebinde bulunan Süzen AKKUZU, Mehmet SARI, Nurgül KARAKAYA, Kamile BULGURCU, Gülbahar DEMİRKAPAN, Nazmi YENİGÜN, Melek KILAGUZ, Atilla SÜPÜRGE, Perihan NURDOĞAN, Aslı OĞUZ ’ un  taraflarına  nakdi yardım yapılması taleplerinin Belediyemiz mali imkanları yetersiz olduğundan dolayı mümkün görülmediğine dair karar.

0118
596 05/02/2020

Şehrimizde ikamet etmekte olan  4 vatandaşımıza 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (n) fıkrası gereğince taraflarına 1 defaya mahsus olmak üzere nakdi yardım yapılmasına dair karar.

 

0117
597 05/02/2020

Ortaköy Mahallesi ve Başköy Mahallesi Kayalı Mevkii küme evlerinde ezan sesi duyulmadığı ve yeni sistem alınarak takılması talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0116
598 05/02/2020

İlçemiz Turan  mahallesi, 1391  ada 7 ve 8 nolu parsellerin birleştirme işleminin uygun görüldüğüne dair karar.

0115
599 05/02/2020

İlçemiz İbni Melek Mahallesi 1393 ada 1 parselde bulunan inşaatın yapı denetim kuruluşu ile sözleşmesi;  yapı %80 seviyede iken fesih olmuş ve 01.03.2017 tarihinde UYDS üzerinden fesih seviye tespiti yapılmıştır. Mal sahibinin inşaata devam edebilmesi için sistem üzerinden yeni bir yapı denetim firması atanmış ve atanan firmanın denetçilerinin 24.12.2019 tarihli teknik raporunda yapının seviyesinin %95 seviyede olduğu belirtilmiştir. İncelemelerimizde inşaata devam edildiği görülmüş olup; inşaat seviyesinin %90 olduğu tespit edilmiş ve yapı tatil zaptı düzenlenerek inşai faaliyetler durdurulmuştur. 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince mevzuat hükümleri doğrultusunda 1 ay içerisinde yapı denetim kuruluşu ile sözleşme imzalanarak isim değişikliği ruhsatının alınmasına, ayrıca aynı kanunun 42. maddesi gereğince mükellefiyetini yerine getirmeyen yapı müteahhidi ERKAN SOLMAZ ER-FA YAPI 'ya (VD:773*******)  5.698,92 TL (beşbin altıyüz doksan sekiz Türk Lirası – doksaniki Kuruş) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0114
600 05/02/2020

Nilgün YAZICI’nın çocuğuna bez ve ödeyemediği 300,00-TL kirası için nakdi yardım yapılması talebinin; Belediyemizce bez yardımı yapılmasının mümkün görülmediğine,  kira talebine istinaden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (n) fıkrası gereğince tarafına 300,00.-TL. (üç yüz  Türk Lirası) nakdi yardım yapılmasına dair karar.

0113
601 05/02/2020

Nesrin ÖLMEZ’ in çocuğuna bez ve mama yardımı yapılması talebinin; Belediyemizce bez ve mama yardımı yapılmadığından talebine istinaden 250.00-TL. (iki yüz elli Türk Lirası) nakdi yardım yapılmasının uygun görüldüğüne dair karar.

0112
602 05/02/2020

İlçemiz 4 Eylül Mahallesi Yunus Emre Caddesi 35 nolu evde ikamet eden Muzaffer ABACI’nın tarafına Belediyemiz aşevinden yemek yardımı alması talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0111
603 05/02/2020

1- HASAN GÜNEŞ / AYDINOĞLU CADDESİ -1

2- YAŞAR BİLİR / AYDINOĞLU CADDESİ -3

3- HACER DALCI / AYDINOĞLU CADDESİ -15

4- EMİNE DUDUGELEN / AYDINOĞLU CADDESİ -31

5- GÜLPER DAĞHAN / AYDINOĞLU CADDESİ -39

6- NURİ KOCABAŞ / AYDINOĞLU CADDESİ -2

7- ARİF ŞEN / AYDINOĞLU CADDESİ -4

8- ALİ SERKEK / AYDINOĞLU CADDESİ -48

9- NECDET MALTEPE / AYDINOĞLU CADDESİ -34

10- ÜMİT YAVUZ / AYDINOĞLU CADDESİ -46

İlçemiz pazarı olan Salı günü Aydınoğlu Caddesi üzerinde sergi yeri tahsis işlemi yapılan pazarcı esnaflarından yukarıda ismi yazılı pazarcıları  söz  konusu sergilerini kullanmadığı tespit edilmiş olup, 12/07/2019 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Pazar Yeri Yönetmeliğinin 27.maddesi gereğince tahsis işlemlerinin iptal edilmesine dair karar.

0110
604 05/02/2020

 

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Fatih Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi no:21/1 adresinde bulunan içkisiz eğlence yeri ve kafeterya vasıflı işyerinin kiraya verilmesi işinin 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince aylık 3.000,00.-TL. bedel üzerinden Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına dair karar.

0109
605 05/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait, Şehrimiz Cumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Cad. adresinde  bulunan ve Nuri SEÇKİN tarafından Manav olarak kiralanan taşınmazın Nuri SEÇKİN' nin vefatı nedeniyle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 67. Maddesi gereğince kiracılığının sonlandırılarak teminatının varislerine geri verilmesine ve en son ödediği kira bedeli üzerinden kiraya verilmesi işinin 2886 Sayılı kanununun 45. Maddesi gereğince  ihaleye çıkılmasına dair karar.

0108
606 05/02/2020

Atatürk Mahallesi İstasyon Caddesi No:86/1A adresinde 1754 ada 1 parselde bulunan işyerini işletmekte olan Abdulvahab BARAN'ın işyerinin önündeki alanda sundurma yapma talebinin aylık 1,000.00-TL. (bin Türk Lirası) işgaliye bedeli karşılığında uygun görüldüğüne dair karar.

0107
607 05/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait olan ve 22.01.2020 tarih ve 53 sayılı Encümen kararı ile Emine UZUNAY’a ihale edilen İlçemiz Gökçen Mahallesi, Şehit Seyhan Kafalı Caddesi No:4/A ve 4/B adresinde bulunan işyeri vasıflı taşınmazın kirasının sonlandırılmasına, kiralayan tarafından yatırılan teminatın irad kaydedilmesine ve bahse konu yerin 2886 sayılı Kanununun 45. maddesi gereğince  ihaleye çıkarılmasına dair karar.

0106
608 05/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel kişiliğine ait, Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü tarafından kullanılan eski Sağlık Meslek Lisesi 225 ada 1 parselde bulunan binanın iç cephesinde kullanılmak üzere boya (20 kg’lik 2 teneke)’nın Belediyemizce verilmesi talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0105
609 05/02/2020

İlçemiz İpekçiler Mahallesi 30L 2B Pafta 120 ada 1parsel nolu taşınmazın inşaatına ilişkin yüklenici firma Pehlivan inşaat tarafından verilen dilekçe gereği bitirilen inşaata ait   kesin kabulünün uygun görüldüğüne dair karar.

