AKARYAKIT VE OTOGAZ SATIN ALINACAKTIR

TİRE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Akaryakıt ürünleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                  :    2022/1158472

 

1-İdarenin

a) Adı:TİRE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi:CUMHURIYET MAHALLESI 29 EKİM CADDESI 19 35900 TİRE/İZMİR

c) Telefon ve faks numarası:2325123321 - 2325112076

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                                :    Akaryakıt ürünleri

b) Niteliği, türü ve miktarı                                :    Mal alımı, 380.000 litre Motorin (Diğer), 13.000 litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan), 1.500 litre Otogaz
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer                    :    Belediyemize ait tüm araçlar için taşıt tanıma sistemi yada her bir araç için akaryakıt pompası key kart düzenlenecek ve ilgili benzin istasyonundan pompa usulü olarak alınacaktır. Ayrıca Belediyemize ait Atölye Şefliğine (Atatürk Mahallesi Bayrak Caddesi No:5 TİRE/İZMİR Motorin (diğer) 30.000 litrelik tank ile İdaremize ait jenaratörler için yerinde(Toptepe Aile Gazinosu, Gölet, Kent Müzesi Sinema, Şehir Sineması, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Stadyumu, Belediye hizmet binası vb.) teslim olmak üzere İdaremizce talep edilmesini takiben iki gün içerisinde firmanın kendine ait mobil tankeri ile dökme olarak alınacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi                                        :    01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasında, Belediyemize ait tüm araçlar için taşıt tanıma sistemi yada her bir araç için akaryakıt pompası key kart düzenlenecek ve ilgili benzin istasyonundan pompa usulü olarak alınacaktır. Ayrıca Belediyemize ait Atölye Şefliğine (Atatürk Mahallesi Bayrak Caddesi No:5 TİRE/İZMİR Motorin (diğer) 30.000 litrelik tank ile İdaremize ait jenaratörler için yerinde(Toptepe Aile Gazinosu, Gölet, Kent Müzesi Sinema, Şehir Sineması, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Stadyumu, Belediye hizmet binası vb.) teslim olmak üzere İdaremizce talep edilmesini takiben iki gün içerisinde firmanın kendine ait mobil tankeri ile dökme olarak alınacaktır.

d) İşe başlama tarihi                                          :    01.01.2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati           :    05.12.2022 - 15:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)     :               Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 19 TİRE / İZMİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

a) İstekli dağıtıcı ise, akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış, dağıtıcı lisansının aslını veya noter tasdikli suretini veya aslı İdarece görülmüş onaylı suretini,

b) İstekli akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu bayii ise, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış, bayii lisansının aslını veya noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş onaylı sureti ile birlikte dağıtıcı kuruluş ile yapmış olduğu sözleşmesinin aslını veya noter tasdikli suretini, teklif ekinde sunmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Paylaş