ÇOCUK OYUN GRUPLARI VE SPOR ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

TİRE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Çocuk oyun grupları ve açık hava spor aletleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                    :    2022/814809

 

1-İdarenin

a) Adı:TİRE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi:CUMHURIYET MAHALLESI 29 EKİM CADDESI 19 35900 TİRE/İZMİR

c) Telefon ve faks numarası:2325123321 - 2325112076

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                                :    Çocuk oyun grupları ve açık hava spor aletleri

b) Niteliği, türü ve miktarı                                  :    Mal alımı, 16 kalem çocuk oyun grupları ve, açık hava spor aletleri alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer                     :    Tire Belediyesi Atatürk Mah. Bayrak Cad. No:5 Tire/İZMİR

ç) Süresi/teslim tarihi                                        :    İhale konusu ürünler işe başlama tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) gün içerisinde Tire Belediyesi Atatürk Mah. Bayrak Cad. No:5 Tire/İZMİR adresine teslim edilecek olup, idaremizce park alanlarının düzenlenmesinden sonra peyderpey yüklenici tarafından oyun grupları, açık hava spor aletlerinin montajı gerçekleştirilecektir.

d) İşe başlama tarihi                                         :    10.10.2022

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati            :    19.09.2022 - 15:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)        :               Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 19 TİRE/İZMİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İstekli adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

TS 12427 ( Yetkili servisler – Oyun, spor ve av amaçlı alet ve makineler için – Kurallar ( HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ) istenmiştir.Bu belge oyun, spor ve av amaçlı alet ve makinalarının servislerinin işletmecilik, yapısal özellik, teknik donanım, çalışanların özellikleri ve belgelendirme kuralları içindir. 

4.3.4.

4.3.4.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

MEVCUT RESİMLER ÖRNEK OLUP, TÜM ÜRÜNLERDE KULLANILAN PARÇALARIN EN AZ TEKNİK ŞARTNAME VE PLANDAKİ PARÇALARI KARŞILAMASI ESASTIR.

Teknik şartnamede yer alan tüm ürünler ile ilgili aşağıda istenen ürün uygunluk belgeleri, TÜRKAK onaylı Türk Standartları Enstitüsü kurumundan veya dengi kurumlardan alınmış olmalıdır.

TS EN 1176-1 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları).

TS EN 1176-2 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2: Salıncaklar İçin Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları).

TS EN 1176-3 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3 Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları).

TS EN 1176-4 (Oyun Alanı Elemanları -Bölüm 4 Kablolu Taşıma Tesisatları için ilâve Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)

TS EN 1176-5 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 5: Atlı Karıncalar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları). Bu belge Metal, Kauçuk, Kompozit ve Polietilen Ürünler için geçerlidir.

TS EN 1176-6 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları). Bu belge Metal, Ahşap, Kompozit, Kauçuk ve Polietilen Ürünler için geçerlidir.

TS EN 16630 (Sabit olarak kurulmuş açık hava egzersiz ekipmanları- Güvenlik gereklilikleri ve test metotları). Bu belge Metal, Kauçuk Kompozit ve Polietilen Ürünler için geçerlidir.

ÜRETİCİ ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI (Tasarım-Üretim ve montaj hatalarından dolayı oluşabilecek kazalar sebebiyle idareye açılabilecek tazminat davalarını karşılamak üzere kaza başına minimum 4.000.000.00 TL teminat bedeli içeren sigorta poliçesi ihale dosyasında idareye teslim edilecektir).

Teknik Şartnamede talep edilen ürünlere ait, akredite edilmiş kurumlardan alınmış olan Model Bazlı Uygunluk Belgeleri, ihale dosyasında idareye teslim edilecektir. Bu belgelerdeki model kodlarının, sunulan ilgili standart belgelerinde de yazılı olması esastır.

Tüm Oyun gruplarının ve spor aletlerinin kurulacağı alanlarda, grupları kullanacak yaş grupları da dikkate alınarak hazırlanacak uyarıcı levhaların yaptırılması ve montajı yükleniciye aittir. Uyarıcı levhalarda, idarenin onayladığı tasarım ve ölçülerde “T.C. TİRE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ” yazısı ile montaj yılı yer alacaktır.

Teknik şartnamede tarif edilen ürünlere ait aksam listesi ile ürüne ait olarak sunulan Model Bazlı Uygunluk Belgelerindeki aksam listesinin birbirini karşılaması esastır.

Oyun gruplarını meydana getiren tüm ürünler, nakliye esnasında yıpranmayı, kırılmayı ve bozulma gibi sorunları engelleyecek şekilde ambalajlanmış olarak getirilecektir. Ambalajsız ve nakliye sırasında hasar görmüş ürünler kabul edilmeyecektir.

Montaj işleri tamamlandıktan sonra ürünler, TSE uzmanı tarafından kontrol ettirilecektir. Tüm masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.
İdaremiz tarafından oluşturulan teknik şartnamede talep edilen tüm test ve deney raporları sözleşme esnasında idareye sunulacaktır.

 4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Polietilen oturaklı dönence 10 kişilik 

Kondisyon bisikleti

Makas  2 kişilik 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 58/A maddesi hükümleri kapsamında ihaleye ait teklifler değerlendirildikten sonra, ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklifi veren istekliden yukarıda belirtilen mallara ait 1'er adet numuneyi tutanak ile İdare'nin bildireceği tarihe kadar idaremiz tarafından gösterilen yere geçici montajını yapacaktır. Kurulan numuneler görevli personellerimiz tarafından idaremizin yayınlamış olduğu teknik şartnamedeki belirtilen özelliklere göre kontrol edilecektir. Kurulacak numune ürünler, TSE güvenlik normlarına uygun olarak monte edilmiş olacaktır. Montajın, oyun gruplarını oluşturan herhangi bir aksama kuvvet uygulandığında sağa, sola, öne, geriye doğru hareket etmeyecek şekilde yapılmış olması gerekir. Tüm aksamlar, metal boru dikmelere ve platformlara sabitlenmiş olacaktır.
İstekliler ihale komisyonuna en son yayınlanmış kataloglarını teklifleriyle beraber sunacaktır.
İhale üzerinde kalan isteklinin ihale öncesi kurulan numune ile sözleşme sonrasında teslim edilen oyun gruplarında farklılık olduğu takdirde, sözleşme tek taraflı fesih edilir ve teminat gelir kaydedilir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede çocuk oyun grupları, açık hava spor aletleri  temini işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Paylaş