0104
610 05/02/2020

Belediyemiz Memur Personellerine ait (Ocak 2020 maaşlarından kesilen) emekli kesenek tutarı olan 140.232,96 TL.(yüz kırk bin iki yüz otuz iki Türk Lirası.- doksan altı Kuruş)’nin Belediyemiz iş yerlerinin aylık sigorta prim giderleri; vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemleri ve Sosyal Güvenlik Priminin 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Hesap’’ kodundan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesine dair karar.

0103
611 05/02/2020

Belediyemiz 2019 (Aralık) dönemine ait olup toplam 237.369,97 TL. (iki yüz otuz yedi bin üç yüz altmış dokuz Türk Lirası, doksan yedi Kuruş) tutarındaki vergi emanetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ve Sosyal Güvenlik Priminin 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Hesap’’ kodundan ödenmesine dair karar.

0102
612 05/02/2020

Atatürk Mahallesi Mercan Sokak No:7/A D:Zemin Tire İzmir adresinde faaliyet gösteren ‘’Kafe Başka’’ isimli iş yerinin ruhsat sahibinin iş yerinde olmadığı iş yerinde bulunan Emirhan ÇAMLICA isimli kişinin mesul müdürlük belgesinin olmadığı tespit edildiğinden işletme sahibi Esen AKBAŞOĞLU’ na 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanununun 6.maddesinde ”Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen, işyerlerinin işletmecilerine 2020 yılı için tesbit olunan 2.233,00- TL ile 4.448,00-TL. arasında idari para cezası verilir. Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.” hükmüne istinaden 2.233,00-TL (iki bin iki yüz otuz üç Türk Lirası) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0101
613 05/02/2020
 1. 1986 Model Komatsu marka lastik tekerlekli Greyder
 2. 995 Model Beko Mastaş marka kepçe
 3. 1980 Model Galion Marka Greyder
 4. 1983 Model Fiat Allis marka paletli Dozer
 5. Komatsu silindir
 6. D7G  denilmekle işin müzakeresi yapıldıktan sonra gereği düşünüldü.

6 adet iş makinasının faydalı kullanım ömrünü tamamladığı fakat çalışabilir olduğu tespit edilmiş olduğundan satış işlemlerinin uygun görüldüğüne dair karar.

0100
614 05/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle, Uzunçarşı Sokak  133 ada,15 parselde bulunan işyeri vasıflı taşınmazın 1 yıl kiraya  verilmesi işinin isteklisi çıkmadığından ihaleden kaldırılmasına dair karar.

0099
615 05/02/2020

 Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle, Uzunçarşı Sokak  133 ada,15 parselde bulunan işyeri vasıflı taşınmazın 1 yıl kiraya  verilmesi işinin isteklisi çıkmadığından ihaleden kaldırılmasına dair karar.

0099
616 05/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı No:6/B adresinde bulunan büfe vasıflı taşınmazın  3.600,00.-TL.ya  ihale olunmasına dair karar.

0098
617 05/02/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz  Gökçen Mahallesi, 182 ada, 18 parselde bulunan işyeri vasıflı taşınmazın 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işinin isteklisi çıkmadığından 2886 sayılı Kanununun 49.maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile yeniden ihaleye çıkılmasına dair karar.

0097
618 05/02/2020

 Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle, Gümüşpala Caddesi 669 ada 36 parsel 45 no’lu işyeri vasıflı taşınmazın 5 yıllık kiraya verilmesi işinin isteklisi çıkmadığından ihaleden kaldırılmasına dair karar.

0096
619 22/01/2020

Başkanlık Makamınca Encümenimize sevk olunan  taraflarına nakdi yardım yapılması talebinde bulunan Kadriye OMURTAĞ,Orhan GONCAGÜLLER,Yıldız DALKIRAN ’nın taraflarına  nakdi yardım yapılması taleplerinin Belediyemiz mali imkanları yetersiz olduğundan dolayı  mümkün görülmediğine dair karar.

0095
620 29/01/2020

Belediyemizde bulunan 6 adet iş makinasını durumlarının belirlenmesi amacıyla Mali Hizmetler Müdür Vekili M.Kamil ÖZEN,Belediye Encümen Üyesi Serhan AYDIN ve Belediye Bakım Tamircisi İbrahim KIRCAK,Belediyemiz Personeli İbrahim Sıtkı ÖNEM ve Gamze USLU’ dan oluşan 5 kişilik komisyon kurulmasınaz dair karar.

0094
621 29/01/2020

Şehrimiz Dallık mahallesi, Köyiçi mevkii, 283 ada 1 nolu parselde yer alan 1678,55 m² alanlı iki adet kargir iki katlı ev, kargir depo ve arsası niteliğindeki taşınmazın 2 'ye ifraz işleminin uygun görüldüğüne dair karar.

0093
622 29/01/2020

 Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmakta olan 5 adet iş makinası, Komatsu silindir ile D7G Dozer iş makinası hurdaya ayrılmıştır. Ancak ihtiyaca binaen 1990 model Benfra marka iş makinasının yedek parça temini amacı ile hurda kalması koşuluyla alınan encümen kararlarının iptal edilerek diğer 6 adet iş makinasının, gerekli bakımlarının yapılarak Belediyemiz bünyesinde hizmet verebilmesi için hurdaya ayrılmalarının iptal edilmesine

0092
623 29/01/2020

FMB firmasına ana para borcu olan 200.000,00 TL ayrıca taksitler halinde ödenmekte olup, icra dosyasına ilişkin vekalet ücreti bedeli olan 20.000,00 TL’nin 5393 sayılı yasa gereği ödenmesine dair karar.

0091
624 29/01/2020

Şehrimiz Karateke Mahallesi,112 ada 1 parselde kayıtlı gayrimenkulün üzerinde bulunan 07.09.1998 tarihinde 2654 no’ lu yevmiye ile konan 10 yıl takyitin süresi dolduğundan  kaldırılmasına dair karar.

0090
625 29/01/2020

Belediyemiz Mülkiyetindeki çeşitli adreslerde işgal ücreti karşılığında mesleki faaliyetlerini sürdüren isim, adres ve işgal bedelleri belirtilen mükelleflerin 31.12.2019 tarihinde işgal bedelleri için belirlenen süre sona erdiğinden  ekli listedeki güncel 2020 yılı işgal bedellerinin belirlenmesine dair karar.

0089
626 29/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Turan Mahallesi 1381 ada ile 1395 ada arasında kalan mevcut trafo yerinin 05/11/2018 tarih ve 236 sayılı Meclis kararı ile Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş’ ye yapılmış olan tahsisi 02/12/2019 tarih ve 242 sayılı meclis kararı ile kaldırılmış olup Mülkiye Müfettişi raporuna istinaden  işgalci durumda bulunan  Gediz E.D.AŞ.den 05.09.2016  tarihinden başlamak kaydıyla aylık 1.200,00.-TL. ecrimisil alınmasına dair karar.

0088
627 29/01/2020

İlçemiz Yeni Mahalle 1754 ada 1 parsel nolu taşınmazda bulunan A blok 1 nolu bağımsız bölüm numaralı marketin etrafında yapılan imalatlara 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine göre 1 ay içerisinde kamuya ait alandaki yapıların yıkılması, aksi halde yapıların belediyemiz tarafından yıkılarak masrafın %20 fazlası ile tahsil edileceği, aynı kanunun 42.maddesine göre de Abdulvahap BARAN'a (T.C: 392********) 1.873,80.-TL (binsekizyüz yetmişüç lira seksenkuruş) idari para cezası verilmesine dair karar. 

0087
628 29/01/2020

İlçemiz Toki mahallesi,3-B Blok 7 nolu evde ikamet eder Arzu ŞAL‘ ın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (n) fıkrası gereğince 400,00.-TL. nakdi yardım yapılmasına dair karar.

0086
629 29/01/2020

İlçemiz İpekçiler Mahallesi, Bahçekahve Sokak 8 nolu evde ikamet ettiği bildirilen Osman MERT’nin  tarafına Belediyemizden nakdi yardım yapılması talebinin mümkün görülmediğine dair karar.

0085
630 29/01/2020

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerinde muhteviyatı belli olmayan mal satışı yaptıklarından  dolayı (TC.116********) Hulki KARAKAYA ve (TC.109********) Mehmet ÖĞÜT isimli şahıslar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesine istinaden İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlendiğinden; her iki şahıs için ayrı ayrı 392,00 TL. İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0084
631 29/01/2020

İlyas GÜRELİ’ nin Fatih Sultan Mehmet Parkı Jandarmanın alt köşesinde yol üzerinde seyyar olarak dondurma satma talebi doğrultusunda alınan  03.06.2015 tarih ve 367 sayılı encümen kararının   iptal edilmesinin uygun görüldüğüne dair karar.

0083
632 29/01/2020

Başkanlık Makamınca Encümenimize sevk olunan İmar İşleri Müdürlüğü’nün 24.01.2020  tarih ve 1267 sayılı yazılarında;

İlgi yazı ile üçüncü şahıslar tarafından yapılarak Gediz Elektrik A.Ş.'ye devredilecek olan elektrik dağıtım tesisinin isabet ettiği ilçemiz Fatih (Cumhuriyet) mahallesi, 1671 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 35 m2 lik kısmının trafo yeri ve 29,21 m2 lik kısmının kablo geçiş güzergahı olmak üzere toplam 64,21 m2 lik kısmında irtifak hakkı şeklinde TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine 99 yıllığına toplam 1 TL iz bedelle tapuya dayalı tesciline esas Encümen kararının alınarak ilgili Kadastro ve Tapu Müdürlüklerine aktarılmasına ilişkin hazırlanan değişiklik tasarımının tetkikinde;
Söz konusu parsel onaylı imar planımızın 31L-Id paftasında ayrık nizam 4 kat imarlı yapı adasında yer almaktadır. Taşınmazın 3217,43 m2 lik toplam arsa alanının 35 m2 lik kısmında trafo yeri ve 29,21 m2 lik kısmında kablo geçiş güzergahı olmak üzere toplam 64,21 m2 lik kısmında irtifak hakkı tesisi kurularak Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü adına 99 yıllığına 1 TL iz bedelle tapuya dayalı tescilinin yapılması talebinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16. maddesine göre Belediyemiz Encümenince kabulüne dair karar.

0082
633 29/01/2020

Şehrimiz Kurtuluş mahallesi, 210 ada 8 nolu parselin 2 'ye ifraz işleminin uygun görüldüğüne dair karar.

0081
634 29/01/2020

Başkanlık Makamınca Encümenimize sevk olunan 24.01.2020 tarihli dilekçesi ile  Ayşenur ÇİÇEK’in ve Zabıta  Müdürlüğü’nün 24.01.2020 tarih  ve 1246 sayılı Dilan TORUN’ nun ,22.01.2020 tarih ve 1105 sayılı Elvan DURGUN’nun, 1106 sayılı Nurcan SÜPÜRGE ,1107 sayılı Kevser EREN ’ nin taraflarına nakdi yardım yapılmasına dair karar.

0080
635 29/01/2020

 Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle, Uzunçarşı Sokak 133 ada,15 parselde bulunan işyeri vasıflı taşınmazınisteklisi çıkmadığından  2886 sayılı Kanununun 49.maddesi gereğince  Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına dair karar.

0079
636 29/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Gökçen mahallesi,182 ada,18 parselde bulunan işyeri vasıflı taşınmazın isteklisi çıkmadğından Pazarlık Usulü ihaleye çıkılmasına dair karar. 

0078
637 29/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Turan Mahallesi 711 ada,42 parsel zeytinlik  vasıflı taşınmazın kiraya verilmesine dair karar.

0077
638 29/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Fatih Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi no:21/1 adresinde bulunan içkisiz eğlence yeri ve kafeterya vasıflı işyerinin kiraya verilmesi işinin isteklisi çıkmadığından ihaleden kaldırılmasına dair karar.

0076
639 22/01/2020

5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 49 maddesinde belirtilen,çalışan memur personele başarı durumlarına göre toplam memur sayısının %10 nu oranına kadar belirlenen, yılda en çok iki kez Encümen Kararı ile ödenmesi uygun görülen ikramiyenin; 2020 yılı için verilecek 1. İkramiyenin (Net:2.000,00.-TL), Yazı İşleri Müdürlüğünde görevli Arşiv Şefi Mehmet BAĞCI’ ya ödenmesi talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0075
640 22/01/2020

Şükriye SEPETÇİ’ nin şehrimiz Ketenci Mahallesi 1. Dere Sokak 24 nolu evinin tadilatının Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından hazırlanan 1.260,00 TL. keşif bedeli üzerinden Belediyemizce yapılmasının uygun görüldüğüne dair karar.

0074
641 22/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Turan Mahallesinde  bulunan 449 ada,55 parsel zeytinliğin Murat ÇARKALI' ya ihale olunmasına, isteklisi çıkmayan Turan mh.711 ada, 42 parselin  Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına dair karar.

0073
642 22/01/2020

“Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne bağlı Derekahve Kafeteryasında satışa sunulan kahvaltı menüsünün dışında, halkımızdan gelen talep doğrultusunda extra olarak portakal suyu ve kaymak satışının ilave edilmesine ihtiyaç duyulduğu, bu ihtiyaç doğrultusunda satış fiyatlarının belirlenmesine dair karar.

0072
643 22/01/2020

İlçemiz Işıklar Mahalle muhtarı Ahmet DEMİR, Muhtarlık binası yapımında kullanılmak üzere lüzumlu bulunan; 1 kamyon kum ve 25 torba çimentonun Belediyemizce verilmesi talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0071
644 22/01/2020

Belediyemiz Aralık/2019 dönemine ait olup 16.01.2020 tarihine kadar ödenmesi gereken işçi personelinden kesilen ekte listede bulunan  145.532,26.-TL (yüzkırkbeşbin beşyüzotuziki Türk Lirası yirmialtı Kuruş) tutarındaki belediyemiz iş yerlerinin aylık sigorta prim giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ve Sosyal Güvenlik Priminin 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Hesap’’ Kodundan ödenmesine

0070
645 22/01/2020

İlçemiz Eskioba Mahallesi Cumhuriyet Sokak 3 nolu evinin ön kısmında gübre taşıdığı römorku yıkayarak çevreyi kirlettiğinden dolayı  Naim ÇAYLAK’ın 1 defaya mahsus  uyarılmasına, fiilin tekrarı halinde hakkında cezai işlem uygulanmasına dair karar.

0069
646 22/01/2020

Başkanlık Makamınca Encümenimize sevk olunan  taraflarına nakdi yardım yapılması talebinde bulunan Nazlı SÜPÜRGE, İbrahim SARKUMLAR, Emine TABARU, Akile KARAÇALLI, Gülten BAYINDIR, Hayriye KİNKAV, Mehmet AKSOY, Fatma GÜNGÖR, Nazmiye GÜNGÖR’ ün taraflarına  nakdi yardım yapılması taleplerinin Belediyemiz mali imkanları yetersiz olduğundan dolayı  mümkün görülmediğine dair karar.

0068
647 22/01/2020

Bahar GİRGİN’nin Kızılcahavlu Mahallesi Eylül Sokak no:4’te bulunan evinin tadilatının Belediyemiz tarafından yapılması talebinin; Belediyemiz mali imkanlarının yetersiz olduğundan dolayı mümkün görülmediğine dair karar.

0067
648 22/01/2020

Sadiye TÜFENK’ in İlçemiz Işıklar Mahallesi Kiremitçi Kümeevleri No:11/A nolu evinin çatı tadilatının Belediyemiz tarafından yapılması talebinin; keşif bedeli çıkartılmak üzere Belediyemiz  Fen İşleri Müdürlüğüne havalesine dair karar.

0066
649 22/01/2020

Mehmet POSALI’nın Yeğenli Mahallesi 174 ada 38 parselde bulunan evinin çatı ve duvar tadilatı talebinin; keşif bedeli çıkartılmak üzere Belediyemiz  Fen İşleri Müdürlüğüne havalesine dair karar.

0065
650 22/01/2020

İlçemiz Akkoyunlu Mahallesi Çavdartepe Mevkii 5 nolu evde ikamet eden Ali MADEN’ in 17.12.2019 tarihinde evinde yangın çıktığını ve maddi durumunun yetersiz olduğunu evinin tadilatının Belediyemiz tarafından yapılmasını  talebinin; keşif bedeli çıkartılmak üzere Belediyemiz  Fen İşleri Müdürlüğüne havalesine dair karar.

0064
651 22/01/2020

İlçemiz Turan Mahallesi  449 ada 71 parselde bulunan taşınmazın 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince; ruhsatsız inşaata başlanılması nedeniyle ilgilisi tarafından bu tarihten itibaren en çok 1 ay içerisinde mevzuat hükümleri doğrultusunda uygun görülmesi halinde ruhsatlandırılması ya da yıkılmasına, aksi halde belediye ekipleri tarafından yıkımının yapılmasına ve masraflarının yapı sahibinden tahsil edilmesine,aynı kanunun 42. maddesine göre (T.C.:512********) Gülşen TEZEL'e 3.606,11TL (üçbin altıyüzaltı Türk Lirası onbir Kuruş) İdari Para Cezası verilmesne dair karar. 

0063
652 22/01/2020

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 1464 ada  3 parselde bulunan taşınmaz ile 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesi gereğince; ruhsatsız inşaata başlanılması nedeniyle ilgilisi tarafından 1 ay içerisinde mevzuat hükümleri doğrultusunda uygun görülmesi halinde evrak tekamülün yapılarak ruhsatlandırılması yada yıkılmasına, aksi  halde belediye personelleri tarafından yıkımın yapılması ve masraflarının yapı sahibinden tahsil edilmesine, aynı kanunun 42. maddesine göre (T.C.:391*********) Cihan SAKLI’ya 3.400,54  TL (üçbin dörtyüz Türk Lirası  elli dört Kuruş) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0062
653 22/01/2020

İlçemiz Hürriyet Mahallesi 1344 ada 5 parselde bulunan inşaatın yapı denetim kuruluşu 23.01.2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kapatılmış ve 25.01.2018 tarihinde yapıya yapı tatil zaptı düzenlenerek inşai faaliyetler durdurulmuştur.3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince mevzuat hükümleri doğrultusunda 1 ay içerisinde yapı denetim kuruluşu ile sözleşme imzalanarak isim değişikliği ruhsatının alınmasına, ayrıca aynı kanunun 42. maddesi gereğince mükellefiyetini yerine getirmeyen yapı müteahhidi TİRE GÜRYAPI İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 'ne 5.698,92 TL (beşbin altıyüz doksansekiz Türk Lirası doksaniki Kuruş) İdari Para Cezası verilmesine dair karar.

0061
654 22/01/2020

Başkanlık Makamınca Encümenimize sevk olunan Zabıta  Müdürlüğü’nün 15.01.2020 tarih  ve 661 sayılı Türkan KARADAYI’nın ,15.01.2020 tarih ve 669 sayılı Sadike YILDIRIM’ın, 15.01.2020 tarih ve 670 sayılı Belgin BOLLUK ‘un, 15.01.2020 tarih ve 671 sayılı Gülay ATAY’ın, 17.01.2020 tarih ve 846 sayılı Ferda AKSÜT’ün 17.01.2020 tarih ve 849 sayılı Ömer ÖZKIRAN’ın,20.01.2020 tarih ve 901 sayılı Hüseyin BOZKURT’un 22.01.2020 tarih ve 1031 sayılı Süzen AKKUZU’nun,22.01.2020 tarih ve 1034 sayılı Melike CENGİZ’in taraflarına 100,00.'er -TL. nakdi yardım yapılmasına dair karar.

0060
655 22/01/2020

İlçemiz Bahariye Mahallesi Börekçibağı Mevkiinde yola tecavüz edildiği bildirildiği ve Bahse konu olan alanda yerinde yapılan incelemeler neticesinde 994 ada 9 parselde bulunan gayrimenkulün yola tecavüzü olduğu tespit edilmiş olup mülk sahibine 30.05.2019 tarihli ilgi yazımız ile gerekli bilgilendirmeler yapılarak verilen süre zarfında herhangi bir işlem yapılmamıştır.

Söz konusu işlemlerin, Belediyemizce yaptırılması ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.cu maddesi gereği yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesine dair karar.

0059
656 22/01/2020

Mülkiyeti  Neslihanzade Hasan Çelebi Vakfına ait, Belediyemiz Tüzel Kişiliğince atölye olarak kullanılan gayrimenkulün 2020 yılı stopaj dahil 154.925,00 TL (yüzelli dörtbin dokuzyüz yirmibeş Türk Lirası)  kira ve 1.136,40 TL (binyüz otuzaltı Türk Lirası kırk Kuruş) teminat bedelinin ödenmesine dair karar.

0058
657 22/01/2020

Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne bağlı Seha Gidel Sinemasının kafeteryasında halkımıza satışa sunulmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/e maddesi gereğine alınan ambalajlı mısır çeşitlerinin alış fiyatlarına yapılan zamlar nedeniyle satış fiyatlarının belirlenmesine dair karar.

0057
658 22/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı no:6/B adresinde bulunan büfe vasıflı taşınmazın  kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına dair karar.

0056
659 22/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Sarılar Mahallesinde bulunan zeytinlik vasıflı  gayrimenkullerin 5 yıllık kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanununun 45.Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile  aşağıda karşısında yazılı şahısların uhdesine ihale olunmasına dair karar.

0055
660 22/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz  Yeni Mahalle, Uzun Çarşı Sokak,133 ada,15 parselde bulunan işyeri vasıflı taşınmazın 3 yıl kiraya verilmesi işinin isteklisi çıkmadığından  2886 sayılı Kanununun 49. maddesi gereğince 29.01.2020 tarih Çarşamba günü   Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmasına dair karar.

0054
661 22/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Gökçen Mahallesi 182 ada 18 parselde bulunan  işyeri vasıflı taşınmazların kiraya verilmesi işinin 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile kiraya verilmesi ihalesinin sahıslara ihale olunmasına, istelisi çıkmayan Gökçen mh. Seyhan Kafalı cd.4 nolu işyerinin pazarlığa bırakılmasına dair karar.

0053
662 22/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz muhtelif  mahallelerinde  bulunan 5 adet incir ve 1 adet zeytin bahçesi vasıflı taşınmazların  kiraya verilmesi işinin 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü  ile kiraya verilmesi ihalesinin şahıslara ihale olunmasına,Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz  Yemişler Mahallesinde bulunan  101 ada 5 parselde bulunan taşınmazın ihalesine isteklisi çıkmadığından ihaleden kaldırılmasına dair karar.

0052
663 15/01/2020

İlçemiz Fatih Mahallesi 1676 ada 7 parsel B-Blokta bulunan inşaatın şantiye şefi 08.02.2018 tarih ve 1312 numaralı noter onaylı istifaname ile görevinden istifa etmiş ve 09.02.2018 tarihinde yapıya yapı tatil zaptı düzenlenerek inşai faaliyetler durdurulmuştur.

3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince mevzuat hükümleri doğrultusunda 1 ay içerisinde şantiye şefi temin edilerek isim değişikliği ruhsatının alınmasına, ayrıca aynı kanunun 42. maddesi gereğince mükellefiyetini yerine getirmeyen yapı müteahhidi YAŞAROĞULLARI İNŞAAT TAAHHÜT HAYVANCILIK TAŞIMACILIK PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TİC.SAN.LTD.ŞTİ. 'ne 5.698,92 TL. (beşbin altıyüz doksansekiz Türk Lirası  doksaniki Kuruş)  idari para cezası verilmesine dair karar.

0051
664 15/01/2020

Salman AYDOĞDU’nun Çayırlı Mahallesinde bulunan evinin bahçe duvarı yol çalışması sırasında yıkıldığından, yıkılan bahçe duvarının Belediyemiz imkanlarıyla yapılmasına  dair karar.

0050
665 15/01/2020

İlçemiz Fatih Mahallesi 1676 ada 7 parsel A-Blok' ta bulunan inşaatın şantiye şefi 08.02.2018 tarih ve 1312 numaralı noter onaylı istifaname ile görevinden istifa etmiş ve 09.02.2018 tarihinde yapıya yapı tatil zaptı düzenlenerek 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince mevzuat hükümleri doğrultusunda 1 ay içerisinde şantiye şefi temin edilerek isim değişikliği ruhsatının alınmasına, ayrıca aynı kanunun 42. maddesi gereğince mükellefiyetini yerine getirmeyen yapı müteahhidi YAŞAROĞULLARI İNŞAAT TAAHHÜT HAYVANCILIK TAŞIMACILIK PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TİC. SAN. LTD. ŞTİ. 'ne 5.698,92 TL (beşbin altıyüz doksansekiz lira doksaniki kuruş)  idari para cezası verilmesine dair karar.

0049
666 15/01/2020

Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne bağlı Derekahve Kafeteryasında halkımıza satışa sunulan tatlı çeşitlerinin alış fiyatlarının  göz önünde bulundurularak satış fiyatlarının belirlenmesine dair karar.

0048
667 15/01/2020

Şehrimiz Yeni Mahalle Atatürk Caddesi No:4 Z:3 adresinde işyeri sahibi Mukadder POLAT” ın;  Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alabilmesi için tarafına 15 gün süre verilmesine dair karar.

0047
668 15/01/2020

İlçemiz Dere Mahallesi Sandıkemini Sokak 1 nolu kendisine ait  işyerinin etrafında bulunan kaldırımdaki bira kasası ve şişeleri kaldırması için Erhan YALÇINÖZ’ün tarafına 1 hafta süre verilmesine dair karar.

0046
669 15/01/2020

Küçükkemerdere Mahalle Muhtarı Neşeli BAYDEMİR, Milli Eğitim Müdürlüğünden taraflarına tahsisi edilen okul binasını düğün salonu olarak kullanmakta oldukları ve binanın dışına kapalı bir yemek pişirme alanı oluşturulması talebinin; keşif bedeli çıkartılmak üzere Belediyemiz  Fen İşleri Müdürlüğüne havalesine dair karar.

0045
670 15/01/2020

Nurkadın TOSUN” un İlçemiz Kahrat Mahallesi Beyazıt Sokak 73 no.lu evinin  çatısının Belediyemiz tarafından yaptırılmasına dair karar.

0044
671 15/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Sarılar Mahallesinde bulunan zeytinlik vasıflı  gayrimenkullerin 5 yıl  kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına dair karar.

0043
672 15/01/2020

Şerif DEMİR’in İlçemiz Toki Mahallesi Toros Caddesi üzerinde 399 ada 41 parsel batısında bulunan yol boşluğuna konteynır koyarak aylık 500.00.-TL. işgal  bedeli karşılığında kiralama talebi uygun görüldüğüne dair karar.

0042
673 15/01/2020

Cengiz SÖĞÜT, Bahar DEMİRKAPAN, Sibel DEMİRKAPAN, Esen GÜNAY, EMİNE YENİGÜN' nün taraflarına  nakdi yardım yapılması taleplerinin Belediyemiz mali imkanları yetersiz olduğundan dolayı  mümkün görülmediğine dair karar.

0041
674 15/01/2020

Sevil BÜTÜNER’ in kendisine  1 nüfus üzerinden aceze maaşı bağlanması talebinin; Belediyemizin mali  imkanları yetersiz olduğundan mümkün görülmediğine dair karar.

0040
675 15/01/2020

Başkanlık Makamınca Encümenimize sevk olunan Zabıta  Müdürlüğü’nün 14.01.2020 tarih  ve 591 sayılı tezkeresi Vatan DİNÇER, 14.01.2020 tarihli 585 sayılı tezkeresi Nihat ÇARKAL,14.01.2020 tarihli 588 sayılı tezkeresi Serpil UĞUR” un taraflarına 100' er TL.nakdi yardım yapılmasına dair karar.

0039
676 15/01/2020

Şehrimiz Küçükburun Mahallesi Okul Sokak No:29 da  ikamet eden Ali BAŞ’ın tarafına 2019  yılında her ay almış olduğu çölyak kolisinin 2020 yılında da devam olunması talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0038
677 08/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Boynuyoğun Mahallesi,111 ada,71 parsel sayılı taşınmazda yaklaşık 6.250 m2 sahalı alan izinsiz olarak Kenan KONUR tarafından 30.11.2019 tarihinde işgal ettiği tespit edildiğinden işgaliye kullanım hakkı bedelinin 3.100,00-TL olarak belirlenmesine dair karar.

0037
678 08/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Yeni Mahalle, Gümüşpala Ccaddesi,45 nolu işyeri  vasıflı taşınmazların 5 yıllık kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına dair karar.

0036
679 08/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Yeni Mahalle,Uzun Çarşı Sokak,133 ada,15 parselde bulunan işyeri vasıflı taşınmazın 3 yıl  kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına dair karar.

0035
680 08/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Gökçen Mahallesi  182 ada,18 parselde bulunan işyeri vasıflı taşınmazın 3 yıl  kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına dair karar.

0034
681 08/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Kırtepe Mahallesinde bulunan Kahvehane vasıflı taşınmazı Mestan GÜLDAĞ kiralamaktan vazgeçtiğinden ve teminatı irad kaydedildiğinden;Yatırmış olduğu tutardan kullandığı  aylar düşürülerek ve geri kalan 4.724,00-TL kira  ve 900,00-TL güvence bedeli olmak üzere toplam 5.624,00-TL'nin Mestan GÜLDAĞ'a ödenmesine dair karar.

0033
682 08/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Fatih Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi no:21/1 adresinde bulunan içkisiz eğlence yeri ve kafeterya vasıflı işyerinin  kiraya verilmesi işinin  2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince aylık 4.500,00.-TL.bedel üzerinden  Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına dair karar.

0032
683 08/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Turan  Mahallesinde bulunan 2 adet zeytin bahçesi vasıflı taşınmazın 5 yıl  kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına dair karar.

0031
684 08/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz muhtelif  mahallelerinde  bulunan 5 adet incir ve 1 adet zeytin bahçesi  vasıflı taşınmazların 5 yıllık kiraya verilmesi amacıyla 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihaleye çıkarılmasına dair karar.

0030
685 08/01/2020

İlçemiz muhtelif cadde ve sokaklarında Belediyemizden izinsiz olarak el ilanı dağıttığından dolayı Birlik Tat Gıda San. ve Tic. Aş. hakkında Zabıta Personelleri tarafından Zabıt Varakası düzenlendiğinden; Birlik Tat Gıda San. ve Tic. Aş.’nin tarafına Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin 11/2. Maddesine aykırılıktan; 1608 Sayılı Kanununun (Değişik madde: 23.01.2008 t. 5728 s. K. m.66) 1.maddesine istinaden  392,00 TL. İdari Para Cezası verilmesine

0029
686 08/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait şehrimiz Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanında bulunan Vakıfbank  ATM'sinin 28/12/2019 - 27/12/2020 dönemi işgaliye (kullanım hakkı) bedelinin 18.000,00-TL olarak belirlenmesine dair karar.

0028
687 08/01/2020

Osman HİZALOĞLU' nun 18/12/2019 tarih ve 1113 sayılı Encümen kararının iptal edilmesine dair  27/12/2019 tarihli dilekçesi Müdürlüğümüzce incelenmiş olup, bahsi geçen kabahat mevzusunun; hayvanların kaçması sebebiyle gerçekleşmiş olması ve şahsın sağlık sorunları ve yaşı dolayısıyla hayvanları kontrol edemediğinden kaynaklandığı tespit edilmiş olup, böyle bir durumun tekrarlanmayacağına  dair taahhüdüne istinaden; 1113 sayılı Encümen  Kararıyla Osman HİZALOĞLU’na verilen İdari Para Cezasının  iptal edilmesine

0027
688 08/01/2020

Gökçen mahallesi 182 ada 25 parsel, Gökçen mahallesi 197 ada 3 parsel  tapu kayıtlı  mülkiyetlerin mail-i indiham teşkil ettiği yerinde yapılan incelemelerde tespit edilmiş ve ilgili müştereklere iadeli taahhütlü bildirim için tebligat gönderilmiş fakat adreslere teslim yapılamamıştır. Yıkımın tamamlanması için gerekli olan ilanın yapılması hususun ilişkin Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün yazısı sehven Encümene sevk edildiğinden; yazının ilgili müdürlüğüne geri gönderilmesine

0026
689 08/01/2020

İlgi 26.12.2019 tarihli ve sayılı 81496270 - 492 - 4422  yazı gereği Gökçen Mahallesi mezarlığında Şehit Seyhan KAFALI’ya ait mezarın sulama ve bakımı yapmak için su hattı çekilmesi ilgili hususun; İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yazışma yapılıp, gelen cevaba göre hareket edilmesine dair karar.

0025
690 08/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz  Kızılcahavlu  Mahallesinde 126 ada, 33 parselde bulunan harım vasıflı gayrimenkulün 1 yıllık kira bedeli 3.00,00.-TL.ya Adem KAŞLI ' ya ihale olunmasına dair karar.

0024
691 02/01/2020

2019 Mali yılı bütçesine ait Fen İşleri Müdürlüğü' nün 06.07.01.01 Proje Giderleri kaleminden 500.000,00.-TL. (Beşyüz bin lira) 2020 Mali Yılı Bütçesi ilgili kalemine devrinin yapılması ve 2019 Mali Yılında kullanılmayan ödeneklerin imha olunmasına dair karar.

0023
692 02/01/2020

Encümen Başkanı H. Doğukan EROĞLU' nun Encümene sunduğu teklifi üzerine; Bir sonraki Encümen toplantısını 08.01.2020 tarih saat: 11.30' da yapılması teklif edilmektedir.

Belediye Encümenimizin bir sonraki toplantısının;  08.01.2020 tarih saat: 11.30' da yapılmasına dair karar.

0022
693 02/01/2020

Belediyemiz Memur Personellerine ait (15 Aralık 2019 maaşlarından kesilen) emekli kesenekleri olan 130.701,39 TL. (Yüz otuzbin yedi yüzbir TL. otuz dokuz Kr) tutarındaki Belediyemiz iş yerlerinin aylık sigorta prim giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ve Sosyal Güvenlik Priminin 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Hesap’’ Kodundan ödenmesine dair karar.

0021
694 02/01/2020

Belediyemiz 2019 (Kasım) dönemine ait olup toplam 182.607,36 TL. (yüz sekseniki bin altı yüz yedi TL. otuzaltı KR) tutarındaki Belediyemiz iş yerlerinin aylık sigorta prim giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Vezne durumu müsait olduğunda gecikme faizinin bütçe kalemlerinden ve Sosyal Güvenlik Priminin 368 nolu ‘’Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Hesap’’ Kodundan ödenmesine

0020
695 02/01/2020

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 27 ada, 8 parsel Alaybey Sokak 18 numarada bulunan yapıya Ayşe BAYTOP' un vefatından dolayı mirası tarafınıza intikal ettiğinden, konuya ilişkin gerekli işlemlerin varisli tarafından yapılması için yeniden yazışmalar yapılmış olup geçen süre zarfında herhangi bir işlem yapılmamıştır. Bahse konu olan yapıya ilişkin tehlike devam ettiğinden dolayı gerekli önlemlerin Belediyemizce yaptırılması ve 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi gereği yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilebilmesine istinaden hazırlanan uygun görüldüğüne dair karar.

0019
696 02/01/2020

İlçemiz Kurtuluş Mahallesi, Akyol Caddesi No:8 adresinde ve tapunun 208 ada, 5 parselinde kayıtlı gayrimenkulün adreste tehlike devam ettiğinden dolayı güvenlik önlemi alınması gerektiğinden tarafımızca yapılacak  işlemler için 3194 Sayılı İmar Kanunun 39.maddesi gereği yapılan harcamaların %20 fazlasıyla mülk sahibinden tahsil edilmesi talebinin uygun görüldüğüne dair karar.

0018
697 02/01/2020

Belediyemizden ekmek yardımı almakta olan vatandaşlarımızın ekmek yardımının devam olunmasına dair karar.

0017
698 02/01/2020

İlçemiz Hasançavuşlar Mh. L18C20C-L19D16D pafta, 0 ada 211 parselde 285 m2,  212 parselde 600 m2, 213 parselde  590 m2, 214 parselde 290 m2, 219 parselde 290 m2, 220 parselde 290 m2 kaide alanlı Ruhsat alınmadan Güneş Enerji Santrali Tesisi 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine göre: 1 ay içerisinde ruhsatsız yapılan Güneş Enerji Santrali tesisinin ruhsatlandırılmasına yada eski haline getirilmesine, aynı kanunun 42. Maddesine göre BAHAETTİN TİTİZ ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.” ye 211 parsel için 6.360,02 TL. (altıbin üçyüzaltmış lira iki kuruş), 212 parsel için 13.389,51 TL. (onüçbin üçyüzseksendokuz lira ellibir kuruş), 213 parsel için 13.166,35 TL. (onüçbin yüzatmışaltı lira otuzbeş kuruş), 214 parsel için 6.471,60 TL. (altıbin dörtyüz yetmiş lira altmış kuruş), 219 parsel için 6.471,60 TL. (altıbin dörtyüz yetmiş lira altmış kuruş), 220 parsel için 6.471,60 TL. (altıbin dörtyüz yetmiş lira altmış kuruş) idari  para cezası verilmesine

0016
699 02/01/2020

Şehrimiz Akmescit Mahallesi 185 ada 12 nolu parselde yer alan 95590,33 m2 alanlı incir bahçesi ile Musalar Mahallesi 169 ada 1 nolu parselde yer alan 364,92 m2 alanlı incirlik niteliğinde taşınmazın tevhidi ve 3’e ifraz işlemi uygun görüldüğüne dair karar.

0015
700 02/01/2020

İlçemiz Hasançavuşlar  mahallesi, 211, 212, 213, 214, 219 ve 220  parselde yapılmış olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) için hesaplanan yol katılım ücretinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma payları ile ilgili hükümlerinin uygulamasına ilişkin Yönetmeliğin 5. Maddesine göre hesaplanıp tahakkuk edilmesi talep edilmektedir. Bahse günü 167.881,17 m2 yüzölçümünde ve Arsa niteliğindeki parselin yol katılım hesabı yapılmış olup Toplam 289.525,36.- TL. tutarında çizelge hazırlanmıştır. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara katılma payları ile ilgili hükümlerinin uygulamasına ilişkin Yönetmeliğin payın hesaplaması ile ilgili 5 maddesinde “ Yol Harcamalarına Katılma Payı bir program dahilinde veya istek üzerine doğrudan doğruya yapılan işlerde, 4 üncü maddede belirlenen hizmetler için yapılan giderlerin 1/3” üdür. Giderlerin hesaplanmasında maliyet, işler hangi ihale usulü ile yapılmış olursa olsun, Bayındırlık bakanlığı ve İller Bankası Genel Müdürlüğünün o yıllar için tespit ederek yayınlandığı birim fiyatlar ve rayiçlere göre hesaplanan gerçek bedeli geçemez. Yolların kaldırımlar da dahil olmak üzere (15) metreden fazla genişliklerine düşen giderler, Belediyelere ait olup, harç hesaplanmasında bu giderler nazara alınmaz. Böylece hesaplanan gider tutarında özel Devlet yardımları karşılıksız fon tahsisleri, bu iş için yapılan bağış ve yardımlar ile istimlak bedelleri düşüldükten sonra kalan miktarın 1/3” ü, 4 üncü maddede belirtilen mükellefler adına Belediye Encümeninin kararına müteakip tahakkuk ettirilir.” Denilmektedir. Bu maddeye istinaden hazırlanan yol katılım hesabı çizelgesinde belirlenen bedelin peşin ödemede 1/3 oranında tahakkuk ettirilmesine

0014
701 02/01/2020

İlçemiz Cumhuriyet Mh. 1252 ada 6 parselde bulunan taşınmaz ile ilgili 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereğince: Ruhsatsız inşaata başlanılması nedeniyle ilgilisi tarafından 1 ay içerisinde mevzuat hükümleri doğrultusunda uygun görülmesi halinde evrak tekamülünün yapılarak ruhsatlandırılması yada yıkılmasına, aksi halde Belediye Personelleri tarafından yıkımın yapılması ve masraflarının yapı sahibinden tahsil edilmesine, aynı kanunun 42. Maddesine göre  Adnan GÖKSU' ya 1.162,28 TL.(bin yüzaltmış iki lira yirmisekiz kuruş) idari  para cezası verilmesine dair karar.

0013
702 02/01/2020

İlçemiz Kaplan Mahallesi 119 ada 5 parsel incirlik niteliğinde taşınmaz üzerinde Osman TAŞKIRAN tarafından ruhsatsız inşaat yapılmasıyla ilgili,ilgi (a) Encümen Kararı alınmıştır.Kararda belirtilen süre içerisinde yapılan ruhsatsız yapının karara uygun hale getirilmediği,ilgi (b) tutanak ile tespit edilmiştir.

3194 Sayılı Kanunun 32.maddesi gereğince ilgilisi tarafından ruhsatsız yapının karara uygun hale getirilmemesi sebebiyle Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü görevlileri tarafından yıkımının yapılması masrafların yapı sahibinden tahsil edilmesine,aynı zamanda yapı sahibinden tahsil edilmesine,aynı zamanda yapı sahibi tarafından gereğinin yapılması nedeniyle yapı sahibi hakkında Hukuk İşleri Müdürlüğünce hukuki işlerin başlatılması hususunun mahkeme kararı sonuçlanıncaya kadar işlem yapılmamasına dair karar.

0012
703 02/01/2020

Göksel BİNGÜLLER ‘ e ait İlçemiz Cambazlı Mahallesi, 108 ada,26 parselde bulunan incirlik niteliğindeki taşınmaz üzerinde  yapılan ruhsatsız yapı ile ilgili Belediye Encümeninin 23.10.2019 tarih 958 sayılı kararı alınmıştır. Kararda belirtilen süre içerisinde ruhsatsız yapılan  yapının karara uygun hale getirilmediği tutanakla tespit edilmiştir.

3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereğince ilgilisi tarafından uygun hale getirilmeyen yapının karara uygun hale getirilmemesi sebebiyle Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü görevlileri tarafından yıkılması, masraflarının yapı sahibi Göksel BİNGÜLLER ‘ den tahsil edilmesine, aynı zamanda yapı sahibi tarafından gereğinin yapılmaması nedeniyle yapı sahibi hakkında Hukuk İşleri Müdürlüğünce hukuki işlemlerin yürütülmesine dair karar.

0011
704 02/01/2020

İlçemiz Kaplan Mh. 143 ada, 22 parselde yapılan ruhsat ve eklerine aykırı işlemler ile ilgili verilen ilgi (b) encümen kararında düzeltme talep edilmektedir.

Söz konusu parselde 14.05.2019 tarih ve 69 sayılı yapı ruhsatı ile inşaatına başlamış olan bina için 27.08.2019 tarihinde tadilat başvurusu yapıldığı görülmüştür. Tadilat projesinin inceleme süreci esnasında 09.09.2019  tarihli şantiye şefi istifasına binaen seviye tespit edildiğinden dolayı 09.09.2019 tarihli yapı tatil zaptı tutulmuş olup, bu sürecin sonunda 18.09.2019 tarih 862 sayılı encümen kararı alınmıştır. Ruhsat sahibinin tadilat ruhsatı talebi üzerine ,tadilat yapılacak mimari proje görüş almak üzere Çevre Şehircilik Bakanlığı İzmir Müdürlüğüne gönderilerek, ilgi  yazı ile olumlu cevap alınmıştır.

Ancak ilgi yazı ile; tadilat ruhsatı talebinin imar mevzuatı açısından uygun olduğu anlaşılmakla beraber,3194 sayılı İmar Kanunun 32. ve 42. Maddelerine göre yapılan işlemler ruhsat ve projelerine aykırı yapılması gerekçesiyle düzenlendiğinden; Belediye Encümeninin 18.09.2019 tarih ve 862 sayılı kararıyla verilen  cezanın kaldırılmasının uygun görüldüğüne dair karar.

0010
705 02/01/2020

İlçemiz Köprülü Caddesi Hastane Caddesi, Balcı Caddesi ve Zeytin Sokağı kapsayan bölgede 641 ve 1486 imar adalarını kapsayan bölgede İmar  İşleri Müdürlüğünce hazırlanan kırmızı kot çalışması bilgi haritası Encümenimizce uygun görüldüğüne dair karar.

0009
706 02/01/2020

İlçemiz Köprülü Caddesi Hastane Caddesi, Balcı Caddesi ve Zeytin Sokağı kapsayan bölgede 641 ve 1486 imar adalarını kapsayan bölgede İmar  İşleri Müdürlüğünce hazırlanan kırmızı kot çalışması bilgi haritası Encümenimizce uygun görüldüğüne dair karar.

0009
707 02/01/2020

Şehrimiz mücavir alan sınırları içerisinde mevcut umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılış-kapanış saatlerinin, Ülkemiz genelinde  yaz/kış saati uygulaması kaldırılmış olduğundan 2020 yılında geçerli olmak kaydı ile  yeniden belirlenmesi hususundaki Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün vaki talebi üzerine Encümenimizde yapılan değerlendirme neticesinde;

 1. Şehrimiz mücavir alan sınırları içerisinde faaliyet gösteren kahvehanelerin-açılış saati:05.00,kapanış saati:01.00
 1. Şehrimiz mücavir alan sınırları içerisinde faaliyet gösteren internet kafeler, playstation, oyun salonlarının açılış saati:08.00 kapanış saatlerinin :  saat :01.oo,
 1. Şehrimiz mücavir alan sınırları içerisinde faaliyet gösteren  birahaneler, meyhaneler. barların açılış saati:08.00,kapanış saatlerinin : 02.oo,
 2. Şehrimiz mücavir alan sınırları içerisinde faaliyet gösteren pavyonların açılış saati:08.00 kapanış saatlerinin : 04.oo,
 3. Şehrimiz mücavir alan sınırları içerisinde faaliyet gösteren içkili lokanta ve restoranların açılış saati:08.00 kapanış saati:02.00,olarak belirlenmesine dair karar.
0008
708 02/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait şehrimiz Yeni  Mahalle, 102 ada,1 parselde bulunan işyeri vasıflı gayrimenkul ile ilgili 2886 Sayılı Kanunun 57. Maddesine istinaden ihalenin iptal edilmesine,  teminatın irad kaydedilmesine dair karar.

0006
709 02/01/2020

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 24. ve 25.maddeleri gereğince yıllık aidatın (2019 yılı) Haziran ve Ekim aylarında 2 eşit taksitte ödenmesi gerektiği, bu nedenle Tire Belediyesi adına tahakkuk ettirilen 2019 yılı yıllık aidat tutarını teşkil eden  921,55.-TL.'nin Tire Ticaret Odasına ödenmesine dair karar.l

0005
710 02/01/2020

Mustafa Reşit MARTOĞLU’ nun , sahip olduğu işletmenin atık suyunun giderini sağlamak için ihtiyacı olan 50 metre büzün Belediyemizce verilmesi talebinin mümkün görülmediğine dair karar.

0004
711 02/01/2020

İlçemiz Toki mahallesi,3-B Blok 7 nolu evde ikamet eder Arzu ŞAL ‘ ın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (n) fıkrası gereğince 400,00.-TL. nakdi yardım yapılmasına dair karar.

0003
712 02/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Çukurköy Mahallesinde bulunan taşınmazın  kiraya verilmesi işinin; 2886 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince Pazarlık Usulü  ile kiraya verilmesine dair karar.

0002
713 02/01/2020

Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Şehrimiz Cumhuriyet (Fatih)  Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:24/B (1261/1 parsel) adresinde bulunan kafeterya ve tuvalet  vasıflı gayrimenkulün   kiraya verilmesi ihalesinin 2886 Sayılı Kanunun 49. Maddesi gereğince yapılan Pazarlık Usulü  ile kiraya verilme ihalesinin; aşağıda karşısında yazılı şahısın uhdesine ihale olunmasına, kiralama bedelinin aylık peşin olarak tahsil edilmesine dair karar.

0001
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
İletişim Merkezi : 0(232) 512 10 59
Fax : 0(232) 511 20 77
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19
logo

T.C. Tire Belediyesi

Tüm hakları sakladır. 2019 © T.C. Tire Belediyesi